Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка3/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7

СЗ.04 – Основи теорії права
Зміст заняття:
1.

Система права.
2.

Нормативно-правові акти та їх види. Систематизація правових актів.
3.

Правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст.
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
В межах питання щодо розгляду системи права, її складових, необхідно з’ясувати механізм взаємодії даних елементів. Особливу увагу слід приділити вивченню поняття «норма права» і розкриттю її ознак та специфічної структури. В межах даного питання варто з’ясувати такі суміжні поняття, як
«система законодавства» та «правова система» і порівняти їх із «системою права».
У рамках даної теми важливим є з’ясування сутності «правовідносин», оскільки це дає змогу зрозуміти, які саме суспільні відносини підпадають під визначення правових. У цьому питанні потрібно розкрити ознаки та структуру правовідносин, тобто дати детальну характеристику таких складових елементів: об’єкта, суб’єкта та змісту правових відносин. Також необхідно вказати на визначення та види підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин, дати узагальнюючу характеристику юридичних фактів та навести їх класифікацію.

Теми рефератів:
1.

Галузі процесуального та матеріального права: порівняльна характеристика.
2.

Загальна порівняльна характеристика основних правових сімей світу.
3.

Взаємозв’язок норм права та правовідносин.
4.

Мета правового регулювання

єдність та добробут народу.
5.

Цінність правового регулювання.
6.

Проблеми ефективності механізму правового регулювання.
7.

Правова держава та дисципліна.

Питання для повторення:
1.

Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення.
2.

Правова система України.
3.

Поняття і види тлумачення норм права. Суб’єкти і значення

25 тлумачення норм права.
4.

Поняття реалізації норм права, її форми і види.
5.

Правозастосування як особливий вид реалізації норм права.
6.

Акти застосування норм права.
7.

Поняття, ознаки, склад правовідносин.
8.

Суб’єкти правовідносин.
9.

Юридичний зміст правовідносин.
10.

Об’єкти правовідносин.
11.

Юридичні факти.
12.

Дія нормативних актів.

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. Відповідно до частини ст. 188 Кодексу законів про працю України:
«Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.» Визначте структуру зазначеної статті.
2. Відповідно до частини ст. 208 Кодексу законів про працю України:
«Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.»
Визначте структуру зазначеної статті.
3. Відповідно до частини ст. 28 Сімейного кодексу України:
«1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь- якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.
Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими.
2. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.
3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

26 4. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання.» Визначте структуру зазначеної статті.

СЗ.05 – Правова поведінка. Правопорушення та юридична
відповідальність
Зміст заняття:
1.

Правова поведінка та її види.
2.

Правопорушення: поняття, види, ознаки і склад.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Вивчення даної теми необхідно почати з розкрити поняття «правової поведінки» та елементів, що входять до її складу. Тут також треба звернути увагу на той факт, що окрім «правової поведінки» в суспільстві існує ще і
«неправова», яка врегульована іншими соціальними нормами (за виключенням права) і правовою наукою не вивчається. У межах першого питання також необхідно розглянути ознаки, що є характерними для правової поведінки взагалі та для її видів (правомірної та неправомірної) зокрема. Цікаво також буде зупинитись на вивченні класифікації правомірної поведінки за різними ознаками.
В наступному питанні слід більш детально розглянути такий вид неправомірної поведінки як правопорушення. Необхідно з’ясувати його основні ознаки та склад, адже ці питання мають велике значення для відмежування правомірної поведінки від неправомірної. Варто достатньо глибоко вивчити кожен з елементів складу правопорушення (об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта, суб’єктивну сторону), з’ясувавши основні ознаки кожного.

Теми рефератів:
1.

Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури.
2.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність та їх значення.
3.

Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і правопорушення.
4.

Злочин і покарання. Світовий досвід.

Питання для повторення:
1.

Охарактеризуйте основні ознаки правової поведінки.
2.

З’ясуйте, чи можна назвати «неправову поведінку» такою, що не відповідає певним нормам або порушує їх?
3.

Чи можна поставити знак рівності між поняттями: «правова поведінка» і «правомірна поведінка»?

27
4.

В чому полягають юридичні наслідки правової поведінки?
5.

В чому полягає суспільна корисність поведінки особи і чи завжди її можна визначити в матеріальному вимірі?
6.

Охарактеризуйте юридичні наслідки правомірної поведінки.
7.

Чому «соціально-припустиму» поведінку особи віднесено до правомірної поведінки.
8.

В чому різниця між правомірною поведінкою дотримання та виконання?
9.

Яким чином можна пасивно поводитись правомірно?
10.

Наведіть приклади активної (за суб’єктивною стороною) поведінки особи.
11.

Як називається поведінка особи, коли та поводиться за принципом:
«роби так, як роблять інші»?
12.

Маргінал – це особа-правопорушник чи особа, яка поводиться правомірно?
13.

В чому полягає суспільна шкідливість поведінки особи і чи завжди
її можна визначити в матеріальному вимірі?
14.

Охарактеризуйте юридичні наслідки неправомірної поведінки.
15.

В чому полягає різниця між об’єктивно-протиправним діянням та правопорушенням.
16.

В чому полягає соціальна суть правопорушення.
17.

За якою ознакою правопорушення поділяють на злочини та проступки?
18.

Проаналізуйте причини вчинення правопорушень у суспільстві.
19.

Охарактеризуйте значення складу правопорушення.
20.

Порівняйте предмет та об’єкт правопорушення.
21.

Охарактеризуйте значення об’єктивної сторони правопорушення.
22.

Назвіть та охарактеризуйте обов’язкові ознаки об’єктивної сторони.
23.

Порівняйте ознаки суб’єктів: злочину, адміністративного правопорушення, дисциплінарного та цивільно-правового проступку.
24.

Охарактеризуйте прямий умисел в поведінці правопорушника.
Назвіть приклади поведінки з прямим умислом.
25.

Охарактеризуйте непрямий умисел в поведінці правопорушника.
Назвіть приклади поведінки з непрямим умислом.
26.

Охарактеризуйте самовпевненість в поведінці правопорушника.
Назвіть приклади такої поведінки.
27.

Охарактеризуйте недбалість в поведінці правопорушника. Назвіть приклади такої поведінки.28
Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. Студенти Рябов та Антонов прийшли на практичне заняття, не підготувавши домашнє завдання. До якого виду поведінки можна віднести поведінку цих студентів? Чому?
2. Чи можна назвати перехід дороги на зелене світло світлофора правомірною поведінкою? В чому полягає суспільна користь такої поведінки?
3. Працівники ДАЇ затримали водія П. за перевищення швидкості руху на
20км/год від дозволеної і попередили його, що відносно нього буде складено
«протокол про правопорушення». Але П. заперечив проти таких дій, адже він є студентом юридичного факультету і знає, що правопорушенням є діяння особи, яке тягне за собою суспільно-шкідливі наслідки. В його ж діяннях такі наслідки відсутні, адже ніхто не постраждав. Прокоментуйте ситуацію.
4. Громадянин Кравченко, перебуваючи в нетверезому стані, розбив вітрину магазину. Адвокат наполягає, що правопорушення скоєно з необережності, бо підсудний був у такому стані, що не контролював своєї поведінки. Ваша точка зору на цю проблему?

СЗ.06 – Правова поведінка. Правопорушення та юридична
відповідальність
Зміст заняття:
1.

Юридична відповідальність: поняття, функції, види.
2.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Продовжуючи вивчення даної теми, можна переходити до розгляду такого правового стану особи як «юридична відповідальність». Важливо зрозуміти, що єдиною її підставою є наявність складу правопорушення в діянні особи. Також необхідно з’ясувати ознаки даного інституту та зупинитись на розгляді його принципів. Окремо слід розглянути мету юридичної відповідальності, адже вона, по суті, визначає її функції.
Завершити дослідження даної теми необхідно вивченням спеціально обумовлених законодавством обставин, що виключають юридичну відповідальність особи, яка вчинила діяння, зовні схоже на правопорушення.
Слід чітко розрізняти між собою вказані обставини. Тут важливо розуміти, що
інститут «виключення» відповідальності необхідно відрізняти від інституту
«звільнення від кримінальної відповідальності».29
Теми рефератів:
1.

Процесуальні питання притягнення до юридичної відповідальності різних видів.
2.

Юридична відповідальність неповнолітніх.
3.

Аргументи «за і проти» смертної кари.


Питання для повторення:
1.

Хто може притягти особу до юридичної відповідальності?
2.

Що є єдиною підставою для притягнення особи до юридичної відповідальності? Чому?
3.

Назвіть та характеризуйте основні функції юридичної відповідальності.
4.

Які ви знаєте види юридичної відповідальності?
5.

Чому в юриспруденції існують обставини, які виключають юридичну відповідальність?
6.

Назвіть та охарактеризуйте основні обставини, які виключають юридичну відповідальність.
7.

Дайте порівняльну характеристику «необхідної оборони» та
«крайньої необхідності».
Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1. Визначте, чи скоєно правопорушення у випадках, наведених далі, а також форму вини: а) водій автомобіля раптово втратив свідомість під час серцевого нападу, внаслідок чого було вчинено наїзд на пішохода; б) учень викрав магнітофон зі шкільного радіовузла; в) хлопець, бажаючи продемонструвати подрузі свою силу, підняв її на руки і вирішив, за її згодою, потримати за огорожею балкону. Але сил не вистачило, дівчина внаслідок падіння дістала складні переломи; г) юнаки зустріли на вулиці жінку і вирвали в неї з рук сумку з грошима;
ґ) на громадянина С. вчинили напад кілька грабіжників, які, погрожуючи ножами, вимагали віддати коштовності й одяг. У відповідь С. здійснив кілька пострілів з газового пістолета, поранивши одного з нападників; д) під час великої пожежі, рятуючи від загоряння житловий будинок, пожежники розібрали сарай, що заважав гасити вогонь.
2. Визначте, які з наведених діянь є правопорушеннями, а які – не порушують норм права?
1)
Дівчата на пляжі відпочивають занадто оголеними.
2)
Громадянин України не приймає участь у виборах президента, адже

30 не має довіри до цієї процедури.
3)
Громадянин України не сплачує податки, адже не має довіри до працівників податкової.
4)
Хлопець не поступився місцем в тролейбусі старенькій бабусі, яка стояла поруч із ним.
5)
Працівник офісу однієї з компаній взяв додому пачку паперу для друку, адже його дочці треба було друкувати реферати у школу.
6)
Громадянин В. вдарив свого сусіда Н. ножем, а працівникам міліції свій вчинок пояснив помстою за нецензурну лайку, якою Н. назвав його у процесі суперечки.
7)
Пожежники гуртом відсунули авто, що було припарковано на проїзній частині і заважало проїзду пожежної машини, що їхала на виклик, пошкодивши при цьому лобове скло та подряпавши фарбу на дверцятах цього авто.
8)
Дівчина дала ляпаса по обличчю хлопцю, який хотів її поцілувати без дозволу.
3. Визначте, які з наведених правопорушень є злочинами, а які - проступками? До якого виду проступків вони належать?
1)
В ательє Марині не пошили весільну сукню до дня урочистого укладання шлюбу.
2)
Суб’єкт господарювання не сплачує місцевих податків, приховуючи частину своїх прибутків.
3)
Віктор Петрович, керуючи автомобілем, порушив правила дорожнього руху.
4)
Олег без поважної причини не прийшов на роботу.
5)
Олександр у нетверезому стані тероризував сусідів, побив пенсіонера
Дмитра Миколайовича, погрожував усім розправою.
6)
Хімічне підприємство отруїло шкідливими відходами місцеву річку.
7)
Толя проїхав в автобусі «зайцем».
8)
Іван і Микола вкрали магнітофон.
9)
Учень не підготувався до контрольного зрізу знань. Побоюючись отримати негативну оцінку, вирішив зірвати контрольну і повідомив у міліцію про мінування приміщення школи.
10)
Ольга не виконала роботу, яку їй доручив начальник відділу.

СЗ.07 – Основи конституційного ладу України.
Правовий статус особи
Зміст заняття:
1.

Загальні засади конституційного ладу України.
2.

Загальна характеристика основних органів державної влади.

31
3.

Поняття та структура правового статусу особи
4.

Громадянство України як один з інститутів конституційного права.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:
Дослідження даної теми потребує визначення конституційного права як галузі національного права з його особливими рисами. Необхідно вказати на основний предмет правового регулювання – суспільні відносини, які виникають
і діють у процесі здійснення влади народом України, а саме: відносини, які становлять засади народовладдя, суверенітету народу; відносини, які опосередковують будову держави як організації влади народу і для народу; відносини, які опосередковують основоположні засади функціонування держави; відносини, що визначають характер зв’язків між державою та конкретною особою та інші.
У межах другого питання теми слід розглянути основні засади конституційного ладу України, які закріплені в першому розділі Конституції, а саме: положення про елементи форми держави (режим, устрій, форму правління), положення про суверенітет, принцип розподілу влади, державну символіку тощо.
У сучасних умовах розбудови демократичної держави важливим видається визначення народовладдя як приналежність народові країни всієї державної влади та здійснення її в інтересах усього суспільства і кожної людини. Потрібно розкрити та зіставити поняття безпосереднього і представницького народовладдя. Далі слід розглянути поняття виборчої системи та з’ясувати принципи виборчого права, що є характерними для держави з демократичним режимом правління.
Подальшим кроком буде загальний огляд органів законодавчої та виконавчої влади, адже знання їх назв, складу, порядку обрання та розуміння сутності їх функцій та співвідношення між собою є обов’язковим для повноти уявлення про державу та право.
У ході вивчення п’ятого питання буде необхідно розглянути ознаки правового статусу особи та навчитися виділяти його структурні елементи, адже вміння аналізувати цей статус є необхідним для кожного правосвідомого громадянина.
Розгляд окремих елементів правового статусу буде продовжено при вивченні питань з шостого по дев’яте даної теми. Слід докладно розглянути поняття «громадянства», яке є визначальним для кожної людини в питаннях відносин з державою. Також необхідно вивчити та проаналізувати права та обов’язки громадян, що закріплені в Конституції, слід розуміти, як вони гарантовані та забезпечені державою і з якою метою такі гарантії встановлюються. Наприкінці теми треба звернути увагу на співвідношення

32 правового статусу громадян та інших суб’єктів, що мешкають (перебувають) на території держави (іноземці, апатриди, поліпатриди).

Теми рефератів:
1.

Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.
2.

Державна символіка України.
3.

Система органів державної влади в Україні
4.

Виборна система та виборчий процес в Україні.
5.

Порядок обрання та повноваження Президента України.
6.

Порядок формування та повноваження Верховної Ради України.
7.

Порядок формування та повноваження Кабінету Міністрів
України.

Питання для повторення:
1.

Назвіть та поясніть значення принципів конституційно-правового регулювання.
2.

В якому значенні використовується термін конституція, коли йде мова про Основний закон України?
3.

Назвіть та розкрийте значення юридичних властивостей
Конституції України.
4.

Поясніть значення словосполучення: «пряма дія норм Конституції».
5.

Охарактеризуйте КУ за формою та порядком внесення змін.
Поясніть свою позицію.
6.

Чи можна стверджувати, що Україна є суверенною і незалежною?
Поясніть свою позицію.
7.

Назвіть способи реалізації народовладдя в
Україні.
Охарактеризуйте їх.
8.

Що спільного та відмінного між виборами та референдумом?
9.

Назвіть випадки, коди проведення референдуму не допускається.
Чому?
10.

Що означає вислів: «Президент – гарант Конституції»?
11.

Дайте характеристику такому органу державної влади як Верховна
Рада України.
12.

Дайте характеристику системи органів виконавчої влади.
13.

Яке значення для існування правового статусу особи мають конституційні принципи? Назвіть їх.
14.

Назвіть осіб, які можуть бути носіями правового статусу, порівняйте їх статуси.
15.

Розкрийте значення такого правового статусу як «громадянство».
16.

Розкрийте принцип «рівності перед законом громадян України».
17.

Назвіть документи, що підтверджують громадянство України.

33
Поясніть, чому саме ці документи наділені таким значенням.
18.

Охарактеризуйте умови прийняття до громадянства України.
19.

Як можна втратити громадянство України і що буде наслідком такої втрати?
20.

Поясніть співвідношення «прав людини» і «прав громадянина».
21.

Назвіть гарантії прав та свобод людини і громадянина і наведіть їх приклади.
22.

Поясніть статус «безгромадянства» особи та назвіть його наслідки.

Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:
1.

В одному з міст АРК громадянин прийшов на прийом до міського голови і пояснив секретарю питання, з яким він звертається, українською мовою. Вона попросила його висловити свої проблеми російською, тому що української мови не розуміє. Громадянин відмовився. Тоді секретар сказала, що на прийом він не потрапить, бо відмовляється пояснити суть свого питання.
Дайте правовий коментар.
2.

Молодого, дуже талановитого економіста після закінчення
Сумської вищого навчального закладу було запрошено на стажування до США.
Через три роки цей громадянин України повернувся додому й одразу вирішив висунути свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради України. Чи зможемо ми побачити його прізвище в бюлетені для голосування?
3.

Ст. 24 Конституції України закріплює неприпустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками. А Закон України «Про громадянство в
Україні», зокрема ст. 9, однією з умов, необхідних для вступу до громадянства
України іноземних громадян та осіб без громадянства, визначає «володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування». Марина вважає, що вказана норма закону суперечить Конституції України. А яка ваша думка?

4.

За народною ініціативою із дотриманням вимог ст. 72 Конституції
України стосовно збору трьох млн. підписів громадян України, які мають право голосу не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області, проголошено Всеукраїнський референдум. До бюлетеня для голосування внесено два питання:
1)
чи погоджуєтеся ви з тим, щоб надати російській мові статус другої державної мови в Україні?
2)
чи погоджуєтеся ви з тим, щоб на фінансування освіти витрачалося не менше 10 % Державного бюджету України? Прокоментуйте внесені до бюлетеня питання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал