Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фізичне виховання*»Pdf просмотр
Сторінка6/11
Дата конвертації27.03.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
5.

Дотримання дидактичних принципів
В даний час число дидактичних принципів, що формулюється педагогами, неухильно росте. Їх поділяють на дві групи, одна з яких відбиває світоглядну сторону навчання (принцип науковості, принцип свідомості,
принцип зв’язку навчання з життям, принцип колективного характеру
навчання й обліку індивідуальних особливостей учнів), а інша – процесуально- технічну сторону навчання (принцип наочності, доступності, міцності й
ін.).
…Головним аспектом розгляду принципів (у даному параграфі) буде підвищення з їхньою допомогою активності учнів.
Принцип оптимальних труднощів завдань. …Завдання повинне бути оптимальним за труднощами: посильним для учнів і в той же час подразнювати самолюбство, що змушує докладати певних зусиль. При цій умові урок може бути як серйозним, так і цікавим для учнів.
…Учителю необхідно враховувати ряд моментів, що визначають
труднощі навчального завдання на уроці фізичної культури. Ці моменти носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер.
1.
Координаційна складність вправи: якщо у вправі використовуються уроджені координації, то вона здається більш легкою, хоча за біомеханічною структурою її можна часом віднести до складно координаційних актів …
2.
Величина затрачуваних фізичних зусиль: підтягування на кільцях – вправа за координацією не складна, але важка фізично, і це вимагає певної м’язової сили.
3.
Острах виконувати вправу: виконання тієї самої вправи на підло зі і на високій колоді оцінюється учнями по-різному, страх підвищує складність виконання вправи на високій опорі.
4.
Свідомість завдання: якщо завдання не до кінця зрозуміло учням, то, природно, суб’єктивно стає або важким (тому що він не розуміє, як його тр еба
робити), або занадто легким (якщо учень не усвідомлює всю координаційну складність вправи).
Принцип прогресування труднощі навчальних завдань (від простого до складного, від легкого до важкого). Розвиток дитини буде здійснюватися тільки в тому випадку, якщо вона поступово стане опановувати усе більш складними поняттями, уміннями, умовиводами.
Тому процес навчання – це не просте нагромадження торби знань, але неухильне ускладнення цих знань, не просте нагромадження певної кількості рухових дій, але й ово лодіння усе більш складними рухами. До того, що стає легкодоступним для учнів (навіть якщо воно нове), швидко губиться інтерес, і як наслідок цього – знижується активність.
Принцип прогресування означає зростання оптимальних труднощів навчальних завдань.
Принцип свідомості. Учні повинні усвідомлювати роль фізичної культури в житті людини.
Вони повинні знати наслідки гіподинамії на здоров’я і розвиток людини, роль фізичної культури в підготовці до професійної праці і служби в армії, у естетичному і моральн о-вольовому вихованні особистості.
… Тому учителю фізичної культури найкраще розкривати значення свого предмета поволі, ненав’язливо, з огляду на рівень інтелектуального
розвитку учнів, їхні інтереси і потреби. У ході такого впливу на свідомість школярів учителю доцільно спиратися на принцип зв’язку навчання з
життям.
Принцип зв’язку навчання з життям, із практикою. Засвоєння навчального матеріалу стає повною мірою свідомим у тому випадку, коли він здобуває для учня певний життєвий зміст. Тому учитель фізичної культури постійно повинний зв’язувати вправи, що даються учням, з їхнім життєвим досвідом, з їхніми потребами, пізнавальними інтересами, з підготовкою їх до обраної професії.
У зв’язку з цим, розучуючи нову вправу, учитель повинний робити упор при постановці мети учням не стільки на чистоту виконання вправи (часто досить абстрагованої від використовуваних у житті рухових дій), скільки на значимість цієї вправи як засобу розвитку психічних, рухових, естетичних якостей. У цьому випадку
навчальна мета вчителя буде частіше накладатися на особисті цілі учнів, що прагнуть за допомогою фізичної культури удосконалювати себе як особистість .
Принцип підкріплення. Процес навчання (утім, як і виховання) вимагає дотримання однієї неодмінної умови: учитель повинний виявляти
зацікавленість в успіхах учня. Реалізацію цього принципу учитель фізичної культури може здійснювати наступними шляхами:
1)

показувати своїм видом, репліками, що він бачить і цінує старання
учня;
2)
вчасно повідомляти учню, що їм зроблено правильно, а де допущені
помилки: без такого підкріплення учень не зможе скласти правильного уявлення про успішність освоєння навчального матеріалу;
3)
заохочувати учня оцінками, похвалою; це викликає в учня позитивне емоційне переживання, формує в нього впевненість у своїх силах, що в остаточному підсумку підсилює його активність. Формує бажання учитися і готовність переборювати труднощі.
Принцип диференційованого підходу до учнів (включаючи принцип
індивідуалізації).
…На практиці в більшості випадків
принцип
індивідуалізації, що вимагає обліку індивідуальності даної особистості, підмінюється груповою диференціацією, тобто поділом класу на групи за будь-якими ознаками.
… Це приводить до необхідності розбивати клас на групи сильних, середніх і слабких учнів. Для кожної з груп потрібна своя методика і навантаження. Учитель повинний встигати переключатися на роботу то з однієї, то з іншою групою, через що знижується моторна щільність уроку і підвищується психічна напруга вчителя…
…На уроці фізичної культури індивідуальний підхід до учнів виявляється в індивідуалізації темпу виконання навчальних завдань, що є чинником підтримки високої активності учнів. Тут можна виділити два самостійних аспекти цього питання.

Перший аспект складається в індивідуальному темпі оволодіння
навчальним матеріалом. У залежності від здібностей, рівня підготовленості, типологічних властивостей нервової системи учні опановують навчальний матеріал у різний термін…
Другий аспект стосується індивідуалізації навантаження на уроці
фізичної культури. Не завжди доцільно, щоб всі учні виконували вправу одне і теж число раз під рахунок учителя: одним навантаження здається важким, а іншим - легким…
Індивідуалізація впливів учителя на учнів (заохочень чи осуджень) також впливає на активність учнів на уроці…
Індивідуальний підхід складається в оцінці не стільки результатів, що об’єктивно досягаються, скільки старань учня з урахуванням його можливостей, психологічних особливостей…
Індивідуалізація підходу вимагає попереднього вивчення психологічних особливостей учнів, їхніх фізичних можливостей. Тільки пізнавши учня, учитель фізичної культури може успішно реалізувати на практиці цей дидактичний принцип.
Принцип міцності (систематичності). Навчання стане успішним тільки в тому випадку, якщо навантаження, що даються учням, будуть носити систематичний характер (повторення – мати навчання).
Справа в тому, що виникаючі після роботи позитивні зміни через якийсь час зникають і тоді нова робота починається з того ж рівня, що і колишня. Щоб не відбувалося топтання на місці, потрібно закріплювати виникаючі в організмі позитивні зміни. А для цього повторне навантаження повинне даватися тоді, коли позитивні зміни про попереднє ще не зникли. У цьому випадку вони будуть закріплюватися і підсумовуватися .

7. Стилі діяльності і керівництва учителів фізичної культури.
Учителя здійснюють свою педагогічну діяльність за допомогою різних прийомів і способів, що у сукупності визначають той чи інший стиль діяльності і керівництва.

7.1. Загальні уявлення про стиль діяльності. Під стилем діяльності
розуміють систему прийомів і способів організації і виконання людиною
своєї роботи.Причини появи стилю діяльності: …індивідуальний стиль може формуватися не тільки свідомо, цілеспрямовано, але і стихійно. А це значить, що вчитель може мати певний стиль діяльності і керівництва, навіть не підозрюючи про це.
Стихійне формування стилю діяльності обумовлено, як правило, схильністю людини до того чи іншого способу виконання діяльності, що виникає як наслідок наявних у людини типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи (сили, рухливості, урівноваженості) і темпераменту
(емоційної
збудливості,
ригідності,
тривожності,
товариськості)…Цей шлях формування стилю не завжди доцільний з погляду ефективності діяльності; часто людина формує зручний для нього стиль, але неефективний для досягнення поставленої мети…
Свідоме, доцільне формування стилю може теж базуватися на обліку сильних і слабких сторін індивіда, його типологічних особливостей. Однак такий спосіб вимагає або глибокого самопізнання, або направляючих впливів з боку, наприклад, більш досвідченого педагога (колега по роботі, викладач вузу та ін.). Таке спрямоване формування стилю діяльності зменшує час пошуку свого стилю, отже, швидше приводить молодого фахівця до педагогічної майстерності.
Можливі випадки і пристосування людини до діяльності, коли цілеспрямовано в нього формується стиль діяльності, що не відповідає його психічному складу, властивостям нервової системи і темпераменту, але доцільний при роботі в конкретних умовах. Однак вироблення і використання такого стилю діяльності потребує від людини великих зусиль, постійного контролю за своїми діями…
Можливе формування стилю діяльності як наслідування авторитету, копіювання особливостей його діяльності як ідеалу професійної
майстерності.
Це не кращий спосіб, тому що він не враховує можливості даного вчителя.
Сприяє формуванню стилю діяльності позитивне відношення до
професії і діяльності, а також високий рівень інтелектуального розвитку.
Кожний зі стилів має свої плюси і мінуси, оптимальний для одних умов і вимог, пропонованих діяльністю до людини, і неоптимальний для інших умов і вимог. Тому…у різних ситуаціях доцільніше користатися різними прийомами і способами. Універсальність, уміння використовувати в залежності від ситуації способи, що визначають різні стилі, і характеризує вищий рівень професійної майстерності вчителя.
7.2. Характеристика різних стилів діяльності учителів фізичної
культури. Стилі діяльності, що характеризують підготовку до уроку
(підготовчі стилі). Мається два стилі підготовки вчителів до уроку.
Одні вчителя приділяють велику увагу детальній розробці плану уроку, ретельно продумують засоби вирішення завдань, підібраних для уроку. Вони складають докладний план-конспект уроку і прагнуть педантично його дотримуватися. …Це вчителя з інертністю нервових процесів, ригідністю установок, слабкою нервовою системою.
Ригідність – недостатня рухливість, перемикаємість, пристосовність мислення, установок

Потрапляючи в несподівані і складні ситуації, вони погано справляються з ви никаючою психічною напругою, можуть утратити нитку уроку і керування класом.
Інші вчителі не настільки обережні і консервативні, вони не приділяють стільки часу підготовці до уроку, не продумують ретельно засоби вирішення завдань уроку, не люблять складати докладні плани-конспекти. Вони віддають перевагу імпровізації, урок проводять з настроєм, живо. Це пояснюється рухливістю нервових процесів і сильною нервовою системою…
Слабкою стороною цього стилю діяльності є деяка сумбурність проведення уроку, якщо вчитель буває незібраним.
Стилі спонукання учнів до навчання. По способах спонукання школярів до навчання вчителів можна розділити також на дві групи.

Перша група використовує як спонукання переважно логіку пояснення навчального матеріалу, вміло ставить пізнавальні завдання і створює проблемні ситуації. У меншому ступені вчителя з цим стилем використовують вимогливість, ігри, а також цікавість.
Друга група учителів віддає розпорядження строгим голосом, що дисциплінує, але впливи в них одноманітні. Вони в більшій мірі, чим учителя першої групи, контролюють дії учнів…
Стилі подачі навчального матеріалу. Учителя по різному подають навчальний матеріал, особливо теоретичні дані. Одні прагнуть створити повну орієнтовану основу діяльності не тільки в себе (у процесі підготовки до уроку), але й в учнів. Тому вступна частина присвячена докладному поясненню завдань уроку…
Інші вчителі менше часу приділяють попереднім поясненням і створенню орієнтованої основи діяльності, часто пояснення дають по ходу виконання вправ…... рапорт чергового приймають швидко, урок починають без запізнень, загальнорозвиваючі вправи частіше проводять у русі чи у формі змагання між колонами…
Недоліками такого стилю є імпульсивність поведінки, нетерплячість, порой квапливість. Однак ці недоліки доб ре нейтралізуються гнучким використанням різноманітних педагогічних впливів і прийомів, здатністю вчителя з ходу мобілізувати свої знання й уміння, оперативно обмірковувати ситуації, що складаються, і творчо їх вирішувати, є мобільністю й активністю вчителя.
Перший з описаних стилів притаманний у більшій мірі вчителям зі слабкою й інертною нервовою системою, другий – учителям із сильною і рухливою нервовою системою.
… Часто у вчителів може зустрічатися змішаний стиль підготовки до уроку і його проведення, для якого характерні особливості, властиві одному й другому стилю. Обумовлено це тим, що сильна нервова система може сполучатися з
інертністю нервових процесів, а слабка нервова система – з рухливістю нервових процесів.

А.К. Маркова й А.Я. Ніконова виділили наступні стилі діяльності вчителів: емоційно-імпровізаційний, емоційно-методичний, розмірковуючо-
імпровізаційний і розмірковуючо-методичний
Виділено й
інші стилі діяльності вчителів:
організаційно-
комунікативний,
конструктивно-організаційний
і
конструктивно-
комунікативний (З.Н. Вяткіна, Н.І. Петрова)…
7.3. Стилі керівництва учителів фізичної культури. Керівні функції учителя виконують не тільки на уроці, але і в позакласній роботі. При цьому спостерігаються істотні розходження в способах і прийомах керівництва, у зв’язку з чим виділяють три стилі: авторитарний, демократичний і ліберальний.
Авторитарний стиль керівництва. Учителя такого стилю керівництва, не зважаючи на думку навколишніх, самі визначають способи і засоби досягнення мети, тому що вважають, що вони усе знають самі і що краще їх усе рівно ніхто не вирішить. Всю інформацію такий учитель замикає на себе, тому актив класу живе здогадами і слухами. Але мимоволі вчитель сковує
ініціативу школярів, тому в них послабляється почуття відповідальності за загальну справу, суспільні доручення стають для них формальністю і суспільна активність учнів падає. Школярі є лише виконавцями задумів вчителя і його планів. Свої рішення вчитель цього стилю керівництва виражає у формі вказівок, наказів, інструкцій, доган, подяк…
Між учнями і учителем фізичної культури, що орієнтується при прийнятті рішень в основному на власну думку і не враховуючу думку класу, команди, може виникнути бар'єр нетерпимості. Він виражається в небажанні вчителя зблизити свою позицію з деяких питань (наприклад, при обранні капітана команди, старости спортивної секції та ін.) з позицією колективу школярів. Виникає взаємна непоступливість, непотрібна запальність, що переходить в упертість, яка викликає взаємні образи…
Демократичний стиль керівництва. Позицію вчителя з цим стилем керівництва можна охарактеризувати як «першого серед рівних». Своєю поведінкою він показує, що його влада є необхідністю для раціонального
виконання завдань, що стоять перед шкільним колективом, і не більше. Він намагається керувати так, щоб кожен школяр брав максимальну участь у досягненні загальної мети. Для цього він розподіляє відповідальність між школярами, заохочує і розвиває відношення між ними, створює атмосферу ділового співробітництва і товариства. Рішення приймає колективно, з урахуванням думки активу. Спирається в діяльності на допомогу школярів, з огляду на їх схильності і здатності. Вміло використовує учнів, які користуються серед однолітків авторитетом, для зміцнення згуртованості і дисципліни в колективі.
Учитель демократичного стилю керівництва бачить сенс своєї діяльності не тільки в контролі і координації дій шкільного колективу, але й у вихованні і прищеплюванні учням організаторських умінь і навичок, тому ставить перед ними мотивовані завдання, заохочує індивідуальні зусилля
кожного, робить їх надбанням гласності. Це сприяє розвитку в школярів
ініціативи і творчої самостійності.
…Учителя демократичного стилю керівництва більш адекватно, чим вчителя авторитарного стилю, оцінюють позитивні і негативні ри си характеру учнів.
Ліберальний (потуральний) стиль керівництва. Цей стиль характеризується прагненням учителя як можна менше втручатися в справи активу, наданням учням більшої волі дій, притому не виправданої в багатьох ситуаціях. Учителя з цим стилем керівництва не користуються популярністю в учнів через їхнє невміння організовувати і направляти діяльність учнів, через їхню недостатню вимогливість і принциповість
. Для ни х характерне переоцінювання позитивних якостей учнів і недооцінювання негативних
7.4. Особливості керівництва у вчителів фізичної культури різної
статі. Як показав болгарський психолог Стойко Іванов, у вчителів-жінок виявляється більше, ніж у вчителів-чоловіків, прагнення до показу і пояснення навчального матеріалу, вони частіше задають учням питання і роблять доповнення до їх відповідей, частіше дають учням як позитивні, так і негативні емоційні оцінки, частіше використовують на уроці жарт.

Указівки, вимоги, ультимативні рекомендації, команди, прямі розпорядження частіше використовують учителя-чоловіки... У вчителя- чоловіка керівництво носить більш авторитарний характер, чим у вчителя- жінки....
Учителя фізичної культури – чоловіки частіше віддають перевагу праці в старших класах. У вчителів-жінок багато чого залежить від віку: молоді вчительки частіше воліють працювати в молодших класах, а у віці за 40 років
– із середніми класами, хоча багато хто з них прагне працювати й у старших класах…
Як чоловіки, так і жінки – учителя фізичної культури частіше воліють вести уроки в хлопчиків, чим у дівчинок. Особливо чітко це прагнення виражене у вчителів чоловіків у відношенні старшокласників.
У той же час самі дівчинки-старшокласниці частіше хочуть, щоб учителем фізичної культури в них був чоловік. Наявна неузгодженість у прагненні тих і других, яка, очевидно позначається і на їхньому відношенні до уроку (задоволеність уроками фізичної культури найнижча в дівчинок старших класів).
б) Виконайте індивідуальне завдання на вибір (1-3 бали):
1. Підготувати виступ, доповідь, реферат із теми;
2. Написати тези, статтю, есе;
3. Виступ на науково-практичній конференції.
4. Скласти кросворд із теми
Блок-завдання 3. Науково-дослідна робота
1.Проведіть мікродослідження (самотестування або запропонуйте цей тест (анкету) своїм близьким та друзям).
2. На наступному занятті обґрунтуйте власне дослідження (додатково можете отримати 1-3 бали)
Анкета
Инструкция: просим ответить на вопросы этой анкеты. Номер варианта ответов обведите кружочком или допишите свой ответ.

1.Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта или физкультурно-
оздоровительными занятиями во внеурочное время?

1.1. Да 1.2. Нет
2.Если занимаетесь, то каким видом?

2.1.Легкая атлетика
2.2.Спортивные игры
2.3.Гимнастика
2.4.Плавание
2.5.Виды борьбы
2.6.Туризм, спортивное ориентирование
2.7.Гребля
2.8.Аэробика
2.9.Атлетическая гимнастика
2.10.Горные лыжи
2.11.Другие (укажите)_____________.
3.Если не занимаетесь, то хотели бы вы заниматься каким-нибудь видом спорта
или физкультурно-оздоровительным занятием ?
3.1. Да 3.2. Нет
4.Если да, то какие из перечисленных видов физкультурно-оздоровительных
занятий вы бы выбрали?
4.1.Занятия разными видами гимнастики
4.1.1.Аэробика
4.1.2.Ритмическая гимнастика
4.1.3.Фитнес
4.1.4.Шейпинг
4.1.5.Другое
(укажите)_______________
4.2.Занятия в воде
4.2.1.Плавание
4.2.2.Аквафитнес
4.2.3.Гидроаэробика
4.2.4.Другое (укажите)
_______________
4.3.Игровые виды
4.3.1.Баскетбол
4.3.2.Волейбол
4.3.3.Другое (укажите)_____________
4.4.Нетрадиционные виды
4.4.1.Йога
4.4.2.Ушу
4.4.3.Культуризм
4.4.4.Роуп-скипинг (упражнения со скакалкой)
4.4.5.Другое (укажите)
____________________
4.5.Зимние виды спорта
4.5.1.Горные лыжи
4.5.2.Сноубординг
4.6.Легкая атлетика
4.7.Туризм, спортивное ориентирование
4.8.Другое (укажите)______________
5.С какой целью вы бы занимались физическими упражнениями?
5.1.Общение с друзьями
5.2.Достижение высокого спортивного результата
5.3.Усовершенствование формы тела
5.4.Активный отдых, развлечения
5.5.Улучшение состояния здоровья
5.6.Снижение лишнего веса тела
5.7.Другое (укажите) _____________

6.Что побуждает вас заниматься физическими упражнениями?
6.1.Дает советы учитель физкультуры
6.2.Дают советы родители
6.3.Дают советы друзья
6.4.Передачи по телевизору
6.4.1.Передачи про здоровье
6.4.2.Программы про занятия в физкультурно-оздоровительных центрах (фитнес)
6.4.3.Программы про спортивные соревнования
6.5.Знание про пользу занятий физическими упражнениями
6.6.Посещение соревнований
6.7.Публикации в газетах, журналах
6.8.Другое (укажите)__________________________
7.Какие формы занятий вы бы выбрали?
7.1. Индивидуальные 7.2. Групповые 7.3. Самостоятельные
8.Назовите причины, которые мешают вам заниматься спортом или физической
культурой?
8.1.Нет времени
8.2.Отсутствие физкультурно-оздоровительных групп, которые меня интересуют
8.3.Нет возможности оплачивать занятия
8.4.Нет друзей, с которыми бы посещал занятия
8.5.Не имею необходимых знаний для организации занятий спортом
8.6.Вообще не имею желания заниматься спортом
8.7.Нет удобной и красивой спортивной одежды
8.8.Другое (укажите) ____________________________
9.Как вы обычно проводите свободное время?
9.1.Занимаюсь музыкой
9.2.Изучаю иностранный язык
9.3.Общаюсь с друзьями
9.4.Посещаю дискотеки
9.5.Читаю
9.6.Играю в компьютерные игры
9.7.Нет свободного времени
9.8.Занимаюсь физической культурой
9.9.Другое (укажите) _____________________________
10.Нравятся ли вам уроки физической культуры?
10.1. Да 10.2. Нет 10.3. Все равно
11.Как часто вы пропускаете уроки физической культуры?
11.1.Регулярно
11.2.Освобожден от уроков из-за болезни
11.3.Иногда
11.4.Стараюсь не пропускать
11.5.Никогда не пропускаю
12.Что вас не устраивает на уроках физической культуры?
12.1.Большая физическая нагрузка на уроке
12.2.Недостаточная нагрузка
12.3.Отсутствие упражнений, которые больше нравятся
12.4.Не удовлетворяет направленность занятий
12.5.Не интересно
12.6.Мало игр
12.7.Недостаточно соревновательных моментов
12.8.Отсутствие музыкального сопровождения
12.9.Другое (укажите) ____________________________Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал