Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка4/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7


34
СЗ.08 – Судові та правоохоронні органи України
Зміст заняття:
1.

Загальна характеристика судової системи України.
2.

Конституційний Суд України.
3.

Правоохоронні органи України.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Перед вивченням даної теми згадайте положення ч. 1 ст. 6 Конституції
України, яка регламентує, що однією із конституційних засад державного устрою України є розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову. Далі зверніть увагу на те, що суди України мають низку специфічних ознак, які відрізняють їх від органів влади інших гілок (виключна компетенція, виключний характер судових рішень. виключний режим діяльності суду, особливий порядок формування корпусу суддів). Детально з’ясувавши сутність вказаних ознак варто переходити до вивчення поняття «правосуддя». Для повноти його розуміння слід проаналізувати основні нормативно-правові акти, що визначають порядок здійснення правосуддя в Україні (Конституцію
України, Закони України «Про судоустрій України», «Про Конституційний Суд
України», «Про статус суддів» та інші).
Детальніше розгляньте завдання правосуддя, на вирішення яких питань воно спрямоване. Визначте, які види правосуддя розрізняють в Україні та в яких формах воно може бути реалізоване. Порівняйте їх між собою. Зверніть увагу на те, що така форма як «суд присяжних» почала офіційно застосовуватись в нашій державі лише з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу (2012 р.), хоча до цього вже була закріплена в Конституції України.
Наступним кроком буде розгляд «судової системи» України. При вивченні даного питання слід зрозуміти, що до неї входять усі суди України, які, в свою чергу, розподілені на дві ланки: система судів загальної юрисдикції та
Конституційний суд України.
При вивченні другого питання необхідно показати місце Конституційного
Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.
Використовуйте положення Конституції України та Закону України «Про
Конституційний Суд України». Зверніть увагу на порядок формування
Конституційного Суду України трьома гілками державної влади, рівну кількість суддів від кожної гілки. Дайте аналіз функцій і повноважень
Конституційного Суду України, порядок розгляду справ згідно з конституційними поданнями, зверненнями та прийняттям рішень.
В межах третього питання визначте, які державні органи належать до правоохоронних і які завдання покладені на них. Перша частина питання присвячена одному з державних органів, на який покладено здійснення нагляду за додержанням та правильним застосуванням законів в Україні – прокуратурі.

35
Для визначення основних завдань та функцій прокуратури необхідно проаналізувати Конституцію України (ст. 121-123) та Закон України «Про прокуратуру» (ст. 4, 5), де саме визначаються ці положення.
Далі, в ході розгляду даного питання теми, мова піде про правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України –
Службу безпеки України. Завдання Служби безпеки України визначаються у ст.
2 однойменного Закону України, який необхідно проаналізувати. Детально розгляньте основні засади діяльності Служби безпеки України, дослідіть структуру побудови органів СБУ, з’ясуйте – кому підпорядкована і підзвітна
Служба безпеки.
Подальше вивчення теми вимагає аналізу одного з елементів системи правоохоронних органів України – органів внутрішніх справ. Визначте, які функції покладені на ці органи і якими принципами вони керуються у своїй діяльності. Вкажіть групи структурних підрозділів, які формують систему органів внутрішніх справ та за якими принципами вони організовуються.
Наступним кроком буде з’ясування місця в системі правоохоронних органів – органів юстиції. Необхідно з’ясувати завдання та структуру даних органів.
Окремо слід проаналізувати поняття та форми діяльності нотаріату в
Україні.
Дослідження даної теми передбачає докладний розгляд положення ст. 59
Конституції України, в якому зазначається, що кожен має право на правову допомогу. Організація і принципи діяльності адвокатури в Україні визначаються Законом України «Про адвокатуру», згідно з яким адвокатура
України є добровільним професійним громадським об’єднанням, яке сприяє захисту прав і свобод і представляє законні інтереси громадян України, осіб без громадянства, юридичних осіб, надає їм іншу юридичну допомогу.

Теми рефератів:
1.

Конституційний контроль в Україні.
2.

Суд присяжних.
3.

Судова реформа.
4.

Функції прокуратури.
5.

Адвокатська етика.
6.

Акти Конституційного Суду України.
7.

Поняття та функції нотаріату.

Питання для повторення:
1.

Що таке правосуддя? На яких принципах воно здійснюється в
Україні?

36
2.

Якими нормативними актами визначаються структура та особливості судової системи України?
3.

Які органи входять до складу судової системи України?
4.

Поясніть значення поняття «судова інстанція». Які судові інстанції
існують в Україні?
5.

У чому полягає відмінність між конституційним поданням та конституційним зверненням до Конституційного Суду України?
6.

Яку силу мають акти Конституційного Суду України?
7.

Яке значення для визначення обсягу компетенції прокуратури
України мають перехідні положення Конституції України?
8.

Як ви вважаєте, чому в системі органів внутрішніх справ найбільш чисельною є міліція?
9.

Яким чином чинне законодавство регулює повноваження податкової міліції?
10.

Поясніть, що означає поєднання принципів гласності та конспірації у діяльності Служби безпеки України?
11.

Хто має право займатися адвокатською діяльністю в Україні?
12.

Які права та обов’язки мають адвокати?
13.

Хто має право займатися приватною нотаріальною практикою в
Україні?
14.

Які дії мають вчиняти нотаріуси? Чим це регламентується?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
Замість знаку питання
?
поставте знак >, < або =
1. (А + Б) : В х Г + Ґ
?
Д –Ж + З, де
А – у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом А годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом А годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. (Конституція України, ст. 29).
Б – кількість видів звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». (Закон України «Про звернення громадян», ст. 3).
В – в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною
Національного архівного фонду і здійснюють тимчасове (до В років) зберігання нотаріальних документів. (Закон України «Про нотаріат», ст. 23).
Г – домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.Строк дії ухвали слідчого

37 судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати Г місяців. (Кримінально-процесуальний кодекс України, ст. 181.)
Ґ – звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше Ґ (місяців) від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,
– невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в Ґ- місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. (Закон
України «Про звернення громадян», ст. 20.)
Д – Конституційний Суд України складається з Д суддів Конституційного
Суду України. (Конституція України, ст.148.)
Ж – свідкам, які не досягли Ж – річного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про необхідність дати правдиві показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги. (Цивільний процесуальний кодекс
України, ст. 182.)
З – на службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до
З (років). (Закон України «Про міліцію» ст. 17.)
2.

(А + Б + В) : Г + Ґ
?
Д : Ж, де
А, Б, В – суддею Конституційного Суду України може бути громадянин
України, який на день призначення досяг А років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як Б років, проживає в Україні протягом останніх В років та володіє державною мовою. (Конституція України, ст.148.)
Г – у разі загибелі працівника міліції при виконанні службових обов’язків його сім’ї або утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі Г- річного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав,
і призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу. (Закон України «Про міліцію», ст. 23).
Ґ – попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом Ґ (місяців) з дня відкриття провадження у справі. (Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 129.)
Д – міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право затримувати і тримати у спеціально відведених для цього осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну

38 небезпеку для себе і оточуючих,
– до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на Д год. (Закон України «Про міліцію», ст. 11)
Ж – кількість суб’єктів конституційного права, які призначають членів
Конституційного суду. (Конституція України, ст. 148.)
3.

(А +Б) : В
?
(Г + Ґ) : Д + 18, де
А – суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі досягнення суддею А років. (Конституція України, ст. 126).
Б – працівникам міліції та членам їх сімей надається Б -відсоткова знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива. (Закон України
«Про міліцію», ст. 22).
В – строк повноважень Генерального прокурора України

В років.
(Конституція України, ст.122.)
Г – уповноваженим Верховної Ради України з прав людини може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг Г років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні. (Закон України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», ст. 5).
Ґ – перше призначення на посаду професійного судді строком на Ґ років здійснюється Президентом України. (Конституція України, ст. 128.)
Д – суддя Конституційного Суду України призначається строком на Д років без права бути призначеним повторно. (Закон України «Про КСУ», ст. 9).

СЗ.09 – Загальна характеристика цивільного права України.
Зміст заняття:
1.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються.
2.

Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.
3.

Учасники цивільних правовідносин.
4.

Право власності в Україні. Захист власності.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Починаючи розгляд теми, потрібно визначити, що цивільне право є однією з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому. Необхідно вказати на предмет правового регулювання даної галузі, який становлять такі групи відносин: майнові та особисті немайнові відносини.
Розкрийте зміст цих відносин, наведіть приклади. Для більш повного знайомства з основами цивільного права необхідно визначити методи, за

39 допомогою яких цивільне право регулює вказані вище відносини, вказати на їх характерні ознаки, що притаманні саме цій галузі права.
Характеристика цивільного законодавства передбачає дослідження основних засад цивільно-правового регулювання товарно-грошових відносин за
Конституцією України, вкажіть на ці норми. Які законодавчі акти України деталізують і розвивають конституційні положення? Особливо зверніть увагу на Цивільний кодекс України, якому належить центральне місце в системі цивільного законодавства, та проаналізуйте його структуру і зміст.
При вивченні питання про учасників цивільних відносин слід з’ясувати, що ними можуть бути лише три групи суб’єктів (фізичні особи, юридичні особи та особи публічного права). Після цього необхідно проаналізувати кожну з груп
– хто до неї входить та які специфічні ознаки мають суб’єкти даної групи. Тут також необхідно зупинитись на детальному з’ясуванні понять цивільної правоздатності та дієздатності.
Питання про право власності потребує з’ясування його поняття в об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Важливо, що в суб’єктивному розумінні, право власності є уособленням єдності трьох правомочностей: володіння, користування та розпорядження. Слід охарактеризувати ці правомочності і зрозуміти, чому власником може вважатися лише та особа, яка має всі три ці складові. Також в межах даного питання необхідно розглянути поняття «річ» – ключове поняття права власності та цивільного права вцілому. Завершити розгляд права власності слід вивченням існуючих в Україні форм власності та підстав їх зміни.

Теми рефератів:
1.

Право інтелектуальної власності.
2.

Представництво як інститут цивільного права.
3.

Способи захисту цивільних прав особи.
4.

Приватизація в Україні.
5.

Право власності українського народу.

Питання для повторення:
1.

Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?
2.

Назвіть основні підгалузі та інститути цивільного права.
3.

Які відносини регулюються нормами цивільного права України?
4.

Які методи правового регулювання використовуються у цивільному праві?
5.

Що містить у собі поняття «цивільна правосуб’єктність»?
6.

Чим визначається обсяг цивільної дієздатності?
7.

Які види цивільної дієздатності вам відомі?

40
8.

Який обсяг прав є в опікуна та в піклувальника?
9.

Який орган приймає рішення про обмеження дієздатності?
10.

Чи можна поновити обсяг дієздатності і в якому порядку це відбувається?
11.

В яких випадках та в якому порядку фізична особа може бути визнана обмежено дієздатною чи недієздатною?
12.

Охарактеризуйте обсяг дієздатності неповнолітньої та малолітньої особи.
13.

В яких формах здійснюється приватизація державного майна в
Україні?
14.

Які ознаки характеризують юридичну особу?
15.

Які види юридичних осіб вам відомі? Охарактеризуйте їх.
16.

Що собою являє інститут «представництва»?
17.

Які способи захисту цивільних прав ви знаєте?
18.

Що мається на увазі під поняттями»правочин»та «угода»?

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
Замість знаку питання
?
поставте знак >, < або =
1. (А + Б + В) :Г + (Ґ + Д) : Ж
?
(З + Й) : К, де
А, Б – кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за А (місяці), а у разі найму нерухомого майна
– за Б
(місяці). Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк. (Цивільний кодекс, ст. 763).
В, Г – якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах В років, а щодо нерухомого майна
– в межах Г років від дня передачі товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.
(Цивільний кодекс, ст. 680).
Ґ – строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через Ґ років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. (Цивільний кодекс, ст. 465).
Д – до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в Д (ріки). (Цивільний кодекс, ст. 728).
Ж – якщо строк (термін) виконання боржникомобов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у
Ж-денний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного

41 виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
(Цивільний кодекс, ст. 530).
З – автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі
З відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору.
(Цивільний кодекс, ст. 448).
Й – Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом Й днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це. (Цивільний кодекс, ст. 1049)
К – кількість форм власності за ЦК (Цивільний кодекс, ст.ст. 324-327).
2. (А + Б) : В + Г – Ґ
?
Д : Ж + З + Й, де
А – часткову цивільну дієздатність має фізична особа, яка не досягла А років. (Цивільний кодекс, ст. 31).
Б – повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла Б років і працює за трудовим договором. (Цивільний кодекс, ст. 35).
В – спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом В років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини. (Цивільний кодекс, ст. 47).
Г – строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми спливає через Г років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку. (Цивільний кодекс, ст. 475).
Ґ – фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом Ґ (роки) в місці її постійного проживання немає відомостей про місце
її перебування. (Цивільний кодекс, ст.43).
Д – повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла Д років
(повноліття). (Цивільний кодекс, ст. 34).
Ж – загальна позовна давність (строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу) встановлюється тривалістю у термін Ж (роки). (Цивільний кодекс, ст. 257).
З, Й – фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці
її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом
З років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку,
– протягом Й місяців. (Цивільний кодекс, ст. 46).

42
3. (А – Б) : В + Г
?
(Ґ – Д) : Ж + З, де
А – строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через А років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом. (Цивільний кодекс, ст. 446).
Б – строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду
– через Б років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав. (Цивільний кодекс, ст. 487).
В – позовна давність у В років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману.
(Цивільний кодекс, ст. 258).
Г – майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом Г років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. (Цивільний кодекс, ст. 496).
Ґ – у разі знаходження скарбу, що є пам’яткою історії та культури, право власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до Ґ відсотків від його вартості на момент знахідки, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування. (Цивільний кодекс, ст. 343).
Д – знайдені транспортні засоби передаються на зберігання міліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації. Якщо протягом Д місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права натранспортний засіб, міліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку
(Цивільний кодекс, ст. 338).
Ж – договори вважаються багатосторонніми, коли в них бере участь більше Ж осіб. (Цивільний кодекс, ст. 626).
З – позовна давність у З (років) застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину. (Цивільний кодекс, ст. 258).

СЗ.10 – Загальна характеристика цивільного права України.
Зміст заняття:
1.

Поняття і види цивільно-правових договорів.
2.

Поняття зобов’язання, підстави його виникнення та припинення, засоби забезпечення виконання зобов’язань.
3.

Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності.

43

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Наступним в даній темі йде питання про цивільно-правові договори, в ході розгляду якого слід з’ясувати, що усі дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків називаються «правочинами». Вони можуть бути усними та письмовими, односторонніми чи багатосторонніми, для них встановлені особливі умови дійсності, недодержання яких може призвести до визнання цих правочинів недійсними. Що стосується «договору», то він є видом правочину і може бути лише двох- або багатостороннім, а усі інші ознаки правочину на нього розповсюджуються без змін. Необхідно також окремо з’ясувати предмет, зміст та умови дії договорів.
Розпочати вивчення наступного питання варто з визначення поняття зобов’язального права та зобов’язання в цілому. Вказати, з яких елементів складається зобов’язання, і пояснити, хто є суб’єктами зобов’язань, з приводу яких об’єктів виникають зобов’язання, і що становить зміст вказаних зобов’язань. Досліджуючи питання, необхідно звернути увагу на способи забезпечення виконання зобов’язань (поручительство, гарантія, застава, завдаток, притримання та неустойка (штраф, пеня). З’ясуйте, в чому різниця між поручительством та гарантією, які суб’єкти можуть їх давати, які обсяги прав та обов’язків у поручителя та гаранта. До яких видів зобов’язань може застосовуватись пеня? Акцентуйте увагу на тому, що способи забезпечення виконання зобов’язань обираються сторонами зобов’язань на власний розсуд, залежно від ситуації та наявних можливостей. Цікавим видається такий спосіб забезпечення, як притримання, якого раніше Цивільний кодекс України не передбачав.
В ході вивчення сьомого питання слід спочатку зрозуміти сутність поняття «цивільно-правова відповідальність», а саме, що нею є «негативна реакція держави на цивільне правопорушення», проявляється така реакція в обмеженні чи позбавленні правопорушника певних прав чи накладенні на нього обов’язків. Також необхідно запам’ятати, що така відповідальність виникає лише в результаті наявності в діях особи чітко визначених умов, сукупність яких і є підставою для притягнення особи до цивільно-правової відповідальності. В цьому питанні також слід розглянути види даної відповідальності та, що дуже важливо, підстави звільнення від неї.
Окремо слід приділити увагу «позовній давності», яка визначає строк, протягом якого особа має право звернутись до суду з вимогою про захист своїх порушених прав.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал