Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Теми рефератів:
1.

Правовий статус виконавця заповіту.
2.

Черги спадкоємців за законом. Зміна черговості.
3.

Особливості спадкування немайнових прав.

Питання для повторення:
1.

Що мається на увазі під таємницею заповіту і як вона має забезпечуватись?
2.

Чи має право заповідач скасувати чи змінити заповіт?
3.

Які особливі розпорядження має право встановити заповідач у своєму заповіті для спадкоємців?
4.

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині і як обраховується ця частка?
5.

Яке значення має спільний заповіт подружжя?
6.

У чому особливість реалізації спільного заповіту подружжя?
7.

Скільки черг спадкоємців встановлюється при спадкуванні за законом?
8.

Як закон визначає частки спадкоємців при спадкуванні за законом?
9.

Чи можна змінити черговість спадкоємців при спадкуванні за законом? Як?
10.

Що собою являє право представлення? Коли і як воно застосовується?
11.

Який строк встановлюється законом для прийняття спадщини? Чи підлягає він подовженню?
12.

Які способи прийняття спадщини відомі українському законодавству?
13.

Як Цивільний кодекс України гарантує права недієздатних, малолітніх та неповнолітніх осіб у питанні прийняття спадщини?
14.

Коли застосовується спадкова трансмісія і в чому її особливість?
15.

В яких випадках спадщина вважається відумерлою і до якого суб’єкта та в які строки вона переходить?
16.

У чому особливість спадкування боргів померлого?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. 17-річна заміжня Марина продала одержану від бабусі у спадок квартиру. Батьки, коли дізналися про це, стали вимагати розірвання договору купівлі-продажу. Прокоментуйте ситуацію.
2. 17-річний Георгій отримав велику спадщину. Через кілька тижнів тяжко захворів і опинився у лікарні. Близьких родичів у нього не було. За пропозицією медсестри, яка знала про те, що Георгію залишилося жити недовго

55
(він про це не знав), він взяв з нею шлюб. Медсестра розраховувала стати спадкоємцем за Георгієм. Але через місяць з’ясувалося, що лікарі помилилися з діагнозом. За позовом Георгія, який дізнався про справжні наміри медсестри, шлюб визнали недійсним. Через тиждень він вирішив продати частину майна, отриманого в порядку спадкування, і за виручені кошти поїхати для продовження лікування за кордон. Однак нотаріус відмовився посвідчити договір купівлі-продажу нерухомості. Чи правомірна відмова? Свою відповідь обґрунтуйте.
3. Дідусь, вітаючи з днем народження свого повнолітнього онука, оголосив, що дарує йому свій будинок. З часом виявилося непорозуміння: після смерті дідуся про свої права на це житло заявили інші родичі. Що забув зробити дідусь, щоб уникнути такої ситуації?

СЗ.14 – Основи трудового права України
Зміст заняття:
1.

Поняття, предмет, метод та система трудового права.
2.

Поняття, види, зміст і сторони трудового договору. Порядок прийому на роботу.
3.

Підстави та порядок припинення трудового договору.
4.

Робочий час і час відпочинку.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Починаючи вивчення даної теми слід дати визначення трудового права як однієї з галузей національного прав України. Далі важливо з’ясувати, які відносини у сфері праці входять до предмету правового регулювання даної галузі. Тут варто зазначити, що до предмету входять не лише трудові відносини між працівником та роботодавцем, а й відносини, що тісно пов’язані з трудовими, тобто виникають паралельно з використанням найманої праці. Далі з’ясуйте особливості методу трудового права, зважте на його змішаний характер. Зверніть увагу на специфіку джерел цієї галузі: основними нормативно-правовими актами наряду з Кодексом законів про працю є акти цивільного та цивільно-процесуального законодавства; питому вагу складають
«локальні акти» – акти, що приймаються в певній галузі, на окремих підприємствах, та розповсюджують свою дію лише на ті кола, для яких прийняті. Розгляньте систему трудового права, яка побудована за загально прийнятним принципом – розподілена на дві частини: загальну та особливу.
Наступне питання присвячене вивченню такого важливого інституту як
«колективний договір». Слід з’ясувати його сутність та роль, яку він відіграє в процесі регулювання відносин між роботодавцем та працівниками. Варто

56 запам’ятати, що з цим документом повинен бути ознайомлений кожен працівник, який працевлаштовується на підприємство.
Далі зосередьте свою увагу на вивченні ключового інституту трудового права – інституту «трудового договору». Визначте його сутність, сторони, а також їх права та обов’язки, з’ясуйте його зміст (обов’язкові та факультативні умови). Після цього детально проаналізуйте види трудових договорів. Слід знати, що їх класифікація здійснюється частіше всього за трьома ознаками: за формою, за строками та за змістом. Хоча така класифікація не є вичерпною.
Проаналізуйте, в яких формах частіше укладаються ТД та до чого може призвести недодержання письмової форми. Окремим блоком опрацюйте процес прийняття працівника на роботу: сутність (досягнення згоди щодо умов ТД); документи, які необхідно подати; відомості, які заборонено вимагати у працівника; наслідки необґрунтованої відмови від прийняття на роботу; поняття та ознаки випробування, як однієї з факультативних умов ТД.
Наступний блок питань – оформлення ТД: зверніть увагу, що домовленість сторін (незалежно від форми ТД) завжди оформлюється наказом роботодавця, а працівник обов’язково ознайомлюється з ним під розписку. Основним документом, що підтверджує трудову діяльність громадян і слугує для встановлення стажу роботи, є трудова книжка. Окремо в цьому питанні приділіть увагу поняттю та меті діяльності організацій, що покликані захищати та відстоювати права працюючих: на національному рівні – це профспілки, на міжнародному – Міжнародна організація праці.
На початку вивчення третього питання слід запам’ятати, що поняття
«припинення» та «розірвання» трудового договору мають різний зміст. Більш широким є поняття «припинення» ТД, воно може бути здійснено за підстав, що передбачені в ст. 36 КЗпП, однією з яких є «розірвання» ТД за ініціативою сторін. Далі слід приділити увагу детальному вивченню підстав для розірвання
ТД за ініціативою сторін та з’ясуванню поняття та розмірів вихідної допомоги.
Окремо необхідно з’ясувати, кого саме вважають «безробітними» та на підставі яких причин це відбувається.
Наступне питання присвячене вивченню таких інститутів трудового права як «робочий час» та «час відпочинку». При розгляді першого блоку питання слід вивчити поняття та види робочого часу (нормальний, скорочений, неповний), а також з’ясувати його тривалість залежно від виду. Окремо необхідно розглянути поняття «надурочних робіт» та умови залучення до них.
Слід запам’ятати, що за загальним правилом, залучення до надурочних робіт не допускається. При розгляді блоку питань щодо часу відпочинку, варто порівняти його з робочим часом. Також слід визначити його основні види за
КЗпПУ.57
Теми рефератів:
1.

Правовий статус та діяльність Міжнародної організації праці.
2.

Проблема безробіття в Україні та шляхи її подолання.
3.

Соціальні гарантії працівників.
4.

Центри зайнятості та їх роль у системі гарантування прав працюючого населення.
5.

Випробування і стажування як умова підвищення критеріїв якості роботи працівника.

Питання для повторення:
1.

Назвіть основні принципи трудового права України.
2.

Які джерела трудового права України вам відомі?
3.

Хто вважається працівником за трудовим правом?
4.

Які документи необхідні для прийняття на роботу?
5.

Чи допускається законом дискримінація при прийнятті на роботу?
6.

В якому порядку укладається трудовий договір (контракт)?
7.

Які істотні умови трудового договору?
8.

Які види трудових договорів вам відомі?
9.

Що собою являє випробування при прийнятті на роботу?
10.

В якому порядку та на яких підставах може бути розірвано трудовий договір?
11.

За якої процедури відбувається звільнення за власним бажанням?
12.

Коли мають бути попереджені працівники про звільнення у випадку скорочення?
13.

Чи можливе припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, які прямо не передбаченні у КЗпПУ?
14.

Розкрийте функції та порядок укладання колективного трудового договору.
15.

Які розміри вихідної допомоги встановлюються при звільненні працівників?
16.

Поясніть значення таких понять: «тарифна ставка», «тарифна сітка», «посадовий оклад».
17.

Які види робочого часу вам відомі?
18.

Для якої категорії осіб встановлюється скорочений робочий час?
19.

У чому полягає різниця між скороченим та неповним робочим часом?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
Замість знаку питання
?
поставте знак >, < або =
1. (А + Б + В - Г) : (Ґ + Д) + Ж
?
З х Є, де :

58
А – нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати А годин на тиждень. (Кодекс законів про працю України, ст. 50).
Б, В – жінки, що мають дітей віком від Б до В років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди. (Кодекс законів про працю України, ст. 177).
Г – кількість додаткових підстав розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов.
(Кодекс законів про працю України,ст. 41).
Ґ, Д – заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше Ґ (разів) на місяць через проміжок часу, що не перевищує Д календарних днів. (Закон України
«Про оплату праці», ст. 24).
Ж – заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за Є (днів) до її початку. (Закон України «Про відпустки», ст. 21).
З – працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у строк З
(місяців) з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком. (Кодекс законів про працю України, ст. 225).
Є – молодим громадянам (віком від 15 до 28 років) після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше Є років. (Кодекс законів про працю України, ст. 197).
2. А : ( Б + В) + Г х Ґ
?
Д + Ж – З - Є, де
А – надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і А годин на рік. (Кодекс законів про працю України, ст. 65).
Б – щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як Б (календарних днів) за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. (Кодекс законів про працю України, ст. 75).
В – для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого часу
– не більш як В годин на тиждень. (Кодекс законів про працю України, ст. 51).
Г, Ґ – рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню роботодавцем у Г-денний строк по закінченні Ґ днів, передбачених на його оскарження. (Кодекс законів про працю України, ст. 229).

59
Д, Ж – при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати Д процентів, а в окремих випадках (крім відрахувань аліментів на дітей та відбування виправних робіт) Ж процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. (Кодекс законів про працю України, ст. 128).
З – забороняється залучати працівників молодше З років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. (Кодекс законів про працю України, ст. 192).
Є – про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше як за Є (місяців) до їх запровадження або зміни. (Закон України «Про оплату праці», ст.29).
3. А : Б х В + Г
?
Ґ –Д, де
А – тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як А (годин). (Кодекс законів про працю України, ст. 70).
Б – право працівника на щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи надається після закінчення Б місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. (Кодекс законів про працю України, ст. 79).
В, Г – працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в В (місячний) строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в Г-
(місячний) строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. (Кодекс законів про працю України, ст. 233).
Ґ – за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж, Ґ (календарних днів).
(Кодекс законів про працю України, ст. 83).
Д – за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один з Д (кількість) заходів дисциплінарного стягнення.
(Кодекс законів про працю України, ст. 147).


СЗ.15 – Основи трудового права України
Зміст заняття:
1.

Оплата праці.
2.

Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність працівників.
3.

Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.


60
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Роботу з підготовки до даного заняттяварто почати із порівняння понять
«оплата праці» та «заробітна плата». Слід запам’ятати, що перше поняття охоплює усі питання, пов’язані із нарахуванням конкретної суми (заробітної плати), яку працівник отримує за надану працю. Виходячи з цього, можна сказати, що«заробітна плата» – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата має свою структуру, тобто складається з трьох видів виплат. Також існує мінімальний рівень суми зарплати, менше якого не може нараховуватись ця винагорода (мінімальна зарплата). Процес нарахування заробітної плати організований за тарифною системою і залежить від того, яку систему – почасову чи відрядну використовує роботодавець.
При розгляді питання щодо трудової дисципліни необхідно з’ясувати, з чого вона складається і чим забезпечується. Слід запам’ятати, що основними способами її забезпечення є заохочення та стягнення. Процес, в ході якого накладаються стягнення, називається дисциплінарною відповідальністю.
Підставою притягнення особи до такої відповідальності є наявність складу дисциплінарного проступку в діях особи.
Окремо слід розглянути поняття та види трудових спорів та з’ясувати способи їх вирішення.Завершити вивчення теми варто розглядом поняття пенсії та її видів.

Теми рефератів:
1.

Особливості праці неповнолітніх.
2.

Гендерна рівність у трудовому праві України.
3.

Право на працю і способи його реалізації.
4.

Дисциплінарна відповідальність працівників.

Питання для повторення:
1.

Що собою являють надурочні роботи?
2.

Як оплачується робота у нічний час?
3.

Які види часу відпочинку вам відомі?
4.

Які види відпусток встановлюються КЗпПУ?
5.

Які в Україні святкові та неробочі дні?
6.

Що входить до структури заробітної плати?
7.

Що таке трудова дисципліна?
8.

Які локальні нормативні акти встановлюють правила трудової дисципліни?
9.

Які види дисциплінарних стягнень можуть застосовуватись за порушення трудової дисципліни?

61
10.

Після сплину якого часу особа вважається такою, що не підлягає дисциплінарному стягненню?
11.

Які види трудових спорів можуть розглядатися лише в судах?
12.

Які строки встановлюються КПпПУ для звернення до уповноважених органів з питань захисту порушених трудових прав?
13.

Що собою являє КТС?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. Виконком міської ради прийняв рішення, згідно з яким кожен мешканець міста був зобов’язаний відпрацювати один день на громадських роботах з розчищення вулиць від снігу. Члени виконкому були одностайні в думці: наше місто ніхто, крім нас самих в належний стан не приведе. А яка ваша думка?
2. Адміністрація підприємства веде набір нових працівників для виконання підсобних робіт. На дверях відділу кадрів вивішено таке оголошення: «Перелік документів, обов’язкових для оформлення на роботу»:
1) паспорт;
2) трудова книжка;
3) атестат про середню освіту;
4) довідка про партійну приналежність;
5) медична довідка;
6) довідка РЕУ про відсутність заборгованості з комунальних платежів
Прокоментуйте зміст оголошення з правової точки зору.
3. Громадянин Р., прочитавши оголошення у газеті, звернувся до відділу кадрів підприємства з проханням прийняти його на роботу. Після бесіди йому запропонували прийти за остаточною відповіддю через кілька днів. Але коли він вдруге завітав, йому відмовили у прийнятті на роботу, пояснивши, що після його візиту до них звернувся інший кандидат, який має більший досвід роботи.
Р. вважає це порушенням його прав і звернувся до суду. Яким має бути рішення суду?
4. Громадянин Петренко вперше влаштувався на роботу й через місяць при одержанні заробітної платні звернув увагу, що крім прибуткового податку з неї утримано ще якісь відсотки. У бухгалтерії йому відповіли, що це відрахування до Пенсійного фонду і Фонду страхування на випадок безробіття.
«Але ж я не писав ніяких заяв, яке ви мали право утримувати з мене ці внески?»
– розсердився Петренко. Як ви вважаєте, є порушення з боку бухгалтерії чи ні?62
СЗ.16 – Основи кримінального права України
Зміст заняття:
1.

Поняття, ознаки та склад злочину.
2.

Стадії вчинення злочину та співучасть у вчиненні злочину.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
На початку вивчення десятої теми дисципліни необхідно дати визначення кримінального права як галузі національного права, встановити, які суспільні відносини регулюються його нормами, на яких принципах базується кримінальне законодавство, які з принципів закріплені в Кримінальному кодексі
України, які з них містяться в Конституції України. Слід запам’ятати, що злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом України.
Що стосується злочину, то він, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини, але, на відміну від інших вчинків людини, він є посяганням на ті відносини, що склалися в суспільстві і охороняються законом про кримінальну відповідальність. Дайте визначення «злочину» та охарактеризуйте його ознаки, які відділяють злочин від інших правопорушень. Зверніть увагу на те, що єдиною підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності є склад злочину.
Дайте визначення «складу злочину» та проаналізуйте його ознаки. Детально охарактеризуйте елементи складу злочину (об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону). Запам’ятайте, що відсутність хоча б одного елементу складу злочину свідчить про відсутність складу злочину і, відповідно, особу в такому разі неможливо притягти до кримінальної відповідальності.
Вивчення питання про стадії вчинення злочину варто почати з того, що мається на увазі під цим поняттям. Зауважте, що відповідно до Кримінального кодексу України стадії злочину можуть мати місце лише у злочинах, вчинених з прямим умислом. Проаналізуйте, чому не можна виділити стадії у злочинах, які вчинені з необережною формою вини? Кримінальний кодекс України визначає злочинними і караними три стадії вчинення злочину, а саме: 1) готування до злочину (ст. 14 КК); 2) замах на злочин (ст. 15 КК), який разом з готуванням до злочину становлять незакінчений злочин; 3) закінчений злочин
(ст. 13 КК). Дайте характеристику кожній стадії вчинення злочину.
Кримінальний кодекс також передбачає, що до відповідальності можуть притягатися співучасники. Укажіть, хто є співучасником, які види співучасників і форми співучасті передбачені чинним кримінальним законодавством. Які особливості притягнення співучасників до кримінальної відповідальності?

63
Теми рефератів:
1.

Презумпція невинуватості як принцип кримінального права України.
2.

Латентність злочинності: причини та шляхи подолання.
3.

Вплив кризових ситуацій (економічних, політичних, соціальних) на рівень та види злочинності.

Питання для повторення:
1.

Як ви вважаєте, чому Кримінальний кодекс України визначено
єдиним джерелом кримінального права?
2.

За якими ознаками злочин відрізняється від адміністративного правопорушення?
3.

Який вік кримінальної відповідальності встановлений у
Кримінальному кодексі України?
4.

Чи може бути притягнута до кримінальної відповідальності юридична особа за вчинення злочинів у господарській сфері?
5.

Що означає осудність особи і яке значення вона має для притягнення до відповідальності?
6.

Що є єдиною підставою для притягнення до кримінальної відповідальності?
7.

Що означає малозначність діяння?
8.

Які складові елементи входять до складу злочину?
9.

Які обов’язкові ознаки мають мати злочини з матеріальним складом?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал