Навчально-методичний посібник м. Сквира 2010 4 змістPdf просмотр
Сторінка2/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6
Взаємодія компонентів процесу формування мовлення дошкільнят
Зміст комунікативної компетентності
- обізнаність дитини старшого дошкільного віку зі способами та засобами мовленнєвої взаємодії
- адекватність вибору наявних навичок та вмінь, застосування їх у мовленнєвій діяльності
- орієнтація у ситуації спілкування
- комплексне, варіативне, творче застосування мовленнєвих і не мовленнєвих засобів відповідно до поставленої мети. Різні види мовленнєвої компетентності формуємо з раннього віку. Спираючись на концептуальні засади Базової програми Я у Світі, педагоги не виділяють фрагменти роботи суто мовленнєвого змісту, а знаходять їх місце в комплексному поєднання зі змістовими лініями, що сприяє гармонійному розвитку дошкільника. Для успішного мовленнєвого розвитку важливе значення має вся життєдіяльність дітей, що дає змогу вправляти їх у спілкуванні. Оптимальний рівень мовленнєвої компетентності дошкільників досягається створенням розвивального мовленнєвого середовища, у якому діти перебувають. Мовленнєва компетентність дошкільника Навчання мови Мовленнєве виховання Розвиток мовлення Формування елементарних уявлень промову і мовлення Виховання мовленнєвої культури, любові дорідної мови Формування мовленнєвих умінь і навичок

20 Пріоритетами для розвивального середовища мають бути спілкування, обговорення, мовленнєво-творча діяльність, роздуми вголос без остраху помилитися чи мати іншу думку, ніж дорослий. Неможливо створити уніфіковане середовище, яке за змістом і формою задовольнить кожну дитину. Тому розвивальним є те середовище, яке пристосовується до природного темпу кожного малюка, де кожен має право і обов’язок бути собою.
Складові мовленнєвого розвивального середовища
Мовленням дитина оволодіває в процесі спілкування під час різних видів діяльності. Проте, повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетентності недостатньо. Саме на міні-заняттях, в яких домінують гра і спілкування, вихователь систематично та послідовно формує у дітей мовленнєві уміння та навички, які закріплюються при спілкуванні дітей під час різних видів діяльності в повсякденному житті. На міні-заняттях з мовленнєвого спілкування діти не стільки засвоюють матеріал про навколишній світ, скільки вправляються в мовленнєвій діяльності. Зосереджується увагу на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванні навичок розповідання та переказування.
Міні-заняття з мовленнєвого спілкування проводяться у всіх вікових група з підгрупами дітей та індивідуально. Природне довкілля Пре дме тн о-
ігрове довк
ілля
С
оц
іаль не довкілля Середовище власного Я

21 Основною метою міні-занять з мовленнєвого спілкування є розвиток мовлення кожної конкретної дитини, тому важливо стимулювати максимальну мовленнєву активність кожного. Цього можна досягнути за таки умов
- уміння педагога викликати інтерес до теми заняття та співвідносити власну мовленнєву активність і мовленнєву активність дітей – неприпустимо, щоб дорослий говорив більшу частину заняття
- проведення занять підгрупами
- правильне розташування дітей
- забезпечення оптимальної інтенсивності мовленнєвого навантаження дітей
- здійснення індивідуально-диференційованого підходу – уміння педагога бачити в колективі кожну конкретну дитину
- уміння педагога бачити особисті досягнення дитини, а не порівнювати її з іншими дітьми. Під час міні-занять із мовленнєвого спілкування вихователь ретельно підбирає тему, враховує особливості кожної дитини, розміщує дітей так, щоб вони могли бачити одне одного. Без контакту очей неможливо формувати вміння слухати товариша, розуміти мовця, виховувати культуру мовлення.

22 РОЗДІЛ 4
ОЦІНКА ЖИТТЄВИХ ДОСЯГНЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА
Щоб визначити наскільки компетентна та чи інша дитина, важливо усвідомити, що нормою розвитку є не середньостатистичні для її віку показники, а ті кращі, які можливі в певному віці в конкретної дитини за відповідних умов. Дорослий має навчитися визначати норму розвитку кожної окремої дитини в межах її індивідуального життя, а не порівнювати її з іншими або співвідносити з абстрактною, однією на всіх дітей певного паспортного віку нормою. Доцільно оцінювати не стільки успішність виконання дитиною конкретних завдань, скільки характеризувати продуктивність її життя в цілому. Важливо знати, що переважає в досвіді дитини – успіхи чи невдачі, до якого стандарту якості вона прагне (високого, посереднього, низького, чи впевнена у собі невпевнена, самовпевнена, чи орієнтується на оптимум (мінімум, максимум) докладання зусиль. Показовим є те, наскільки сильно переживає дошкільник свої успіхи та невдачі (глибоко – поверхово, яскраво – непомітно для інших, конструктивно – деструктивно. Контроль має бути процесом інтегральної, зваженої перевірки життєвих досягнень дошкільника, обліком, обстеженням, що передбачає тривале й різнобічне вивчення експертом (керівником) проявів його поведінки та діяльності. Контроль може бути і наглядом, якщо це стосується педагога- початківця. Але контроль неприпустимо перетворювати на цензуру з метою виявлення недоліків й покарань. Його мотивом мають бути визначення сильних і слабких сторін у розвитку дошкільника як особистості, накреслення перспектив, визначення для себе, в чому саме і якої допомоги потребує конкретна дитина педагог. Отже, контроль має бути допоміжним, а не караючим. За особистісно орієнтованою моделлю освіти під час контролю увага педагога має концентруватися на таких моментах
– чи виявляла дитини, оволодіваючи знаннями, вміннями та навичками, творчість, самостійність
– чи використовувала раціональні засоби досягнення мети

23
– чи діяла відповідно до своїх природних можливостей
– наскільки дитина проявила себе як особистість у різних сферах життєдіяльності
– чи зберігається певна тенденція поведінки дитини в різних видах діяльності
– наскільки збалансовані вжитті дитини різні форми активності фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Процес контролю завершує оцінка, яка повинна визначати вартісність життєвих надбань дитини, висновок щодо якісних (кількісних) характеристик її життєвої компетентності. Часто оцінки дорослих бувають занадто узагальненій лаконічні, не містять конкретних вказівок нате, що саме в дитини добре, а що поки що недостатньо висловлюються в занадто емоційній формі бувають принизливими. А це негативно позначається на розвитку і соціалізації дитини, тому процесу оцінювання варто приділяти більше уваги. Оцінка має бути
– інтегрованою (містити інформацію про загальні тенденції поведінки та діяльності, про конкретні чесноти й вади дошкільника (педагога
– об’єктивною (позбавленою суб’єктивності, упередженості
– розгорнутою (з поясненнями, уточненнями, вказівками на суттєве
– мотивованою (обгрунтованою);
– зацікавленою (пройнятою інтересом
– зрозумілою (чітко сформульованою
– оптимістичною (пройнятою вірою в можливості особистості
– стимулюючою (зорієнтованою на перспективу з урахуванням наявних резервів. Для фіксування спостережень за розвитком кожної дитини ведеться папка оцінки досягнень. Спостерігаючи за розвитком дітей, педагог записує досягнення кожної. Аналіз даних спостережень свідчить про рівень розвитку окремої дитини як особистості і дає можливість вносити корективи в освітньо-виховний процес. Під час оцінки життєвих досягнень дошкільника характеризується спосіб його буття в цілому, тенденції його поведінки, нахили до певних видів

24 діяльності, динаміка розвитку протягом певного часу тощо. Така оцінка є узагальненою і визначають її керівник, вихователь. Поряд з цим існує і діагностична оцінка життєвих досягнень дошкільника, яку визначають практичні психологи і науковці. Оцінка педагога суттєво впливає на впевненість, самопочуття та самоповагу дитини. Вона має включати судження педагога про життєву компетентність кожної дитини, її здатність посісти належне місце серед однолітків, зайняти певну життєву позицію. Вихователь має володіти інформацією проте, що дитина вміє, знає, цінує, як може передавати свої життєві враження образом, словом і співвідносити їх з моральними нормами.

25 РОЗДІЛ 5
ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗА БАЗОВОЮ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Я У СВІТІ
Державні освітні стандарти передбачають оновлення змісту навчання й виховання на засадах гуманізації, диференціації та інтеграції. Важливою тенденцією розвитку науки є її інтеграція – об'єднання теоретичних знань у цілісну систему, що відображає світу його єдності та розвитку, а саме тому вона має бути присутня в дошкільному навчанні. Інтеграція – (від латинського інтеграція – відновлювання, поповнення) – це об’єднання, взаємопроникнення окремих елементів у єдине ціле. Психологи і педагоги стверджують у дитини досить рано формується цілісний образ світу, який легко зруйнувати. Дошкільник отримує розрізнені, мозаїчні знання, і їх у подальшому необхідно об’єднувати, щоб сприймалася цілісна картина світу й формувалася гармонійна цілісна особистість. З підвищенням вимог до організації навчання й виховання в дитячих садках інтеграційні процеси набувають особливого значення. Проте інтеграція в освіті ще недостатньо науково обґрунтована.
Я.Коменський писав Усе, що перебуває у взаємозв’язку, необхідно викладати у цьому ж взаємозв’язку, незалежно від того, з якого джерела походять ці знання суто наукового, виробничого чи життєвого досвіду.
К.Ушинський стверджував, що окрім спеціальних понять, що належать окремим наукам, є поняття спільні для багатьох, а деякій для всіх наук. К.Ушинському інтеграцією письма і читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. У х роках В.Сухомлинський проводив Уроки мислення в природі. Це один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою. У педагогічній пресі та науковій літературі автори С.Гончаренко, Ю Мальований, А Данилюк, О.Комар, І Кошмина, В Фоменко, В Колесина висвітлюють різні тенденції та перспективи інтеграції в освіті. Ця ідея стала

26 провідною на межі ХХ і ХХІ сторіч. У педагогіці терміном інтеграція позначають і процесі спосіб організації, і принципі підхід. Інтеграція 80-90 років минулого століття набуває більш наукового обґрунтування. Використовуються чотири основні підходи
- окремі дисципліни об’єднуються в інтегровані курси
- всі предмети вивчаються лише в парадигмі творчого розвитку (інтеграція за методом
- навчальний процес переводиться на комп’ютерну основу (інтеграція за технологією
- виробляються загальні для всіх педагогів засоби комунікативного спілкування з дітьми. На інтегрованих заняттях відбувається поєднання завдань різних ліній розвитку фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного та різних видів діяльності спілкування, ігрової, трудової, навчальної. Ідея інтеграції змісту дошкільної освіти у сферах життєдіяльності дитини зумовлена положеннями Базового компонента дошкільної освітив Україні. Вона реалізується в повсякденному житті, якщо враховуються міжпредметні зв’язки, та в іграх-заняттях інтегрованого характеру (комплексних, тематичних, підсумкових, комбінованих тощо. На комплексних іграх-заняттях, щоб глибше
Ознаки інтеграційних процесів
Цілісн
ість знань Узагальнення знань Систематизація знань Логічна послідовність структурування розкрити тему й успішно розв’язати поставлені завдання, педагог використовує широкий комплекс навчально-виховних впливів, куди входять різні види мистецтва (живопис, музика, художнє слово. Тут у тісному взаємозв’язку подається матеріал з різних розділів програми можуть також поєднуватися кілька видів діяльності дітей. Тому комплексні ігри-заняття, зазвичай, складається з кількох взаємозв’язаних частин, які підпорядковуються певній меті. Комбіновані ігри-заняття, на відміну від комплексних, складаються з окремих частин, майже не пов’язаних між собою, де розв'язуються завдання з одного або з різних розділів програми. Такий характер мають фізкультурні та музичні ігри-заняття, а часом ігри-заняття з розвитку мовлення. Дошкільнята долучаються до різних видів діяльності, зміна яких підтримує інтерес до навчального матеріалу, сприяє формуванню умінь розподіляти й переносити свою увагу, активізує пізнавальний інтерес. Тематичні ігри-заняття спрямовані на поглиблений розгляд конкретних тем з певних розділів ознайомлення з навколишнім світом, природою, образотворче мистецтво, музичне виховання та ін. Вихователь уточнює, як діти засвоїли певну тему, доповнює, узагальнює відповіді. Щоб краще розкрити тему використовує комплекс навчально-виховних засобів, прилучає дитину до різних видів діяльності, об’єднує матеріали з різних розділів програми. Тому сучасні творчі
ігри-заняття можуть бути водночас тематичними і комплексними. Тематичними можуть бути не лише ігри-заняття. Для здійснення між предметних зв’язків вихователі об’єднують однією темою різні види роботи, заплановані на день, кілька днів або й на тиждень. Наприклад, проводять дні казки, театру, праці, природи, здоров'я, спорту, фольклору тощо. На інтегрованих заняттях відбувається поєднання завдань різних ліній розвитку фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного та різних видів діяльності спілкування, ігрової, трудової, навчальної. На інтегрованому занятті ключовим моментом є тема, а різні види діяльності, що використовуються на ньому, – лише засоби її розкриття. Уході такого заняття для розв’язання одного завдання

28 можна задіяти знання та вміння з різних галузей. Інтегровані заняття не є примусовими, якщо дітей зацікавити, то вони самі включаються у процес пізнання і можуть перейти на інший самостійний вид діяльності, а пізніше знову займатися разом з усіма дітьми. Критерієм визначення тривалості такого заняття є працездатність дітей, їх зацікавленість, включеність у процес. Заняття бажано закінчити за хвилину до того, як діти можуть цього захотіти. Інтегрована побудова занять дає дітям можливість реалізувати свої творчі здібності, сприяє розвитку комунікативних умінь, пізнавального інтересу, оскільки будь-яка тема потребує активізації життєвого досвіду. Завдяки інтеграції можна скоротити кількість занять, вивільнивши тим самим час для ігрової діяльності. З метою виховання компетентного дошкільника, вихователі активніше застосовують принцип інтеграції не тільки на організованих фронтальних заняттях, айв усіх видах життєдіяльності. Застосування принципу інтеграції розширює можливості педагогічного впливу стимулює аналітико-синтетичну діяльність дітей, розвиває потребу в системному підході до пізнання, формує уміння аналізувати, порівнювати, забезпечує цілісне сприйняття світу. Змістовні, цілеспрямовані інтегровані заняття вносять ужиття дошкільників новизну, допомагають дітям емоційно і системно сприйняти деякі поняття, явища. Проводити такі заняття може як один вихователь, такі разом з спеціалістами музики, образотворчого мистецтва, фізінструктором. Досвід переконує втому, що такі заняття зменшують перевантаження, сприяють вихованню, інтересу до навчання. Врахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволить здійснювати гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки дитини і те, що дитина сприймає світ цілісно, і відповідно до цього будувати і планувати види діяльності.

29
ДОДАТКИ

30
КОНСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ
«У гості до лісових мешканців
інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку
(фізичний, пізнавальний, мовленнєвий художньо-естетичний розвиток)
Ільченко Людмила Вікторівна вихователь Сквирського дошкільного навчального закладу №1 Світанок
Мета: розширювати знання дітей про тварин (зайчик, білочка, ведмедик) та птахів (ворона, горобці, їхні особливості та поведінку закріплювати вміння дітей розрізняти і співвідносити основні кольори червоний, жовтий, зелений, синій поняття один, багато, великий, маленький розвивати мовлення, мислення, дрібну моторику рук, окомір активізувати словник дітей іменниками, назвами тварин (зайчик, білочка, ведмедик), та назвами овочів (морква, капуста, буряк, цибуля); вправляти у ходьбі по вузенькій доріжці, стрибках у довжину з місця, переступанні через перешкоду виховувати у дітей інтересі турботливе ставлення до тварин, бажання піклуватися про них.
Обладнання: демонстративне: макети дерев, сніжинка, іграшки (зайчик, білочка, ведмедик), овочі (морква, капуста, буряк, цибуля); дві годівнички для птахів, зображення ворони, горобців, березова колода, вузька стежина
(дошка), кошики, килимок. Роздаткове: мисочка на кожну дитину для перебирання кукурудзи і пшона, круги основних кольорів (червоний, жовтий, зелений, синій), грибочки, шишки.
Попередня робота з дітьми дидактичні ігри Один – багато»,«Добери за кольором розгляд ілюстрацій із зображенням тварин та птахів, спостереження за птахами, їх підгодівля відгадування загадок про диких тварин розучування рухливої гри Зайчики сіренькі сидять читання вірша Т. Демченко «Білочка».
Хід заняття
– Діти, подивіться, що впало мені на долоньку (Відповідь дітей).

31
– Так, це сніжинка, та ще й непроста. Націй сніжинці запрошення в гості. Ось послухайте Дорогі діти Запрошуємо вас до нас у гості. Лісові мешканці».
– Як видумаєте, хто запросив нас у гості ? Хто живе у лісі (Відповідь дітей).
– А хто саме нас запросив, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки:
Він вухатий ваш дружок В нього сірий кожушок, Куций хвостик, довгі вуха, Швидкий побігайчик Хто це такий Зайчик) Сама мала, шубка руда З гілки на гілку стрибає, Шишки, грибочки збирає. Білка) Влітку ходить, бродить лісом, Все лама важка нога. Взимку він накрившись хмизом У барлозі спать ляга. Ведмідь)
– Ну тощо, підемо до звіряток у гості (Відповідь дітей.
– Діти, а коли ідуть у гості, то беруть гостинці чи подарунки. Що можна дарувати друзям (Відповідь дітей.
– Тож давайте готувати гостинці і складати кошик.
– Що ми можемо взяти для зайчика, що він любить їсти Так, моркву, капусту, бурячки.
– Ось у мене є різні овочі, виберіть те, що любить зайчик (діти вибирають із таці і кладуть до кошика.
– Які овочі залишились на таці (Картопля, цибуля.
– Скільки в кошику капусти (Одна)
– Скільки в кошику моркви (Багато)

32
– Якого кольору капуста (Зеленого)
– Якого кольору морква (Червоного)
– А що любить білочка (Горішки, гриби, шишки. Добре, покладемо для білочки грибочки.
– Ну а що любить ведмедик (Ягідки, мед). Ягідок у нас немає, то візьмемо ось цю діжечку з медом.
– Ну ось нарешті, подарунки підготували, то можемо вирушати в дорогу. Дорога буде нелегка, та я думаю ми впораємося.
– Ставайте один за одним і рухайтесь за мною. Нам потрібно пройти по вузенькій стежині (дошка шириною 20 см.
– А ось нам дорогу перегородив невеликий струмочок, тому, щоб не замочити ніжки, ми будемо його перестрибувати. (Килимок синього кольору, ширина 15-
35 см.
– А цю велику колоду, що звалив сильний вітер, ми переступимо ось так.
– Нарешті ми прийшли до лісу.
– Що ви тут бачите (Ялинки, дерева)
– Скільки ялинок вибачите (Багато)
– Які вони (Зелені, маленькі, великі)
– Скільки великих ялинок (Одна)
– Скільки маленьких ялинок (Багато)
– Погляньте, хто це тут сховався під ялинкою Так, це зайчик.
– Давайте привітаємося - Добрий день, Зайчику Ти нас запрошував у гості ось ми і прийшли».
– Дітки, давайте його пригостимо. Я дам Зайчику капустинку, а ви кожен візьміть по морквинці.
– Скільки у кошику капусти (Одна)
– Скільки морквинок? (Багато)
– Бери, Зайчику, пригощайся. Тепер Зайчик не буде голодний і зможе почастувати своїх друзів.
– Діти, Зайчик хоче з вами погратися.

33
Гра Зайчики маленькі сидять»
«Зайчики маленькі сидять, вони вушками ворушать ось так, ось так, вони вушками ворушать (встають. Холодно зайчикам у лісі, треба лапоньки погріти ось так, ось так треба лапоньки погріти (плескають у долоньки. Вже набридло їм стояти, треба трішки пострибати ось так, ось так треба трішки пострибати. До побачення, Зайчику Вирушаємо далі в подорож.
– А хто це там за ялинкою сховався Так, Білочка. Та вона чомусь сумна та ще й плаче. А-а, я здогадалась, вона назбирала шишок та ненароком розсипала їх.
– Скільки шишок під ялинкою (Багато)
– Чи однакові шишки за розміром
– Давайте допоможемо Білочці зібрати їх. Великі – в один кошика маленькі в інший. (Робота дітей.
– Молодці, Білочка дякує вам. Діти, а що ми готували в подарунок Білочці Так, грибочки, і щоб вона їх не розгубила, як шишки, давайте їх нанижемо на шнурочки. (Нанизування дітьми грибів)
– Погляньте на це дерево.
– Хто сидить на ньому (Пташки)
– Може вимені скажете, яка пташка сидить на самому вершечку Це ворона, вона вміє голосно кричати. Покажіть, будь ласка, як вона кричить. (Кар-кар-кар)
– А як називаються ось ці пташки Так, горобчики – маленькі хлопчики.
– Як вони уміють розмовляти (Цінь-цвірінь)
– Діти, скільки ворон сидить на дереві (Одна)
– А скільки горобчиків (Багато)
– Ворона яка? (Велика, чорна)
– А горобчики які (Маленькі, сірі)
– Діти, а ви сьогодні вже снідали А що виїли А пташки сьогодні ще не їли.
– Що вони люблять їсти (Зернятка, крихти хліба. Правильно, а я знала, що ми тут зустрінемо пташок і тому взяла зерно, тільки його треба перебрати. Для ворони – велике зерно, а для горобчиків – маленьке. (Перебирання дітьми зерна. А тепер давайте насипимо його в годівнички і повісимо їх на дерево.

34
– Пригощайтеся, будь ласка Діти помічають на підлозі чиїсь сліди)
– Що це за сліди, ідо кого вони приведуть Ану ж ідіть за мною. (Послідах приходимо до ведмежої барлоги.
– Діти, поки ми з вами йшли, Ведмедик заснув і тепер буде спати всю зиму. Так що діжечка з медом йому непотрібна, а от щоб йому було тепло взимку спати, давайте подаруємо йому теплу ковдру, ось таку кольорову. А щоб вона стала ще гарнішою, прикрасимо її такими фігурками.
– Як вони називаються (Круги)
– Якого круг кольору (Синього)
– На синій квадрат я покладу синій круг.
– Беріть і ви кожен по кругу і покладіть на квадрат відповідного кольору. (Робота дітей.
– Тепер ведмедика тихесенько накриваємо, нехай спить аж до весни.
– Дітки, йдіть до мене, тільки тихесенько, щоб не розбудити Ведмедика.
– Скажіть, будь ласка, куди ми ходили
– Кого ми бачили
– Що вам сподобалось
– А мені сподобалися ви, бо були слухняні, уважні, турботливі нагодували птахів і пригостили Зайчика, Білочку, вкрили ковдрою Ведмедика. І я думаю, що ви сподобались лісовим мешканцям, вони вам дуже вдячні.
– Дітки, нам час повертатися. Давайте попрощаємося з нашими гостями.
– До побачення.

35
«Курочка чубата й крихітки-курчата»
розвага для дітей молодшого дошкільного віку
(фізичний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток)
Верещак Алла Федорівна вихователь Сквирського дошкільного навчального закладу №2 Малятко
Мета: викликати у дітей гарний настрій. Вправляти у ходьбі по ребристій дошці, маленьких камінчиках з метою формування та корекції стопи. Розвивати дрібну моторику рук, чуття рівноваги, вміння орієнтуватись у просторі, слухову увагу. Виховувати бажання розвивати і формувати своє тіло, стриманість, сміливість, дружні взаємини.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал