Навчально-методичний посібник Рівне 2013 2 О. В. ПопчукPdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

Повинні знати:

основи фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення завдань організацій, планування та управління
інформаційними підрозділами в системі інформаційно- аналітичного забезпечення владних структур;

основи гуманітарних дисциплін, що забезпечують високий культурний рівень спеціаліста;

основи дисциплін професійної підготовки, що охоплюють коло питань створення, аналізу, обробки документів, менеджменту інформаційної сфери, маркетингу інформаційних послуг, основи фінансів та кредиту, архівознавство, галузеві
інформаційні ресурси України та зарубіжжя, організації
інформаційно-аналітичних досліджень, основи прикладної математики, ведення ділової документації;

технічні засоби для обробки інформації, моделювання процесів інформаційного забезпечення управлінських рішень, методи і засоби проектування баз даних та створення
інформаційно-пошукових систем;

норми національного законодавства, державні та міжнародні права на інтелектуальну власність;

науково-технічні та культурні досягнення світової цивілізації; методи оцінки політичних, економічних та інших подій і явищ;

державну мову та, як мінімум, одну з іноземних мов на професійному рівні;

66

витоки формування та інструменти реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Повинні вміти:

розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних, соціальних явищах та подіях складові компоненти, що несуть в собі позитивні та негативні наслідки шляхом їх аналізу в рамках загальновизнаних філософських концепцій розвитку суспільства;

розробляти організаційні, технологічні та маркетингові програми інформаційного забезпечення управлінських рішень;

здійснювати техніко-економічне та маркетологічне обґрунтування управлінських рішень ;

вести діловодство та спілкування державною та іноземною мовою;

використовувати набуті знання, інновації, математичні методи, технологічні та телекомунікаційні засоби у практичній діяльності, впроваджувати їх у сучасних інформаційних системах, удосконалювати на цій основі інформаційну діяльність діяльність в державних та комерційних організаціях;

застосовувати системний підхід та методи системного аналізу при створенні інформаційних систем, виявляти і враховувати тенденції глобального розвитку, середовищні фактори прямого і непрямого впливу на інформаційну діяльність;

аналізувати зовнішню та внутрішню політику держави, реалізовувати її пріоритети та захищати її інтереси;

захищати свої корпоративні права та інтереси у відповідних
інстанціях, забезпечувати правову лігитимність прийнятих управлінських рішень по створенню та адаптації інформаційних систем в економіці;

вести і пропагувати здоровий спосіб життя, стимулювати активний стиль поведінки і мотивацію професійної кар’єри, позитивне світосприйняття;

враховувати в своїй виробничій діяльності специфічні особливості службових відносин та персональної відповідальності за прийняті рішення.

67
ДОДАТОК 3.
Витяг із “Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівниківˮ
(затверджено наказом Міністрества праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336)

ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
(належить до професійної групи “Професіоналиˮ)

Завдання та обов’язки. Розроблює та впроваджує технологічні процеси роботи з документами і документною
інформацією на підставі використання організаційної та обчислювальної техніки: з обліку, контролю виконання, оперативного збереження, довідкової роботи. Бере участь у плануванні, організації і вдосконаленні діяльності служби документаційного забезпечення управління. Здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах. Готує пропозиції із забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих місць працівників служби документаційного забезпечення управління. Розроблює уніфіковані системи документації і табелі документів різного призначення і рівня управління, класифікатори документної інформації. Організовує впровадження, ведення (у тому числі автоматизоване) і розвиток системи документації, яка включає також документи на машинних носіях і класифікатори документної інформації. Вживає заходів щодо впорядкування складу документів та інформаційних показників, скорочення їх кількості та оптимізації документопотоків. Бере участь у відбиранні документів, які передаються на державне зберігання, організації поточного збереження й експертизі наукової та практичної цінності документів. Бере участь у постановці задач, проектуванні, експлуатації та вдосконаленні
(у частині
інформаційного забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем управління, а також нових інформаційних технологій (у тому числі безпаперових), які базуються на застосуванні обчислювальної і мікропроцесорної техніки, проектуванні й актуалізації баз банків даних. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері документаційного забезпечення управління, розробляє нормативно-методичні матеріали з документаційного забезпечення. Бере участь у роботі з

68
підбору, розстановки і підвищення кваліфікації кадрів служби документаційного забезпечення управління.
Повинен
знати:
постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, нормативні документи з документаційного забезпечення управління; порядок планування, проектування і технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки служб документаційного забезпечення управління; методи розроблення їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу, проектування і розвитку документаційних систем, стандарти на уніфіковані системи документації; порядок оформлення, класифікації, збереження, експертизи цінності документів; організацію архівної справи; нормативні і методичні документи з проектування та експлуатації автоматизованих
інформаційних систем управління; основи програмування, методи проектування і актуалізації баз і банків даних: основи управління, ергономіки, соціальної психології, соц' логії, трудового законодавства; документоутворення; організацію державних установ і громадських організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності; вітчизняний і світовий досвід у сфері документаційного забезпечення управління.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний
документознавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією документознавця 1 категорії- не менше 2 років.
Документознавець І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією документознавця II категорії- не менше 2 років.
Документознавець II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією документознавця – не менше 1 року.
Документознавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

69
ДОДАТОК 4.
Професійні компетенції документознавця.
Професійно-значущі якості, напрями діяльності та
основні функції документознавців

Професійними компетенціями документознавця, на думку Г. Малик, є:

ключові: навчально-пізнавальні; соціальні; етичні; комунікативні; іншомовні;

загально-професійні: загальноуправлінські
(менеджмент інформаційних організацій, проектів, бюджету, кадрів);
інформаційно-управлінські
(менеджмент
інформаційних ресурсів; менеджмент інформаційних послуг; менеджмент інформаційних технологій); інформаційно- правові (дотримання інформаційного законодавства);

спеціально-професійні: документознавчі, пов’язані з управлінням життєвим циклом документа; інформаційно- аналітичні (обробка інформації: аналіз, синтез, класифікація, згортання, пошук імпліцитних смислів тощо); інформаційно- технологічні (створення баз даних, інформаційних систем тощо);

спеціально-галузеві: документно-інформаційний менеджмент у певній галузі діяльності (політичній, економічній, екологічній тощо).
Серед професійних компетенцій Л. Філіпова виділяє:

спеціалізовано-професійні компетенції.

загально-професійні: здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики управління інформацією та документообігом у будь-якій установі; здатність планувати й реалізувати відповідні заходи в інформаційно-документній сфері; знання правових основ і законодавства України в галузі інформатизації

70
суспільства і документального забезпечення сфери управління та інших галузей; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, навички роботи в команді та деякі інші;
Професійно значущими якостями документознавця є:

якості, які стосуються його професійного самоствердження й етики,

прагнення до саморозвитку та самовдосконалення,

здатності до дослідницької роботи, комунікації і міжособистісної взаємодії, управлінської діяльності.
Основні напрями професійної діяльності
документознавців:
діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, архівна, референтська,
інформаційно-аналітична та консультативна робота.
Основні функції документознавця:

виконання спеціальних завдань, пов’язаних з розробкою та впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами й інформацією, організацією інформаційної діяльності;

вирішення стереотипних, діагностичних завдань з документознавства та інформаційної діяльності;

прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки.

71
ДОДАТОК 5.
Зразок професіограми
ЕКОНОМІСТ
Найменування професії
Домінуючий спосіб мислення
Область базових знань № 1 і
їхній рівень
Область базових знань № 2 і
їхній рівень
Професійна область
Міжособистісна взаємодія
Домінуючий інтерес
Умови роботи
економіст адаптація - координація політика й економіка, рівень 3
(високий, теоретичний) математика і статистика, рівень 2
(середній, практичне використання) економіка часто по типу "поруч" конвенціональний соціальний у приміщенні, сидячий
Домінуючі види діяльності:
· дослідження економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва);
· збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси
(для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);
· аналіз ходу і результату економічної діяльності й оцінка її успішності;
· удосконалювання процесу економічної діяльності;
· планування діяльності підприємства;
· визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства;
· планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;
· контроль над процесом виконання господарської, хазяйновитої,господарчої, фінансово-господарської діяльності;
· розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах;
· аналіз причин перевитрат фонду заробітної плати;
· робота, пов'язана з розрахунками і переробкою великих обсягів
інформації, вираженої в цифрах;
· складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.
Якості, що забезпечують успішність виконання професійної
діяльності:
Здібності:
· гарний розвиток концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на інший);
· високий рівень розвитку пам'яті;

72
· високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
· здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації;
· здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності
(схильність до роботи з документами, текстами і цифрами);
· аналітичне мислення.

Особистісні характеристики і цінності:
· посидючість;
· обов'язковість;
· чесність і порядність;
· відповідальність;
· акуратність;
· ретельність;
· ерудованість;
· заповзятливість, ділова хватка;
· емоційно-психічна стійкість;
· комунікабельність;
· впевненість у собі.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
· відсутність математичних здібностей;
· відсутність аналітичних здібностей;
· швидка стомлюваність;
· неуважність, погана пам'ять;
· недбалість;
· імпульсивність, запальність.

Області застосування професійних знань:
· державні установи, що займаються економічними проблемами
(Міністерство фінансів, сфера банківської діяльності);
· підприємства промислової, аграрної галузі;
· освітні установи (викладацька діяльність);
· готельний і ресторанний бізнес;
· організації і підприємства малого, середнього і великого бізнесу;
· фінансові організації (податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства);
· науково-дослідні інститути, Академія наук.

Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості:
· бухгалтер;
· страховий агент;
· касир;
· експедитор;
· нотаріус.


73
ДОДАТОК 6.
Зразок оформлення анкети для дослідження

Анкета

Шановний добродію (добродійко)!
Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні і відповісти на запитання анкети. Мета
дослідження – вивчення цілей та мотивів професійної діяльності документознавця,
професійних якостей та цінностей зазначеного фахівця.
Від відвертих та принципових відповідей буде залежати результативність нашого
соціологічного дослідження, що дозволить зробити достовірні висновки та розробити
практичні
рекомендації
щодо
формування
професійної
культури
майбутнього
документознавця.
Будь ласка, не пропускайте без відповіді жодне запитання, підкресліть варіант, що
відповідає вашій думці. У залишеному місці Ви можете записати власні судження та
пропозиції.
Заздалегідь дякуємо за допомогу у дослідженні!
1.

Якими якостями, на Вашу думку, повинен володіти сучасний
документознавець? (Дайте оцінку за 5-тибальною шкалою)
1.рішучість, готовність до ризику, прийняття оперативних рішень ___ балівв
2.невибагливість, скромність, помірність у потребах і запитах__ балів
3.доброта, доброзичливість, готовність допомогти людям___ балів
4.творчий підхід до справи, спроможність придумувати
і впроваджувати щось нестандартне, нове___ балів
5.відповідальність, почуття обов’язку _
6.сумлінність, старанність, дисциплінованість ____ балів
7.чесність, порядність, принциповість _
8.життєрадісність, почуття гумору ___
9.почуття власної гідності _____ балів
10.впевненість у собі_______ балів
11.освіченість, професіоналізм __
12.висока загальна культура, ерудиція _
13.самодисципліна, самоорганізованість ___ балів
14.працелюбність _____ балів
15.комунікабельність _____ балів
16.толерантність до поглядів і думок
інших ____ балів
17.наполегливість у досягненні мети __
18.уміння доводити до кінця розпочату справу _____ балів
19.активність, ініціативність ____ балів
20.прагнення до самореалізації, особистих досягнень _____ балів
21.інше _______________
2. Якими, на Вашу думку, знаннями, вміннями та навичками повинен бути
наділений ідеальний фахівець-документознавець? (Дайте оцінку кожній позиції за
5-тибальною шкалою).
1.вільно володіти іноземними мовами _____ балів
2.добре володіти комп’ютером та іншою сучасною оргтехнікою _____ балів
3.мати глибокі професійні знання _____ балів
4.мати добрі навички спілкування _____ балів
5.вміти себе репрезентувати („подати” себе, витримати конкуренцію) _____ балів
6.добре володіти знаннями та навичками підготовки та оформлення управлінської документації _____ балів
7.вміти організувати роботу з документами _____ балів
8.володіти навиками роботи з новими інформаційними технологіями _____ балів
9.вміти здійснювати аналітико-синтетичну обробку документів _____ балів

74 10.знати і виконувати функції діловода, референта _____ балів
11.здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет через створення інформаційно-
12.пошукових систем _____ балів
13.швидко працювати з документами _____ балів
14.інше, напишіть, будь ласка_____________
3. Які особистісні риси, на Вашу думку, найнеобхідніші сьогодні сучасному
документознавцю? (Дайте оцінку важливості за 5-тибальною шкалою.
1.
працелюбність_____ балів
2.
ініціативність_____ балів
3.
рішучість_____ балів
4.
винахідливість_____ балів
5.
хитрість_____ балів
6.
сила волі_____ балів
7.
впевненість у собі_____ балів
8.
комунікабельність ___ балів
9.
наявність „подвійної” моралі __
10.
емоційна стабільність_____
11.
доброзичливість та довірливість___ балів
12.
аналітичне мислення_____ балів
13.
оперативність_____ балів
14.
відповідальність та вимогливість___ балів
15.
уважність _____ балів
16.
дисциплінованість _____ балів
17.
інші_______________________

4. Приступаючи до професійної діяльності, які цілі Ви будете переслідувати?
1.
отримання високої заробітної плати
2.
задоволення власних інтересів
3.
прагнення до самовдосконалення
4.
спілкування з оточуючими
5.
можливість самореалізації
6.
можливість бути незалежним
7.
можливість підвищити економічний статус
8.
перевірка здобутих знань, умінь та навичків
9.
можливість зробити кар’єру
10.
можливість приносити користь людям
11.
систематичне отримання нової цікавої інформації
12.
професійне самовдосконалення
13.
отримання досвіду роботи з документами
14.
опанування новими технологіями роботи з документами
15.
удосконалення роботи з документами та інформацією
16.
отримання навичків та досвіду роботи з сучасними системами електронного документообігу
17.
інше (вкажіть, що саме) ______

5. У кожної людини є свої життєві орієнтири, цінності. Наскільки цінним
особисто для Вас будуть наступні професійні цінності? (Дайте, будь ласка,
оцінку по кожній позиції за 5-тибальною шкалою).
1.
цікава, творча робота ______
2.
матеріальний достаток______
3.
хороші надійні друзі _____
4.
бути корисним суспільству, людям
5.
освіченість, знання ______
6.
особистий спокій ______
7.
сімейне благополуччя ______
8.
повноцінний відпочинок ______
9.
високий соціальний статус _____
10.
любов до літератури і мистецтва
11.
екологічна безпека______
12.
порозуміння з батьками, старшим поколінням__
13.
особиста свобода ______
14.
можливість розвитку, реалізації своїх здібностей, талантів__
15.
економічна незалежність____
16.
міцне здоров’я ______
17.
хороша робота ______
18.
цікава професія ______
19.
самовдосконалення, самореалізація
20.
віра в Бога ______
21.
духовний розвиток ___
22.
кар’єрний ріст ______
23.

побутовий комфорт______
24.
інше ________________

75 6.
Як Ви оцінюєте свій рівень сформованості професійної культури?
1. дуже високий;
2. високий;
3. важко сказати;
4. низький;
5. дуже низький
7. Ваша стать:
1. - чоловіча;
2. - жіноча
8. Ваш вік:________ років

Щиро дякуємо за допомогу у дослідженні!


ДОДАТОК 7.
Анкета студента

«Моя оцінка рівня сформованості професійної культури»

1.
Оцініть власний рівень професійної культури за 12-бальною шкалою:

високий (9 – 12 балів);

середній (5 – 8 балів);

низький (0 – 4 бали).
2.
Оцініть рівень сформованості професійної культури студентів, які навчаються на одному з вами курсі:

високий (9 – 12 балів);

середній (5 – 8 балів);

низький (0 – 4 бали).
3.
Чи вважаєте Ви необхідним підвищувати свій рівень професійної культури:

так;

ні.
4.
Як Ви розумієте сутність феномена професійної культури?

76
ДОДАТОК 8.
Критерії та показники сформованості професійної
культури документознавця
Критерії
Показники
Когнітивний критерій – розкриває рівень обізнаності (загальної та спеціальної) та готовності документознавця до розв’язання професійних завдань.
професійний тезаурус – обсяг загальних та спеціальних знань, що визначають ерудицію документознавця;
здатність до навчання – інтелектуальні можливості документознавця в контексті швидкості, самостійності, глибини, широти, критичності, послідовності осмислення проблем, гнучкості і творчих підходів у пошуках способів розв’язання;
пізнавальна активність – спрямованість на удосконалення пізнавальних можливостей документознавця.
Ціннісно-смисловий
критерій – розкриває міру осягнення ціннісних еталонів професійної діяльності та моральної досконалості прийнятих регулятивів професійної діяльності документознавця
професійний
ідеал

сформований відповідно з ціннісними орієнтаціями перспективний результат професійного розвитку документознавця;
мотиви
професійної
діяльності

спонукальні чинники професійної діяльності документознавця;
цілі професійної діяльності – ідеальне, мисленнєве передбачення результатів професійної діяльності документазнавця, що надає їй векторної спрямованості;
моральність – утілення моральних принципів, правил і норм в реальній поведінці документознавця та його стосунках з іншими.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал