Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 302.16 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір302.16 Kb.

(Ф 03.02 – 91)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра історії та документознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. проректора

з науково-педагогічної роботи

______________

«___» __________ 2015 р.


Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»

Галузь знань: 0201 «Культура»


Напрям підготовки: 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Курс – 1 Семестр – 1,2
Аудиторні заняття – 140 Диференційований залік – 1 семестр

Самостійна робота – 115 Екзамен – 2 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 255/8,5
Курсова робота – 2 семестр

Індекс Н8-6.020105/15- 3.1.4
СМЯ НАУ НП 12.01.09-01-2015
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. з 15

Навчальну програму дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» розроблено на основі освітньо-професійної програми, навчального плану № НБ-8-6.020105/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» та відповідних нормативних документів.


Навчальну програму розробив

доцент кафедри історії

та документознавства____________________________ В. Варенко
Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (спеціальність 7/8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність») – кафедри історії та документознавства, протокол № 8 від «26» серпня 2015 р.

Завідувач кафедри _________________________________ І. Тюрменко

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від «_____»___________2015 р.


Голова НМРР __________________________________ С. Ягодзінський


УЗГОДЖЕНО


Директор НН ГМІ

_______________ А. Гудманян


«____»____________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник

Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 3 з 15


ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка …....................................................................... 4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця……………………………………..…………………………………. 4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни …........................................... 4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни …........................................ 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни…….. 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань з навчальних модулів……………………5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………….....6

2. Зміст навчальної дисципліни ….............................................................7

2.1. Модуль №1 «Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності»…………………………………………………..….. 7

2.2. Модуль №2 «Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності»…………………………………………………………….………8

2.3. Модуль №3 Курсова робота………………………………………… ....103. Список рекомендованих джерел …………………...............................11Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 4 з 15 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна "Інформаційно-аналітична діяльність" – одна із спеціальних дисциплін, що забезпечує високий рівень професійної підготовки студентів-документознавців. Місце і значення курсу визначається сучасними вимогами до теоретичної і практичної підготовки кадрів, професійна діяльність яких пов’язана з широким використанням інформаційних ресурсів.

У запропонованому курсі розкриваються основні поняття інформаційно-аналітичної діяльності як специфічного різновиду наукової діяльності, розглядаються теоретичні та практичні аспекти здійснення інформаційно-аналітичного процесу.

В результаті вивчення курсу студенти-документознавці отримають чітке уявлення про теорію і практику проведення інформаційно-аналітичної роботи.

Курс має практичне спрямування і складається з циклу практичних занять, який відображає основну проблематику дисципліни та націлений на закріплення лекційного матеріалу, сприйняття теоретичних засад інформаційно-аналітичної діяльності, накопичення базового комплексу професійних вмінь та навичок. Виконання практичних завдань дозволить студентам осмислено опанувати лекційний матеріал курсу, послідовно співвіднести та поєднати теоретичні положення з практичним застосуванням технології інформаційно-аналітичних процесів.
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни - дати систему теоретико-методичних знань щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завдання вивчення навчальної дисципліни: • ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно-аналітичної діяльності;

 • з’ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної діяльності в науковій і практичній діяльності;

 • допомога в опануванні специфіки методології, структури та видової розгалуженості інформаційно-аналітичних процесів;

 • ознайомлення з базовими інформаційно-аналітичними технологіями;

 • навчання застосовування окремих інформаційно-аналітичних технологій для аналізу інформаційних процесів та явищ.Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 5 з 15
  1. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • поняття інформації та інформаційної діяльності;

 • структуру, функції та технології інформаційно-аналітичної діяльності;

 • принципи і характеристику основних технологій інформаційно-аналітичної діяльності;

 • особливості інформаційних потреб, категорії споживачів інформаційно-аналітичних продуктів і послуг;

 • поняття масової аналітики: особливості аудиторії, канали поширення, номенклатуру інформаційно-аналітичних продуктів і послуг.

Вміти:

 • охарактеризувати поняття інформації та інформаційної діяльності;

 • визначати раціональне і ефективне застосування основних технологій інформаційно-аналітичної діяльності при аналізі інформаційних процесів та явищ;

 • використовувати базові дослідницькі моделі, що застосовуються при аналізі інформаційних явищ;

 • орієнтуватися в методах інформаційно-аналітичної діяльності.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, які є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналізів її виконання та, окремо, 3 модуля – курсової роботи, що виконується в 2 семестрі.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності" студент повинен:

Знати:


 • поняття інформаційно-анаалітичної діяльності;

 • принципи і характеристику основних підходів у методології інформаційно-аналітичних процесів;

 • основні різновиди інформаційно-аналітичної діяльності.

Вміти:

 • охарактеризувати поняття інформаційно-аналітичної діяльності;

 • охарактеризувати і проаналізувати сучасну методологію інформаційно-аналітичного процесу;

 • орієнтуватися в методах інформаційно-аналітичної діяльності.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 "Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності" студент повинен:
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 6 з 15

Знати:

 • теоретико-практичні засади застосування інформаційно-аналітичних технологій під час аналізу інформаційних процесів;

 • структуру, функції та методи інформаційно-аналітичної діяльності.

Вміти:

 • визначати раціональність і ефективність застосування інформаційно-аналітичних технологій для аналізу інформаційних процесів.

1.5.3. У результаті написання курсової роботи (модуль №3) студент повинен:

Знати:

- історію дослідження проблеми та сучасний стан її розробленості;

- монографічні й періодичні видання з обраної теми;

- методи наукового дослідження.Вміти:

- самостійно систематизувати отримані теоретичні знання;

- осмислити наукову проблему;

- збирати, аналізувати і систематизувати науково-теоретичні джерела;

- формулювати власні висновки.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Вступ до фахуДокументознавство


Системний аналіз інформаційних процесів


Діловодство


Інформаційно-аналітична


діяльністьАрхівознавство
Історія України


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 7 з 15


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності".

Тема 2.1.1. Вступ. Понятійний апарат.

Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" та її специфіка. Структура курсу "Інформаційно-аналітична діяльність". Місце навчальної дисципліни в системі дисциплін документно-комунікаційного циклу.Тема 2.1.2. Інформаційно-аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності.

Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Найважливіші етапи. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності. Типологія та класифікація інформації. Процес прийняття рішення.Тема 2.1.3. Теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності.

Термінологічний апарат. Актуальність, суть, специфіка, основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності. Цілі, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності. Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика.Тема 2.1.4. Методи аналітики, їхня універсальність у процесі пізнання.

Характеристика основних різновидів аналітичної діяльності. Параметри інформації. Базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційних явищ. Аналітика в системі сучасних наук: проблеми і перспективи.Тема 2.1.5. Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності.

Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів. Методи збору аналітичної інформації. Проблема інтерпретації фактів та типові помилки аналітичних висновків.Тема 2.1.6. Принципи прогнозу інформаційних подій і процесів.

Моделі прогнозів. Типи прогнозів за ступенем часової віддаленості досліджуваного явища. Інформаційне моделювання в системі інформаційних прогнозів.Тема 2.1.7. Правове регулювання інформаційної сфери в Україні.

Закон України «Про інформацію» - базовий акт у системі регулювання інформаційних відносин. Інші нормативні акти стосовно інформаційно-аналітичної діяльності. Закон «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки».Тема 2.1.8. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації.

Сутність і структура інформаційного циклу. Інформаційна потреба та інформаційний цикл, їх взаємозв’язок.


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 8 з 15


Тема 2.1.9. Інформаційна потреба як суспільне явище.

Система оцінки інформаційних потреб. Чинники, що впливають на визначення і задоволення інформаційних потреб. Характеристика інформаційних потреб, їх психологічна мотивація. Суспільний розвиток і зростання потреб суб’єктів в інформаційно-аналітичній діяльності.Тема 2.1.10. Інформаційний процес: суть і значення.

Складники інформаційно-аналітичного процесу. Причини викривлення інформації. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх вплив на якісні і кількісні показники інформації.Тема 2.1.11. Інформаційні посередники як функціональні складники системи інформаційно-аналітичної діяльності.

Бібліотеки як організаційна форма інформаційного посередництва. ЗМІ як потужний ресурс інформаційного посередництва. Суспільно-інформаційна роль реклами. Зв’язки з громадськістю (PR) та їх функціональне призначення.Тема 2.1.12. Комунікаційний процес як суспільна функція інформаційно-аналітичної діяльності.

Комунікація як процес в структурі людської цивілізації. Соціальні функції комунікації. Типологія комунікацій. Загальні характеристики комунікації, її функції.Тема 2.1.13. Види комунікації, їх взаємодія у сфері комунікативного простору.

Поняття масової комунікації. Механізм процесу комунікації і його складові. Типологія комунікаційних каналів. Управління комунікативними процесами.Тема 2.1.14. Розвиток засобів інтелектуалізації інформаційної діяльності.

Поняття штучного інтелекту. Нейронні мережі. Дерево рішень. Виведення за аналогією. Інформаційно-аналітичні системи. Експертні системи. Системи підтримки прийняття рішень.Тема 2.1.15. Організаційні аспекти управління інформаційними ресурсами.

Системи кодування інформації. Штрихові коди. Інформатизація економіки. Економічна інформація, її класифікація.Тема 2.1.16. Інформаційна революція, її сутність.

Основні ознаки інформаційної революції. Нові інформаційні технології. Ринкова інфраструктура, її інформаційна складова. Інформатизація суспільства. Концепція національної програми інформатизації.Тема 2.1.17. Побудова інформаційного суспільства на Україні: проблеми та перспективи.

Досвід країн Європейського Союзу та США. Створення сучасної інфраструктури інформатизації. Розвиток та впровадження нових інформаційних технологій.Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 9 з 15


2.2. Модуль №2 "Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності".

Тема 2.2.1. Україна в світовому інформаційному просторі.

Інформаційні позиції та імідж України. Інформаційна політика зарубіжних країн. Зовнішні чинники впливу на українську інформаційну політику. Інформаційна політика України щодо поліпшення її міжнародного іміджу.Тема 2.2.2. Сучасні концепції розвитку цивілізацій.

Суспільно-політичні трансформації в інформаційну добу. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку інформаційного суспільства. Інформаційна технологізація суспільного життя. Загрози в інформаційній сфері.Тема 2.2.3. Інформаційний простір як об’єкт дослідження: сутність і зміст.

Види і форми організації інформаційної діяльності в суспільстві. Концепції трактування суті інформаційного простору. Основні принципи структурування інформаційного простору. Інформаційні стратегії.Тема 2.2.4. Національний інваріант інформаційного простору як відкритої самоорганізуючої системи.

Форми і методи впливу держави на структуру, елементи та зв’язки інформаційного простору. Політика формування національного інформаційного простору України. Основні напрямки забезпечення безпеки національного інформаційного простору.Тема 2.2.5. Глобальні інформаційні процеси.

Процес глобалізації, його позитивні та негативні сторони. Глобалізаційні впливи на стратегію формування інформаційного суспільства. Еволюційний і революційний аспекти. Специфіка організації світових інформаційних потоків. Міжнародна правова база в інформаційній сфері. Концепція Нового міжнародного інформаційного і комунікаційного порядку.Тема 2.2.6. Інформаційна аналітика як засіб одержання знань.

Види інформаційно-аналітичних робіт. Методика написання аналітичної роботи. Загальні ознаки роботи високої якості і типові недоліки письмової роботи.Тема 2.2.7. Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій.

Головні фактори результативності роботи аналітика. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.Тема 2.2.8. Інформаційно-аналітична робота, як процес творчого мислення.

Роль фактора часу в інформаційній діяльності. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному процесі.Тема 2.2.9. Нові інформаційні технології та інформаційна політика.

Технології управління взаємостосунками з населенням. Використання геоінформаційних технологій. WWW-технології в інформаційній сфері.


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 10 з 15

Інформаційні технології аналітичної обробки інформації. Технології ситуаційного управління інформаційно-аналітичною діяльністю.Тема 2.2.10. Інформаційно-психологічні операції та війни: суть, історія, сучасність.

Інформаційна безпека та механізми її підтримки. Інформаційні війни в минулому та їх причини виникнення в майбутньому. Технології ведення інформаційної війни. Принципи інформаційно-психологічних операцій та війн. Моделі інформаційних війн.Тема 2.2.11. Інформаційна складова національної безпеки України.

Характеристика основних видів національної безпеки. Діяльність спецслужб іноземних держав. Проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності. Безпека підприємницької діяльності. Проблеми та шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України.Тема 2.2.12. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності.

Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління. Організація діяльності інформаційної установи, зокрема інформаційно-аналітичної служби. Менеджмент кадрових ресурсів, фінансування та матеріально-технічна база організації як головні чинники її успішної інформаційно-аналітичної діяльності.Тема 2.2.13. Планування інформаційно-аналітичної діяльності в організації.

Необхідність планування інформаційно-аналітичної діяльності. Основні принципи планування. Поточне і стратегічне планування. Бізнес-планування, типові помилки.Тема 2.2.14. Маркетингові дослідження та маркетингові комунікації в інформаційно-аналітичній діяльності.

Cистеми маркетингових досліджень і маркетингової інформації. Методи отримання і обробки маркетингової інформації. Інтернет-маркетинг. Електронна комерція.Тема 2.2.15. Інформаційно-аналітична діяльність у малому та середньому бізнесі.

Суб’єкти інформаційного ринку України. Проблеми та недоліки в інформаційній діяльності. Діагностування інформаційного ринку регіону.Тема 2.2.16. Інформаційні технології формування іміджу держави.

Діяльність прес-служб. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб’єктів у сфері управління. Перспективи розвитку (формування) позитивного іміджу України в міжнародному інформаційному середовищі.Тема 2.2.17. Інформаційна культура та її роль в удосконаленні інформаційної діяльності.

Поліфункціональність інформаційної культури, її складові. Компоненти інформаційної культури. Інформаційна діяльність - основа інформаційної культури.


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 11 з 15


Тема 2.2.18. Перспективи та проблеми розвитку інформаційно-аналітичної діяльності на Україні.

Вимоги сьогодення і українські реалії. Причини відставання в розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Можливості подолання негативних явищ.2. 3. Модуль №3. Курсова робота.

Курсова робота (КР) з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» виконується у 2 семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів, з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, набутих студентом у процесі навчання, та їх застосування до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. КР допомагає студентові оволодіти первинними навичками проведення сучасних наукових досліджень.

Методологія дисципліни як науки на науковому рівні стала формуватися лише у 90 – роках ХХ століття. Забезпеченість навчальною, навчально-методичною літературою недостатня. Тому опрацювання наявних науково-теоретичних і науково-практичних першоджерел є необхідним для формування у студентів системних знань про структуру, методи, принципи інформаційно-аналітичної діяльності, а також сприяє формуванню навичок самостійної роботи з науковою літературою і розвиткові самостійного наукового мислення.

Конкретна мета КР полягає у поглибленому вивченні історії, сучасного стану та перспектив розвитку, теоретичних основ інформаційно-аналітичної діяльності як науки.

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати історію досліджуваної проблеми та сучасний стан її розробленості, теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності, монографічні й періодичні видання з обраної теми, методи наукового дослідження, вимоги до написання і захисту курсових робіт, а також вміти самостійно систематизувати отримані теоретичні знання з інформаційно-аналітичної діяльності, осмислити наукову проблему, творчо й критично її дослідити; збирати, аналізувати і систематизувати науково-теоретичні джерела; формулювати власні висновки, пропозиції та рекомендації з предмета дослідження.

Курсова робота з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» є одним з обов’язкових видів самостійної, наукової роботи студента.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – до 30 годин самостійної роботи.Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. з 153. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Абдеев Р. В. Философия информационной цивилизации. ― М.: «Владос», 1994. ― 375 с.

3.1.2. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність. – К.: «Талком», 2014. – 417 с.

3.1.3. Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; наук. ред. Л. А. Дубровіна./ В.М. Горовий. – К., 2010. – 360 с.

3.1.4. Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. ― К.: Генеза, 2004. ― 276 с.

3.1.5. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. – К.: ЦУЛ, 2013. – 336 с.

3.1.6. Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок. – К.: Знання, 2011. – 255с.

3.1.7. Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы / П.Ю.Конотопов, Ю.В.Курносов. – М.: РУСАКИ, 2004. – 512 с.

3.1.8. Курносов Ю.В. Азбука аналитики. – М.: РУСАКИ, 2013. – 230 с.

3.1.9. Курносов Ю.В. Алгебра аналитики. – М.: РУСАКИ, 2015. – 288 с.

3.1.10. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб. / І. Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко – К.: Кондор, 2012. – 224с.

3.1.11. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: Посібник для аналітика неприбуткової організації. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. – 96с.

3.1.12. Почепцов Г. Г. Чукут С. А. Інформаційна політика. Навч. посіб. ― К.: Знання, 2008. ― 663 с.

3.1.13. Поцепцов Г. Г. Информационные войны. – М.: Рофл.бук, – К.: Ваклер, 2002. – 576с.


3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький національний університет. – Донецьк: Тов «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 202 с.

3.2.2. Бондар Ю. В. Поле битви – інформаційний простір. – К.: МАУП, 2006. – 152 с.

3.2.3. Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології. Навч. посібник. – К.: Знання, 2011. – 318 с.

3.2.4. Кудрявцева С. А. Міжнародна інформація. Навч. посібник. ― К.: Генеза, 2005. ― 400 с.
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 13 з 15

3.2.5. Расторгуев С. П. Философия информационной войны. – М.: Радио и связь, 2000. – 446 с.

3.2.6. Попов В. И. Информациология и информационная политика. ― М.: Изд-во РАГС, 2001. ― 663с.

Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 14 з 15

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 15 з 15

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ змі-ни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесен-ня зміни

Дата введен-ня зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал