Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій»Pdf просмотр
Сторінка1/15
Дата конвертації11.05.2017
Розмір5.06 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Кафедра «Фінанси транспорту»
О. О. Кравченко
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності
«Менеджмент організацій»
Київ – 2010

УДК 330.322
Кравченко О. О. Інвестиційний менеджмент: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій». – Київ:
ДЕТУТ, 2010. – 255 с.
Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з програмою дисципліни «Інвестиційний менеджмент» до навчального плану підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «Менеджмент організацій». Вміщені
програма дисципліни, опорний конспект лекцій, методичні вказівки щодо практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, виконання контрольних робіт із дисципліни, контрольні тестові
завдання, список рекомендованої літератури.
Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на засіданні
кафедри фінансів транспорту (протокол № 10 від 25.06.2009 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № 9 від 30.06.2009 р.).
Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 7.050200 і 8.050200 – «Менеджмент організацій».
Автор:
О. О. Кравченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри
«Фінанси транспорту»
Рецензенти: А. Б. Кондрашихін, доктор економічних наук, професор;
П. І. Підлісний, доктор економічних наук, професор;
В. П. Ільчук, доктор економічних наук, професор
2

ЗМІСТ
Вступ ...........................................................................................................
4
Частина 1. Програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» ........................................................................................
6
Частина 2. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» ........................................................................................
10
Тема 1. Суть, завдання та функції інвестиційного менеджменту .......
10
Тема 2. Методичні засади та методичний інструментарій
інвестиційного менеджменту ...................................................................
21
Тема 3. Інвестиційний ринок: його оцінка та прогнозування ...............
43
Тема 4. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства ........................................................................................
58
Тема 5. Розробка інвестиційних проектів ...............................................
71
Тема 6. Оцінка ефективності інвестиційних проектів ..........................
87
Тема 7. Вибір і ранжування інвестиційних проектів ……………….....
96
Тема 8. Оцінка та управління ризиками проекту ……………………... 107
Тема 9. Формування інвестиційного портфеля компанії ......................
120
Тема 10. Управління портфелем цінних паперів ...................................
129
Частина 3. Методичні рекомендації щодо практичних занять ............. 147
Частина 4. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
…………………………………………………………
168
Частина 5. Організація індивідуальної роботи студентів .....................
195
Частина 6. Питання для підготовки до іспиту ………………………… 198 3

Частина 7. Контрольні тестові завдання …………………………......... 200
Список рекомендованої літератури ……………………………………. 252 4

ВСТУП
Однією з найважливіших складових ринкової трансформації
економіки України є її інвестиційна політика. Знання можливих об’єктів
інвестування, методів регулювання інвестиційної діяльності, її
фінансування та організації необхідно менеджерам і працівникам фінансово-економічних служб організацій-інвесторів. Вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» виступає важливим елементом професійного навчання фахівців із менеджменту інноваційної та
інвестиційної діяльності.
Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» пов’язана з:

дисциплінами техніко-технологічного напряму, оскільки передбачає знання студентами сучасної техніки і технологій;

дисциплінами організаційно-управлінського профілю, оскільки техніко-економічне обґрунтування будь-якого рішення передбачає
проектування організаційної і управлінської структури, розв’язання проблем управління інвестиційним проектом;

дисциплінами «Фінанси», «Фінансовий менеджмент»,
«Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз» у плані, що стосується оцінки фінансової спроможності інвестиційного рішення.
Мета викладання дисципліни – сформувати комплекс знань щодо прийняття інвестиційних рішень, змісту і порядку розробки інвестиційного проекту, оцінки фінансової спроможності інвестиційних рішень,
планування грошових потоків на підприємстві, інструментарію економічного аналізу інвестицій. Особливе значення мають уміння врахувати вартість капіталу, що використовується при оцінці ефективності
інвестицій, знання про прийнятні методи обліку ризику і невизначеності,
про особливості економічної оцінки проектів в умовах інфляції.
Завдання курсу полягають у:

засвоєнні основних понять, термінів, закономірностей
інвестиційного менеджменту;

формуванні уявлення про форми і методи фінансування
інвестицій, про інвестиційний проект, його життєвий цикл і основи експертизи інвестиційного проекту;

ознайомленні із сучасними методами оцінки та прогнозуванні
інвестиційного ринку, конкуруючих інвестицій, взаємозалежних
інвестицій, формуванні оптимального інвестиційного портфеля;

оволодінні інструментарієм економічного аналізу інвестицій,
методами, уміннями і навичками оцінки інвестиційних рішень в умовах ризику, невизначеності, інфляції;

засвоєнні механізму розробки інвестиційної стратегії
підприємства, управлінні його реальними та фінансовими інвестиціями;
5


набутті навичок самостійного аналізу та прийнятті рішень.
Курс «Інвестиційний менеджмент» належить до складу профілюючих дисциплін підготовки фахівців економічного напряму. Після закінчення вивчення курсу студенти складають екзамен. Засвоєння визначається технологією викладання дисципліни: вивчення матеріалу на лекціях (ознайомчий рівень), виконання завдань для самостійної роботи,
індивідуальна робота й консультації з викладачем (репродуктивний рівень)
і вирішення практичних завдань, розгляд конкретних ситуацій на практичних заняттях і під час проведення ділових ігор (креативний рівень).
Ефективне викладання курсу передбачає залучення сучасних технічних засобів навчання, методів активного навчання і нових технологій навчання студентів.
6

ЧАСТИНА 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Тема 1. Суть, завдання та функції інвестиційного менеджменту
Сутність, форми та класифікація інвестицій. Поняття інвестиційної
діяльності. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Сутність, цілі
та задачі інвестиційного менеджменту. Економічна сутність інвестицій.
Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність: поняття, механізм,
об’єкти і суб’єкти регулювання умов інвестиційної діяльності. Суть, мета і
завдання інвестиційного менеджменту. Функції та механізм інвестиційного менеджменту.
Література: 1, 6, 17, 21, 32, 34, 37, 43.
Тема 2. Методичні засади та методичний інструментарій
інвестиційного менеджменту
Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.
Інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту. Економічний аналіз та інвестиційне планування. Інвестиційний контролінг. Методичний
інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка вартості грошей у часі. Врахування фактору інфляції в інвестиційних розрахунках.
Література: 1, 6, 21, 37, 43.
Тема 3. Інвестиційний ринок: його оцінка та прогнозування
Інвестиційна привабливість. Інвестиційна привабливість країни.
Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузі. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіону. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості підприємства (компанії).
Попередній огляд економічного і фінансового стану компанії. Оцінка фінансового стану. Оцінка та аналіз результативності фінансово- господарської діяльності.
Література: 6, 17

19, 22, 32, 35, 36, 42.
Тема 4. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності
підприємства
Поняття, види та напрями інвестиційної стратегії. Принципи розробки інвестиційної стратегії. Основні підходи до розробки
інвестиційної стратегії компанії. Розробка стратегічних напрямків
інвестиційної діяльності. Процес формування інвестиційної стратегії
підприємства. Підходи до оцінки результативності розробленої
інвестиційної стратегії.
Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства.
Структура та характеристика необхідних інвестиційних ресурсів. Джерела
7
фінансування інвестицій. Порівняльний аналіз способів інвестування.
Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів.
Література: 6, 9, 14, 35, 38, 40.
Тема 5. Розробка інвестиційних проектів
Поняття проекту та його життєвого циклу. Класифікація
інвестиційних проектів. Учасники проекту. Етапи інвестиційного проектування. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Розробка бізнес- плану. Поняття та економічна сутність вартості капіталу інвестиційного проекту. Поняття власного капіталу підприємства. Моделі визначення вартості власного капіталу товариства.
Література: 10, 23, 27

29, 34.
Тема 6. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки реальних
інвестиційних проектів. Статичні моделі: період окупності, облікова норма доходності. Динамічні моделі: чиста поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, індекс прибутковості. Критерії оцінки інвестиційного проекту: комерційна, бюджетна, економічна ефективність. Методи визначення грошових надходжень для фінансово-економічної оцінки проекту. Відмінні риси спрощених методів оцінки інвестицій: періоду окупності, простої норми прибутку, облікової норми прибутку.
Література: 10, 11, 13, 18, 22, 38.
Тема 7. Вибір та ранжування інвестиційних проектів
Аналіз альтернативних проектів. Порівняльний аналіз проектів різної
тривалості. Ранжування проектів. Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами.
Література: 10, 11, 13, 18, 22, 38.
Тема 8. Оцінка та управління ризиками проекту
Поняття та види проектних ризиків. Якісний аналіз ризиків.
Кількісний аналіз ризиків. Заходи зі зниження ризиків. Види ризиків за стадіями реалізації проекту. Методика розрахунку ризиків за стадіями проекту. Імовірностний аналіз як метод врахування невизначеності. Аналіз чутливості проекту. Аналіз сценаріїв. Дерево рішень.
Література: 28, 30, 34, 41, 44.
Тема 9. Формування інвестиційного портфеля компанії
Поняття та типи інвестиційного портфеля. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфеля.
Формування портфеля реальних інвестиційних проектів.
Формування портфеля цінних паперів.
8

Література: 6, 17, 25, 40.
Тема 10. Управління портфелем цінних паперів
Методики оцінки вартості портфеля. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів. Доходність портфеля: зваження за часом та вартістю. Показники оцінки реальної вартості акцій і облігацій.
Показники оцінки рівня прибутковості акцій і облігацій. Врахування ризику при розрахунках доходності портфеля.
Література: 2,3, 9,16, 22, 25, 36, 42.
МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
Тема
У
сь ог о
Л
ек ці
ї
П
ра кт ич ні
за ня тт я
С
Р
С
Змістовний модуль 1
Тема 1. Суть, завдання та функції
інвестиційного менеджменту
8 2
2 4
Тема 2. Методичні засади та методичний
інструментарій інвестиційного менеджменту
8 2
2 4
Тема 3. Інвестиційний ринок: його оцінка та прогнозування
8 2
2 4
Тема 4. Розробка стратегічних напрямів
інвестиційної діяльності підприємства
8 2
2 4
Тема 5. Розробка інвестиційних проектів
9 1
1 7
Усього за змістовним модулем 1 41 9
9 23
Змістовний модуль 2
Тема 6. Оцінка ефективності
інвестиційних проектів
8 2
2 4
Тема 7. Вибір та ранжування
інвестиційних проектів
8 1
1 6
Тема 8. Оцінка та управління ризиками проекту
8 2
2 4
Тема 9. Формування інвестиційного портфеля компанії
8 2
2 4
Тема 10. Управління портфелем цінних паперів
8 2
2 4
Усього за змістовним модулем 2 40 9
9 22 9

УСЬОГО ЗА КУРСОМ
81 18 18 45
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ІЗ МОДУЛІВ ТА ЇХНІХ ЕЛЕМЕНТІВ
Елементи модуля
Кількість балів мінімальна максимальна
Змістовний модуль 1 1. Відвідування практичних занять
4 9
2. Самостійна робота студентів
20 34 3. Написання контрольної роботи
4 7
Усього за модулем 1 28 50
Змістовний модуль 2 1. Відвідування практичних занять
4 8
2. Самостійна робота студентів
20 28 3. Написання контрольної роботи
4 7
Усього за модулем 2 28 43
Підсумкова контрольна робота
4 7
Усього
60 100
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Вид роботи
Термін виконання
Форми контролю
Максимальна кількість балів
Змістовний модуль 1 1. Завдання 1
вересень

жовтень
Написання контрольних тестів
7 2. Завдання 2 7
3. Завдання 3 7
4. Завдання 4 7
5. Підготовка реферату
Оформлення у друкованому вигляді
4
Усього за модулем 1


32
Змістовний модуль 2 6. Завдання 5
листопад

грудень
Написання контрольних тестів
7 7. Завдання 6 7
8. Завдання 7 7
9. Завдання 8 7
10. Підготовка реферату
Оформлення у друкованому вигляді
4 11. Індивідуальне завдання
Оформлення у друкованому вигляді, захист
10
Усього за модулем 2


42 10

УСЬОГО


74
11

ЧАСТИНА 2. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ТЕМА 1. СУТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
План викладу і засвоєння матеріалу:
1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності.
2. Класифікація інвестицій підприємства.
3. Сутність і задачі інвестиційного менеджменту.
4. Функції і механізм інвестиційного менеджменту.
1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
Інвестиції є одним з базових економічних понять та однією з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні. У перекладі з латини «інвестиція» означає
«вкладення».
Терміни «інвестиції», «інвестування», «інвестиційний процес»,
«інвестиційна діяльність», «інвестиційна політика» стали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття і сутність цих термінів у сучасній економіці трактується по-різному. Так, наприклад, поняття
«інвестиції» ототожнюють із капітальними вкладеннями, «інвестиційна діяльність» – з інвестуванням, хоча ці поняття за своєю суттю є
неоднозначні.
Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого збільшення. Інвестиції
мають фінансове та економічне визначення.
За фінансовим визначенням, інвестиції – це всі види активів (коштів),
що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.
За економічним визначенням, інвестиції – це видатки на створення,
розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу,
а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.
Розглянуті вище категорії враховані при визначенні терміна
«інвестиції» в українському законодавстві. Відповідно до Закону України
«Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та
інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути:
12


грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші цінні
папери;

рухоме або нерухоме майно;

майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші
інтелектуальні цінності;

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих (ноу-хау);

права користування землею, водою, ресурсами, будівлями,
обладнанням, а також інші майнові права.
Багатогранність поняття терміна «інвестиції» у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі значною мірою визначена широтою суттєвих сторін цієї складної економічної категорії. Розглянемо основні
характеристики, що формують її сутність.
1. Інвестиції як об’єкт економічного управління. Предметна сутність інвестицій безпосередньо пов’язана з економічною сферою
їхнього прояву. Незважаючи на значні термінологічні розбіжності,
інвестиції трактуються усіма дослідниками як категорія економічна, хоча й пов’язана з технологічними, соціальними, природоохоронними та іншими аспектами. Інакше кажучи, категорія «інвестиції» входить у понятійно- категоріальний апарат, пов’язаний зі сферою економічних відносин,
економічної діяльності. Відповідно, виступаючи носієм переважно економічних характеристик і економічних інтересів, інвестиції є суб’єктом економічного управління як на мікро-, так і на макрорівні будь-яких економічних систем.
2. Інвестиції як найбільш активна форма залучення накопиченого
капіталу в економічний процес. У теорії інвестицій їхній зв’язок із накопиченим капіталом (збереженнями) займає центральне місце. Однак не весь накопичений підприємством запас капіталу використовується виключно в інвестиційних цілях. Частина грошового або іншого капіталу в силу потреб ліквідності

це форма страхового резерву, що забезпечує
ритмічність господарської діяльності, платоспроможність і т. ін.,
зберігаючи пасивну форму. Інвестиції ж на противагу цьому, варто розглядати як найбільш активну форму використання накопиченого капіталу.
Процес використання накопиченого капіталу як інвестиційного ресурсу підприємства представляє собою «чисте капіталоутворення». Під цим терміном розуміють обсяг валових інвестицій підприємства у певному періоді, зменшений на суму амортизаційних відрахувань. Використання ж підприємством капіталу як інвестиційного ресурсу у фінансовому секторі
економіки (тобто в процесі фінансових інвестицій в акції, облігації тощо)
13
новий капітал не створює. Таке фінансове інвестування характеризується в рамках економіки країни як «трансфертне» – обсяг інвестування капіталу у фінансові активи одними суб’єктами господарювання дорівнює при цьому обсягу його дезінвестування іншими господарюючими суб’єктами без приросту реального капіталу. Ситуація, за якої сума інвестованого
(накопиченого) капіталу дорівнює сумі вибуття (амортизації) капіталу як фактора виробництва, характеризує так званий «золотий рівень»
накопичення капіталу. Відповідно до моделі Солоу, така ситуація,
мінімізуючи рівень накопичення капіталу як інвестиційного ресурсу,
одночасно максимізує економічно доцільний рівень споживання доходу,
одержаного в результаті виробничої діяльності в процесі розподілу операційного прибутку підприємства.
3. Інвестиції як можливість використання накопиченого
капіталу в усіх його альтернативних формах. В інвестиційному процесі
кожна з форм накопиченого капіталу має свій діапазон можливостей і
специфіку механізмів конкретного використання. Найбільш універсальною з позицій сфери використання в інвестиційному процесі є грошова форма капіталу, яка, однак, для безпосереднього застосування в цьому процесі
потребує у більшості випадків його трансформації в інші форми.
Використовуваний в інвестиційному процесі капітал у всіх його формах може бути задіяний передусім у виробничій діяльності. У процесі
виробництва товарів і послуг інвестований капітал разом із іншими виробничими факторами використовується як взаємодіючий комплекс з певними внутрішніми пропорціями. При цьому всередині цього комплексу для випуску одного й того ж об’єму товарів можуть бути використані різні
пропорції поєднання інвестованого капіталу з іншими основними факторами виробництва. Найбільш відомою прикладною моделлю є
виробнича функція Кобба-Дугласа, яка характеризує можливості
взаємозамінності таких виробничих факторів як капітал і праця в процесі
промислового виробництва.
4. Інвестиції як альтернативна можливість вкладення капіталу
в будь-які об’єкти господарської діяльності. Інвестований підприємством капітал цілеспрямовано вкладається у формування майна підприємства,
передбаченого для здійснення різних форм його господарської діяльності
та виробництва різної продукції. При цьому з широкого діапазону можливих об’єктів інвестування капіталу підприємство самостійно обирає
пріоритетні форми майнових цінностей (об’єктів та інструментів
інвестування), які в обліково-фінансовій термінології носять назву
«активи». Інакше кажучи, з економічних позицій інвестиції можна розглядати як форму перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів підприємства.
5. Інвестиції як джерело генерування ефекту підприємницької
діяльності. Метою інвестування є досягнення конкретного ефекту, який
14
може носити як економічний, так і неекономічний характер (соціальний,
екологічний тощо). На рівні підприємства пріоритетною цільовою установкою інвестицій є досягнення, як правило, економічного ефекту,
який може бути отриманий у формі приросту суми інвестованого капіталу,
позитивної величини інвестиційного прибутку, позитивної величини чистого грошового потоку й т. ін. Досягнення економічного ефекту
інвестицій визначається їхньою потенційною здатністю генерувати доход.
В основі генерування доходу реальних інвестицій лежить продуктивність
інвестованого капіталу. У теорії інвестицій виділяють середню і граничну продуктивність інвестованого капіталу.
Середня продуктивність характеризує загальний об’єм продукту, що припадає на одиницю використаного капіталу:
К
ПР
СПК

Гранична продуктивність інвестованого капіталу характеризує
приріст об’єму продукту, що припадає на одиницю приросту використаного капіталу:
К
ПР
GПП6
.
Інвестиції як об’єкт ринкових відносин. Використовувані
підприємством у процесі інвестицій різноманітні інвестиційні ресурси,
товари та інструменти як об’єкт купівлі-продажу формують особливий вид ринку – «інвестиційний ринок», який характеризується попитом,
пропозицією і ціною, а також сукупністю певних суб’єктів ринкових відносин. Інвестиційний ринок формується всією системою ринкових економічних умов, тісно пов’язаний з іншими ринками (ринком праці,
ринком споживчих товарів, ринком послуг тощо) і функціонує під певним впливом різноманітних форм державного регулювання.
Ціна на інвестиційні товари та інструменти в системі ринкових відносин формується з урахуванням їхньої інвестиційної привабливості під впливом попиту і пропозиції. Ця ціна відображає економічні інтереси продавців і покупців інвестиційних товарів та інструментів у конкретних умовах функціонування інвестиційного ринку. Ціною інвестиційних ресурсів виступає звичайно ставка відсотка, яка формується на ринку капіталу.
7. Інвестиції як об’єкт власності і розпорядження. Як об’єкт підприємницької діяльності інвестиції є носієм прав власності і
розпорядження. Якщо на первісному етапі інвестування капіталу титул власності і права розпорядження ним були пов’язані з одним і тим самим
15
суб’єктом, то з подальшим економічним розвитком відбувається поступове
їхнє розділення. Прикладом такого розділення прав є функціонування капіталу в системі інвестиційно-фінансових інститутів, акціонерних товариств і т. ін., коли власники капіталу, як накопиченого інвестиційного ресурсу, передають права розпорядження ним іншим особам.
Як об’єкт власності та розпорядження капітал як інвестиційний ресурс формує також певні пропорції його використання окремими підприємствами, які відображаються співвідношенням власного і
позикового капіталу. Це співвідношення характеризується в економічній теорії терміном «структура капіталу».
Воно впливає на багато аспектів ефективності інвестицій, а відповідно й на характер інвестиційних рішень, які приймає підприємство.
8. Інвестиції як об’єкт часової переваги. Процес інвестування капіталу безпосередньо пов’язаний з фактором часу. З позицій цього фактора передбачений для інвестування капітал можна розглядати як запас раніше накопиченої економічної цінності з метою можливого її
примноження в процесі інвестиційної діяльності, а з іншого боку, – як задіяний економічний ресурс, здатний збільшити об’єм споживання благ
інвестора в будь-якому інтервалі майбутнього періоду. При цьому економічна цінність сьогоднішніх і майбутніх благ, пов’язаних із
інвестиціями, для власників інвестованого капіталу нерівнозначні.
Економічна теорія стверджує, що сьогоднішні блага завжди оцінюються
індивідуумом вище за блага майбутні.
Між інвестуванням капіталу таі одержанням інвестиційного доходу часовий лаг може характеризуватися більшим або меншим інтервалом.
Відповідно перед інвестором завжди стоїть альтернатива часової переваги використання капіталу – обрати для інвестиційної діяльності коротко- чи довгострокові об’єкти (інструменти) інвестування з відповідно диференційованим рівнем інвестиційного доходу.
Кількісним вимірником ефективності використання капіталу в часі
виступає «норма часової переваги»:
,
т
в
ПБ
ПБ
НВП

де
,
в
ПБ
т
ПБ
– сумарна оцінка відповідно майбутніх та поточних споживчих благ, які можна придбати на одиницю наявного капіталу.
9. Інвестиції як фактор ризику. Ризик є найважливішою характеристикою інвестицій, пов’язаною з усіма їхніми формами і видами.
Носієм фактора ризику інвестиції виступають як джерело доходу в підприємницькій діяльності інвестора. Здійснюючи інвестиції інвестор завжди має свідомо йти на економічний ризик, пов’язаний з можливим зниженням або неотриманням суми очікуваного інвестиційного доходу, а
16
також можливою втратою (частковою або повною) інвестованого капіталу.
Отже, поняття ризику і доходності інвестицій у підприємницькій діяльності інвестора взаємопов’язані.
10. Інвестиції як носій фактора ліквідності. Усі форми й види
інвестицій характеризуються певною ліквідністю, під якою розуміють їхню здатність бути реалізованими при необхідності по своїй реальній ринковій вартості. Ця здатність інвестицій забезпечує вивільнення капіталу,
вкладеного в різноманітні об’єкти та інструменти при настанні
несприятливих економічних та інших умов його використання в певній сфері підприємницької діяльності, в окремому сегменті ринку або в задіяному регіоні.
Процес вивільнення вкладеного капіталу, забезпечений його ліквідністю, характеризується терміном «дезінвестиції».
Вивільнений у процесі дезінвестицій капітал може бути реінвестований в інші об’єкти та інструменти. Таким чином, ліквідність
інвестицій дозволяє формувати не лише прямий, а й зворотний потік капіталу, задіяного як інвестиційний ресурс.
Ліквідність інвестицій є об’єктивним фактором, що зумовлює вибір конкретних їхніх форм і видів при прогнозуванні необхідного рівня їхньої
майбутньої доходності.
З урахуванням розглянутих основних характеристик економічна сутність інвестицій підприємства в найбільш узагальненому вигляді може бути сформульована таким чином:
Інвестиції підприємства являють собою вкладення капіталу в усіх його формах у різноманітні об’єкти (інструменти) його господарської
діяльності з метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного або неекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику і ліквідності.
2. Класифікація інвестицій підприємства
Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах; з метою обліку, аналізу та планування інвестиції
класифікуються за різними ознаками:
1) за об’єктами вкладення капіталу виділяють реальні та фінансові
інвестиції;
2) за характером участі в інвестиційному процесі – прямі та непрямі інвестиції;
3) за ступенем залежності від доходів – похідні та автономні
інвестиції;
4) за відтворювальною спрямованістю – валові, реноваційні, чисті;
5) за відношенням до підприємства-інвестора – внутрішні та зовнішні;
17

6) за сумісністю здійснення – незалежні, взаємозалежні,
взаємовиключні;
7) за періодом здійснення – короткострокові та довгострокові;
8) за рівнем доходності – високодоходні, середньодоходні та низькодоходні;
9) за регіональними джерелами залучення – вітчизняні та іноземні;
10) за характером використання капіталу – реінвестиції, первісні
та дезінвестиції;
11) за регіональною направленістю капіталу
– внутрішні та міжнародні;
12) за рівнем ризику – низькоризикові, середньоризикові,
високоризикові;
13) за галузевою спрямованістю – у розрізі галузей;
14) за рівнем ліквідності – низьколіквідні, середньоліквідні та високоліквідні;
15) за формами власності капіталу – приватні, державні, змішані.
Характеристика окремих видів інвестицій наведена у словнику.
Здійснюючи інвестиційну діяльність підприємство виступає як
інвестор. Інвестори класифікуються за такими основними ознаками:
1) за направленістю основної діяльності – індивідуальний інвестор та інституційний інвестор.
2) за орієнтацією на інвестиційний ефект – орієнтований на проточний доход, на довгострокову перспективу та орієнтований на позаекономічний ефект.
3) за відношенням до інвестиційних ризиків – не схильний до ризику, нейтральний до ризику, схильний до ризику.
4) за приналежністю до резидентів – вітчизняний інвестор та
іноземний інвестор.
5) за цілями інвестування – стратегічний інвестор та портфельний
інвестор.
6) за менталітетом інвестиційної поведінки – консервативний,
помірний та агресивний інвестор.
3. Сутність і задачі інвестиційного менеджменту
Комплекс питань, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності
підприємства, потребує знань теорії і практики прийняття управлінських рішень відносно процесу інвестування. Цей комплекс питань є предметом
інвестиційного менеджменту.
У самостійну галузь знань інвестиційний менеджмент оформився у
50-ті роки ХХ ст. у зв’язку з інтенсивним розвитком досліджень у сфері
портфельного інвестування.
18

Інвестиційний менеджмент представляє собою систему принципів
і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі
здійсненням різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.
Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством може бути проілюстровано схемою (рис. 1).
Рис. 1. Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі
управління підприємством та його взаємозв’язок з іншими
основними функціональними системами управління
Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства забезпечується реалізацією низки принципів, основними з яких є:
1. Інтегрованість з загальною системою управління підприємством.
2. Комплексний характер формування управлінських рішень.
3. Високий динамізм управління.
4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень.
5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.
З урахуванням змісту і принципів управління інвестиційною діяльністю формуються його цілі й задачі.
Головна ціль управління інвестиційною діяльністю нерозривно пов’язана з головною метою господарської діяльності підприємства в цілому і реалізується з нею в єдиному комплексі. З розвитком інвестиційної
теорії змінювались і підходи економістів до визначення головної мети
19
Система
управління
виробничо-
збутовою
діяльністю
(система операційного менеджменту)
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Система
управління
фінансовою
діяльністю
(система фінансового менеджменту)
Система
управління
інноваційною
діяльністю
(система
інноваційного менеджменту)
Інші
функціональні
системи
управління
підприємством
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
(система інвестиційного менеджменту)

інвестиційної діяльності. У генезисі цієї проблеми можна виділити три основні підходи:
1) класична економічна теорія (А. Сміт, А. Курно) стверджувала, що головною метою інвестиційної та інших видів господарської діяльності
підприємства є максимізація прибутку.
2) теорія стійкого економічного зростання: головною метою
інвестиційної діяльності висуває забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку.
3) сучасна економічна теорія в якості головної цілі інвестиційної
діяльності підприємства висуває забезпечення максимізації добробуту власників підприємства, яке одержує конкретний вираз у максимізації
ринкової вартості підприємства.
Головною метою інвестиційного менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства у поточному і
перспективному періоді. У процесі реалізації своєї головної мети управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовано на вирішення таких основних задач:

забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності підприємства;

забезпечення максимальної доходності (прибутковості) окремих реальних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при передбаченому рівні інвестиційного ризику;

забезпечення мінімізації інвестиційного ризику окремих реальних і
фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності в цілому при передбаченому рівні їхньої доходності (прибутковості);

забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності;

забезпечення формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів та оптимальної їхньої структури у відповідності до прогнозованих обсягів інвестиційної діяльності;

забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі
здійснення інвестиційної діяльності;

пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної
програми підприємства.
Об’єктом інвестиційного менеджменту виступають інвестиції
підприємства та його інвестиційна діяльність.
Інвестиційний менеджмент як управлінська система характеризується суб’єктами управління. Сучасна практика інвестиційного менеджменту дозволяє виділити три основні групи таких суб’єктів:
1) власник підприємства (самостійно здійснює функції
інвестиційного менеджменту, як правило, на малих підприємствах);
20

2) інвестиційний менеджер широкого профілю (найманий працівник,
що здійснює практично всі функції інвестиційного управління підприємством);
3) функціональний інвестиційний менеджер (найманий працівник,
що здійснює спеціалізовані функції управління в одній зі сфер
інвестиційної діяльності) – менеджер з управління інвестиційними ризиками, менеджер з управління грошовими потоками, менеджер з управління фінансовими інвестиціями, менеджер з управління реальними
інвестиціями.
Зі зростанням обсягів інвестиційної діяльності та її диверсифікацією потреба в інвестиційних менеджерах усіх рівнів буде зростати, а їхня спеціалізація – постійно розширюватись.
4. Функції і механізм інвестиційного менеджменту
Система інвестиційного менеджменту реалізує свою головну мету й основні задачі шляхом здійснення певних функцій. Ці функції поділяються на дві основні групи, які визначені комплексним змістом системи управління інвестиційною діяльністю.
1. Функції інвестиційного менеджменту як управлінської
системи:

розробка інвестиційної стратегії підприємства;

створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і
реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної
діяльності;

формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів інвестиційних рішень;

здійснення аналізу різних аспектів інвестиційної діяльності;

здійснення планування інвестиційної діяльності підприємства за її
основними напрямами;

розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області інвестиційної діяльності;

здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності.
Ці функції є складовими частинами будь-якого процесу управління поза залежністю від виду діяльності підприємства, його організаційно- правової форми, розміру, форми власності й т. ін. У теорії управління ці
функції характеризуються як загальні.
2. Функції інвестиційного менеджменту як спеціальної області
управління підприємством. Склад цих функцій визначено конкретним об’єктом даної управлінської системи:

управління реальними інвестиціями;

управління фінансовими інвестиціями;
21


управління формуванням інвестиційних ресурсів;

управління грошовими потоками з інвестиційної діяльності.
Теорія управління розглядає ці функції як специфічні. Кожна з цих функцій може бути конкретизована більш цілеспрямовано з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності окремих підприємств. При здійсненні
такої конкретизації на кожному підприємству може бути побудована багаторівнева функціональна система управління інвестиційною діяльністю.
Процес управління інвестиційною діяльністю базується на певному механізмі. Механізм інвестиційного менеджменту представляє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації
інвестиційних рішень підприємства.
Елементами механізму інвестиційного менеджменту є:

державне нормативно-правове регулювання інвестиційної
діяльності підприємства (законодавчі та нормативні акти держави);

ринковий механізм регулювання інвестиційної діяльності
підприємства (кон’юнктура інвестиційного ринку);

внутрішній механізм регулювання окремих аспектів діяльності
підприємства (статут, внутрішні нормативи підприємства);

інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту
(фінансові та статистичні звіти підприємства);

методи управління інвестиціями;

фінансові важелі (амортизаційні відрахування, ставки податків,
валютні курси, ціна, відсоткові ставки, фінансові санкції, дисконт та ін.).
Запитання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте суть інвестицій.
2. Охарактеризуйте інвестиції як об’єкт економічного управління та ринкових відносин.
3. Охарактеризуйте інвестиції як форму залучення та використання накопиченого капіталу в економічному процесі.
4. Охарактеризуйте інвестиції як альтернативну можливість вкладення капіталу в будь-які об’єкти господарської діяльності.
5. Охарактеризуйте інвестиції як джерело генерування ефекту підприємницької діяльності.
6. Охарактеризуйте інвестиції як об’єкт власності та розпорядження.
7. Охарактеризуйте інвестиції як об’єкт часової переваги.
8. Охарактеризуйте інвестиції як фактор ризику.
9. Охарактеризуйте інвестиції як носія фактора ліквідності.
10. Яка роль інвестицій на макро- та мікрорівні?
22

11. В якій формі здійснюються інвестування господарюючими суб’єктами?
12. Хто здійснює інвестиційні вкладення в умовах ринкової економіки та як у залежності від цього класифікуються інвестиції?
13. Які основні критерії класифікації інвестицій?
14. Як класифікуються інвестиції на макрорівні?
15. Як класифікуються інвестиції на мікрорівні?
16. За якими признаками класифікуються інвестори?
17. Сутність і основна мета інвестиційного менеджменту.
18. Основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства.
19. Функції та задачі інвестиційного менеджменту.
20. Об’єкт і суб’єкти інвестиційного менеджменту.
21.
Охарактеризуйте функції інвестиційного менеджменту як управлінської системи.
22.
Охарактеризуйте функції інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління підприємством.
23.Поняття і елементи механізму інвестиційного менеджменту.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал