Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фізичне виховання*»Pdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації27.03.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет фізичного виховання та спорту
Кафедра олімпійського та професійного спортуШалар О.Г.

ПРАКТИКУМ З ПЕДАГОГІКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фізичне виховання*» вищих навчальних закладів

Херсон 2015


УДК
ББК
Схвалено науково-методичною радою ХДУ (протокол № 2 від 16.12.2014)
Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ (протокол № 5 від 22.12.2014)
Шалар О.Г.
Практикум з педагогіки фізичного виховання: Навчально- методичний посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – с.
У навчально-методичному посібнику міститься матеріал для закріплення знань студентів факультету фізичного виховання та спорту за напрямком підготовки «Фізичне виховання*» з педагогіки фізичного виховання, а також формування практичних навичок та вмінь з формування колективу та моральності учнів в процесі занять фізичною культурою.
Посібник призначений для студентів, викладачів педагогіки фізичної культури, слухачів післядипломної освіти, вчителів.

Рецензенти:
Шипко А.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ.
Грабовський Ю.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання ХДУ.

ВСТУП
Призначення посібника – забезпечення студентів факультету фізичного виховання та спорту засвоєнням курсу молодої гілки педагогічної науки
«Педагогіки фізичного виховання».
В галузі педагогіки вивчаються шляхи і можливості виховання і всебічного розвитку тих, хто займається фізичними вправами та спортом.
Дана педагогіка має на меті розкрити потенційне багатство різнобічного впливу фізичних вправ на тих, хто займається по їх вихованню і розвитку, а також займається розробкою можливостей успішного здійснення цього процесу в практиці роботи спортивного педагога.
У змісті посібника «Практикум з педагогіки фізичного виховання» здійснений певний підхід до структури і змісту курсу на принципах модульно-блочної системи навчання.
У першому змістовому модулі розкривається дидактичні основи фізичної культури, специфіка діяльності вчителя, проблеми активізації учнів на уроці фізичної культури тощо.
Другий змістовий модуль присвячений особливостям виховання учнів в процесі занять фізичною культурою, формуванню колективу, моральності учнів, вихованню учнів з відхиленням від норм поведінки тощо.
Кожен змістовий модуль складається із навчальних модулів та блоків- завдань, які можуть легко доповнюватися і змінюватися. Навчальний модуль містить в собі 4 блоки-завдання: 1) оглядово-установчу лекцію; 2)
індивідуальну самостійну роботу (розширений зміст теми, що вивчається) на основі якої готується виступ на семінар, доповідь, участь у віртуальному форумі тощо; 3) творчі завдання або науково-дослідну роботу (педагогічні ситуації і їх рішення, або проведення мікродослідження у вигляді самотестування або тестування друзів та близьких людей за певними психологічними аспектами); 4) блок контролю (контрольні запитання лекції та питання теоретичного тесту за темою, що вивчається).

Викладений у посібнику курс міцно пов’язаний із дисципліною
«Психологія фізичного виховання», де окрім розкриття психологічних характеристик учнів представлений найважливіший аспект діяльності вчителя – це педагогічне спілкування та побудова міжособистісних взаємин у фізичному вихованні та спорті.
Структуру і зміст навчального посібника «Практикум з педагогіки фізичного виховання» можна використовувати для побудови віртуального
(дистанційного) навчання студентів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
«ДИДАКТИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
Модуль 1. «Предмет та завдання педагогіки фізичного виховання»
Блок-завдання 1. Оглядово-установча лекція 1.
а) Ознайомтеся з метою лекції, її проблемою, провідною ідеєю, основними поняттями теми, рекомендованою літературою б) Уважно перечитайте текст лекції
Мета: Розкрити сутність педагогіки фізичної культури та джерела її виникнення, специфіку методів науково-педагогічних досліджень.
Основна проблема: правильно визначити вчителю фізичної культури зміст, закономірності, механізми і специфіку педагогічного процесу з формування особистості в умовах занять фізичними вправами і спортивної діяльності.
Провідна ідея: перетворити педагогічні знання конкретно до діяльності тренера, керівника спортивних секцій.
План:
1.
Сутність педагогіки фізичної культури, її предмет і завдання
2.
Джерела та причини виникнення педагогіки фізичної культури
3.
Методи науково-педагогічних досліджень
Обрані методи: лекція-бесіда, системно-структурний аналіз
Обладнання: логічно-структурні схеми
Основні поняття теми: педагогіка фізичної культури, педагогіка фізичного виховання, педагогіка спорту, козацька педагогіка, методи досліджень.
Текст лекції 1 «Предмет та завдання педагогіки фізичного виховання»
1.1.

Сутність педагогіки фізичної культури, її предмет і завдання
Існує два змістовних тлумачення терміну «фізична культура» (ФК) – широкому та вузькому сенсі цих слів. В широкому розумінні ФК є
«органічною частиною культури суспільства та особистості; це раціональне використання людиною рухової діяльності в якості фактору оптимізації свого
стану і розвитку, фізичної підготовки до життєвої практики». Спорт є природною частиною цієї культури.
У другому, вузькому тлумаченні ФК характеризує базовий рівень фізичної підготовленості підростаючого покоління, а саме – шкільну ФК
(фізкультуру), суттєвим чином впливаючи на фізичний розвиток всіх дітей, що спричинено обов’язковістю шкільної освіти. Спорт в це визначення не входить, він займає самостійне місце, маючи в своїй основі змагально-ігрову діяльність.
Педагогіка фізичної культури (ФК) – це досить молода наука, що розвивається, та зміст якої знаходиться в стані пошуку і становлення.
Педагогіка фізичної культури – це наука, що вивчає мету, зміст,
закономірності виховання (освіти і навчання) при заняттях фізичними
вправами і спортом та керування цим процесом.
Педагогіка фізичної культури складається із двох головних розділів:
педагогіки фізичного виховання та педагогіки спорту.
Однак без знання психолого-педагогічних особливостей учнів (юних спортсменів) стає неможливим процес навчання, виховання та тренування молоді, яка є об’єктом діяльності та суб’єктом пізнання тренера-викладача з фізичної культури
Предметом педагогіки фізичної культури є вивчення змісту, закономірностей, механізмів і специфіки педагогічного процесу з формування особистості в умовах занять фізичними вправами і спортивної діяльності.
Об’єктом служить сама спортивна діяльність і людина, що займається нею, - його навчання, розвиток і досягнення високих особистих спортивних результатів.
Головна мета педагогіки фізичного виховання та спорту: перетворити
педагогічні знання конкретно до діяльності тренера, керівника спортивних
секцій.
Завдання педагогіки фізичної культури наступні:

1.
Виявлення місця та закономірних зв’язків фізичного виховання та спорту з загальним процесом виховання в суспільстві.
2.
Розробка методів наукового дослідження у фізичній культурі.
3.
Вивчення, розробка і впровадження в практику даних суміжних наук щодо різного рівня занять фізичною культурою.
4.
Вивчення та узагальнення досвіду роботи ведучих спеціалістів, вчителів фізичної культури і тренерів з метою збагачення педагогіки ФК находженням нових, більш ефективних шляхів щодо досягнення спортивних і виховних результатів.
5.
Розробка змісту і методів гармонізації взаємовідношень тих, хто займаються фізичною культурою на основі взаємодопомоги, співпраці і перейманням взаємних успіхів.
6.
Находження оптимального співвідношення між вимогою до гармонійного розвитку тіла спортсмена і необхідністю деякого відхилення від цієї вимоги для досягнення успіху у обраному виді спорту.
7.
Впровадження положень педагогіки ФК в практику навчально- виховного процесу в конкретних видах спорту і для кожного із заданих рівнів спортивної майстерності.
8.
Визначення змісту і методики підготовки спеціалістів у вузах фізичної культури.
Кожен раз, ставлячи нове складне педагогічне завдання, спортивний педагог повинен оцінити ситуацію, що склалася і у відповідності з нею обрати найбільш ефективні засоби, принципи і методи для її вирішення.
Це творчий процес, що вимагає ґрунтовних суміжних з педагогікою знань та оволодіння методами педагогічної діагностики. Тобто варто знати людську природу і вміло застосовувати ці знання у кожному конкретному випадку.
1.2.

Джерела та причини виникнення педагогіки фізичної культури
Дана педагогіка, що отримала спочатку назву «Педагогіка спорту», як самостійна галузь наукових знань починає інтенсивно розвиватися за
кордоном в кінці 60-х і особливо 70-х років минулого століття в Німеччині,
Польщі, США, Швейцарії, Швеції, Японії, з’явилася значна кількість публікацій за цими проблемами.
В деяких західноєвропейських країнах були створені кафедри спортивної педагогіки. Наприклад у Німеччині та Швейцарії. В 1975 р. створений Міжнародний комітет з педагогіки спорту
Яскравою сторінкою історії українського народу був визвольний рух, який покликав до життя унікальне явище не лише східнослов’янської, а й світової культури – козацьку педагогіку.
Остання якнайтісніше пов’язана з матеріальною та духовною сферами, творцями яких було українське козацтво.
Козацька педагогіка – це частина народної педагогіки, яка формувала підростаюче покоління українців як вірних синів рідної землі. Українська
козацька система виховання – глибоке самобутнє явище, аналогів якій не було в світі. Вона мала декілька ступенів: дошкільне, родинне та родинно-
шкільне виховання, яке перш за все утверджувало високий статус батьківської
і материнської народної козацької педагогіки.
Вже в цей період специфічною була роль батька: він цілеспрямовано займався загартуванням дітей, готував їх до подолання життєвих труднощів, здійснював військово- спортивне виховання.
Відомо, що в січових і козацьких школах перехід від букваря до часослова супроводжувався народними дитячими забавами, іграми, різноманітними фізичними вправами.
Таким чином, в Україні сформувались досить ефективні фізичні вправи та ігри, що сприяли фізичному, моральному й естетичному вихованню дітей та молоді.
По ходу посилення гуманітарних тенденцій у нашому суспільстві стало очевидним, що теорія фізичної культури як прикладна наука не забезпечує повного розкриття того виховного потенціалу, яким володіє спорт в галузі підготовки людини до життя. Тому виникла потреба одночасно з наукою ТМФК і поки ще паралельно з нею розробляти питання виховання через спорт з метою повноцінної соціалізації людини в після спортивний період його життя.
Поступово «Педагогіка спорту» стверджувалася як самостійна гілка професіональної педагогіки. У 2005 р. вона була введена у навчальні плани вузів фізичної культури як обов’язковий навчальний предмет під назвою
«Педагогіка фізичного виховання та спорту».

Основні причини виникнення педагогіки фізичної культури наступні (за
Б.А. Карпушиним, 2013):
-
наявність об’ємного матеріалу, що потребує системного виділення
головних положень, які характеризують формування особистості через
спортивну діяльність;
-
виникнення реальної, а не декларованої підготовки через фізичні вправи
та спорт до життя та праці (
наприклад, тривалі трудові дні, тижні у торгівлі, транспорті, сільському господарстві тощо; Врадіївські трагічні події спонукали дівчат до курсів і секцій фізичної самооборони
);
-
заміна догматичного характеру викладання на прагнення розвитку
самостійних пізнавальних можливостей учнів, що було неможливим в умовах тоталітарного устрою
;
-
посилення освітньої спрямованості навчання завдяки використанню
засобів і методів, що здобуті в загальній педагогіці (
наприклад, освітньо- рефлекторна спрямованість навчання учнів фізичних вправ на уроках фізичної культури
);
-
чітке виявлення діалектичного (розвивального, якісного) впливу
фізичних вправ і спорту на формування моральності і впливу на здоров’я
учнів, що вже не може вирішуватися в межах тих наук, що склалися в спорті
;
-
зростаюча та економічна роль самого спорту, поява нових видів, в
тому числі із підвищеною небезпекою травматизму, здороження всього
процесу підготовки в спорті.
1.3.

Методи науково-педагогічних досліджень
Всебічне вивчення своїх підопічних – галузь серйозної турботи спортивного педагога, і не тільки при першому знайомстві з новим складом групи. Зміни в середі вихованців відбуваються постійно: діти дорослішають, збагачується їх життєвий досвід, вони пізнають нове і щось забувають, з’являються нові риси у взаємовідносинах, нарешті, на кожному занятті виникають свої поведінкові нюанси. Для діагностики їх стану застосовують методи педагогічного дослідження.
Існує значна кількість методів наукового педагогічного дослідження. До таких методів відносяться: вивчення документації; відомості, що

отримані від компетентних осіб (експертна оцінка), спостереження,
бесіда, опитування, анкетування, самооцінка, створення педагогічної
ситуації діагностичного характеру, педагогічний експеримент.
Достовірність отриманих результатів забезпечує тільки сукупне використання декількох методів.
Вивчення документації. Основним джерелом знань є журнал класу, де
існують відомості про кількість учнів, за батьків, номер домашнього телефону. Поточні оцінки учня можуть характеризувати його сумлінність, рівень інтелекту, інтерес до окремих предметів, що можна використовувати у виховних цілях при виборі методів впливу.
Корисно ознайомитися з планом виховної роботи класного керівника, з робочою програмою вчителя фізичної культури, протоколами шкільних змагань і іншої документації роботи ради фізкультури
Відомості, що отримані від компетентних осіб (експертна оцінка).
Це адміністрація школи, вчителя, запрошений тренер, психолог, лікар школи та медична сестра.
Спостереження за учнями класу можна проводити на уроках, під час перерви, при переміщенні їх зі школи.
Крім уроків фізичної культури має сенс провести декілька спостережень на загальноосвітніх уроках щодо отримання додаткових характеристик учнів.
Бесіда, як і інші мовні і письмові опитування, потребують попереднє осмислення педагогом завдання – що саме у підопічних варто взнати і як цього досягти, тобто спланувати зміст і методику їх проведення.
Самооцінка учнем його особистісних якостей і частоти або кількості їх прояву допомагає йому як би подивитися на себе зі сторони – очами іншої людини – і оцінити свої плюси та мінуси.
Результати самооцінки разом з іншими отриманими раніше відомостями за учнів, допомагають педагогу з більшою цілеспрямованістю спонукати кожного з них до самовиховання
Соціометрія (від лат. societas – суспільство і метрія – вимір) – метод вивчення міжособистісних відносин в первинному колективі і в інших малих групах.
Але це характеризує тільки зовнішню сторону взаємовідносин, а для продуктивної організації виховного процесу необхідно мотиви цих міжособистісних
відношень. Отже, якщо є впевненість у відвертості відповідей, до питання «з ким?» додається – «чому?». За відсутності такої впевненості варто використовувати інші методи дослідження: спостереження, бесіда, створення педагогічної ситуації тощо
Створення педагогічної ситуації діагностичного характеру. У вигляді прохання педагог дає якесь завдання, що вимагає індивідуальне або групове виконання, а виконавців не називають. Віддавши розпорядження, педагог відвертається, роблячи вид, що займається якоюсь справою, потаємно спостерігаючи за реакцією учнів, отримуючи таким чином необхідні йому відомості за групові відносини і поведінці окремих дітей.
Педагогічний експеримент коректуючого характеру. Педагог висуває припущення – гіпотезу – здійснення певного завдання завдяки використанню відповідних педагогічних засобів і методів, розробляє зміст дослідної перевірки гіпотези шляхом проведення природного формуючого експерименту.
У даному випадку експеримент, як і інші методі дослідження, що розглядалися, спрямований на вирішення приватних завдань по корекції дій вихованців, які заважають проведенню навчально-виховному процесу.

Блок-завдання 2. Індивідуальна самостійна робота
а) Самостійно опрацюйте наступні запитання:
1)
Основні поняття предмета педагогіки фізичної культури (виховання, розвиток) [1, с.16-18].
2)
Основні поняття предмета педагогіки фізичної культури (навчання, освіта, виховання) [1, с.18-19].
3)
Методи педагогічного дослідження (вивчення документації, відомості від компетентних осіб) [1, с.25-26].
4)
Методи дослідження педагогічних проблем фізичної культури
(спостереження, бесіда) [1, с.27-28].
5)
Методи дослідження педагогічних проблем фізичної культури
(самооцінка, соціометрія) [1, с.28-29].
6)
Методи дослідження педагогічних проблем фізичної культури
(побудова педагогічної ситуації, педагогічний експеримент, додаток 2
– анкета 1) [1, с.29].
7)
Методи дослідження педагогічних проблем спорту (практичні методи) [4, с.12-13].
8)
Методи дослідження педагогічних проблем спорту (теоретичні методи) [4, с.14].

Рекомендована література:
1.
Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры: учебник / Б.А.
Карпушин. – М.: Советский спорт, 2013. – 300 с.
2.
Педагогика физической культуры и спорта: учебник / под ред. С.Д.
Неверковича. – М.: Физическая культура, 2006. – 528 с.
3.
Традиції фізичної культури в Україні: Зб. наук. статей / За заг. ред.. С.В.
Кириленко, В.А. Старкова, А.В. Цьося. – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с.
4.
Педагогика спорта /Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А.- К.: Здоров’я,
1986.- 208 с. б) Виконайте індивідуальне завдання на вибір (1-3 бали):
1. Підготувати виступ, доповідь, реферат із теми;
2. Написати тези, статтю, есе;
3. Виступ на науково-практичній конференції.

Блок-завдання 3. Творчі завдання
1. Проаналізуйте педагогічні ситуації з погляду прояву в них якостей та
умінь учителя-вихователя
Ситуація 1. У педагогічних колах та сім’ях не припиняється дискусії щодо запровадження в загальноосвітніх закладах, у кожних класах єдиної спортивної форми. Прихильники цього аргументують свої думки передусім з погляду ефективного її впливу на естетичне виховання школярів.
Висловіть свою думку. а) намір запровадити у всіх школах, класах єдину спортивну форму – це відгомін тенденцій авторитарної, казарменої педагогіки; б) одяг – це своєрідна форма, яка відображає морально-етичний зміст кожної особистості. Кожен школяр – це неповторна особистість. То ж нехай і в одязі зберігається ця неповторність; в) єдина спортивна форма, безперечно, прикрашає не лише окремого учня, а й колектив (команду) у цілому. Вона дисциплінує особистість, ефективно впливає на формування в учнів естетичних смаків; г) правильної відповіді немає.
Ситуація 2. Два хлопчики побилися на перерві. На початку уроку один хлопчик сидить і усміхається (мабуть, він задоволений своєю перемогою),
другий – плаче. Вчитель з’ясував, що відбулося, хто винний у бійці. Винного
(того, який усміхався) карати не став, а хлопчику, який плакав, сказала:
«Василь, ти у нас такий красень і плачеш!» Цю фразу вчитель повторив кілька разів, поки Василь не став усміхатися і забув про бійку.
Завдання. Проаналізуйте ситуацію. На які педагогічні принципи спирався вчитель у своїх діях? Які висновки могли зробити учні?
Ситуація 3. Пройшло 20 хвилин від початку уроку, учень входить до спортивної зали без дозволу, без вибачень, спокійно займає місце на волейбольному майданчику, виштовхуючи одного з гравців. Учитель нічого не кажучи, продовжує вести урок (відбувається це не вперше, але розмови на цю тему з учнем і вчителем не було ні тоді, ні зараз).
Завдання. Проаналізуйте ситуацію, спрогнозуйте подальшу поведінку учня. Які помилки на, ваш погляд, допустив учитель? Дайте свої пропозиції щодо виходу з цієї ситуації.
4.Блок контролю
а) Дайте відповідь на контрольні запитання лекції:
1.
Надайте визначення педагогіки фізичної культури.
2.
Розкрийте мету та завдання педагогіки фізичної культури.
3.
Із чого складалася українська козацька система виховання?
4.
Розкрийте причини виникнення педагогіки фізичної культури.
5.
Надайте характеристику методам наукового педагогічного дослідження. б) Дайте відповідь на питання тесту:
Варіант №1. Тема „Предмет та завдання педагогіки фізичного виховання”
1.

Підберіть відповідь з правильним визначенням «педагогіка фізичної культури»:
а) педагогіка фізичної культури – це органічна частина культури суспільства та особистості; б) педагогіка фізичної культури

це наука, що вивчає мету, зміст, закономірності виховання (освіти і навчання) при заняттях фізичними вправами і спортом та керування цим процесом;
в) педагогіка фізичної культури – це раціональне використання людиною рухової діяльності в якості фактору оптимізації свого стану і розвитку, фізичної підготовки до життєвої практики; г) педагогіка фізичної культури це наука – це наука, що вивчає базовий рівень фізичної підготовленості підростаючого покоління;
2. Українська козацька система виховання мала декілька ступенів:
а) шкільне, позашкільне, військове; б) домашнє, шкільне, вище; в) шкільне, екстернатне, військове; г)
дошкільне, родинне та родинно-шкільне виховання;
3. Метод вивчення міжособистісних відносин в первинному колективі і в інших
малих групах називається:
а) спостереження; б) педагогічний експеримент; в) соціометрія; г) самооцінка.

Модуль 2. «Специфіка діяльності вчителя фізичної культури»
Блок-завдання 1. Оглядово-установча лекція 2.
а) Ознайомтеся з метою лекції, її проблемою, провідною ідеєю, основними поняттями теми, рекомендованою літературою б) Уважно перечитайте текст лекції
Мета: Ознайомити із специфікою діяльності й особистості учителя фізичної культури.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал