Навчально-методичний посібник Рівне 2013 2 О. В. ПопчукPdf просмотр
Сторінка2/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

Теми для рефератів:
1.

Особливості формування професійної культури у ВНЗ.
2.

Комунікативна та мовленнєва культура: сутність та
значення в професійній діяльності документознавця,
особливості формування в процесі фахової підготовки.
3.

Поняття про управлінську культуру документознавця, її
роль у професійній діяльності та можливості
формування у ВНЗ.

1.5. Професійна етика як складова професійної
культури документознавця
1.5.1.Професійна етика: сутність, сучасні тенденції розвитку.
1.5.2.Професійна етика документознавця.
1.5.3.Професійна етика документознавця-керівника.

Етика як філософське вчення про мораль, її сутність, умови розвитку та роль у сучасному суспільстві. Професійна етика як своєрідний кодекс честі професійної поведінки осіб, зайнятих у конкретних сферах суспільної діяльності, який випливає із суспільного призначення їх професійної діяльності.
Моральна культура як результат засвоєння професіоналом морального досвіду (системи переконань, ставлень, мотивів дій і відповідних моральних почуттів та стійких форм поведінки), сформованого суспільством.
Професійна культура. Моральність професіонала. Моральна свідомість як стрижень моральності професіонала. Моральна відповідальність професіонала. Моральний обов’язок

18
професіонала. Професійна етика як кодекс честі професійної поведінки.
Професійна етика документознавця як галузь етичного знання, яка відбиває рівень морального ставлення документознавців до виконання своїх службових обов’язків і поведінки в колективі та приватному житті.
Професійна етика документознавця як ціннісно- нормативна система регуляції діяльності і поведінки у професійному забезпеченні процесів документування
інформації та організації роботи зі службовими документами. Морально-етичні якості документознавця.
Службовий етикет у контексті професійної діяльності документознавця. Моральність, відповідальність і культура роботи, поведінки і спілкування як передумова успішної діяльності, кар’єрного росту документознавця. Моральні принципи і норми поведінки як критерій професійної етики документознавця.
Етика керівника-документознавця як нормативна система щодо дій адміністративного персоналу. Моральні відносини між керівником та підлеглими, між керівниками різних рівнів. Морально-типове в особистості керівника.
Особливості вироблення і прийняття моральних рішень адміністрацією та їх реалізація. Соціально-психологічні аспекти діяльності керівника-докментознавця. Ділові якості та вміння спілкуватися з іншими людьми як важливі складові професійної етики документознавця-керівника.

Контрольні питання:
1.

Яку роль відіграє професійна етика у формуванні
професійної культури фахівця?
2.

Поясніть сутність понять «професійний обов'язок» та
«професійна відповідальність».
3.

Поясніть сутність понять «професійна совість»,
«професійна честь» та «професійна гідність».
4.

Яку роль у професійній діяльності документознавця

19
відіграє діловий етикет?
5.

Якими морально-етичними якостями має володіти
керівник-документознавець?

Теми для рефератів:
1.

Сутність феномена «професійна етика»
2.

Роль та значення професійної етики у формуванні
професійної культури фахівця
3.

Співвідношення понять професійного обов'язку та
професійної відповідальності, професійної совісті та
професійної честі, професійної гідності та професійної
справедливості.
4.

Діловий етикет та його роль у професійній діяльності
документознавця
5.

Особливості професійної етики документознавця
6.

Морально-етичні якості документознавця як керівника

Змістовий модуль 2. Умови формування
професійної культури документознавця
2.1.
Діагностика
сформованості
професійної
культури документознавця
2.1.1. Діагностика сформованості професійної культури документознавця як умова її вдосконалення.
2.1.2. Критерії і показники сформованості професійної культури документознавця.
2.1.3.
Методики діагностики сформованості професійної культури документознавця.
Роль діагностики у констатації стану та вдосконаленні досліджуваного явища. Критерії і показники стану сформованості явища.
Когнітивний критерій – рівень обізнаності (загальної та спеціальної) та готовності майбутнього документознавця до розв’язання професійних завдань.
Показники:

20
професійний тезаурус, здатність до навчання, пізнавальна активність.
Ціннісно-регулятивний критерій – міра осягнення ціннісних еталонів професійної діяльності та моральної досконалості прийнятих регулятивів професійної діяльності майбутнього документознавця. Показники: професійний ідеал, мотиви професійної діяльності, цілі професійної діяльності, моральність.
Професійно-дієвий критерій – ступінь професійної майстерності майбутнього документознавця. Показники: професійні уміння, професійні здібності.
Рівні сформованості професійної культури документознавця
(високий, середній, низький).
Характеристика високого, середнього та низького рівнів сформованості професійної культури документознавця відповідно з традиційними підходами до загальної оцінки результатів особистісних досягнень та залежно від ступеня розвиненості показників за когнітивним, ціннісно- регулятивним та професійно-дієвим критеріям.
Методи визначення рівнів сформованості професійної культури документознавця.

Контрольні питання:
1.

Які є показники високого рівня професійної культури?
2.

Охарактеризуйте
показники
середнього
рівня
сформованості професійної культури
3.

Назвіть показники низького рівня професійної культури
фахівця.

Теми для рефератів:
1.

Роль діагностики у констатації стану сформованості та
вдосконаленні професійної культури документознавця
2.

Методи визначення рівнів сформованості професійної
культури фахівця


21
2.2. Шляхи формування професійної культури
майбутніх документознавців у ВНЗ
2.2.1. Учіння і навчання як шлях формування професійної культури майбутнього фахівця у ВНЗ.
2.2.2. Роль науково-дослідної діяльності у формуванні професійної культури майбутніх документознавців.
2.2.3. Практика як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця.
2.2.4. Самовиховання як засіб саморозвитку у контексті формування власної професійної культури
Навчання як процес активної взаємодії студента з викладачем у напрямі засвоєння системи знань, умінь і навичок. Учіння та навчальна діяльність студента. Методи навчання та учіння. Словесні та практичні методи навчання. Інші методи навчально-пізнавальної діяльності.
Засоби навчальної діяльності. Форми організації навчання у вищий школі (лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, виробнича практика та ін.). Особистісний смисл учіння. Ознаки засвоєння навчального матеріалу.
Репродуктивний і творчий стилі навчання і учіння.
Науково-дослідна робота студентів як напрям їх самостійної роботи, важливий чинник підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Загальні засади НДРС.
Види і форми науково-дослідної роботи студентів.
Науково-дослідна діяльність як шлях до високого рівня професійної культури особистості. Наукові дослідження, моделі та проекти.
Навчальна та виробнича практика як засіб засвоєння знань та здобуття досвіду професійної діяльності. Завдання практики. Професійне самовдосконалення майбутнього фахівця у двох взаємопов’язаних формах – самоосвіта і самовиховання. Самоосвіта як вдосконалення наявних у студента знань, умінь та навичок з метою досягнення

22
бажаного рівня професійної компетенції. Самовиховання студента як процес професійного саморозвитку та самовдосконалення особистості.
Самопізнання.
Самовиховання. Професійний ідеал як орієнтир для самовиховання.
Забезпечення дидактичного середовища, яке уможливлює центральну позицію в ньому особистості студента як суб’єкта формування своєї професійної культури; збагачення змісту професійної підготовки майбутніх документознавців інформацією про професійну культуру; посилення зорієнтованості навчального процесу на розв’язання практичних завдань, використання педагогічних ситуацій, спрямовуючих на осягнення змісту й сутності обраної професійної діяльності; забезпечення функціональної повноти процесу формування професійної культури майбутніх документознавців шляхом збагачення традиційних форм і методів навчання і виховання нетрадиційними
(активними, генетико-моделюючими) різновидами як умови формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах.

Контрольні питання:
1.

Яку роль відіграє науково-дослідна діяльність у формуванні
професійної культури документознавців?
2.

Дайте визначення понять: «самоосвіта», «самовиховання»,
«самовдосконалення», «самопізнання».

Теми для рефератів:
1.
Навчальна діяльність як засіб засвоєння системи знань,
умінь і навичок
2.

Навчальна та виробнича практика як засіб засвоєння
знань, умінь, навичок та досвіду професійної діяльності
3.
Умови
формування
професійної
культури
документознавців у вищих навчальних закладах.

23
СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма заочна форма усього у тому числі усього у тому числі л п л.
ін с. р л п л
ін с.р
Змістовий модуль 1.Теоретичні основи проблеми професійної
культури документознавця
Тема 1.
Сутність феномена професійної культури документо- знавця
6 2 2
-
-
2 6
2 -
-
-
4
Тема 2.
Кваліфіка- ційна характеристи ка професії документо- знавця
8 2 -
-
-
6 10
- 2
-
-
8
Тема 3.
Структура професійної культури документо- знавця
6 2
-
-
-
4 8
2
-
-
-
6
Тема 4.
Професійно- значущі види особистісної культури в структурі професійної культури документо- знавця
8
-
2
-
-
6 8
-
-
-
8

24
Тема 5.
Професійна етика як складова професійної культури документо- знавця
6
-
-
-
-
6 8
-
-
-
-
8
Разом за змістовим модулем 1 34 6 4 -
-
24 40 4 2
-
-
34
Змістовий модуль 2. Умови формування професійної культури
документознавця
Тема 6.
Діагностика сформованості професійної культури документо- знавця
10 2 2 6
8
-
-
-
- 8
Тема 7.
Шляхи формування професійної культури майбутніх документозна вців у вищих навчальних закладах
10 2 2 6
6
- -
-
-
6
Разом за змістовим модулем 2 20 4 4 -
-
12 14
- -
-
- 14
Усього годин 54 10 8 -
- 36 54 4 2
-
- 48

25
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Під час контролю виконання завдань та відповідей на практичних заняттях оцінюванню підлягають: результати виконання практичних завдань; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність в обговоренні питань, що винесені на практичні заняття.
Практичні роботи виконуються студентами в конспекті або на стандартному папері формату А 4
(рукописно або друкованим способом) та подаються викладачу на перевірку. В кінці кожної роботи має бути укладений список використаних джерел. Відповідаючи на поставлені завдання, обов’язково використовувати посилання на використані джерела.
Робота студентів денної і заочної форм навчання під час практичних занять (практичні завдання, відповіді, доповіді) протягом семестру максимально оцінюється в 50 балів.
Основними критеріями оцінювання такої роботи є: якість та самостійність виконання практичних завдань, уміння роботи з літературними джерелами та
інформаційним ресурсом.
Студент, який був відсутній на практичному занятті, має підтвердити якість своєї самостійної підготовки з пропущеної теми в усній співбесіді з викладачем та з допомогою письмового виконання завдань, які розглядалися на відповідному занятті. У протилежному випадку він отримує 0 балів за пропущене заняття.

26
Практичне заняття 1.
Тема: Сутність феномена професійної культури документознавця
Мета: Обґрунтувати визначення понять «професійна культура» та
«професійна культура документознавця». Визначити основні складові професійної культури документознавця.
Зміст заняття:
1.
На основі наукових досліджень окремих складових професійної культури документознавця та запропонованих визначень означеного феномена, сформулювати власну думку щодо його сутності.
2.
Виокремити
(схематично) основні складові означеного поняття та обґрунтувати їх важливість.
Рекомендована література:
4, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 24 (базова);
1-5, 7-8, 22-25, 30, 36, 41 (допоміжна)

Професійна культура документознавця

27
Практичне заняття 2.
Колоквіум
Тема: Професійно-значущі види особистісної культури в структурі професійної культури документознавця
Мета: Визначити основні професійно-значущі види особистісної культури в структурі професійної культури документознавця.
Основні питання:
1.
Виявити види особистісної культури, властиві фахівцям різних галузей та пояснити їх значення.
2.
Виокремити найважливіші види особистісної культури, якими має володіти сучасний документознавець.
3.
Навести приклади формування окремих видів особистісної культури під час професійної підготовки майбутніх документознавців у вищому навчальному закладі (з власного досвіду).
4.
Розкрити сутність та обґрунтувати важливість професійно-значущих видів особистісної культури документознавця для його професійної діяльності.

Рекомендована література:
5-8, 12, 14, 16, 18-20, 24, 28-29 (базова);
1-8, 15, 17-18, 20, 22, 25, 27-29, 35-36, 39-41 (допоміжна)

28
Практичне заняття 3.
Тема: Діагностика рівня сформованості професійної культури документознавця
Мета: Продіагностувати власний (як майбутнього документознавця) рівень сформованості професійної культури.
Зміст заняття:
1.
Використовуючи опитувальник
Р. Б. Кеттела
(анкетний метод оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості) та методику виявлення ціннісних орієнтацій М. Рокича, продіагностувати власний рівень сформованості професійної культури
(як майбутнього документознавця). З названими методиками можна ознайомитися з Інтернет-ресурсів.
Зокрема, тест Кеттела можна знайти за посиланням: http://www.psy-research.ru/test/92001.
З методикою
М. Рокича можна ознайомитись на сайті «Психология счастливой жизни» http://psycabi.net/

Рекомендована література:
5-8, 12, 14, 16, 18-20, 24, 28-29 (базова);
1-8, 15, 17-18, 20, 22, 25, 27-29, 35-36, 39-41 (допоміжна)

29
Практичне заняття 4.
Колоквіум
Тема: Шляхи формування професійної культури майбутніх документознавців у ВНЗ
Мета: Запропонувати можливі шляхи формування професійної культури майбутніх документознавців у вищому навчальному закладі
Основні питання:
1.
Назвати шляхи формування професійної культури фахівців, які використовуються сучасними вищими навчальними закладами
України.
Визначити нормативні документи, які обумовлюють означені шляхи.
2.
Запропонувати можливі шляхи формування професійної культури майбутніх документознавців в умовах Вашого навчального закладу. Обґрунтувати свою відповідь.
Рекомендована література:
5-8, 12, 14, 16, 18-20, 24, 28-29 (базова);
1-8, 15, 17-18, 20, 22, 25, 27-29, 35-36, 39-41 (допоміжна)

30
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Самостійна робота – це обов‘язковий різновид пізнавальної діяльності студентів.
Кожний вид навчального заняття має елементи самостійної роботи, тому в навчальному процесі використовуються різні види самостійної роботи студентів.
У цілому самостійну роботу студентів можна умовно розділити на дві форми:

самостійна робота студентів з підготовці до лекційних та практичних занять;

самостійна робота студентів, передбачена навчальним планом.
Перша форма самостійної роботи реалізується на практиці у таких видах, як підготовка до наступної лекції, підготовка до практичних занять, самостійна робота студентів на практичному занятті.
Важливість підготовки до наступної лекції пояснюється тим, що теми курсу логічно тісно пов’язані між собою, тому вивчений матеріал є базою для сприйняття наступних питань. Таким чином, вивчення матеріалу раніше прослуханих лекцій – це обов’язкова передумова активного якісного сприйняття змісту наступних лекцій.
Самостійна робота з підготовки до практичних занять передбачає глибоке самостійне вивчення студентами теми курсу або її окремих питань, за якими буде проводитися практичне заняття. Крім цього, підготовка до практичного заняття при забезпеченні студентів необхідними методичними матеріалами включає знайомство студентів з наступними завданнями, підбір і вивчення необхідних законодавчих актів, інструктивних методичних матеріалів,

31
положень та інше. У разі необхідності закінчення виконання практичних завдань є домашньою роботою студентів, що також передбачає самостійне опрацювання навчального матеріалу.
Ступінь самостійності роботи студентів на практичному занятті залежить в основному від ступеню
індивідуалізації завдань.
Друга форма самостійної роботи студентів характеризується вищим рівнем самостійної пізнавальної діяльності студентів. Самостійна робота з дисципліни спонукає студента до роботи з основною (базовою) та додатковою (допоміжною) літературою, з ресурсами мережі Інтернет для закріплення набутих і здобуття нових знань й умінь, а також виконання поставлених завдань. Перелік завдань для самостійного опрацювання зазначені нижче.
Самостійна робота студентів відбувається в навчальних аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, бібліотеках тощо.
Завдання самостійної роботи зі спецкурсу
«Професійна культура документознавця» виконуються студентами на папері формату А 4 з допомогою ПК або рукописно з дотриманням вимог до оформлення завдань самостійної роботи, окрім завдань № 3 та № 6, які презентуються усно.
Вимоги до оформлення письмових завдань самостійної роботи:
- шрифт – Times New Roman, розмір шрифту –
14, міжрядковий інтервал – 1,5; при рукописному виконанні використовується «зебра» № 2;
- розмір полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве –
30 мм, праве – 10 мм;

32
- завдання має бути виконано грамотно, українською мовою із зазначенням теми та порядкового номеру самостійної роботи;
- сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють їх посередині верхнього поля (титульний лист включається в загальну нумерацію сторінок, але номер на ньому не ставиться);
- кожне завдання самостійної роботи має бути сформульовано та пронумеровано;
- в кінці роботи наводиться перелік використаної літератури, оформлений за встановленими бібліографічними правилами, ставиться підпис і дата;
- в титульному листі обов’язково мають бути: назва
ВНЗ та назва факультету; вид роботи, назва спецкурсу, прізвище та ініціали студента-виконавця із зазначенням курсу, групи та форми навчання (денна або заочна).
Рівень оцінювання виконання завдань самостійної роботи протягом семестру максимально оцінюється в 50
балів (для студентів денної та заочної форм навчання).
Студент отримує 0 балів, якщо під час виконання самостійної роботи, він не розкрив поставлені питання
(відповідь не відповідає змісту визначених завдань), представив чужу працю за свою або не виконав зовсім самостійної роботи та не представив її на перевірку викладачу в установлені терміни.
Основною метою самостійної роботи студентів є поглиблене всебічне самостійне оволодіння матеріалом навчальних тем, розвиток у них навичок роботи з друкованими та електронними джерелами, зокрема з базовою та допоміжною літературою.
Самостійна робота призначена підвищувати рівень і якість знань, ефективно сприяти формуванню і розвитку професійних знань та навичок, оптимізувати розумову та творчу активність студента.

33
Самостійна робота № 1.
Тема: Наукові підходи до визначення поняття професійної культури документознавця
Завдання:
1.
Дати визначення поняття «професійна культура»
(не менше 5-ти) з різних довідкових видань
(словники, енциклопедії).
2.
На підставі аналізу наукових поглядів щодо визначення сутності поняття про професійну культуру фахівця, обрати найбільш ґрунтовні.
Представити не менше 5 таких визначень із зазначенням прізвища науковця та галузі використання терміну.
3.
Визначити наукові праці сучасних дослідників, в яких висвітлюються питання професійної культури документознавця. Назвати таких науковців та досліджувані ними складові професійної культури документознавця.
4.
Сформулювати визначення поняття професійної культури документознавця, яке є найбільш повним
(зазначити автора).
5.
Оформити виконання завдань у вигляді реферату.

Рекомендована література:
5-8, 13, 19-22, 28, 29 (базова);
29, 30, 31 (допоміжна)


34
Самостійна робота № 2.
Тема: Професіограма документознавця
Завдання:
Скласти професіограму документознавця, використовуючи ДК 003:2010, ДКХПП, ОКХ спеціаліста за напрямом
0201
«Культура» спеціальності 7.02010501 «Документознавство та
інформаційна діяльність».
ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
Домінуючий спосіб мислення
Базові знання
Умови роботи
Домінуючі види діяльності
Якості, що забезпечують успішне виконання професійної діяльності
Здібності:
Особистісні
характеристики і
цінності:

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності
Галузі застосування професійних знань
Рекомендована література:
3, 17 (базова);
15, 21, 25, 26, 39, 41, 42 (допоміжна)

35


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал