Навчально-методичний посібник для студ вищих навч закл. Старобільськ : Вид-во дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»Pdf просмотр
Сторінка11/12
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема школи в українській літературі
для дітей і про дітей
(4 години)

План
1. Входження теми школи вколо дитячого читання. І. Франко, Б. Грінченко.
2. Соцреалістичні повісті про школу концепція героя (О.
Донченко, О. Копиленко, Ю. Збанацький).
3. Тема школи в автобіографічних повістях А. Дімарова, Гр.
Тютюнника, В. Близнеця.
4. Внесок Ніни Бічуї в розвиток шкільної теми. Психологізму зображенні героїв твору.
5. Пригодницько-шкільні твори В. Нестайка, Я. Стельмаха.
Художні твори
1. І. Франко «Грицева шкільна наука, Олівець.
2. Б. Грінченко Украла, Дзвоник.
3. О. Копиленко Дуже добре, Десятикласники.
4. О. Донченко Золота медаль.
5. Ю. Збанацький «Курилові острови.
6. А. Дімаров На коні й під конем.
7. Гр. Тютюнник Вогник далеко в степу.
8. В. Близнець Дзвоник.
9. Н. Бічуя Шпага Славка Беркути, Звичайний шкільний тиждень.
10. Вс. Нестайко Тореадори з Васюківки».
11. Я. Стельмах «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера.
Література
1.
Будугай О. Діалог пригодницько-шкільної повісті х років для дітей з педагогікою Електронний ресурс / Ольга Будугай. – Режим доступу

190 http://zounb.zp.ua/node/1390. – Назва з екрана. – Дата звернення 08.09.13.
2.
Будугай ОД. Пригодницько-шкільна повість для дітей х років жанрові особливості (О.
Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Будугай Ольга Дмитрівна ; Херсон. держ. унт. – Херсон, 2007. – 20 с.
3.
Дончик В. Г. Повість для підлітків традиції та новонадбання / В. Г. Дончик // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дитячу л-ру / упоряд. В. Я. Неділька.
– К, 1976. – С. 19–28.
4.
Єфімов О. А після канікул О. Єфімов // Література. Діти. Час. – К, 1982. – С. 112–115.
5.
Качак Т. Творчість як наближення до істини : Ніні Бічуї – 75!) Електронний ресурс / Т. Качак. – Режим доступу http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/130. – Назва з екрана. – Дата звернення 08.09.13. Кизилова ВВ. Тема школи в автобіографічних повістях ІІ пол. ХХ ст. про дітей Гр. Тютюнник, А. Дімаров, В. Близнець / ВВ. Кизилова // Вісн. Луган. нац. унту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. –
№ 22 (281) : Філол. науки. – С. 143–152.
7.
Марченко Н. Місто. Дитинство. Перші уламки…[Електронний ресурс
/ Н. Марченко. –
Режим доступу http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/102. – Назва з екрана. – Дата звернення 18.06.13.
8.
Неділько В. Школяру сучасному житті й літературі / Всеволод Неділько // Література. Діти. Час. – К, 1976. – С. 43–56. Неживий О. Особистість учителя в доробку Б. Грінченка / О. Неживий, Л. Корольова // Дивослово. –
1997. – № 4. – С. 36–38.
10.
Нестайко В. Чому я пишу для дітей / В. Нестайко
// Література. Діти. Час : зб. літератур.-критич. ст. про

191 дитячу л-ру / редкол.: М. К. Наєнко та ін. – К, 1989. – С.
121–126.
11.
Стаднийчук РЕ. Проблемы формирования нравственного мира подростка в современной советской повести о школе (70-е–80-е гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.02
„Литература народов СССР― / Стаднийчук Руслан
Евгеньевич ; Ин-т литим. Т. Г. Шевченко АН УССР. –
Киев, 1990. – 17 с.
12.
Чайковський Б. Знайомець із країни сонячного дитинства / Богдан Чайковський // Нестайко В. З. Вибрані творив т. – К, 1990. – Т. 1 : Тореадори з
Васюківки : трилогія про пригоди двох друзів : для серед. шк. віку. – С. 5–13.

Тема природи у літературі для дітей та юнацтва
(2 години)

План

1. Художньо-науковий принцип зображення природи в творах В. Біанкі (Цикл «Казки-неказки», Лісова газета.
2. Особливості розкриття теми змін пір року утворах різних жанрів (поезія, оповідання, казка.
3. Природа й людина в «Мауглі» Р. Кіплінга.
4. Світ природи у творчості Миколи Вінграновського Гусенятко, «Первінка», Сіроманець.
Художні твори
1. В. Біанкі «Казки-неказки», Лісова газета.
2. Р. Кіплінг «Мауглі».
3. М.
Вінграновський Гусенятко,
«Первінка», Сіроманець.
4. Є. Гуцало Одуд.
5. Вал. Шевчук Чотири сестри.
6. Т. Шевченко Ой діброво – темний гаю.
7. В. Сухомлинський Як починається осінь.

192 8. М. Пономаренко Сукня для весни.
Література
1.
Біанкі Віталій Валентинович (1894-1959), російський дитячий письменник Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.shevkyivlib.org.ua/arhiv/podii/1081-vidatny-persony- bianki.htm
. – Назва з екрана. – Дата звернення 20.11.14. Лісовий кореспондент життя і творчість В.Біанкі. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.slideshare.net/ssusera51fb2/ss-30840180
. – Назва з екрана. – Дата звернення 20.11.14.
3.
Петрухіна Л. Е. Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичний аспект) :автореф. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 Теорія літератури
/ Петрухіна Людмила Едуардівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2000. – 20 с.
4.
Навроцька Н. П. Мала проза Євгена Гуцала : поетика жанру автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук спец. 10.01.01 Українська література / Навроцька Наталія Павлівна ; Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова. – К, 2001. – 19 с.
5.
Полєщук Г. Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.
10.01.01 Українська література / Полєщук Ганна Ярославівна ; Київ. нац. унт ім. Т. Шевченка. – К, 2010. – 16 с.
6.
Собчук Л. В. Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 Теорія літератури / Собчук Людмила Василівна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Т, 2007. – 19 с.
7.
Эпштейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной система пейзаж. образов в рус. поэзии / М.Н. Эпштейн. – М Высш. шк.,
1990. – 302 с.
Українська літературна казка ХХ століття
(2 години)

План


193 1. Літературна казка як жанр. Спільній відмінні риси з народною. Функціонально-тематичні різновиди авторської казки.
2. Анімалістична казка Оксани Іваненко (цикл Лісові казки.
3. Філософські казки Вал. Шевчука, Емми Андієвської. Дитячий і дорослий зміст творів.
4. Морально-дидактичний потенціал казок А. Дімарова,
Вс. Нестайка, В. Симоненка.
Художні твори
1. Оксана Іваненко Лісові казки.
2. Вал. Шевчук Місто без квітів.
3. Емма Андієвська Казка про яян», «Говорюща риба.
4. А. Дімаров Для чого людині серце.
5. Вс. Нестайко Вкраїні Сонячних зайчиків, Чарівне дзеркальце, або Незнайомка з країни Сонячних зайчиків.
6. В. Симоненко Подорожу країну Навпаки.
Література
1.
Гарачковська О. О. Українська літературна казках років ХХ ст. : сюжетно-образна структура, хронотоп : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец 10.01.01 Українська література / Гарачковська Оксана Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. унт ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 18 с. Кизилова В. Жанрові різновиди української літературної анімалістичної казки другої половини ХХ століття / Віталіна Кизилова // Бахмут. шлях. – 2011. – № 3/4. – С. 155–
162. Кизилова В. Українська літературна казка ІІ пол. ХХ ст. у системі фантастичних жанрів / В. Кизилова // Літературознавчі студії. – К, 2012. – Вип. 35. – С. 277–283. Кизилова В.
Філософсько-притчева модальність казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки Панна квітів) / Віталіна Кизилова // Мандрівець. – 2012. – № 1. – С.
51–55.

194 Кизилова ВВ. Жанрова специфіка літературної казки. Доісторії питання / ВВ. Кизилова // Вісн. Луган. нац. унту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 22 (138), ч. 2 : Філол. науки. – С. 66–70. Кизилова ВВ. Країна Сонячних зайчиків В. Нестайка. Формат взаємодії повістевого й казкового жанрів / ВВ. Кизилова // Вісн. Луган. нац. унту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 12 (247) : Філол. науки. – С. 38–49. Мовчан Р. Література для дітей та юнацтва в системі історії української літератури ХХ століття / Р. Мовчан // Література. Діти. Час : Вісн. Центру дослідження л-ри для дітей та юнацтва. – Т, 2011. – Вип. 1. – С. 12–17.
8.
Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка ХХ века : история, классификация, поэтика : учеб. пособие / Л. В. Овчинникова. – е изд., испр. и доп. – М. :
Флинта : Наука, 2003. – 312 с.
9.
РезніченкоН. А. Українська проза для дітей х років ХХ століття (жанрово-стильові модифікації) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.
10.01.01 Українська література / Резніченко Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – К, 2009. –
20 с.
10.
Славова М. К вопросу о функциях фантастического в беллетристике для детей / М. Славова //
Проблемы детской литературы : межвуз. сб. – Петрозаводск,
1989. – С. 78–85.
11.
Славова М. Попелюшка літератури : теоретичні аспекти л-ри для дітей / М. Славова.– К. : ІПЦ Київський університет, 2002. – 81 с.
12.
Цалапова ОМ. Міфопоетика казкового світу раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Леся Українка, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинський) : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Цалапова Оксана Миколаївна ; ДЗ
„Луган. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – 210 с. – Бібліогр.: с. 187–210.

195

Християнсько-релігійний дискурс
української авторськоїказки

(2 години)
План

1. Новорічно-різдвяні сюжети у світовій літературі.«Дівчина із сірниками Г. К. Андерсена, Синій птах, М. Метерлінка,
«Лускунчик і мишачий король ЕТ. А. Гофмана та ін..
2. Різдвяна казка в українській літературі традиції і новаторство.
3. Новорічно-різдвяна тема в еміграційній літературі для дітей.
Художні твори
1. І. Франко. Суд Святого Николая», «Святовечірня казка.
2. Марко Черемшина. Сльоза.
3. Олена Пчілка. Сосонка, Маскарад.
4. М. Коцюбинський. Ялинка.
5. Керницький І. Різдвяна казка.
6. Мензатюк З.«Казка про колядку.
7. Рис Г.«Чому усміхаються ангели.
8. Завадович Р. Різдвяна казка.
9. Наркевич Н. Легенда про Святого Миколая
10. Черінь Г. Лист до Святого Миколая.
11. Мак Ольга. Вертеп.
12. Калинець Ірина. У різдвяну ніч.
Література

1. Славова М. К вопросу о функциях фантастического в беллетристике для детей / М. Славова // Проблемы детской литературы : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – С. 78–85.
2. Тихолоз Н. Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Тихолоз Наталя Богданівна ; Львів. нац. унт імені Івана Франка. – Л, 2003. –
229 с.

196 3. Тичина Н. Сакральний час (Різдво Христове) як жанротворчий чинник / Н. Тичина // Українська філологія школи, постаті, проблеми Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня
1998 р) – Львів Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 379–385.
4. Цалапова ОМ. Міфопоетика казкового світу раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Леся Українка, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинський) : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Цалапова Оксана Миколаївна ; ДЗ
„Луган. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – 210 с.
5. Яскраве світло казок Зірки Мензатюк : пам’ятка для читачів мол. шк. віку / уклад. Н. О. Гажаман ; ред. ЛІ.
Стахурська ; Держ. закл. Національна бібліотека України для дітей. – К. : ДЗ Національна бібліотека України для дітей,
2008. – 28 сіл.
Внесок письменників-шістдесятників
у розвиток літератури для і про дітей
(4 години)

План

1. Творчість В. Близнеця для дітей. Жанров-стильова специфіка. Провідні мотиви.
2. Є. Гуцало. Тематика і проблематика творчості для і про дітей.
3. Гр. Тютюнник. Твори для і про дітей і підлітків. Оригінальність творчої манери. Гуманістична спрямованість, морально-етичні проблеми.
4. Ліна Костенко. Художня майстерність письменниці у збірці Бузиновий цар.
5. Своєрідність моделювання казкового світу утворах І. Жиленко для дітей.
Художні твори:
1. В. Близнець. Звук павутинки, Земля світлячків.

197 2. Є. Гуцало. Олень Август, «Сайорра», Чорнобильська дівчина Калина.
3. Гр. Тютюнник. Степова казка, Лісова сторожка, Смерть кавалера, Дивак, «Климко», Вогник далеко в степу.
4. Ліна Костенко. Зб. Бузиновий цар, Кольорові миші.
5. Ірина Жиленко. Новорічна історія про двері, яких нема, і проте, як іноді корисно помилятися номером, Казки буфетного гнома, «Жар-птиця», Підкова.

Література
1.
Бойцун І. Є. Твори Є. Гуцала для дітей проблеми художньої майстерності : дис. ... канд. філол наук : 10.01.01 /
Бойцун Ірина Євгеніївна ; Луган. держ. пед. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – 155 с.
2.
Глотова І. В. Жанрово-стильові особливості прози Є. Гуцала автореф. дис. на здоб.наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Глотова Ірина Валеріївна ; Дніпропетр. нац. унт ім. О. Гончара. – Д,
2010. – 20 с.
3.
Гурбанська А. Світ дитинства у творчості Ю. Яновського та письменників-шістдесятників (до проблеми типології) / А. Гурбанська // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. – К, 2003. – Вип. 4. – С. 92–95.
4.
Гурбанська А. І. Віктор Близнець : літ. портрет / Антоніна Гурбанська. – К. : КОД, 1998. – 128 с.
5.
Іванюк С. Література для дітей. ті роки
/ С. Іванюк // Історія української літератури ХХ ст. : підруч. для студ. гуманіт. спец. вузів : у 2 кн. / ред. В. Г. Дончик. – К, 1998.
– Кн. 2 : Друга половина ХХ ст. – С. 392–398.
6.
Захарчук І. Проекція дивака у творчості Григора
Тютюнника / І. Захарчук // Дивослово. – 1998. – №10. Кизилова ВВ. Своєрідність моделювання казкового світу утворах І. Жиленко для дітей / ВВ. Кизилова //
Вісн. Запорізького нац. унту. – Запоріжжя, 2012. – № 3 : Філол. науки – С. 110–114.

198 8.
Клочек Г. Ліна Костенко: Навч. посібник- хрестоматія / Г. Клочек. – Кіровоград, 1999. – 320 с.
9.
Лихачова О. А. Поетика новелістичної творчості Григора Тютюнника : автореф.дис.на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література / Лихачова Олеся Анатоліївна ; Запорізький держ. унт. – Запоріжжя, 2002. – 15 с. Мовчан Р. Література для дітей та юнацтва в системі історії української літератури ХХ століття / Р. Мовчан // Література. Діти. Час : Вісн. Центру дослідження л-ри для дітей та юнацтва. – Т, 2011. – Вип. 1. – С. 12–17.
11.
НиканороваО. Штрихи до портрета Ірини
Жиленко / Олена Никанорова // Поезії одвічна висота : літ- критич. ст. – К, 1986. – С. 94–124.
12.
Овдійчук Л. Вивчення окремих творів Ліни Костенко у х класах / Л. Овдійчук // Укр. літра в загальносвіт. шк. –
2004. – №2. – С.
13.
РезніченкоН. А. Українська проза для дітей х років ХХ століття (жанрово-стильові модифікації) : дис.
… канд. філол. наук : 10.01.01 / Резніченко Наталія Анатоліївна ;
КНУТШ. – К, 2008. – 190 с.
14.
Сидоренко НІ. Жанрові модифікації і поетика української дитячої повісті х років ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.
10.01.01 Українська література / Сидоренко Наталія Іванівна ; Київ. унт ім. Бориса Грінченка. – К, 2010. – 20 с. Чепурна О. В. Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 Українська література
/ Чепурна Олена Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. унт ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с.

199
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

І.
НАПИШІТЬ
РЕФЕРАТ
НА
ОДНУ
ІЗ
ЗАПРОПОНОВАНИХ ТЕМ.
1.
Поетична школа К. Чуковського. Вимоги письменника до дитячої книги. Творчість Зірки Мензатюк для дітей. Органічне поєднання реальності й фантастики з грою, пригодами, міфологічними сюжетами, історичними фактами, народним фольклором (на матеріалі зб. Київські казки, Макове князювання, повісті Таємниця козацької шаблі. Місце автобіографічних творів про дитинство в дитячій літературі. Вплив Пригод Тома Сойера» Марка Твена на розвиток пригодницької прози в українській літературі. Різдвяна казка в літературі для дітей та юнацтва традиції і новаторство. Образи природи в літературі для дітей та юнацтва. Функціональне навантаження. Гумористичний напрямок в дитячій українській і зарубіжній літературі ХХ ст. Українська еміграційна проза для дітей і про дітей. Вплив тоталітарної системи на розвиток літератури для дітей (20–80 рр. ХХ ст.).
10.
Тема школи в новітній українській прозі для дітей (В.
Бердт«Мій друг Юрко Циркуль та інші, С. Гридін Не такий.
11.
Особливості розкриття гендерних стереотипів у літературі для дітей та юнацтва.
12.
Творчість Ігоря Січовика для дітей. Жанрове розмаїття. Естетичний потенціал. Жанр фентезі в зарубіжній літературі для підлітково- юнацької аудиторії. В. Сухомлинський. Зв'язок педагогічної й літературної діяльності.
Морально-дидактичний потенціал творів для молодшого читача. Новітня пригодницька проза для дітей та юнацтва. Жанрове розмаїття.

200

ІІ. ЗРОБІТЬ МУЛЬТИМЕДІЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ТВОРЧОСТІ
ПИСЬМЕННИКА (З ОСНОВНОГО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ – НА
ВИБІР).

ІІІ. ВИКОНАЙТЕ АНАЛІЗ ОДНОГО ІЗ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА ЮНАЦТВА З ОСНОВНОГО СПИСКУ ЗА СХЕМОЮ.

А.Схема аналізу прозового твору
1. Дата написання або першої публікації. Життєві обставини, що вплинули на написання твору. Визначення складових сюжету пролог, експозиція, зав’язка, перипетії, кульмінація, розв’язка, епілог. Мотивація ключових сюжетних елементів. У масштабному творі виділення домінуючих персонажів, їх роль у розвитку сюжетних ліній.
2. Композиція твору.
3. Функція окремих персонажів.
3.1. Образ героя (героїв.
3.2. Засоби створення типу героя.
4. Особливості оповіді (автор, оповідач, герой.
5. Особливості стилю.
6. Жанр твору.
7. Пояснення назви.
8. Зв’язок назви із складовими внутрішньої форми твору.
Б. Схема аналізу віршованого твору
1.
Дата написання (першої публікації. Життєві обставини, що мали безпосереднє відношення до написання твору. Виявлення сюжету твору або ліричного сюжету з усіма його складовими. Композиція. Віршова організація твору. Жанр. Образ ліричного героя. Пояснення назви.

201

ІV. ДАЙТЕ ПИСЬМОВІ РОЗГОРНУТІ ВІДПОВІДІ НА
НАСТУПНІ ПИТАННЯ
1. Факти історії легше сприймаються дітьми молодшого шкільного віку на прикладі пригодницько-історичних творів чи підручника з історії Чому
2. Підтвердіть чи спростуйте твердження гендерні стереотипи утворах для дітей зображуються письменником з авторської позиції, що позначається передусім на своєрідності ідентифікації себе в соціальному оточенні.
3. Що спільного й відмінного в казці, пригодницько- фантастичному творі, фентезі
4. Яка роль ілюстрації в книзі для дітей
5. Яким має бути твір для дитини молодшого шкільного віку
6. Визначте особливості літературної казки у порівнянні з народною. Покажіть це на прикладі творів Л. Українки Біда навчить, Метелик, Лілея І. Франка Фарбований лис М. Коцюбинського Дві кізочки, Про двох цапків»; Н. Забіли
«Сорока-білобока»; О. Іваненко Кисличка, «Чорномордень- кий (на вибір) та кількох народних казок.
7. З’ясуйте відмінність між прислів’ям і приказкою (порівняйте
5 прислів’їв і 5 приказок. Знайдіть відмінні риси. 8. Визначте сферу використання скоромовок.
9. Який прийом лежить в основі творення загадки (покажіть це на прикладі. Кого із українських дитячих письменників – авторів скоромовок, загадок, лічилок тощо – ви можете назвати
10. Дайте визначення оповідання. З’ясуйте відмінні риси коротких прозових жанрів (оповідання, нарис, новела.
202
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. У межах дисципліни дитяча література виділяють
1) твори для дітей та юнацтва
2) твори про дітей
3) твори-адаптації для дитячого читання
4) твори з подвійною адресацією.
5) тексти, створені дітьми.
1. Так.
2. Ні.
2. Визначення якого терміну зазначено нижче
_____________ це художні твори різних родів і жанрів, що нарівні своєї формозмістової єдності адресовані читачу відповідної вікової категоріїй, задовольняють його емоційні, естетичній етичні запити, можуть мати подвійну рецепцію дитина й дорослий, взалежнюються від законів, властивих художній словесності взагалі.
3. Найголовніший критерій творів для дітей
1) ідейність
2) цікавий пізнавальний матеріал
3) художність
4. Позначте авторів творів з подвійною адресацією
1) Ігор Січовик
2) Емма Андієвська;
3) Всеволод Нестайко;
4) Ігор Калинець;
5) Валерій Шевчук
6) Марійка Підгірянка.
5. Позначте твори про дітей
1) В. Винниченко «Федько-халамидник»;
2) Ксенія Ковальська Канікули прибульців із Салатти»;
3) Галина Малик Незвичайні пригоди Алі в країні
Недоладії»;

203 4) В. Рутківський «Потерчата»;
5) А. Дімаров На коні й під конем.
6. Казка – це
1) Невеличкий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа.
2) Невеличкий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.
3) Епічний, повістувальний сюжетний художній твір усного походження, в основі якого захоплююча розповідь про вигадані події і явища, які сприймаються й переживаються як реальні.
7. Акровірш – поетичний твір, у якому початкові літери
кожного віршового рядка, прочитані зверху вниз, розкодовують
слово чи фразу.
1. Так. Ні.

8. Ознаками фольклору є

усна форма творення й поширення традиційність варіантність анонімність колективність наявність постійних форм простота та ясність стилістики сталість композиції.
1. Так. 2. Ні.
9.
Специфіка
дитячого
фольклору
визначається
особливостями поетики, міфологічною складовою та ігровою
підосновою, а також двокомпонентністю психологічної
складової
дитячого
фольклору
(нашаруванням
двох
психологічних систем – дорослого та дитини.
1. Істина.
2. Хибність.

204

10. Співвіднесіть терміні його визначення
1) Це народне, колективне, непрофесійне мистецтво слова, що твориться за особливими специфічними законами усної передачі від покоління до покоління.
2) Жанр народної родинної лірики, специфічний змісті форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці.
3) Художній твір письменника, який, модифікуючи жанрово- стильові особливості фольклорної казки, формує новий за якістю авторський текст із різними інтертекстуальними елементами (цитатами, ремінісценціями, алюзіями тощо. а) усна народна творчість б) колискова пісня в) літературна казка.
11. Позначте жанрові особливості народної казки
1) усна форма творення й поширення
2) традиційність структури і композиційних елементів
3) одноваріантність тексту
4) еволюція персонажів твору
5) торжество справедливості.
12. Специфічною особливістю міфу є збігу ньому світогляду
й розповідання, фантастичного уявлення про навколишній світ
та розповідь про богів та героїв.
1. Істина.
2. Хибність.
13. Позначте дослідників казки
1) В. Пропп;
2) Л. Брауде;
3) Л. Білецький;
4) Г. Сабат;
5) Л. Дунаєвська;
6) М. Ільницький.

205
14. З-поміж поданих ознак виберіть ті, що властиві
народній казці
1) усна форма творення й поширення
2) статичність характерів персонажів
3) широке використання розгорнутих описів природи й побуту
4) текст канонічний
5) традиційність структури й композиційних елементів.
15. Оберіть відповідність визначень
1) казка
2) колискова пісня
3) забавлянка; а) жанр народної родинної лірики, специфічний змісті форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці б) один із основних жанрів народної творчості, епічний, повістувальний, сюжетний твір усного походження. В основі казки – захоплююча розповідь про вигадані події і явища, що сприймаються як реальні в) коротка пісенька чи віршик гумористичного, жартівливого змісту ігрової спрямованості.
16. Анімалізм – художнє зображення тварин, птахів, комах,
рослин та ін. крізь призму людського світовідчування, надання
їм властивостей людського характеру.
1. Так. Ні
17. Найдавнішими з історичного погляду є
1) казки про тварин
2) чарівні казки
3) соціально-побутові казки
4) літературні казки.
18. Позначте кумулятивні казки
1) Дідова дочка і бабина дочка

206 2) Колобок
3) Рукавичка
4) Кирило Кожум’яка».
19. Назвіть частини трилогії Вс. Нестайка Країна
Сонячних зайчиків».

20. Допишіть прізвища українських письменників, хто
працював у жанрі
1) повісті-казки;
2) казки-притчі;
3) казки-легенди;
4) казки-байки.
21. Укажіть жанрові ознаки пригодницької літератури.

22. Запишіть різновиди детективу.
23. Цей твір В. Нестайка внесений до особливого почесного
списку ім. Г. К. Андерсена
1) Вкраїні сонячних зайчиків
2) Тореадори з Васюківки‖.
24. Головний герой повісті В. Близнеця Звук павутинки
наділений автобіографічними рисами
1. Так. Ні
25. Визначення якого терміну зазначено нижче
Жанр величальних календарно-обрядових пісень, які в дохристиянську епоху були пов’язані із зимовим святковим циклом, аз утвердженням християнства – з різдвяним.
26. Визначення якого терміну зазначено нижче ?
Подія чи система подій, покладена в основу епічних, драматичних, інколи ліричних творів, спосіб естетичного

207 освоєння й осмислення, організації подій, рух характерів у художньому часі та просторі.
27. Визначення якого терміну зазначено нижче ?
Це народне, колективне, непрофесійне мистецтво слова, що твориться за особливими специфічними законами усної передачі від покоління до покоління.
28. Назвіть письменників-авторів літературних казок
1) Іван Котляревський
2) Тарас Шевченко
3) Марко Вовчок
4) Оксана Іваненко;
5) Олександр Олесь
6) Ліна Костенко.
29. Позначте письменників, хто розробляє релігійну
тематику в українській літературі для дітей
1) Зірка Мензатюк;
2) Іван Багмут;
3) Юрій Збанацький;
4) Ігор Калинець;
5) Роман Завадович;
6) Ліна Костенко.
30. Позначте урбаністичні казки
1) Київські казки Зірки Мензатюк;
2) Для чого людині серце Анатолія Дімарова;
3) Казка про Старого Лева Мар’яни Савки;
4) Місто без квітів Валерія Шевчука
5) Незвичайні пригоди в лісовій школі Вс. Нестайка.
31. Назвіть твори І. Жиленко:
1) Підкова
2) Пряля

208 3) Новорічна історія про двері, яких нема і проте, як іноді корисно помилятися номером
4) Королівство.
32. Визначте жанр твору В.Близнеця Звук павутинки.
33. У якому творі Вс. Нестайко використовує прийом
реінкарнації?
34. Трилогія Країна Сонячних Зайчиків Всеволода
Нестайка має виразну морально-дидактичну спрямованість.
1. Істина.
2. Хибність.
35. Назвіть героїв повісті-казки Ірини Жиленко Новорічна
історія про двері, яких нема і проте, як іноді корисно
помилятися номером
1) Оленка
2) Орися
3) Тимчик;
4) Діодор Аристархович
5) Ведмежатко
6) Слоненятко, що любило танцювати.
36. Позначте казки-байки:
1) Жабенятко Юрія Ярмиша;
2) «Слоненятко, що любило танцювати Юрія Ярмиша;
3) Арніка Зірки Мензатюк;
4) Пузир та Іжак» Дмитра Чередниченка.
37. Назвіть частини казки-новели Григора Тютюнника
«Степова казка.

38. Назвіть казки-притчі:
1) Г. К. Андерсен Тінь

209 2) Емма Андієвська «Говорюща риба
3) Зірка Мензатюк Прощання з вербою
4) Юрій Ярмиш Лебедина казка.
39. Авторами анімалістичної прози в дитячій літературі є
1) М. Вінграновський;
2) Іван Франко
3) Майк Йогансен;
4) Борис Грінченко.

40. Хто провалився в метро, яке рили хлопцi (Вс. Нестайко
«Тореадори з Васюківки»):
1) корова Контрибуцiя;
2) льоха Манюня;
3) дiд Варава.
41.
Основною
категорією
поетики
пригодницької
літератури є сюжет твору.
1. Істина.
2. Хибність.
42. Розвиток пригодницької прози для дітей та юнацтва в
Україні тісно пов'язаний з іменами
1) В. Винниченка
2) М. Трублаїні;
3) Ю. Смолича;
4) В. Близнеця.
43. До пригодницької літератури для дітей відносять
детектив, фантастику, фентезі, твори на шкільну тематику.
1. Так.
2. Ні.
44. Теоретичні проблеми фантастичної літератури знайшли
відображення у дослідженнях
1) М. Ільницького;

210 2) М. Жулинського;
3) Н.Кирюшко;
4) О.Ковтун;
5) Ц.Тодорова.
45. Визначення якого терміну запропоновано нижче.
__________________жанр літератури вторинної умовності, для якої притаманне зображення надзвичайних ситуацій, явищ, міцно закорінених у дійсність або таких, що створюють іншу дійсність, задля створення ілюзії достовірності та висвітлення проблем сучасності.
46. Позначте пригодницько-фантастичні твори
1) Прибулець з країни Нямликів» Лесі Ворониної;
2) Мінімакс – кишеньковий дракон, або День без батьків А. Костецького;
3) Тореадори з Васюківки» Вс. Нестайка;
4) Шпага Савка Беркути Ніни Бічуї.
47. Найяскравішим представником літератури фентезі, а
також її теоретиком вважається
1) В. Пропп;
2) Л. Дунаєвська;
3) Джон Р. Р. Толкін.
48. Фентезі функціонально наближається до
1) казки
2) міфу
3) легенди.
49. Позначте українських письменників, які працюють у
жанрі фентезі
1) Галина Пагутяк;
2) В. Рутківський;
3) О. Іваненко;
4) Любко Дереш.

211
50. Художній світ фентезі дозволяє автору легко
маніпулювати як часовими, такі просторовими координатами.
1. Істина.
2. Хибність.
51. З якого твору наведені вислови
«Терпіння – найцінніша річна світі Книжкові гноми, довгомуди, вовкулаки, відьми, слинявці, пліснявці… Не хочу про них чути… Запам’ятай, гірших за людей – нема. Куди не глянь, повилазила усяка нечисть Немає нічого гіршого, як опинитись віч-на-віч з невідомим Зло Люди самі його творять. Нема чого звалювати на нас чужі гріхи. […] Ми – лише дим з вашого багаття тисячолітньої ненависті й ворожнечі. Не буде вогню, не буде й диму.

52. Головним лейтмотивом роману Галини Пагутяк
«Королівство» є
1) кохання
2) книга
3) батьківщина.
53. До якого різновиду детективу належить твір Андрія
Кокотюхи Полювання на золотий кубок
1) історичний детектив
2) психологічний детектив
3) казковий детектив.
54. Співвіднесіть твори і їх персонажі
1. А. Кокотюха Полювання на золотий кубок
2) Вс. Нестайко Таємничий голос за спиною
3) Леся Воронина Суперагент ООО»;
4) Зірка Мензатюк Таємниця Козацької шаблі. а) Наталочка; б) Гриць Мамай в) Максим Білан г) Вітасик Граціанський.

212
55. Знайдіть серед віршів акровірш:
1) Хитрі очі, дві косички.
У веснянках ніс та щічки.
Непосида невеличка називається …;
2) Плету хлівець начетверо овець, а на п’яту – кізку
3) Між людьми, як пташка, в’ється,
У людей і їсть, і п’є;
Ходить старець, просить, гнеться,
А у неї всюди є.

56. Назвіть пригодницько-фантастичні твори для дітей
та юнацтва
1) «Климко» Гр. Тютюнника;
2) Канікули прибульців із Салатти» К. Ковальської
3) Векша Б. Комара
4) Дивні Грицеві пригоди О. Бердника.
57. З якого твору Гр.Тютюнника наведено цитату: Ніхто вжене пам'ятає, відколи стоїть посеред степу отой Курінь — хатка не хатка, боні стінні вікон, ані димаря одначе й стіжок не стіжок, бо двері є. А за дверима — холодний морок, грибами- поганками пахне та давніми дощами. Є ще у Куреня дві великі діри по боках. Одна зяє на північ, звідки взимку вітри холодні, друга на південь, звідки вітри теплі :
1) Лісова казка
2) Степова казка
3) Лісова сторожка.
58. Найважливішою ознакою, що дає підстави для
маркування твору як фантастичного, є його тема,
концентрація письменницької уваги на певному історичному
періоді й праминулих подіях.
1. Істина.

213 2. Хибність.
59. Назвіть історико-біографічні твори Оксани Іваненко.

60. Становлення й розвиток історичної прози в українській
літературі для дітей та юнацтва пов'язаний з ім’ям:
1) Гр. Тютюнника;
2) І. Франка
3) Марка Вовчка.
61. Яким видавництвом започатковано серію Життя
видатних дітей
62. Кому належить авторство історичних романів Посол
Урус-шайтана», Фірман султана, Чорний вершник,
«Шовковий шнурок, Князь Кий, «Черлені щити
63. Позначте твори В. Рутківського на історичну
тематику:
1) «Ганнуся»;
2) «Потерчата»;
3) Сторожова застава
4) Гості на мітлі.
64. Із якого твору наведена цитата
«Чортів яр перерізував Воронівку майже навпіл. Починався він неподалік від головної вулиці, а закінчувався аж біля греблі на Байлемовому ставку. За ставком на стрімкому, зарослому дерезою, пагорбі виднілося старезне Городище. За ним розкинулися безмежні присульські плавні.

65. Утворах на історичну тематику з подіями княжих часів
використання міфологічних образів зумовлене потребою
достовірності зображення.
1. Істина.
2. Хибність.

214
66. Повість Зірки Мензатюк Як я руйнувала імперію
розповідає читачам про
1) події Другої світової війни
2) останні роки існування СРСР
3) сучасність.
67. У творах художньої літератури гендер виявляє себе на
рівніавтора тексту, який виступає носієм поглядів суспільства
на очікувану поведінку чоловіка й жінки, персонажної сфери, що
постає як втілення письменницької концепції, ідеї, й уявного
читача твору, який покликаний заглибитись у духовний світ
автора й відреагувати на його творчий задум.
1. Істина.
2. Хибність.

68. Яке видавництво друкує твори під грифом Обережно,
дівчатка»?
69. Автором дівчачих повістей є
1) Олесь Гончар
2) Іван Андрусяк;
3) Віктор Близнець.
70. Яка тематика творів користується надзвичайною
популярнісю в середовищі чоловіків і хлопчиків

71. Визначте маскулінні риси, що обіграні у пригодницьких
творах для дітей та юнацтва.

72. Позначте твори Всеволода Нестайка на шкільну
тематику:
1) Тореадори з Васюківки»;
2) В Країні Сонячних Зайчиків
3) Ковалі щастя, або Новорічний детектив
4) Одиниця з обманом.


215
73. Позначте авторів творів для дітей та юнацтва на
шкільну тему
1) Ніна Бічуя;
2) Ліна Костенко;
3) Юрій Збанацький;
4) Олесь Бердник
5) Олександр Копиленко.

74. Визначення якого терміну запропоновано нижче
________________коротке, переважно віршоване, алегоричне оповідання, в якому закладено дидактичний зміст один з різновидів ліро-епічного жанру. Складається з оповідної частини та висновку-повчання.
75.Визначення якого терміну запропоновано нижче
____________жанр фольклору, дотепне запитання, часто у віршованій формі. Вживається не лише для активізації пізнавальних можливостей дитини, практикованою етнопедагогікою, чи гуртової розваги, ай містить почасти філософський зміст.
76.Визначення якого терміну запропоновано нижче
_____________побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображуваного, представленого читачеві світу, світоглядною позицією, естетичним ідеалом, задумом письменника, каноном, нормами обраного жанру, орієнтацією на адресата.
77. Позначте автобіографічні твори
1). На коні й під конем А. Дімарова;
2) Земля світлячків В. Близнеця;
3) Вогник далеко в степу Гр. Тютюнника;
4) «Тронка» О. Гончара;
5) «Гуси-лебеді летять М. Стельмаха.
78.Співвіднесіть терміні його визначення

216 1) невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вималюваною дією
2) епічний прозовий твір (рідше віршований, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищі глибиною їх розкриття займає проміжне місце між романом та оповіданням
3) одна із стилістичних фігур поетичного мовлення, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні з очевидним порушенням синтаксичної конструкції задля емоційно- смислового увиразнення певного вислову. а) інверсія б) повість в) новела.
79. Співвіднесіть назву твору з його автором
1) Золотий стіл
2) Казка про Яян»;
3) Земля світлячків
4) Вогник далеко в степу. а) Емма Андієвська; б) Валерій Шевчук в) Григір Тютюнник; г) Віктор Близнець.
80. Позначте письменників-шістдесятників:
1) Іван Франко
2) Євген Гуцало
3) Степан Васильченко;
4) Микола Вінграновський;
5) Ліна Костенко;
6) Олесь Гончар.
217
КОРОТКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
Акровірш – поетичний твір, у якому початкові літери кожного рядка, прочитані зверху вниз, розкодовують слово чи фразу, присвячену певній особі або події.

Сидить хитра баба аж на версі граба.

«Ой не злізу з граба –
дурить діток баба. -

Вловіть мені курочку рябую,

А я подарую грушку золотую» (Л. Глібов).
Алегорія –спосібдвопланового художнього зображення , що
ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищі предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями з характерними ознаками приховуваного.
Алітерація –стилістичний прийом, який полягає у повторенні однорідних приголосних задля підвищення інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його смислового зв’язку.
Амфібрахій –трискладова стопа з наголошеним другим складом.
Анапест –трискладова стопа з наголосом на останньому складі.
Анафора – одна з риторичних фігур. Вживаний на початку віршових рядків звуковий, лексичний повтор чи повторення протягом цілого твору або його частини синтаксичних, строфічних структур.
Антитеза –стилістична фігура в художній літературі та в ораторському мистецтві, що полягає в драматичному запереченні певної тези чи у вмотивованому контрастуванні смислових значень бінарних образів.
Байка – коротке, переважно віршоване, алегоричне оповідання, в якому закладено дидактичний зміст один з різновидів ліро-епічного жанру. Складається з оповідної частини та висновку-повчання.

218
Бурлеск – вид комічної, пародійної поезії та драматургії, генетично пов'язаний із народною сміховою культурою, акцентований на свідомій невідповідності між змістом і формою.
Веснянки – це вид календарно-обрядових пісень. Це життєрадісні, з яскравою й багатою поетикою, розмаїттям мотивів, насамперед любовних, пісні.
Вірш – 1) елемент ритмічного мовлення в літературному творі, основна одиниця віршованого ритму 2) система поетичного мовлення, що має іманентні закономірності внутрішньої ритмічної організації та структури, де особлива роль належить ритмічним акцентам.
Гіпербола – різновид тропа, що полягає в надмірному перебільшенні характерних властивостей чи ознак певного предмета, явища або дії задля особливого увиразнення художнього зображення чи виявлення емоційно-естетичного ставлення до нього.
Градація – стилістична фігура, котра полягає у поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-смислової значимості.
Гротеск – вид художньої образності, для якого характерними є 1) фантастична основа, тяжіння до особливих, незвичайних, ексцентричних, спотворених форм поєднання водному предметі або явищі несумісних, різко контрастних якостей, що веде до абсурду заперечення усталених художніх і літературних норм 4)стильва неоднорідність (поєднання мови поетичної з вульгарною, високого стилю з низьким тощо.
Гумореска – невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю.
Дактиль – трискладова стопа з наголосом на першому складі.
Дума – жанр (вид) суто українського речитативного народного героїчного ліро-епосу який виконували мандрівні співці-музики: кобзарі, бандуристи, лірники в Центральній і Лівобережній Україні. Обсягом дума більше від історичних

219 баладних пісень, з якими, які з давнім дружинним епосом старовинні колядки, билини) , має генетичний зв'язок.
Експозиція – вихідна частина сюжету художнього твору, в якій стисло подається ситуація, що логічно випереджає зав’язку, хоча може в тексті передувати не тільки їй, ай подаватися після неї окремими деталями впродовж усього твору (затримана експозиція) або ж наприкінці (зворотна експозиція.
Епітет – один з основних тропів поетичного мовлення, призначений підкреслювати характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища і, потрапивши в нове семантичне поле, збагачувати це поле новим емоційним чи смисловим нюансом.
Епіфора – стилістична фігура, протилежна анафорі, повторення однакових слів, звукосполучень, словосполучень наприкінці віршових рядків, строфу великих поетичних творах. Вживається задля увиразнення художнього мовлення.
Жанр – вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними чи стилістичними ознаками.
Зав’язка – елемент сюжету, вихідний моменту розвитку дії художнього твору.
Загадка – жанр фольклору, дотепне запитання, часто у віршованій формі. Загадка вживається не лише для активізації пізнавальних можливостей дитини, практикованою етнопедагогікою, чи гуртової розваги, ай містить почасти філософський зміст.
Зачин – усталений, традиційний початок оповідних фольклорних творів, переважно казок Був собі дід та баба, Був собі котик і півник тощо.
Ідея художнього твору – емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість художнього твору, яка приблизно може бути охарактеризована як провідна думка, ядро задуму автора.
Імпресіонізм – напряму мистецтві, який основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих відчуттів та переживань.

220
Інверсія – одна із стилістичних фігур поетичного мовлення, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні з очевидним порушенням синтаксичної конструкції задля емоційно-смислового увиразнення певного вислову.
Казка – один із основних жанрів народної творчості, епічний, повістувальний, сюжетний твір усного походження. В основі казки – захоплююча розповідь про вигадані події і явища, що сприймаються як реальні.
Колізія – гостра суперечність, зіткнення протилежних сил, інтересів, переконань, мотивів, джерело конфлікту та форма його реалізації в літературному творі.
Колядки – жанр величальних календарно-обрядових пісень, які в дохристиянську епоху були пов’язані із зимовим святковим циклом, аз утвердженням християнства – з різдвяним.
Композиція –побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображуваного, представленого читачеві світу, світоглядною позицією, естетичним ідеалом, задумом письменника, каноном, нормами обраного жанру, орієнтацією на адресата.
Лірика – один із трьох, поряд з епосом та драмою, родів художньої літератури, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття, витворяється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси. У ліриці першорядне значення надається виражальним засобам, які формують особливу інтимну атмосферу з витонченим емоційним станом, тобто – ліризм.
Метонімія – різновид тропа, близького до метафори, в якому переноситься значення слів з певних явищ та предметів на інші за суміжністю.
Новела – невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вималюваною дією.
Образ автора в літературному творі – художній двійник реальної особистості письменника, змодельоване ним уявлення про себе й відтворене в свідомості читача.

221
Оксиморон – різновид тропа, що полягає у сполученні різко контрастних, протилежних зазначенням слів, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний експресивний ефект (світла пітьма, суха вода.
Оповідач – різновид літературного суб’єкта, особа, вимислена автором, від її імені в художньому творі автор оповідає про події та людей.
Оповідання – невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (зрідка кількох) епізоді з життя одного іноді кількох) персонажа.Невеликі розміри оповідання вимагають нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери показані здебільшого у сформованому вигляді описів мало, вони стислі, лаконічні.
Оповідь – зображення подій і вчинків персонажів через об’єктивний виклад їх від першої особина відміну від розповіді
– викладу від третьої особи.
Паралелізм – аналогія, уподібнення, спільність характерних рис або чину.
Пейзаж – один із композиційних компонентів художнього твору опис природи, будь-якого незамкнутого простору зовнішнього світу.
Персонаж – постать людини, зображена письменником у художньому творі, загальна назва будь-якої дійової особи кожного літературного жанру.
Персоніфікація – уподібнення неживих предметів чи явищ природи людським якостям вид метафори, що сприяє поетичному олюдненню довколишнього світу.
Повість – епічний прозовий твір (рідше віршований, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищі глибиною їх розкриття займає проміжне місце між романом та оповіданням.
Поезія – художньо-образна словесна творчість. У вузькому розумінні – ритмічно організоване мовлення, постале на основі конкретно-історичної версифікаційної системи, відмінне від прози.

222
Полісиндетон – одна з фігур поетичного мовлення, виповнена повторюваними однаковими сполучниками задля посилення ліричної виразності чи медитативності.
Порівняння – троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою компаративної зв’язки, тобто єднальних сполучників як, мов, наче, неначе, ніби та ін.
Портрет –один із засобів характеротворення, типізації та індивідуалізації персонажів. Маючи за основний предмет художнього зображення взаємодію людини з довкіллям, письменники описують зміни зовнішнього вигляду персонажів у конкретних ситуаціях, у взаєминах між ними.
Приказка – поширений умові влучний, часто римований вислів, близький до прислів’я, але без властивого прислів’ю повчального змісту.
Проза – мовлення, неорганізоване ритмічно літературний твір або сукупність творів, написаних невіршованою мовою.
Розв’язка – складовий компонент сюжету, вирішення конфлікту епічного, ліро-епічного, драматичного, а іноді й ліричного твору.
Розповідач – різновид літературного суб’єкта, вимислена автором особа, від імені якої в епічному творі він веде розповідь про події та людей, з допомогою якої формується весь уявний світ літературного твору. Розповідач – літературна постать, котра, як правило, є водночас автором і персонажем.
Розповідь – зображення подій і вчинків персонажів через об’єктивний виклад їх від третьої особина відміну від оповіді – викладу від першої особи.
Роман –найбільш поширений уст. епічний жанровий різновид, місткий за обсягом, складний забудовою прозовий рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.
Синекдоха – один із засобів увиразнення поетичного мовлення, різновид метонімії. Синекдоха заснована на кількісному зіставленні предметів та явищ (вживання однини у

223 значенні множини і навпаки, визначеного числа замість невизначеного, видового поняття замість родового.
Скоромовка – поетичний жанр, живлений джерелами дитячого фольклору, зумовлений потребами етнопедагогіки. В основі скоромовки – дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних слів, призначена для тренування артикуляційного апарату дитини.
Стиль – сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника.
Стопа – найкоротший відрізок певного віршованого метра, сконцентрованого у групі складів з відносно незмінним наголосом (ритмічним акцентом.
Строфа – фонічно викінчена віршова сполука, яка повторюється у поетичному творі, об’єднана здебільшого спільним римуванням, представлена інтонаційною та ритміко- синтаксичною цілісністю, відмежована від аналогічних сполук помітною паузою та іншими чинниками (закінчення римованого ряду, відносна смислова завершеність тощо.
Сюжет – подія чи система подій, покладена в основу епічних, драматичних, інколи ліричних творів, спосіб естетичного освоєння й осмислення, організації подій, рух характерів у художньому часі та просторі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал