Навчально-методичний посібник Рівне 2013 2 О. В. ПопчукPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1
О. В. Попчук
Професійна культура
документознавця
Навчально-методичний посібник

Рівне - 2013

2
О. В. Попчук
Професійна культура документознавця
Навчально-методичний посібник
Рівне – 2013

3
УДК 005.92:008 (07)
ББК 65.050.86 р
П 56
Попчук О. В. Професійна культура документознавця:
навч.-метод. посіб. / О. В. Попчук; Рівнен. держ. гуманітар.
ун-т . – Рівне : РДГУ, 2013. – 80 с.

Запропонований
автором
спецкурс
″Професійна
культура
документознавця″ спрямований на підвищення загальної культури особистості
та формування професійної культури майбутніх фахівців в умовах вищого
навчального закладу. Спецкурс є доцільним у змісті професійної підготовки
студентів спеціальності 7.02010501 "Документознавство та інформаційна
діяльність".


Автор: Попчук Олена Володимирівна, викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ
Рецензенти: Джеджера Клавдія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії
Рівненського державного гуманітарного університету
Матвійчук Оксана Євгеніївна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Київського університету імені Бориса Грінченка
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету (протокол № 5 від 28 травня 2013 р.)
© Попчук О.В., 2013
© Рівненський державний гуманітарний університет, 2013

4
ЗМІСТ
Вступ
Програма спецкурсу
Структура спецкурсу
Завдання та методичні рекомендації з підготовки до
практичних занять
Завдання та методичні рекомендації для виконання
самостійної роботи студентів
Рекомендована література
Інформаційні ресурси
Перелік питань для підсумкового контролю знань
Словник основних термінів та понять
Додаток 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю
«Документознавство та
інформаційна діяльність»
Додаток 2. Основні знання, вміння та навички спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності
Додаток 3. Витяг із “Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівниківˮ
Додаток
4.
Професійні компетенції документознавця.
Професійно-значущі якості, напрями діяльності та основні функції документознавців
Додаток 5. Зразок професіограми
Додаток 6. Зразок оформлення анкети для проведення дослідження
Додаток 7. Анкета студента
Додаток 8. Критерії та показники сформованості професійної культури документознавця
Додаток 9. Методика виявлення ціннісних орієнтацій Рокича
Додаток 10. 16-факторний особистісний опитувальник Кеттелла
5
9
23
25


30

39
49
50
52

63


65

67


69


71

73

75

76

77

79

5
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики помітно зростає інтерес до проблеми професійної культури, що зумовлене суспільною потребою у фахівцях високого культурного рівня, які б володіли уміннями ефективно розв’язувати професійні та життєві завдання, сприяти в такий спосіб прогресу в межах власного професіогенезу, певної професійної галузі та суспільства в цілому.
Окреслена проблема є актуальною для професійної підготовки фахівців для кожної галузі професійної діяльності, зокрема для галузі документознавства.
Відповідно з’явилася потреба в розширенні змісту професійної підготовки майбутніх документознавців в означеному аспекті. Розв’язанню цього завдання може сприяти спецкурс
«Професійна культура документознавця».
Метою
спецкурсу
«Професійна культура документознавця» є сприяння оволодінню майбутніми документознавцями професійною культурою, підвищення загальної культури особистості.
Основними завданнями означеного спецкурсу є:

систематизація загальних та спеціальних знань студентів щодо майбутньої професійної діяльності та формування професійної культури;

сприяння осягненню ціннісних еталонів та моральної досконалості регулятивів професійної діяльності документознавця;

формування готовності до розв’язання професійних завдань;

сприяння зростанню професійної майстерності майбутніх документознавців.

6
У результаті вивчення спецкурсу студент повинен
знати:

сутність, зміст та структуру професійної культури документознавця;

кваліфікаційні вимоги до професії документознавця;

професійну етику документознавця, етичні принципи його професійній діяльності;

способи діагностики рівня сформованості професійної культури;

можливості формування професійної культури особистості; та уміти:

здійснювати діагностику рівнів сформованості професійної культури документознавця (власної та
інших);

формувати професійну культуру (власну та інших) та сприяти підвищенню її рівня.
Концептуальними ідеями у розробці програми спецкурсу є:

особистісно-орієнтований підхід, який передбачає дотримання усіма учасниками педагогічного процесу особистісно-рівноправних позицій та уможливлює його персоналізацію й діалогізацію, утвердження пріоритету суб’єктно-смислового навчання, а на цій основі – самовдосконалення особистості студента;

суб’єктний підхід, з позицій суб’єктного підходу особистість виступає як свідомий суб’єкт взаємодії з навколишнім світом, здатний дотримуватися власних позицій і бути незалежним від безпосередніх зовнішніх впливів, створювати умови для власного розвитку;

культурологічний підхід, який спонукає до реалізації професійної підготовки як культурного процесу, що

7
здійснюється в культуровідповідному освітньому середовищі і що уможливлює культурний саморозвиток і самовизначення особистості у світі культурних цінностей;

практико-орієнтований підхід, зорієнтованого на розвиток особистості через її включення до предметно- практичної діяльності, поєднання у навчанні когнітивних та операційних аспектів;

системний підхід, застосування якого уможливлює створення інтегрованого комплексу педагогічних умов формування професійної культури майбутніх документознавців, висунення гіпотез та передбачення наслідків стосовно реалізації цього процесу, здійснення системного пояснення стійких, сутнісних, отже, закономірних властивостей процесу формування професійної культури майбутніх документознавців як системи, встановлення майбутніх шляхів її просторово- часового розвитку, внесення цілеспрямованих змін, спрямованих на її вдосконалення.
Спецкурс «Професійна культура документознавця» взаємопов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: «Вступ до фаху», «Культурологія», «Психологія»,
«Педагогіка», «Етика і естетика», «Основи менеджменту»,
«Етика і психологія ділового спілкування».
Основними формами організації навчання у ході вивчення запропонованого спецкурсу є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів. Лекції призначені для подання ключових питань стосовно професійної культури документознавця, подальше вивчення яких відбувається на практичних заняттях та з допомогою самостійної роботи.
Практичні заняття пропонуються для закріплення та поглибленого вивчення теоретичних питань, осмислення навчального матеріалу, вироблення практичних умінь та навичок.

8
Оскільки значна частина курсу вивчається студентами самостійно, то важливе місце відводиться виконанню завдань самостійної роботи та підготовці до практичних занять. Самостійна робота виконується в позааудиторний час та реалізується у формах виконання домашніх завдань, ознайомлення з літературними джерелами, перегляду матеріалів на електронних носіях, пошуку додаткової
інформації за допомогою мережі Інтернет, підготовки відповідей, доповідей, рефератів тощо.
Програма спецкурсу
«Професійна культура документознавця» складена відповідно до освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальністю
7.02010501
«Документознавство та
інформаційна діяльність» і складається з двох змістових модулів:
1.

Теоретичні основи проблеми професійної культури
документознавця
2.

Умови
формування
професійної
культури
документознавця.
У результаті вивчення студентами першого модуля стає можливим розуміння сутності феномена професійної культури, її компонентів та різновидів. Матеріал другого модуля містить теоретичні характеристики та поради студентам стосовно формування професійної культури в умовах вищого навчального закладу, а також щодо діагностики рівнів їх сформованості.
Таким чином, ознайомлення майбутніх документознавців зі змістом запропонованого спецкурсу може стати основою для особистісних досягнень у напрямі підвищення рівня професійної культури, отже, і в напрямі підвищення ефективності професійної підготовки в цілому.

9
ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проблеми
професійної культури документознавця
1.1 Сутність феномена професійної культури
документознавця
1.1.1. Професійна культура: сутність, суспільне значення.
1.1.2. Професійна культура документознавця.
1.1.3. Професійна культура документознавця як результат і засіб професіогенезу.

Актуальність проблеми професійної культури у суспільному та особистісному аспектах. Професійна культура як складова загальносуспільної культури. Досвід професійної діяльності особистості як складова її культури.
Наукові підходи до пояснення сутності поняття професійної культури.
Багатоаспектність категорії
«професійна культура».
Аналіз професійної культури документознавця на перетині двох загальних проблем: культури (зокрема культури особистості) та змісту професійної діяльності документознавця.
Найзагальніші характеристики явища культури на підставі аналізу наукових праць вчених (С. Аверинцев,
Ю. Давидов,
П. Гуревич,
В. Журавський,
М. Злобін,
І. Зязюн, М. Каган, В. Келле, С. Маркарян, В. Межуєв,
Л. Могильний, В. Муляр, Ю. Плиска, Є. Подольська,
Ю. Резнік,
О. Рудницька,
Є. Скворцова,
Л. Соколов,
В. Тугаринов, А. Флієр та інші).
Наукові джерела щодо характеристики професійної діяльності (С. Батишев, В. Бодров, Е. Голубєва, Є. Климов,
Т. Ломакіна, А. Маркова, Н. Самоукіна, М. Сергєєва,

10
В. Шадриков). Засвоєння професійної діяльності як складний творчий процес.
Проблеми формування професійної культури документознавців у дослідженнях
Н. Гайсинюк,
С. Дубової, Т. Іванової, Н. Кушнаренко, Г. Малик,
О. Матвієнко, Н. Назаренко, Ю. Палехи, Ю. Романишин,
Л. Філіпової та інших. Широкий спектр інтерпретацій професійної діяльності документознавця.
Професійна культура документознавця як
інтегрований результат особистісного розвитку щодо сформованості загальної ерудиції, розумових і творчих потенціалів, ціннісного осягнення й практичного оволодіння професією.
Професійна компетентність документознавця як системна особистісно-професійна характеристика фахівця, що інтегрує знання, уміння, мотиви, цінності й професійно значущі якості, необхідні та достатні для ефективної професійної документно-інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб фізичних і юридичних осіб та держави (Малик Г. Д.).
Професійна культура документознавця як результат і засіб професіогенезу (розвиток особистості, зміни і перетворення її психологічної структури, зумовлені засвоєнням і здійсненням професійної діяльності).
Професійна культура документознавця як інтегрований результат особистісного розвитку щодо сформованості загальної ерудиції, розумових і творчих потенціалів, ціннісного осягнення й практичного оволодіння професією, що уможливлює усвідомлене, цілеспрямоване та відповідне вимогам професії виконання інформаційно-технологічної, документно-комунікаційної,
інформаційно-аналітичної,
інформаційно-управлінської діяльності, забезпечення процесів документування, а також спрямованості на особистісне самовдосконалення з метою забезпечення професійного зростання.

11
Сутність понять «професіоналізація» та «професійне становлення». Тлумачення понять «професія» та «генезис».
Професіонал як психологічно зріла особистість, що володіє нормами професії. Професіоналізм. Професійна кар’єра.

Контрольні питання:
1.

Доведіть актуальність проблеми формування професійної
культури фахівців
2.

Охарактеризуйте
сутність
поняття
«професійна
культура»
3.

У чому полягає специфіка феномена професійної культури
документознавця?
4.

Чому професійну культуру вважають результатом
професіогенезу?

Теми для рефератів:
1.

«Професійна культура фахівця»: наукові підходи до
тлумачення сутності поняття
2.

Особливості професійної діяльності документознавця та
формування його професійної культури як предмет
наукових досліджень
3.

«Професійна культура документознавця» та «професійна
компетентність документознавця»: сутність понять.
4.

Співвідношення понять «професіоналізація», «професійне
становлення», «професіоналізм», «професійна зрілість»,
«професійна кар’єра»

1.2.
Кваліфікаційна
характеристика
професії
документознавця
1.2.1. Нормативно-правова регламентація змісту професійної діяльності документознавця.
1.2.2.
Кваліфікаційні вимоги до професії документознавця.
1.2.3. Основні виробничі функції, завдання та професійні уміння документознавця.


12
Кваліфікація як здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти в Україні (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) та наукові ступені (кандидат наук, доктор наук). Професійно-кваліфікаційні вимоги до професії документознавця (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності.).
Професійні компетенції документознавця (ключові, загально-професійні, спеціально-професійні, спеціально- галузеві).
Характеристика основних напрямів діяльності документознавця (інформаційно-аналітичний, науково- дослідний, організаційно-розпорядчий, діловодський, управлінський, референтський, кадровий, консультаційний) згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність».
Напрями суміжної професійної діяльності: маркетингова, рекламна, науково-контрольна, бібліотечно- бібліографічна, зв’язки з громадськістю, інтелектуальна власність.
Санітарно-гігієнічна характеристика діяльності.
Вимоги професії до
індивідуально-психологічних особливостей фахівця. Виробничі функції (здійснення певних типів діяльності) та типові завдання діяльності.
Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та система умінь щодо вирішення типових завдань спеціалістом. Форми державної атестації.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
(ОКХ) спеціаліста за напрямом 0201 «Культура» спеціальності
7.02010501
«Документознавство та
інформаційна діяльність» як нормативний документ, що встановлює:

13
нормативну і вибіркові частини змісту навчання в навчальних планах, їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння в процесі підготовки відповідно до вимог ОКХ; рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність»; форми державної атестації; нормативний термін навчання.
Освітньо-професійна програма
(ОПП) як нормативний документ, у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки спеціаліста зі спеціальності
«Документознавство та
інформаційна діяльність».
Державні стандарти освіти, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України і підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше ніж 1 раз на 10 років.
Національний класифікатор
України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (чинний від 01.11.2010).

Контрольні питання:
1.

Що таке професія?
2.

Що таке спеціальність?
3.

Поясніть значення терміну «кваліфікація».
4.

Які є основні вимоги до професії документознавця?

Теми для рефератів:
1.

Поняття про кваліфікацію, спеціальність, професію.
2.

Професія документознавця: основні кваліфікаційні вимоги
3.

Професійні компетенції документознавця
4.

Основні напрями діяльності документознавця згідно
5.

Санітарно-гігієнічна
характеристика
діяльності
документознавця

14
1.3.
Структура
професійної
культури
документознавця
1.3.1. Професійна культура документознавця як система.
1.3.2. Когнітивний компонент професійної культури.
1.3.3. Ціннісно-регулятивний компонент.
1.3.4. Професійно-дієвий компонент професійної культури документознавця.
Професійна культура документознавця як система.
Функції професійної культури. Структура професійної культури: когнітивний компонент, ціннісно-регулятивний та професійно-дієвий компоненти.
Когнітивний компонент професійної культури документознавця. Професійні знання документознавця як система професійно-значущих загальнонаукових та фахових знань та способів їх збагачення: спеціальні
(фахові), загально психологічні, методичні, інформаційні, мовні та моральні знання. Професійний тезаурус як обсяг загальних та спеціальних знань. Здатність до навчання як
інтелектуальні можливості документознавця. Пізнавальна активність як спрямованість на удосконалення пізнавальних можливостей документознавця.
Ціннісно-регулятивний компонент професійної культури документознавця як результат встановлення взаємозалежності між системою цінностей, вироблених суспільством та цінностями, які функціонують на особистісному рівні. Цінності професійної діяльності
(норми, принципи, приписи, правила тощо). Ціннісні орієнтації як складне духовне утворення, створене з елементів світогляду, ідеалів, переконань, вольових спонукань, мотивів і почуттів. Професійний ідеал особистості як складне утворення, що сприймається фахівцем як осмислений суб’єктивний результат навчання і як напрям індивідуального розвитку. Мотиви професійної

15
діяльності як усвідомлені індивідом спонукання до діяльності та поведінки. Цілі професійної діяльності як бажаний результат, рівень досягнень, до якого прагне фахівець.
Професійно-дієвий компонент професійної культури документознавця. Професійні уміння як оволодіння необхідною для виконання професійної діяльності системою психічних і практичних дій, необхідних для регуляції діяльності з допомогою наявних у фахівця знань і навичок. Професійні здібності як наявність необхідних особистісних властивостей і якостей, котрі дають змогу виконати конкретну діяльність як репродуктивного, так і творчого характеру, успішно і результативно.

Контрольні питання:
1.

Що таке система?
2.

Чому професійна культура є системою?
3.

Назвіть і обґрунтуйте основні функції професійної
культури як системи.
4.

Які компоненти входять до структури професійної
культури?

Теми для рефератів:
1.

Критерії та показники сформованості професійної
культури документознавця
2.

Особливості визначення когнітивного компонента
професійної культури документознавця
3.

Ціннісності як смислова основа професійної культури
документознавця
4.
Професійно-дієвий компонент професійної культури
документознавця: сутність та особливості формування

16
1.4. Професійно-значущі види особистісної культури
в структурі професійної культури документознавця
1.4.1. Інформаційна культура документознавця.
1.4.2.Комунікативна та мовленнєва культури документознавця.
1.4.3. Управлінська культура документознавця.

Інформаційна культура як сукупність знань, умінь та навичок пошуку, відбору, аналізу інформації, яка спрямована на задоволення
інформаційних потреб особистості. Уміння працювати з новими комп’ютерними технологіями; бібліотечно-бібліографічна грамотність; володіння методами інформаційного моделювання ситуації; збирання, систематизація та аналіз ділової та комерційної
інформації як компоненти інформаційної культури документознавця. Інформаційна діяльність як основа
інформаційної культури документознавця.
Комунікативна культура як сукупність особистісних якостей, теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з організації ділового спілкування; сукупність моральних норм та уявлень, що регулюють поведінку і взаємини людей у процесі їхньої виробничої діяльності. Мова як знаковий механізм спілкування. Культура мови.
Культура управління (управлінська культура) як сукупність вимог до зовнішньої сторони процесу управління
і до особистих властивостей керівника, зумовлених нормами
і принципами моралі, етики, естетики і права. Управлінська культура як система професійної компетентності та особистої культури, що реалізуються під час управління.
Контрольні питання:
1.

Поясність
сутність
інформаційної
культури
документознавця.
2.

Що
є
основою
інформаційної
культури
документознавця?

17
3.

Поясність
значення
в
професійній
діяльності
документознавця
комунікативної
та
мовленнєвої
культури.
4.

Яку роль відіграє управлінська культура у професійній
діяльності документознавця?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал