Навчально-методичний посібник патентознавство для викладачів та студентів V курсу фармацевтичного факультетуСторінка3/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.21 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ АБО СВІДОЦТВА


Заявка на отримання патенту на винахід (корисну модель) подається до Установи особою, яка бажає одержати патент і має на це право. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншим довіреною особою. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

Заявка повинна складатися українською мовою і містити:

- Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

- Опис винаходу (корисної моделі);

- Формулу винаходу (корисної моделі);

- Креслення (якщо на нього є посилання в описі);

- Реферат.

У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також винахідника (винахідників). Опис винаходу (корисної моделі) повинна бути викладена у встановленому порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки повно і ясно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у встановленому порядку ясно і стисло.

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може прийматися з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки. За подання заявки сплачується збір. Документ про оплату збору має надходити у Відомство разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Аналогічні вимоги Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" висуває до оформлення заявки на отримання патенту на промисловий зразок, але заявка в цьому випадку повинна містити комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. При оформленні заявки на знак для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" необхідно враховувати наступні особливості. Заявка повинна стосуватися одного знака і містити крім тих самих відомостей: Заяву на реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків. Якщо заявник запитує охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати в заяві колір чи сполуку, охорону яких він запитує; подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Датою подання заявки на винаходи і корисні моделі є дата одержання Відомством матеріалів, що містять принаймні:

- Клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою;

- Частину, що зовні нагадує опис і формулу винаходу (корисної моделі), викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Третім з викладених умов для промислового зразка є частина, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладена українською мовою, а для знака - відомості про перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель, промисловий зразок, Знак) протягом 12 місяців для винаходу або корисної моделі та 6 місяців для промислового зразка і знаку з дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (промислового зразка, корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено. Інші особливості встановлення дати заявки або пріоритету викладені в Законах України про охорону прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки та знаки для товарів і послуг.
Експертиза заявки

Після встановлення дати подання та за наявності документа про сплату збору на подачу заявки Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками, під час якої:

- Визначається, чи належить об’єкт, що заявляється, до об'єктів, Зазначених у Законах України про охорону промислової інтелектуальної власності;

- Заявка перевіряється на відповідність вимогам відповідного Закону України про охорону промислової інтелектуальної власності;

- Документ про сплату збору на подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам та документ про сплату збору на подачу заявки оформлено правильно, то Відомство:

- За заявкою на винахід надсилає заявнику повідомлення про можливість проведення експертизи заявки по суті;

- За заявкою на корисну модель та заявку на промисловий зразок направляється заявнику рішення про видачу патенту;- За заявкою на знак для товарів і послуг у цьому випадку Відомство проводить експертизу заявки по суті, в ході якої перевіряється відповідність заявленого позначення знака умовам надання правової охорони.

Заявник має право на внесення до заявки виправлень та уточнень до одержання ним рішення про видачу патенту або про відхилення заявки, заявник має право відкликати заявку на будь-якому етапі її розгляду, Відомство має право запросити додаткові матеріали за заявкою. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на винахід або, якщо заявлено пріоритет, з дати її пріоритету, Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана або не вважається відкликаною. Заявник може клопотати про публікацію відомостей про заявку раніше встановленого терміну. За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення експертизи заявки на винахід по суті Відомство проводить зазначену експертизу, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності. Заявник може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Якщо клопотання про експертизу по суті не надійшли до Установи у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною. Іншим обличчям у згаданій ситуації може бути конкурент заявника. Якщо конкурентові заважає патент заявника і є підстави сумніватися в патентоспроможності технічного рішення заявника, то він може заплатити гроші і заявить клопотання про проведення експертизи по суті, щоб розвіяти свої сумніви. Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що винахід, суть якого виражена у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоспроможності, Відомство надсилає заявнику рішення про видачу патенту. В іншому випадку заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Заявник має право замінити заявку на винахід, заявленої на корисну модель і навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або відхилення заявки. У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки і, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету. Для таких перетворень заявки до Установи необхідно подати відповідну заявку. Основну роботу з експертизи заявок за повноваженнями Відомства виконує науково-дослідний центр патентної експертизи (НІДПЕ). До експертизи, особливо для перевірки патентоспроможності і новизні наданої в заявках рішень залучається експерти з числа видатних і досвідчених вчених та спеціалістів. Опубліковані відомості про заявку на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. Дія тимчасової правової охорони полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, Який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства за заявкою. Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її міжнародної публікації на умовах, зазначених вище.
Публікації про видачу патенту або свідоцтва, реєстрація та видача патенту або свідоцтва

На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) та за наявності документа про сплату збору за видачу патенту Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про видачу патенту. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документ про сплату збору за видачу патенту в Відомство не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство публікує опис до патенту на винахід (корисну модель), що містить формулу, та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі). Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, що встановлюється Відомством. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство здійснює державну реєстрацію патенту на винахід (корисну модель), для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма реєстру і порядок його ведення встановлюється Відомством. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, встановленому Відомством. Видача патенту здійснюється Відомством у місячний термін після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на отримання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника без гарантії дійсності патенту. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей встановлюється Відомством. До виданого патенту на вимогу його власника Відомство вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені. Аплікант може оскаржити будь-яке рішення Відомства за заявкою до Апеляційної ради Відомства протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства чи копії затребуваних патентних матеріалів. Заявник може оскаржити рішення Апеляційного ради в судовому порядку протягом шести місяців з дати отримання рішення. Аналогічний порядок публікації, реєстрації та видачі патенту застосовується і до промислових зразків. Такий же порядок публікації, реєстрації та видачі свідоцтва на знак.


Права та обов'язки, що випливають з патенту або свідоцтва
Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патенту. Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- Виготовлення, пропозиція до продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях що охороняється патентом продукту;

- Застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, Що його застосування забороняється без згоди власника патенту або (виходячи з обставин) це і так є очевидним;

- Пропозиція до продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку еквівалентну їй. Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом порушенням прав власника патенту. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу прав власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності щодо будь-якої іншої особи лише після реєстрації його в Відомстві. Власник патенту має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50%, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають при укладенні та виконанні зазначеного договору, вирішуються у судовому порядку. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Аналогічні права передбачені Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Особливості полягають у наступному. Використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використано всі істотні ознаки промислового зразка. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки за умови сплати відповідного збору, тоді як права, що випливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок діють від дати публікації відомостей про його видачу. Використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких він зареєстрований, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, Пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" регламентує наступні обов'язки, що випливають з патенту.

1. Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо винахід (корисна модель) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи з дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про видачу йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Якщо власник патенту не доведе, що факт використання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, Розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, Якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (корисна модель) удосконалює винахід (корисну модель) власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Такі ж обов'язки передбачені Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" для власників патентів на промислові зразки, і Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для власників свідоцтв на знаки.
Захист прав власників патенти і свідоцтва
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" містить такі положення щодо захисту прав власника патенту:

1. Будь-які посягання на право власника патенту, передбачені Законом, вважаються порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник повинен відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Такі ж положення щодо захисту прав містяться в Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" для власників патентів на промислові зразки і в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для власників свідоцтв на знаки. Крім того, власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування.
Резюме
1. Продукти інтелектуальної творчої діяльності людей називаються інтелектуальною власністю. У інтелектуальну власність входить в якості складової промислова власність, яка в основному охоплює:
- Зображення та корисні моделі, що є вирішенням технічних проблем;

- Промислові зразки, які відносять до творінь технічної естетики і визначають зовнішній вигляд промислової продукції;

- Товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, Призначені для виділення продукції даного підприємства в масі однорідних товарів і послуг та гарантування якості та реклами.

2. Формами правового захисту об'єктів промислової власності є патенти та свідоцтва про реєстрацію.

Патент - це назва документа, що дає винахідникові виключне право розпоряджатися своїм винаходом, використовувати його в промислових цілях.

Свідоцтво - документ, що засвідчує право власності на знак.

3. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною, а промисловий зразок - якщо він є новим, оригінальним і промислово придатним. Для реєстрації товарного знака він повинен бути новим і мати розрізняльну здатність.

4. Для отримання патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) заявник подає до Патентного Відомства заявку, яка повинна містити:

- Заяву про видачу патенту;

- Опис винаходу;

- Формулу винаходу;

- Креслення (якщо на них є посилання в описі);

- Реферат.

На промисловий зразок (замість креслень) заявка повинна містити комплект фотографій з зображенням виробу (його макета малюнка).
5. Для отримання свідоцтва на товарний знак заявка повинна містити:

- Заяву на реєстрацію знака;

- Зображення заявленого зображення;

- Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак.

6. Процедура видачі патенту або свідоцтва полягає в наступному:


  1. попередня експертиза матеріалів заявки;

2) публікація про заявку після позитивних результатів попередньої експертизи;

3) експертиза заявки по суті;

4) рішення про видачу патенту за позитивними результатами експертизи заявки по суті;

5) публікація відомостей про видачу патенту;

6) реєстрація патенту у Держреєстрі;

7) видача патенту.

7. Законодавство України містить такі положення щодо захисту прав власників патентів:

- Будь-яке посягання на права власників патенту вважаються порушенням прав, що тягне за собою відповідальність згідно із законодавством;

- На вимогу власників патенту порушення прав повинно бути припинено, а порушник повинен відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Такі ж положення передбачені законодавством щодо свідоцтв на знаки. Крім того, власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал