Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фізичне виховання*»Pdf просмотр
Сторінка2/11
Дата конвертації27.03.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Основна проблема: Учитель має справу з постійно мінливою ситуацією навчання і виховання, що визначається уважністю учнів, їх відношенням до навчального матеріалу, взаєминами між вчителем і учнями, а також між самими школярами тощо
Провідна ідея: Педагогічна діяльність вчителя фізичної культури являє собою безупинне рішення педагогічних завдань
План:
1.
Поняття про діяльність і її етапи.
2.
Загальні цілі, завдання і функції учителя фізичної культури.
3.
Умови діяльності учителя фізичної культури.
Обрані методи: Проблемна лекція, лекція з елементами дискусії, теоретичний аналіз та синтез, моделювання.
Обладнання: Схеми, відеофільми.
Основні поняття теми: діяльність, функції вчителя, умови діяльності, педагогічна спрямованість.
Рекомендована література:
1.
Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры: учебник / Б.А.
Карпушин. – М.: Советский спорт, 2013. – 300 с.
2.
Педагогика физической культуры и спорта: учебник / под ред. С.Д.
Неверковича. – М.: Физическая культура, 2006. – 528 с.
3.
Традиції фізичної культури в Україні: Зб. наук. статей / За заг. ред..
С.В. Кириленко, В.А. Старкова, А.В. Цьося. – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с.
4.
Педагогика спорта /Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А.- К.:
Здоров’я, 1986.- 208 с.Текст лекції 2 «Специфіка діяльності вчителя фізичної культури»
2.1. Поняття про діяльність та її етапи
Діяльність – це регульована свідомістю психологічна і рухова
активність людини, викликана соціально значимими мотивами.
Не всяка активність людини може бути названа діяльністю. Праця, нав чання, заняття спортом, суспільна робота відносяться до різних видів діяльності .
Незалежно від виду діяльності її компонентний склад, як правило, однаковий. Крім мотиваційного, виділяють перцептивний компонент, зв’язаний з відчуттями і сприйняттями (наприклад, спостереження за учнями); мнемічний, зв’язаний із запам’ятовуванням і відтворенням
інформації; розумовий, зв’язаний з вирішенням виникаючих по ходу діяльності завдань; імажинітивний, зв’язаний з уявою, із придумуванням
нових вправ; руховий, зв’язаний, наприклад, з показом фізичних вправ.
Діяльність здійснюється в декілька етапів: підготовка, виконання плану
й оцінка досягнутого.
Підготовчий етап полягає в постановці мети і завдань, у
створенні орієнтованої основи діяльності (з’ясування умов, у яких буде здійснюватися діяльність: ситуація, засоби досягнення мети), у розробці плану досягнення мети і виборі способів її
досягнення, створення умов для успішного здійснення діяльності,
психологічне настроювання учителя фізичної культури на урок.
Великий обсяг роботи, виконуваної на цьому етапі, є однією з особливостей діяльності учителя фізичної культури .
Виконавчий етап зв’язаний із практичною реалізацією
наміченого; контролем за діями учнів, за своєю поведінкою; з
подоланням труднощів, що виникають по ходу уроку; з
коректуванням плану уроку в зв’язку зі змінами ситуації.
Цей етап характеризується психічною напруженістю вчителя, зумовлюваною постійним
розподілом і переключенням уваги .
Оціночно-коректувальний
етап зв’язаний з
оцінкою
досягнутого, з виявленням причин невдач на уроці і з внесенням

корекції в план діяльності при її повторному виконанні.
Цей етап діяльності жадає від учителя ретельного аналізу проведеного уроку, узагальнення окремих розрізнених фактів, пошуку відповіді на виникаючі питання …

2.2. Загальні цілі, завдання і функції учителя фізичної культури
Мета фізичного виховання – сприяти формуванню гармонічно
розвинутої особистості, у якій здоровий дух сполучається зі здоровим
тілом
. Ця мета досяг ається в проце сі навч ання і вихова ння уч нів і конкрет изується в загальних завданнях: освітніх, виховних і оздоровчих.
Досвідчені вчителі…основною метою фізичного виховання в школі вважають
виховання здорового, фізично розвинутого покоління
Педагогічна діяльність, як вважає Н.В. Кузьмина, являє собою
безупинне вирішення педагогічних завдань…...
Учитель має справу з постійно мінливою ситуацією навчання і виховання, що визначається уважністю учнів, їх відношенням до навчального матеріалу, взаєминами між вчителем і учнями, у також між самими школярами і т.д .
Рішення педагогічного завдання проходить через ряд етапів: 1) аналіз педагогічної ситуації, 2) висування гіпотез про можливі способи досягнення мети, 3) прогностична оцінка цих способів і вибір кращого, 4) реалізація прийнятого рішення, 5) аналіз досягнутого результату і зіставлення його з тим, що планувався.
Педагогічна ситуація – це реальна в даний момент обставина
навчально-виховної
діяльності
вчителя.
…Його діяльність часто регламентується певним часом, …він має справу з групами учнів і повинний оцінити як групову, так і індивідуальну реакцію учнів на ситуацію, що виникла…
Педагогічна ситуація містить у собі рівень підготовленості учнів
даного класу, їх відношення до фізичної культури взагалі і до уроку фізичної
культури зокрема, взаємини між вчителем і класом, взаємини між учнями,
матеріальне забезпечення уроку, погодні умови (при заняттях на повітрі) і
інші моменти.

Проаналізувавши ці дані, учитель висуває ряд гіпотез про можливі способи вирішення педагогічного завдання в сформований ситуації…
Далі починається прогностична оцінка висунутих способів досягнення мети з обліком сильних і слабких місць…
Розробляється конкретний план рішення даного педагогічного завдання …
Подальша управлінська діяльність учителя спрямована на практичне
втілення в життя створеного їм плану. Після здійснення програми вчитель обов’язково повинний провести аналіз досягнутого результату, виявити причини невдачі, якщо вона мала місце…
Вирішуючи педагогічні завдання, учитель накопичує досвід, що обумовлює його педагогічну майстерність .
Вирішення завдань, що стоять перед учителем фізичної культури,
обумовлює
розмаїття
виконуваних
їм
функцій:
проектувальних;
управлінсько-організаційних; таких, що прогностично орієнтують;
освітньо-просвітницьких; виховних; адміністративно-господарських; таких,
які визначають різні сторони педагогічної діяльності.
Проектувальні функції зводяться до поточного (конспект уроку) планування заходів щодо фізичного виховання учнів, навчальних навантажень, досягнень школярами певних результатів. При цьому вчитель пов инний контролювати темпи розвитку школярів і з урахуванням одержуваних результатів вносити виправлення у свої плани.
Управлінсько-організаційні
функції учителя фізичної культури проявляються в практичній організації уроку і занять спортивних секцій, в організації шкільних спортивних змагань, у створенні фізкультурного активу школи і керуванні їм і т.д.
Функція, що прогностично орієнтує, полягає у виявленні в учнів здібностей і схильностей і з обліком останніх - у допомозі учням з вибором професії, визначенням життєвого шляху.
Освітньо-просвітницькі функції полягають у передачі учням знань і умінь, зв’язаних з виконанням фізичних вправ, з роллю фізичних і психічних якостей у трудовій діяльності, службі в армії, що розвиваються з їхньою допомогою, а також у поясненні значення здорового способу життя для гарного самопочуття високої працездатності…

Виховні функції вчителя складаються у формуванні морально вихованої особистості школяра, відданого своєму колективу, патріота .
Адміністративно-господарські функції учителя фізичної культури дуже різноманітні і спрямовані на матеріальне забезпечення процесу фізичного виховання на уроках і в позакласній роботі. Це й придбання і ремонт спортивного устаткування, створення і благоустрій пришкільних спортивних площадок, забезпечення туристичних походів і багато чого іншого ...

2.3. Умови діяльності учителя фізичної культури
Діяльність учителя фізичної культури протікає в специфічних у порівнянні з діяльністю інших вчителів умовах. Можна виділити три групи цих умов: 1) психічна напруженість, 2) фізичне навантаження і 3)
зовнішньосередові фактори, пов’язані з проведенням занять на повітрі.
За класифікацією, прийнятою в психології праці, роботу учителя фізичної культури можна віднести до четвертої групи психічної
напруженості по основних характеристиках діяльності…
Додатковими факторами психічної напруги вчителя є також
необхідність переключення з однієї вікової групи на іншу (зміна ролей, які вчитель як актор грає в різних класах, з огляду на психологію дітей різного віку), велике навантаження на мовний апарат і голосові зв'язки (команди повинні подаватися чітко, голосно – «командним голосом», часто на тлі шуму, створюваного учнями при виконанні вправ)…
…Особливістю умов діяльності вчителя фізичної культури є необхідність показувати фізичні вправи і страхувати учнів при виконанні ними фізичних вправ, а також пересуватися разом з учнями при заняттях на повітрі, у походах і т.д. Це створює велике фізичне навантаження для учителя фізичної культури
(навантаження на розгиначі ніг і спи ни – весь день на ногах)…
Утрата з віком фізичних кондицій змушує вчителя при показі вправи зайво напружуватися, у результаті чого страждає естетична сторона показуваної вправи, зникають легкість і невимушеність її виконання…Учитель постійно повинний підтримувати свою фізичну підготовленість, що знову таки приводить до збільшення фізичного навантаження.

Блок-завдання 2. Індивідуальна самостійна робота
а) Самостійно опрацюйте наступні запитання:
1.

Педагогічна спрямованість особистості учителя фізичної культури
Майстерність вчителя фізичної культури базується на чотирьох компонентах: педагогічної спрямованості, знаннях. Уміннях та професійно важливих якостях, а також на інтегральній характеристиці цих компонентів – авторитеті.
Педагогічна спрямованість – це стійке прагнення людини займатися
педагогічною діяльністю. Структура педагогічної спрямованості учителя фізичної культури формується на базі двох мотиваційних утворень – так називаної «любові до дітей» і інтересу до фізичної культури.
Любов до дітей. …Коли про неї говорять, швидше всього мають на увазі чуйне й уважне ставлення до кожної дитини, у тому числі і до тих, хто своєю поведінкою і успішністю доставляють учителю засмучення. Це наявність почуття задоволення, радості від спілкування з дітьми, від проникнення у своєрідний дитячий світ, психологію дитини…Любов до дітей перетвориться в інтерес до роботи з дітьми, у бажання зробити їх освіченими, розвитими фізично і духовно.
Інтерес до фізичної культури є другим основним мотивом, що формує педагогічну спрямованість учителя фізичної культури.
Спортивна спрямованість юнаків і дівчат, що займаються спортом, повинна спонукати інтерес до фізкультурно-педагогічної діяльності, бажання зробити сильними, бадьорими, здоровими інших людей, зокрема дітей .
Спрямованість учителя фізичної культури на свою роботу виражається в захопленості нею. Вона стає змістом його життя. Це приводить до двох
наслідків: 1) любов до своєї справи змушує вчителя постійно
удосконалювати свою майстерність, цікавитися роботою своїх колег,
надавати їм допомогу, самому вибирати корисне для своєї роботи, тобто
бути активним творчим працівником; 2) учні, якщо відчувають, що заняття

з ними є для вчителя не важким обов’язком, а задоволенням, відповідають
йому взаємністю.
…Для вчителя-майстра незадоволеність (проведеним уроком, застосованими виховними впливами на учнів, досягнутими результатами…) служить стимулом для постійного удосконалювання, у той час як для вчителя, що не володіє майстерністю, що не має яскраво вираженої педагогічної спрямованості, незадоволеність дрібницями є джерелом розчарування в професії вчителя .
2.

Знання (ерудиція) учителя фізичної культури
Знання є одним з факторів, що визначають можливості вчителя в його педагогічній діяльності.
А.С. Макаренко говорив, що учні простять своїм вчителям і строгість, і сухість, і навіть причепливість, але не простять поганого знання своєї справи…
Ерудиція вчителя фізичної культури складається із загальних і
спеціальних знань. Загальні знання (суспільно-політичні, по літературі, мистецтву, історії та ін.) характеризують світогляд і загальну культуру вчителя. Спеціальні знання, необхідні для здійснення учителем фізичної культури своєї фізкультурно-педагогічної діяльності, можна розділити на
психолого-педагогічні, медико-біологічні і фізкультурні.
Опитування досвідчених учителів фізичної культури показав, що найбільш значимими для їхньої професійної діяльності поряд з теорією і методикою
фізичного виховання є психологія і фізіологія. Слабка ж ерудованість у суспільствознавчих, мистецтвознавчих і других питаннях може привести до утрати вчителем авторитету в очах учнів …
Знання повинні здобуватися не тільки з книг і журналів, з лекцій і бесід з
іншими вчителями. Надзвичайно важливі знання, що здобуваються учителем фізичної культури в процесі вивчення своїх учнів: їх характеру, здібностей, схильностей, рівня фізичного розвитку…... Важливі і знання, які вчитель фізичної культури здобуває в процесі своєї фізкультурно-педагогічної діяльності, при аналізі своєї роботи, при узагальненні одержуваних даних. Це додає всієї діяльності учителя творчий характер.

Варто підкреслити таку особливість знань учителя фізичної культури, як
оперативність (перегляд по телебаченню міжнародних змагань, знання нової техніки, нового спортивного спорядження, перегляд періодичних спортивних видань тощо).
Спеціальні знання, якими володіє учитель фізичної культури, можна розділити на теоретичні, практичні і методичні.
Теоретичні
знання стосуються
історії фізичної культури, закономірностей роботи організму людини, біомеханічних закономірностей рухових дій, принципів виховання і навчання та ін.
Практичні знання учителя фізичної культури стосуються насамперед знань, як потрібно зробити ту чи іншу вправу.
Це основні знання, що здобуваються студентами факультету фізвихо вання на практичних заняттях зі спортивної спеціалізації.
Методичні знання також дають можливість відповісти на запитання, як потрібно зробити, але стосуються вони вже не власного виконання вправи, а виконання його учнями. Це знання того, як навчити іншого.
Навчання інших – це спеціальний розділ педагогіки фізичного виховання, методика фізичного виховання, який потрібно опановувати ретельно і терпляче, оскільки досвід власної спортивної діяльності не у всіх і не відразу трансформується в досвід навчання інших.
3.

Уміння учителя фізичної культури
Уміння – це практичне володіння способами виконання окремих дій чи
діяльністю в цілому відповідно до правил і мети діяльності. Уміння вчителя фізичної культури поділяються на конструктивні, організаторські,
комунікативні (включаючи дидактичні й ораторські), гностичні (включаючи
перцептивні) рухові (включаючи прикладні).
Конструктивні уміння допомагають учителю конструювати,
планувати діяльність. До них відносяться уміння відбирати і будувати
композиційно навчальний матеріал (
наприклад, скласти комплекс вправ для
розвитку в учнів швидкості реагування чи уважності
); уміння здійснювати
перспективне і поточне планування; придбання і ремонт спортивного
інвентарю й устаткування; уміння коректувати плани.
Організаторські уміння зв’язані з реалізацією вчителем намічених планів
. Наприклад, учитель мо же скла сти гарний ко нспект уроку, а са м урок провести погано, тому що не зумів організувати роботу в класі…Учитель повинний уміти організовувати як свою діяльність, так і діяльність учнів. У різних учителів ц е виходить неоднаково…
Комунікативні уміння зв’язані зі спілкування вчителя з учнями, колегами по роботі, з батьками, шефами. Їх можна розділити на три групи:
власне комунікативні уміння, дидактичні уміння й ораторські уміння.
Власне комунікативні уміння виражаються в умінні вчителя вступати в контакт із людьми, будувати ділові й індивідуально-емоційні стосунки.
Від цих умінь багато в чому залежать організаторські можливості вчителя, зокрема, у встановленні в класі чи в спортивній секції нормального психол огічного клімату, у згуртуванні класу, у залученні школярів до занять фізичною культурою в спортивних секціях
Дидактичні уміння пов’язані з умінням учителя ясно і дохідливо доносити до свідомості учнів навчальний матеріал. Вчителям фізичної культури це вдається не завжди.
Часто зустрічаються наступні утруднення:
учитель не знає, що розповісти учням про фізичну вправу; учитель знає, що
потрібно розповісти про фізичну вправу, але не вміє це передати; вчитель
утруднюється пояснити учню, як потрібно виправит и помилку.
До дидактичних умінь відносяться уміння керувати увагою класу;
уміння прогнозувати наслідки своїх педагогічних впливів на учнів, здібності учнів і потенціал їх розвитку…; уміння спонукати інтерес до свого предмету…
…Учитель повинний оцінювати складність і доступність навчального матеріалу, орієнтуючись не на свої можливості, а на можливості учнів. Тільки тоді він зможе зробити важке – легким, складне – простим, незрозуміле – зрозумілим, спонукати в учнів активну самостійну думку , зуміє передати свою переконливість.

Ораторські уміння необхідні учителю фізичної культури для здійснення насамперед освітньо-просвітньої функції. Для цього вчитель повинний мати велику ерудицію і володіти культурою мови.
Гностичні уміння пов’язані з пізнанням учителем як окремих учнів, так
і колективу класу в цілому, з аналізом педагогічних ситуацій і результатів своєї діяльності. Ці уміння базуються на перцептивних уміннях, тобто уміннях учителя спостерігати, помічати помилки при виконанні учнями вправ.
Гностичні уміння містять у собі уміння користатися учбово-
методичною і науковою літературою, уміння проводити елементарні
дослідження й аналізувати їхні результати, для того щоб внести корективи в методику фізичного розвитку учнів.
Рухові уміння відбивають насамперед техніку виконання учителем фізичних вправ…До них відносяться навички страховки учнів при виконанні ними вправ. До рухових умінь відносяться більшість прикладних навичок учителя фізичної культури, що виявляються їм при налагодженні спортивного устаткування й інвентарю, у туристичних походах.
Кожне із умінь забезпечує виконання вчителем фізичної культури зразу декілька функцій.
4.

Професійно важливі якості учителя фізичної культури
Майстерність учителя фізичної культури багато в чому визначається наявними в нього якостями, що додають своєрідність його спілкуванню з учнями, визначають швидкість і ступінь оволодіння їм різними уміннями .
Усі професійно важливі якості учителя фізичної культури можна розділити на наступні групи: світоглядні, моральні, комунікативні
(включаючи педагогічний такт), вольові, інтелектуальні, - включаючи
перцептивні, атенційні (якість уваги), мнемічні (якість пам’яті), - рухові
(психомоторні).

Світогляд учителя мотивує всю його педагогічну діяльність як
служіння своєму народу, державі, дає міцну основу для виховання в учнів
активної життєвої позиції.
Відображенням суспільного світогляду вчителя є такі якості, як почуття
відповідальності за майбутнє кожного учня як активного члена суспільства,
відповідальність за долю суспільства в цілому. Виховуючи патріотизм, учитель фізичної культури повинний сам бути патріотом.
Патріотизм – гордість за досягнення вітчизняних спортсменів на міжнародній арені, за досягнення країни в розвитку науки, літератури, мистецтва, масової фізичної культури. Учитель повинний бути інтернаціоналістом, розглядати спорт як засіб зміцнення миру і взаєморозуміння між народами .
Моральні якості відбиваються в поведінці. Моральність, чи мораль, − це форма суспільної свідомості, що виконує функцію регулювання поведінки людини.
Учитель повинний мати цілий комплекс моральних якостей: гуманізм,
увічливість, чесність, вимогливість, оптимізм тощо, тому що моральне виховання учнів повинне базуватися не тільки на словесній формі впливу на них, але насамперед на особистому прикладі…Учитель – це людина, спеціальністю якого є правильна поведінка.
Важливою моральною якістю вчителя є педагогічний оптимізм (за
А.С. Макаренко). Він включає доброту, чуйність учителя, його товариськість і
доброзичливість, життєрадісність, почуття гумору, віру в уч нів, у досяжності
ними поставлених цілей, навіть якщо ці учні невстигаючі і з відхиленнями в поведінці: віра вчителя змушує й учнів повірити у своє виправлення .
Однією із важливих якостей вчителя є правди вість. Уч ні пови нні бути упевне ні в щирості намірів і почуттів учителя, що… спілкується з ними ...
Однією із ведучих якостей вчителя є гуманізм. Гуманне відношення учителя виражається в інтересі до особистості учня, у прояві до нього співчуття, у
наданні йому в разі потреби (у складних життєвих ситуаціях) д опомоги радою і
справою, у визнанні достоїнств учня, у вимогливості до розвитку учня і
формуванню його як особистості…
Справедливість учителя – це основа довіри дитини до вихователя, але щоб бути справедливим, треба до тонкості знати духовний світ кожної дитини.

Комунікативні якості, до яких відносяться товариськість, увічливість,
доброзичливість і ряд інших, допомагають учителю встановлювати контакт з учнями в процесі спілкування і тим самим сприяють успіху виховної роботи вчителя.
До цих якостей відноситься і педагогічний такт.
Вольові якості мають велике значення для успішної діяльності учителя фізичної культури. До них відносяться витримка, наполегливість,
терплячість, рішучість, сміливість.
Спокій і витримка вчителя не повинні підмінюватися байдужніс тю, байдужістю до своєї роботи. Учитель має право і повинний радіти, гніватися,
засмучуватися, ображатися. Але, навіть обурюючись, він не повинний виходити із себе, втрачати над собою контроль, переходити на грубий і образливий тон .
Велике значення для вчителя фізичної культури мають такі якості, як
спритність (у ситуаціях потребуючих миттєвого ухвалення рішення) і
вимогливість (тобто домагатися свого без грубого примусу і погроз…) ...


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал