Навчально-методичний посібник Рівне 2013 2 О. В. ПопчукPdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6
Самостійна робота № 3.
Тема: Мотиви вибору професії
Підготуватись до усної співбесіди:
Визначити власні мотиви вибору професії та обґрунтувати відповідь.
Під час формування відповіді рекомендуємо враховувати групи мотивів: а) соціальні, пов’язані із прагненнями досягнути певного соціального статусу завдяки професійній діяльності та регулювати свою діяльність і поведінку відповідно до суспільних регулятивів; б) пізнавальні, які базуються на інтересі до здобуття знань для виконання професійної діяльності; в) власне професійно-ціннісні мотиви, що виявляються через усвідомлення значущості
і перспектив професійної діяльності.

Рекомендована література:
7, 9, 18, 25, 27 (базова);
6, 13, 36, 37, 38, 43, 45 (допоміжна)

Самостійна робота № 4.
Тема: Ідеальний образ сучасного документознавця
Завдання:
Написати твір-роздум на тему: «Ідеальний образ сучасного документознавця». Підготуватись до захисту свого проекту.

Рекомендована література:
3, 10, 17, 19, 25-26 (базова);
2, 3, 5, 6, 9, 15, 26, 27, 28, 40, 41, 45 (допоміжна)

36
Самостійна робота № 5.
Тема: Інформаційна культура в структурі професійної культури документознавця
Підготувати реферат, який сприяв би виконанню
наступних завдань:
1. Дати визначення поняття «інформаційна культура» з різних довідкових та наукових джерел (не менше 5-ти)
2. Визначити сутність інформаційної культури документознавця та її місце в структурі професійної культури означеного фахівця.

Рекомендована література:
3, 10, 17, 19, 25-26 (базова);
2, 3, 5, 6, 9, 15, 26, 27, 28, 40, 41, 45 (допоміжна)

Самостійна робота № 6.
Тема: Професійна етика як складова професійної культури документознавця
Підготуватись до усної співбесіди:
Сформулювати сутність поняття «професійна етика» та визначити її роль у структурі професійної культури документознавця.

Рекомендована література:
2, 9, 21, 25, 27 (базова);
2, 13, 15, 30, 33, 35, 38, 40, 43 (допоміжна)

37
Самостійна робота № 7.
Тема: Дослідження рівня сформованості професійної культури особистості
Завдання:
1. Провести анкетування груп студентів 5-го курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» (денної та заочної форм навчання) вищого навчального закладу (ВНЗ обирається студентами самостійно - враховуючи можливості студентів, анкетування краще проводити у своєму ВНЗ). З цією метою необхідно скласти анкету із запитаннями для опитування, які допоможуть визначити ставлення опитуваних студентів до різних аспектів професійної культури майбутніх документознавців.
Можна використовувати зразок, представлений у додатку.
2. Здійснити аналіз проведеного дослідження та визначити рівень сформованості професійної культури майбутніх фахівців.
3. Визначити засоби, з допомогою яких можна також визначити рівень професійної культури та назвати їх.
Для виконання поставлених завдань рекомендуємо об’єднатися у підгрупи по 3-5 студентів (залежно від кількості студентів у групі).

Рекомендована література:
16, 25, 26 (базова);
1, 9, 24, 33, 34, 37, 42, 43, 45 (допоміжна)

38
Самостійна робота № 8.
Тема: Вдосконалення професійної культури
Завдання:
1. Виявити методи та засоби, за допомогою яких можна сформувати та підвищувати рівень професійної культури: а) в умовах
ВНЗ
(для майбутнього документознавця); б) в умовах професійної діяльності документознавця.
2. Підготуватись до захисту власного проекту.

Рекомендована література:
1, 4, 10, 11, 13, 15,18, 23, 24 (базова);
6, 8, 10, 11, 14-15, 17, 21, 23-25, 30, 32, 34, 37, 42
(допоміжна)

39
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1.
Гайсинюк Н. А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах
інформатизації суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 07.00.08. “Книгознавство, бібіліотекознавство, бібліографознавство”
/
Н. А. Гайсинюк. – К., 2003. – 20 с.
2.
Джеджера К. В. Основи педагогіки і психології: навч. посіб. / К.
В. Джеджера, Н. М. Шагай. – Рівне:
Волинські обереги, 2011. – 392 с.
3.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності /
М-во праці та соц. політики України. – Краматорськ,
1998. – 245 с.
4.
Дубова С. В. Підготовка документознавців для сфери державного управління в Україні (1995-2008 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 27.00.02. /
С. В. Дубова ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2010. – 19 с.
5.
Каган М. С. Философия культури / М. С. Каган /
С.-Петербургский гос. ун-т. – СПб.: Метрополис,
1996. – 416 с.
6.
Корінний
М. М.,
Шевченко
В. Ф.
Короткий енциклопедичний словник з культури. – К.: Україна,
2003. – 384 с.
7.
Крылова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н. Б. Крылова. – М.: Высшая школа,
1990. – 140 с.
8.
Культурологія: навч. посіб. / за ред. М. М. Закович. –
К.: Знання, 2004. – 567 с.

40 9.
Ломачинська І. М. Професійна етика: навч. посіб. для дистанц. навч. / І. М. Ломачинська. – К. : Ун-т
«Україна», 2005. – 227 с.
10.
Малик
Г. Д.
Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. Д. Малик; Київ. ун-т ім.
Б. Грінченка. – К., 2011. – 20 с.
11.
Матвієнко О. В. Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення системи управління невиробничою сферою : дис. ... д-ра пед. наук / Матвієнко О. В. – К., 2004. – 468 с.
12.
Матвієнко
О. В.
Інформаційне забезпечення державного управління: навч. посіб. / О. В. Матвієнко,
М. І. Цивін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. –
152 с.
13.
Матвієнко О. В. Педагогічні основи підготовки менеджерів інформаційних систем / О. В. Матвієнко. –
К., 2001. – 259 с.
14.
Могильний Л. П. Культура і особистість: монографія /
Л. П. Могильний. – К.: Вищ. шк., 2002. – 303 с.
15.
Назаренко
Н. С.
Формування комунікативної компетенції майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04.
“Теорія
і методика професійної освіти”
/
Н. С. Назаренко. – К., 2008. – 20 с.
16.
Новиков А. М. Об аспектах и уровнях развития профессиональной культуры специалиста
[Електронний ресурс].

Режим доступу
: http://www.anovikov.ru/artikle/urov.htm . – Загол. з екр.
17.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.020105 “Документознавство та
інформаційна діяльність” напряму підготовки 0201

41
“Культура”: стандарт вищої освіти
(Видання офіційне). – К.: Міністерство освіти і науки України,
2004. – 24 с.
18.
Островський К. С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття
/ К. С. Островський. – Хмельницький, 2002. – 346 с.
19.
Палеха Ю. І. Ключі до успіху або організаційна та управлінська культури: навч. посіб. / Ю. І. Палеха. –
К.: Вид-во Європейського університету, 2002. – 336 с.
20.
Подольська Є. А. Культурологія: навч. посіб. /
Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – К.:
Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
21.
Попчук
О. В.
«Професійна культура документознавця»: зміст та структура поняття /
О. В. Попчук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / КНУКІМ; ін-т держ. управління. – К.: Четверта хвиля, 2011. – Вип. 5.
– С. 248–253.
22.
Попчук О. В Теоретичні аспекти дефініції феномена професійної культури / О. В. Попчук // Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. – Острог: вид-во нац. ун-ту „Осторозька академія”, 2009. – Вип.
13. – С. 404–410.
23.
Попчук О. В. Інноваційні технології навчання як умова розвитку професійної культури майбутніх фахівців документознавства та
інформаційної діяльності / О. В. Попчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць.
Наукові записки
Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 42. –
Рівне: РДГУ, 2009. – С. 160–164.
24.
Попчук О. В. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх менеджерів- документознавців у ВНЗ / О. В. Попчук // Актуальні

42
питання культурології:
Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х т. –
Вип. 8. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т. 2. – С. 219–222.
25.
Попчук О. В. Формування професійної культури майбутніх документознавців: ціннісно-регулятивний аспект / О. В. Попчук // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К. :
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – № 17. – С. 65–70.
26.
Попчук О. В. Формування професійної культури майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах з позицій практико-орієнтованого підходу
/
О. В. Попчук // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 576. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. –
С. 129–134.
27.
Федоренко
Е. Г.
Профессиональная этика
/
Е. Г. Федоренко. – К., 1983 28.
Філософський енциклопедичний словник
/
В. І. Шинкарук, С. К. Бистрицький, М. О. Булатов [та
ін.]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
29.
Хоруженко К. М. Культурология : энцикл. слов. /
К. М. Хоруженко. – Ростов н/Д, 1997. – 640 с.
30.
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К.: Знання, 2005. – 442 с.
Допоміжна
1.
Вербець В. В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді: моногр. / В. В. Вербець. – Острог-Рівне, 2005 2.
Дубова С. В. Морально–етичні аспекти діяльності документознавців у сфері державного управління /
С. В. Дубова // Державне управління і право: зб. наук.

43
праць. У 2–х ч. Ч.1 / КНУКіМ. – К., 2006. – Вип. 1. –
С. 186–188 3.
Дубова С. В. Особливості професійної діяльності фахівців з документно–інформаційного забезпечення органів державної влади
/
С. В. Дубова
//
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 16–18 травня 2006 р. – К., 2006. – С. 13–14.
4.
Дубова С. В. Підготовка фахівців з документно–
інформаційного забезпечення державного управління: постановка проблеми / С. В. Дубова // Вісн. Київського національного університету культури і мистецтв: зб. наук. праць. – Серія «Педагогіка». – К., 2006. – Вип. 14.
– С. 52–58.
5.
Дубова С. В. Управлінська діяльність фахівців з документознавства у сфері документних комунікацій в органах державної влади / С. В. Дубова // Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.–
практ. конф., Київ, 22 грудня 2005 р. – У 2–х ч. Ч.1. –
К., 2006. – С. 224–229.
6.
Дубова С. В.
Ціннісно–мотиваційні чинники у професійній підготовці фахівців з інформаційного забезпечення
7.
Коновець С. В. Інтелект у структурі творчого мислення особистості
//
Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва: моногр. / С. В. Коновець. –
Рівне: Волинські обереги, 2009. – 384 с.
8.
Крохмаль
І. М.
Роль та місце дисциплін документознавчого циклу в системі професійної підготовки фахівців з документознавства та
інформаційної діяльності / І. М. Крохмаль // Вісн. ЛНУ
ім. Т. Шевченка № 17 (204) 2010. – С. 150-156.

44 9.
Крохмаль І. М. Компоненти професійної готовності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / І. М. Крохмаль // Педагогічний альманах. -
2011. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 124-131.
10.
Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності
“Документознавство та інформаційна діяльність”:
Питання методології
/
Н. М. Кушнаренко
//
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.
– 2004. – № 1 – С. 17–20.
11.
Луговий В. І. Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація
/ В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 5-22.
12.
Луговой А. В. Особливості підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / А. В. Луговой, В. І. Дудка, В. В. Ємець,
Н. В. Рилова // Вісн. КДПУ ім. М. Остроградського. –
Вип. 6/2008 (53). – Ч. 1. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2008_6/6_
2008_1_PDF/137.pdf . – Заголовок з екрану.
13.
Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.,
1996. – 308 с.
14.
Матвієнко О. В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень / О. В. Матвієнко // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. –
С. 17–21 15.
Матвієнко О. В. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / О. В. Матвієнко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 5. – С. 30–32 16.
Матвієнко
О. Професіоналізація
інформаційної діяльності у сфері державного управління /
О. Матвієнко, С. Дубова // Вісн. Нац. академії держ.

45
управл. при Президентові Укр. – 2007. – № 1. –
С. 52–60 17.
Матвієнко
О.
Теоретико–методологічні основи професійної підготовки фахівців з інформаційного забезпечення державного управління / О. Матвієнко,
С. Дубова // Вісн. Книжкової палати. – 2006. – № 8. –
С. 22–34.
18.
Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: аналіз предметного поля / О. В.Матвієнко // Вісник
Книжкової палати. – 2004. – № 8. – С. 13–17.
19.
Матвієнко О. В. Розвиток професіології інформаційної сфери соціально–педагогічна вимога інформатизації суспільства / О. В. Матвієнко // Матер. ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф.
«Документознавство.
Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики» (Київ, 16–18 травня 2006 р.). – К., 2006. – С. 164–166.
20.
Маценко Ж. Духовність як феномен психології /
Ж. Маценко // Психологія внутрішнього світу / упоряд. С. У. Гончаренко. – К.: Редакція загальнопед. газет, 2002. – С. 11–26.
21.
Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми спеціалізацій і вимоги практики /
І. Морозюк // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 8. –
С. 18–20.
22.
Морозюк
І.
Формування напрямів освіти документознавців / І. Морозюк // Вісн. Кн. палати. –
2003. – № 10. – С. 27–29.
23.
Назаренко Н. С. Педагогічні основи формування комунікативної компетенції у майбутніх документознавців / Н. С. Назаренко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. – К. : НПУ, 2005. – Вип. 60. – С. 104-112.
24.
Назаренко Н. С. Методичні рекомендації щодо

46
формування комунікативної компетентності у процесі навчання майбутніх документознавців
/
Н. С. Назаренко. – Біла Церква, 2007. – 63 с.
25.
Назаренко
Н. С.
Особливості підготовки та формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців / Н. С. Назаренко //
Теоретичні питання культури, освіти і виховання: зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2007. – Вип. 33. – С. 100–102.
26.
Палеха
Ю.
Підготовка документознавців–
інформаційних аналітиків – нагальна потреба
інформаційного суспільства / Ю. І. Палеха // Студії з архівної справи та документознавства. – 2007. – Т. 15.
– С. 108–110.
27.
Плиска Ю. С. Культура та її розвиток як основна проблема сучасності
(порівняльні аспекти)
/
Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог, 2004. Вип. 5. – С. 291–297.
28.
Помиткін Е. О. Ідеали краси, добра та істини у розвитку духовності майбутнього професіонала //
Е. О. Помиткін // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. Вип. 2. – К.: Вид-во П/П
«ЕКМО», 2003. – С. 267–276.
29.
Пономарьов О. С.
Невідкладність проблем формування загальної професійної культури сучасних фахівців / О. С. Пономарьов // Педагогіка і психологія.
– 2002. – № 3. – С. 88–92.
30.
Попчук О. В. Професійна культура менеджера: проблеми та перспективи формування / О. В. Попчук
// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Наукові записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. Вип. 37. –
Рівне: РДГУ, 2007. – С. 176–179.
31.
Попчук О. В. Основні підходи до сутності та змісту поняття "Професійна культура документознавця" /

47
О. В. Попчук //Документно-інформаційні ресурси: матер. звіт. наук. конф. викл., асп., співроб. і студ. кафедри документальних комунікацій, 11 березня
2011 р.: тези доп. – Рівне: РДГУ, 2011. – С. 10–13.
32.
Попчук О. В. Формування професійної культури майбутніх документознавців засобами педагогічних
інновацій / О. В. Попчук // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. Ч. 1. Психолого- педагогічний напрям. – Рівне: РВВ РДГУ, 2010. –
С. 113–115 33.
Попчук О. В. Теоретичні основи формування професійної культури майбутніх документознавців у
ВНЗ / О. В. Попчук // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. Ч. 2. Природничо- математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне: РВВ РДГУ, 2011. –
С. 190-192.
34.
Попчук О. В. Професійна культура у змісті фахової підготовки майбутніх документознавців
/
О. В. Попчук // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. Ч. 2. Природничо- математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012 –
С. 234-236.
35.
Пост Эмили Большая книга этикета / Пер. с англ.
М. М. Гурвица. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 672 с.
36.
Психологія праці та професійної підготовки особистості: навч. посіб. / За ред. П. С. Перепелиці,
В. В. Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с.
37.
Романишин Ю. Л. Визначення компонентів та критеріїв готовності майбутніх документознавців-

48
менеджерів до практичної діяльності
/
Ю. Л. Романишин // Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково- методичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. – С. 255-257.
38.
Самоукина
Н. В.
Психология и педагогика профессиональной деятельности / Н. В. Самоукина. –
М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”. Изд-во
ЭКМОС, 1999. – 352 с.
39.
Сілкова Г. Підготовка спеціалістів аналітико–
синтетичної обробки інформації / Г. В. Сілкова // Вісн.
Кн. палати. – 1998. – № 5. – С. 25–26.
40.
Специалист культуры ХХІ века: профессионализм, творчество, духовность: Матер. межвуз. науч.-практ. конф. каф. педагогики и психологии (М., 23 апреля
2001 г.) / Л. С. Зорилова и др. (редкол.); Моск. гос. ун- т культуры и искусств. – М.: МГУГИ, 2001. – 144 с.
41.
Філіпова
Л. Я.
Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інформаційно-документної сфери
України / Л. Я. Філіпова // Вісник книжкової палати.
2003. — № 10. — С. 29 42.
Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект /
Л. Філіпова // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. —
С. 25–28.
43.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /
М. М. Фіцула – К.: „Академвидав”, 2006. – 352 с.
44.
Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г.
Л. Чайка. – К., 2003.
45.
Шадриков
В. Д.
Новая модель специалиста: инновационная подговка и компетентностный поход /
В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. –
2004. - № 8. – С. 26–31.

49
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Національна бібліотека
ім. В. І. Вернадського
Сайт для документознавців та працівників
інформаційної сфери
Авторський проект
О. Матвієнко та
М. Цивіна
Персональний сайт
Ю. І. Палехи
Сайт академика РАО
Новикова А. М.
Онлайн тесты
Кеттле – тест кеттела онлайн, опросник
Кеттела
Наукова бібліотека
Рівненського державного гуманітарного університету

http://www.nbuv.gov.ua/


http://dok.ucoz.com/

http://infstudy.at.ua/

http://dilo.kiev.ua/
www.anovikov.ru
http://psihu.net/tests/

http://www.kettel.ru/


http://nlibrary-rdgu.rv.ua/

50
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Професійна культура: наукові підходи до визначення поняття.
2.
Сутність феномена
«професійна культура документознавця».
3.
Структура професійної культури документознавця.
4.
Когнітивний компонент професійної культури документознавця.
5.
Ціннісно-регулятивний компонент професійної культури документознавця.
6.
Дієво-практичний компонент професійної культури документознавця.
7.
Нормативно-правова регламентація змісту професійної діяльності документознавця.
8.
Кваліфікаційні вимоги до професії документознавця.
9.
Основні виробничі функції та професійні уміння документознавця.
10.
Професіограма документознавця.
11.
Кваліфікаційні вимоги до особистості документознавця.
12.
Мотиви вибору професії документознавця.
13.
Професійна компетентність документознавця.
14.
Професійна спрямованість документознавця.
15.
Професійна етика документознавця.
16.
Сучасні тенденції у розвитку професійної етики.
17.
Етика документознавця-керівника.
18.
Місце і роль професійної етики документознавця у сучасному суспільстві
19.
Основні моральні норми і правила щодо професійної діяльності документознавця
20.
Особливості формування іміджу професіонала.

51 21.
Причини і типи конфліктів у професійному середовищі.
22.
Моральна свідомість, моральна відповідальність та професійна мораль документознавця.
23.
Інформаційна культура документознавця в структурі професійної культури документознавця.
24.
Комунікативна культура документознавця.
25.
Управлінська культура документознавця.
26.
Діагностика сформованості професійної культури документознавця як умова її вдосконалення.
27.
Критерії і показники сформованості професійної культури документознавця.
28.
Методики діагностики сформованості професійної культури документознавця.
29.
Учіння і навчання як шлях формування професійної культури майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі.
30.
Роль науково-дослідної діяльності у формуванні професійної культури майбутніх документознавців.
31.
Практика як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця.
32.
Самовиховання як засіб саморозвитку у контексті формування власної професійної культури.
33.
Можливості навчального процесу вищого навчального закладу щодо формування професійної культури майбутнього документознавця.
34.
Планування та реалізація роботи студента у напрямі формування професійної культури.


52


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал