Навчально-методичний посібник для виконання аудиторної роботи (лекційної та практичної) з навчального курсу «Етика бізнесу» для студентів напряму підготовки "Менеджмент"
Сторінка1/5
Дата конвертації18.06.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
І.Г. Шавкун
ЕТИКА БІЗНЕСУ
Навчально-методичний посібник для виконання аудиторної роботи (лекційної та практичної)
з навчального курсу Етика бізнесу»
для студентів напряму підготовки “Менеджмент”
Затверджено
Вченою радою ЗНУ
Протокол № від
Запоріжжя
2010

УДК: 174. 4 (075.8)
ББК: У 09 + Ю 7 я Ш 143
Шавкун І.Г. Етика бізнесу Навчально-методичний посібник для виконання аудиторної роботи (лекційної та практичної) з навчального курсу Етика бізнесу для студентів напряму підготовки Менеджмент /
І.Г. Шавкун – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 83 с.
Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо організації і здійснення аудиторної (лекційної та практичної) роботи студентів плани лекційних і практичних занять, рекомендації щодо підготовки, творчі та інші завдання різної складності з кожної теми, питання для контролю, теми рефератів, список літератури та перелік посилань на корисні сайти для виконання завдань пошукового характеру.
Навчально-методичний посібник розроблений для студентів факультету менеджменту галузі знань Менеджменті адміністрування, напряму підготовки “Менеджмент”.
Рецензент
Відповідальний за випуск
2

ЗМІСТ
Зміст
3
Вступ
4
Тематичний план курсу Загальні методичні рекомендації студентам щодо вивчення дисципліни Теми лекційних занять
8
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення практичних занять
21
Теми практичних занять
22
Запитання до заліку Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
33
Додаток № 1 Моделі прийняття рішень в організації Додаток № 2 Вирішення етичних дилему бізнесі
36
Додаток № 3 Декларація Ко "Принципи бізнесу"
38
Додаток № 4 Соціокультурні особливості етики бізнесу
39
Додаток № 5 Діловий успіх організації
43
Додаток № 6 Комунікативні та організаторські здібності менеджера
45
Додаток № 7 Філософія організації Додаток № 8 Морально-етичні моделі бізнесу
54
Додаток № 9 Діловий етикет Рекомендована література
62
Перелік корисних сайтів
65
Глосарій
66 3

ВСТУП
Проблеми етики бізнесу все більше привертають увагу дослідників, менеджерів і громадських діячів. Етична оцінка і репутація сьогодні відіграють важливу роль при укладанні угод, виборі партнерів по бізнесу, застосуванні санкцій регулятивних органів тощо. При цьому важливо відмітити, що від вчинків менеджерів, від того, які рішення вони приймають, часто залежать долі багатьох людей.
Етика бізнесу в широкому сенсі - це сукупність етичних принципів і норм, якими повинна керуватися діяльність організацій і їх членів у сфері управління і підприємництва. Вона охоплює явища різних порядків етичну оцінку як внутрішньої, такі зовнішньої політики організації в цілому моральні принципи членів організації, тобто професійну мораль моральний клімат в організації зразки моральної поведінки норми ділового етикету - ритуалізовані зовнішні норми поведінки".
Мета курсу "Етика бізнесу" полягає не лише втому, щоб навчити студентів моделювати діяльність компаній як етичних і соціально- відповідальних суб'єктів, а, швидше, спробувати довести до їх свідомості можливі етичні наслідки управлінських рішень, що ухвалюються, допомогти їм оцінити моральні аспекти діяльності менеджера.
Набуття певного обсягу знань з дисципліни Етика бізнесу дозволить студентам факультету менеджменту- визначити основні шляхи і методи подальшого перетворення набутих знань у стійкі і міцні етичні переконання, необхідні для майбутньої професійної діяльності в царині менеджменту
- виявити закономірності і окреслити правила етики ділових відносин з метою формування розвиненої культури підприємництва
- підвищити компетентність в області етики діяльності організації
- опанувати технікою управління етичними нормами міжособових відносин у колективі. Міждисциплінарні зв’язки. Курс "Етика бізнесу" має комплексний, міждисциплінарний характер, який досягається завдяки акцентуванню уваги на вузлових аспектах переплетіння культурологічних, історичних, філософських, соціологічних, психологічних, менеджерських і економічних знань. Будучи самостійною дисципліною, Етика бізнесу поглиблює і розширює компетентність студентів у межах таких суміжних дисциплін, як "Етика та естетика, Філософія, Соціологія, "Психологія, "Право, Менеджмент, "Маркетинг, Управління персоналом, Основи ділової комунікації, Вступ до спеціальності”.
Завдання курсу полягає втому, щоб на основі комплексного підходу при змінах, що відбуваються в площині управління людськими ресурсами, дати слухачам системне уявлення про етику бізнесу і ділову культуру, їх взаємодію і взаємовплив, для чого необхідно:
4

- з‘ясувати теоретичні основи етики бізнесу, визначити суть, основні принципи, проблеми ділових відносин- розглянути етичні норми в діяльності організацій
- усвідомити основні етичні завдання і місце менеджера в керівництві підприємством, організацією, колективом, ухваленні менеджерських рішень- зрозуміти ціль і призначення моралі як однієї з найбільш важливих форм нормативної регуляції поведінки людей, зокрема, в бізнес-організації;
- засвоїти основні поняття і розкрити принципи ділового спілкування як інструменту етики бізнесу- ознайомитися з нормами ділового етикету та його місцем у службовій діяльності з управління організацією.
Вивчення даної дисципліни дозволить майбутньому фахівцю з менеджменту:
знати і правильно розуміти- етичні нормативи менеджерської діяльності- стилі керівництва, етику поведінки керівника і підлеглого, особливості їх взаємин- цілі, завдання і основні функції корпорації, фірми, організації- стратегію етичної поведінки в діловому світі- національні і релігійні особливості трудової етики- історію етики, щоб краще зрозуміти і опанувати просту істину, що у наш час якісна етика означає ефективний бізнес- основні поняття, терміни і прийоми ділового спілкування.
вміти:
- застосовувати вимоги професійної етики менеджера в своїй майбутній роботі- розрізняти етичну та неетичну поведінку- визначити коректні способи вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій
- аналізувати механізми підвищення етичного рівня організації
- застосовувати норми ділового протоколу під час ведення професійних переговорів і оформлення контрактів- виховувати в собі особистість, спираючись на принципи відповідальності, чесності, професіоналізму, поваги до інших- моделювати кар’єру і підтримувати прагнення персоналу до професійного розвитку.
Навчально-методичний посібник для виконання аудиторної лекційної та практичної) роботи з дисципліни Етика бізнесу розроблений для студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 – Менеджменті адміністрування напряму підготовки 6.030601–
“Менеджмент”.
5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ЕТИКА БІЗНЕСУ»
для студентів факультету менеджменту
(напрям підготовки Менеджменті адміністрування годин лекцій, 8 годин практичних занять, 55 годин самостійної роботи

НАЗВА ТЕМИ
Лекції
(годин
)
Практич ні заняття
(годин)
Самості
йна робота
(годин)
1
Етика – підґрунтя сучасного бізнесу
2 Етика бізнесу предметі специфіка Проблеми етики бізнесу
2 Принципи етики бізнесу Соціокультурна специфіка сучасної етики бізнесу.
2 Етика менеджменту.
4 Етика ділового спілкування Корпоративна етика Адміністративна (службова) етика Вплив національних і релігійних особливостей середовища настановлення морально-етичних моделей господарювання.
2 4
11
Взаємозв‘язок ділової етики та етикету Конфлікти в бізнесі та етичні засоби їхнього подолання Етичні проблеми рекламної діяльності Етика і соціальна відповідальність бізнесу
4
Всього
18 Разом 6

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЕТИКА БІЗНЕСУ»
Для опанування даного курсу студенти знайомляться з основною літературою, де розкриваються головні поняття і категорії. Для поглиблення знань з окремих питань пропонується додаткова література, а також перелік посилань на корисні сайти з проблематики даної дисципліни. При вивченні літератури з етики бізнесу слід звернути увагу нате, що автори часто підміняють поняття етика на етикет або психологія ділового спілкування. Даний навчальний курс розглядає етику бізнесу як сферу етичної поведінки в бізнесі з точки зору загальнолюдських цінностей.
Лекційна частина курсу охоплює теми, що стосуються загального визначення моралі, основних моральних доктрин, що існували в історії світової культури, провідних традицій теоретичного осмислення моралі, етичного і категоріального апарату і, нарешті, - актуальних питань професійної етики. Необхідно знати основні підходи до вирішення моральних проблем, які склалися в етиці бізнесу. Вони ґрунтуються на трьох етичних напрямах
- утилітаризмі, деонтичній етиці і етиці справедливості.
Представники утилітаризму стверджують, що моральні ті дії, які приносять найбільше щастя найбільшому числу людей. При цьому підході, поняття добра зв'язується тільки з результатом. Представники цієї школи розробили спеціальний аналіз "вигоді витрат, застосовний для оцінки дій у діловому світі.
В основі деонтичної етики лежить етика І. Канта. Головний імператив для деонтичної етики - поважай особу, не використовуй іншого морального суб'єкта як засіб для досягнення мети. Представники цієї школи вбачають моральний обов‘язок суб'єктів бізнесу в повазі прав інших.
Етика справедливості - це етика сучасного лібералізму, яка особливу увагу приділяє подоланню нерівності серед індивідів, передусім при розподілі суспільного багатства. Принципи справедливості вимагають, щоб бізнес був організований так, щоб зрештою в найкращому положенні опинилися ті, хто спочатку знаходився у найменш сприятливому стані включаючи і майбутні покоління).
Найсерйозніше слід підійти до вивчення структури етики бізнесу і тих проблем, які виникають на рівнях макро- і мікроетики. Під макроетикою розуміється та частина ділового спілкування, яка розглядає особливості моральних стосунків між макросуб'єктами: корпораціями, державою і суспільством у цілому. Під мікроетикою - дослідження особливостей етичних відносин усередині корпорації, між корпорацією і її працівниками тощо.
Найбільша проблема, що часто піднімається в етиці бізнесу, - особливості моральних взаємин між корпораціями і споживачами (ширше,
7
суспільством у цілому. Загальновідомо, щоці відносини визначаються ринком хоча бізнесі вільний бажати отримання максимально високого прибутку, його діяльність буде ефективною тільки утому випадку, коли споживачі отримуватимуть те, що бажають. При цьому важливо, щоб споживач отримував максимально повну адекватну інформацію про продукцію і був вільний у виборі того, що хотів купити. Алена жаль, як показує практика, виробник вважає за краще при просуванні продукту на ринку приховувати інформацію щодо потенційної небезпеки її конструкції, або проблем, що можуть з'явитися в процесі експлуатації. У вирішенні цієї проблеми велика роль належить державі, праву, громадським організаціям, контролюючим якість продукції. Не менш значуща проблема в етиці бізнесу - проблема моральних норму рекламі і маніпулювання споживачем за допомогою реклами.
Розглядаючи соціокультурні особливості етики бізнесу, важливо звернути увагу на сучасну ділову етику в Україні. Мета практичних занять - забезпечити залучення студентів до проблемної сторони етики і, зокрема, етики бізнесу, дати їм можливість спробувати себе в самостійному міркуванні на етичні теми.
При підготовці до практичного заняття студенти вивчають указану літературу і готують відповіді на питання, що запропоновані для обговорення в аудиторії. Важливо спробувати сформулювати своє бачення тієї або іншої проблеми, вміти аргументовано висловлювати свою точку зору. Для самоперевірки студентам необхідно відповісти на контрольні питання по кожному розділу курсу "Етика бізнесу".
Кожна тема курсу передбачає також виконання завдання у вигляді тестів, рефератів, написання есе або розгорнутої відповіді на пропоноване питання. При виконанні завдань, що містять вимоги щодо аналізу етичних документів на прикладі ділових або інших організацій, доцільно звернутися до інформації на відповідних сайтах мережі Internet, посилання на які наведено у списку літератури.
Якісній підготовці студентів до практичних занять та виконанню самостійної роботи сприятиме глосарій, що містить визначення сутності найбільш важливих понять та термінів з етики бізнесу.
ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.
Етика – підґрунтя сучасного бізнесу
План
1. Етика. Природа і сутність етики. Проблеми обґрунтування в етиці. Мораль і етика. Мораль і моральність.
2. Структура загальної етики. Описова етика, нормативна етика і метаетика.
8

3. Професійна і прикладна етика специфіка та взаємозв‘язок. Професійна етика походження, поняття, види.
4. Професійна і універсальна етика загальне та окреме.
Основні поняття:
етика, мораль, моральність, професійна етика, загальна етика, описова етика, нормативна етика, метаетика.

Контрольні питання
1. Як виникли і що означають терміни "етика, "мораль, "моральність. Чи співпадає теоретичний зміст термінів "етика, "мораль, моральність" з їх повсякденним вживанням. Що таке вимоги, норми і принципи моралі і яка сфера їх значущості. Чому і коли виникла мораль. Чи може існувати суспільство, колектив без моралі. Назвіть основні функції моралі. У чому вони полягають Що таке професійна етика. Коли і у зв'язку з чим виникла професійна етика. Чому потрібна професійна етика. Наведіть приклади конкретної професійної етики.
Тестові завдання та проблемні ситуації
 1. Поняття "мораль" і "моральність" часто вживаються як синоніми, проте багатьма авторами справедливо вказувалося на наявні смислові відмінності цих понять. Вкажіть відповідне змісту.
МОРАЛЬ
МОРАЛЬНІСТЬ
1 А) область практичних вчинків, звичаїв, устоїв;
1 В) форма пізнання А) регуляція поведінки за допомогою жорстких зовнішніх, фіксованих норм, громадської думки В) сфера моральної свободи особи, коли загальнолюдські вимоги співпадають з особистими мотивами А) висловлює людяність, гуманність в ідеальній, завершеній формі В) фіксує історично конкретний захід гуманності Перепишіть наведені нижче моральні принципи і поняття, що характеризують системи поглядів і спосіб життя, обумовлений цими принципами. Поставте стрілки відповідності між ними.
Насолода
Альтруїзм
Особиста досконалість
Перфекционізм
Милосердна любов
Утилітаризм
Користь
Гедонізм
 Розкрийте зміст (перепишіть і поставте стрілки) основних моральних принципів і породжуваних ними моральних систем.
9

Гедонізм
Поєднання пріоритетного ставлення до інших з домінуванням приватного інтересу
Альтруїзм
Поєднання пріоритетного ставлення до себе з домінуванням приватного інтересу
Утилітаризм
Поєднання пріоритетного ставлення до себе з домінуванням загального інтересу
Перфекционізм Поєднання пріоритетного ставлення до інших з домінуванням загального інтересу Поставте у відповідність кожному з наступних понять його визначення.
Поняття
Визначення
Гідність
Схильність людської природи до позитивних потреб
Великодушність Потреба самоповаги, супротивна принижуючим потребам
Честь
Цінність людини, здатність задовольнити позитивні потреби людей
Справедливість
Відповідність оцінок і цінностей
Героїзм
Панування вищих людських потреб над суто особистими
Гордість
Визнання цінностей незалежно від скороминущих особистих потреб
Самовдоволення Громадське визнання цінності людини
Благородство
Завищена самооцінка
Совість
Необхідність відстоювання цінності всупереч особистим потребам
Обов‘язок
Віддання перевазі вищим потребам, ніж потребі вжитті, але не завищена самооцінка
 З наведених нижче виберіть етичні категорії і поняття а) смак, б) піднесене, в) трагічне, г) прекрасне, д) ідеал, е) гріх, ж) злочин, з) добро, і) аскетизм, к) апатія, л) реалізм, м) низинне, н) іронія, о) міра, п) мотив, р) евтаназія, с) філантропія, т) сором Виберіть правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Мораль з'являється яка) характеристика особи, сукупність моральних якостей, доброчесностей - правдивість, чесність, доброта б) характеристика стосунків між людьми, сукупність моральних норм, вимог, заповідей, правил вперше і друге разом.
Тематика рефератів:
 Етичний процес.
 Соціальні норми – найважливіші засоби дії на індивіда.
 Етичні цінності.
 Етапи і напрями розвитку етики.
10

Рекомендована література: основна [1-15], додаткова [10; 13; 26;
28; 32].
Тема 2.
Етика бізнесу предметі специфіка
План
1. Етика бізнесу специфіка предмету і структура.
2. Етапи становлення етики бізнесу.
3. Наукові концепції етики бізнесу- теологічна концепція (М. Вебер- теорія утилітаризму (І. Бентам) та норм-утилітаризму;
- деонтична етика (І. Канті її основні принципи
- етика справедливості, або етика лібералізму (Дж. Ролз).

Основні поняття:
етика, бізнес, етика бізнесу, етика протестантизму, теорія утилітаризму, норм-утилітаризм, деонтична етика, етика справедливості

Контрольні питання
1.
Коли і за яких обставин сформувалася етика бізнесу як наукова дисципліна Дайте визначення поняття етика бізнесу».
2.
Опишіть структуру етики бізнесу як галузі знань, її взаємозв’язок з іншими науками. Назвіть основні проблеми, що розробляються в етиці бізнесу. Сформулюйте утилітаристське розуміння етичності поведінки.
4.
Назвіть основні проблеми теорії утилітаризму і їх можливе вирішення. Дайте визначення етичності поведінки згідно деонтичної теорії. Вкажіть проблеми деонтичної етики і її відмінність від утилітаристської теорії. Що таке "моральне право. Зазначте основні положення теорії справедливості.
Тестові завдання та проблемні ситуації
. Ознайомтесь з основними моделями прийняття рішень в організації (Додаток №2) та наведіть відповідні приклади їх застосування на практиці.
 Визначите, які людські ресурси, "живі струни" душі керівника використовуються в кожній з нижчезазначених стратегій Яка зданих установок і стратегій Вам ближче і чому Могли б Ви запропонувати свою, нову стратегію Які етичні стратегії використовуються у випадках авторитарного, демократичного і ліберального стилів керівництва
11

Шукаючи відповіді наці питання, керівники використовують різні гуманістичні
установки і "людинознавчі" стратегії
класифікація співробітників натри основні категорії керованих, слабо
керованих і повністю некерованих. Відповідно до цієї класифікації ставиться завдання -
забезпечити максимальний діловий і людський контакт з першими, а вони, у свою чергу,
втягнуть у загальну справу других і частково третіх
максимізація конструктивних, добрих силі мінімізація деструктивних, злих сил
в колективі. Для цього потрібне непросто уміння відрізняти добро від зла, але і чуйна
совість, а також тонке знання людей. Це дає можливість вчасно і вірно реагувати на
нескінченно різноманітні морально-психологічні, етично-ділові ситуації і обставини
підтримка базових сил, життєвого тонусу колективу на прийнятному діловому
рівні. Для цього використовують чотири правила нейтралізації керівником
"негативних" установок егоїстів з приємними емоціями для себе і для них,
сформульовані психологом В. Л. Леві 1) вникни в суть висловів егоїста, заховай або
максимально ослаб свої емоції. Зрозумій його точку зору і обставини, постав себе, ради
себе ж, на його місце. Вияви до нього (егоїсту) непідроблену людську цікавість,
дізнаючись його смаки, погляди, пристрасті 2) створив спілкуванні сприятливу
атмосферу - посміхайся поширше і починай контакт з "так. Зроби так, щоб егоїст,
звинувачуючи тебе, ломився у відкриті двері. Визнавай "Так, я не маю рації. Даруй
йому все, що буде йому приємно, починаючи зі слів-подарунків; 3) не зачіпай
самолюбності і не принижуй, не звинувачуй, не погрожуй і не наказуй, а проси. Не
хвалися перед ним не показуй, що він нецікавий або неприємний тобі, а, відмовляючи,
вибачайся і дякуй 4) прослав його, хвали, хвали і хвали. Дай йому відчути себе значним,
відчути свою перевагу. Зроби його своїм другом, бо ворог-егоїст набагато
небезпечніший, ніж егоїст-друг.
Щоб ці правила не стали правилами виховання в собі лицемірства і морального
єзуїта, до них необхідно додати ще одне. Оскільки в кожному з нас немало
егоїстичного, треба навчитися щиро, як моральні заповіді, виконувати всі ці правила,
тоді вони стануть правилами дійсної людяності, оскільки егоїсти, що стали друзями,
перестають - за законами моральності - бути егоїстами
стабілізація перевірених етичних параметрів (якостей) малого ділового
середовища, колективу. Тут діють п'ять важливих правил 1) поважай людей,
незважаючи на будь-які їх відхилення від бажаного рівня 2) визнавай індивідуальні
достоїнства кожного 3) помічай будь-яке позитивне зрушення в роботі або поведінці
підлеглих; 4) створюй у спілкуванні з людьми атмосферу відвертості, доброзичливості,
позитивних емоційне зачіпай ні в яких випадках "больові точки" людей, їх вразливі
місця і слабкості
заперечення самого завдання, коли вважається, що судити людей за
лиходійства і карати їх за гріхи - це справу Бога, а не людини.
Тематика рефератів:

Етичні категорії в бізнесі.

Етика бізнесу – прикладна дисципліна етики як вчення про мораль і моральність.

Рекомендована література основна [1-15], додаткова [10; 12; 20;
23; 26].
Тема 3.
12

Проблеми етики бізнесу
План
1 Проблеми макроетики:
- проблема відносин між корпораціями- проблема відносин між державою і бізнесом- проблема відносин між корпораціями і споживачами- проблема відносин між корпорацією та інвесторами- проблема відносин між корпорацією і локальними співтовариствами;
- проблема відносин між корпораціями і навколишнім середовищем.
2. Проблеми мікроетики:
- проблема неправильних управлінських рішень- проблема службових викриттів- проблема вигідних зв'язків;
- проблема ставлення до грошей.
3. Корпоративна культура і корпоративна етика.

Основні поняття:
макроетика, мікроетика, корпоративна етика, адміністративна етика, етична перевага незалучених

Контрольні питання
1. Дайте визначення мікро - і макроетики.
2. Охарактеризуйте існуючі підходи до проблеми взаємин між бізнесом і державою. Назвіть умови, виконання яких забезпечує успішну співпрацю між бізнесом і споживачами.
4. В чому полягає відповідальність компанії перед інвесторами. Охарактеризуйте основні типи корпоративних культур. Які відмінності існують між етичними стандартами на роботі і громадськими нормами моралі. Які моральні проблеми виникають усередині організації. Як можна оцінити якість діяльності керівника з етичної точки зору. Як можна оцінити взаємини усередині колективу з точки зору моралі?
Тестові завдання та проблемні ситуації
Використовуючи інформацію, що наведено у Додатку №3:
а) проаналізуйте етичні ситуації в бізнесі та визначте, які етичні цінності Ви вважаєте особливо важливими для цієї соціально-економічної сфери;
б) уявіть, що у Вашій компанії розробляється нова система виставляння рахунків клієнтам. Постає питання проте, скільки треба резервувати засобів для виявлення і виправлення помилок. Згідно з одним із варіантів додається близько 40% до загальної вартості, але істотно
13
підвищується якість інформації в підсумковій базі даних. Інакше Ви ризикуєте тим, що деякі клієнти визнають вашу ціну надмірно завищеною. Чи вкладете Ви додаткові 40%? Які чинники Ви розглядатимете при вирішенні цього питання?
в) Н. для Вас більше, ніж бос. Він той, хто сприяв Вашому швидкому просуванню на новому місці роботи. Ви часто разом обідаєте і навіть граєте в теніс. Одного дня, кажучи про очікуване оновлення комп'ютерів, він згадує, що компанія XYZ Computer виділила йому 1000 дол. на "благі цілі. Н. просить забути про це. Через два тижні Ви дізнаєтеся, що з компанією
XYZ укладений контракт попри те, що ціна, запропонована компанією ABC
Computer, нижче і у Вашої компанії у минулому були проблеми з надійністю продуктів XYZ. Чи оприлюдните Ви цю інформацію щодо Н
Чому?
г) К. - надійний союзник Вашого відділу. Він захищав перед генеральним директором Ваші великі проекти, такі, як розгортання великого пакету автоматизації продажів тощо. Ймовірно, Випрацювали б десь у іншому місці, коли б не К. Але раптом Ви дізнаєтеся, що К. використовує неліцензійний офісний пакет Lotus Development, тоді як для усієї компанії стандартом є Microsoft Office. Ви запропонували йому купити ліцензійну копію, але він відмовляється. Ваші дії?
Ознайомтися з наступною інформацією і обґрунтуйте свою точку зору щодо місця грошей в етичному житті ділової людини.
Ендрю Фергюсон - провідний англійський фахівець з бізнесу і менеджменту,
автор низки книг, критично переглядає традиційні типи ставлення до багатства і
грошей (гроші - це добре "гроші - це погано" і "гроші - це важко. Він стверджує
"Я підходжу до бізнесу із зворотного від загальноприйнятого підходу боку мірою
успіху в бізнесі я вважаю нефінансовий результат, а ті можливості, які він дає людині
для розвитку. Матеріальні цінності, якими ми володіємо, нічого не говорять про наш
розвиток, наскільки нам вдалося реалізувати свій потенціалі чому вдалося навчитися.
Успіх полягає в цілісності, у визнанні і оцінці того, що у нас вже є і постійному
дослідженні різних сторін свого "Я. Доти, доки Ви сконцентровані на грошах як на
чомусь доброму, поганому або важкому, ваші можливості досягти достатку або
багатства обмежені. Постійне дослідження різних сторін людини відбувається в
етичному житті організації, що дозволяє останньою вимірювати людину успіхом, а
успіх - грошима.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал