Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

ПРАВОЗНАВСТВО

Навчально-методичний посібник
для самостійної роботи

Для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів
Суми
ВВП «Мрія» ТОВ
20132
УДК
342.4.(447)(073)
П68
Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального
закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»,
протокол № 8 від 25.04.2013.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін,
протокол № 9 від 15.04.2013.

Укладач:
доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ»
М.С. Поліщук
Рецензенти:
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
Сумського державного університету
М.І. Логвиненко кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін
ДВНЗ «УАБС НБУ»
В.М. Завгородня
Правознавство : навчально-методичний посібник / уклад. М.С. Поліщук ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – 73 с.
Представлений посібник містить зміст дисципліни за темами, передбачений навчальним планом, теми лекційних та семінарських занять, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів та орієнтовний перелік питань до підсумкового модульного контролю.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 342.4.(447)(073)
© Поліщук М.С., 2013


П68

3
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ…....4
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ………………………………………………………..…6
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS………………………..7
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………………....8
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………………………...…9
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ……………………………………………..…16
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………………………………….….17 1.
Основи теорії держави…………………………………………….….17 2.
Основи теорії права………………………………………………..….21 3.
Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність…………………………………………………...….26 4.
Основи конституційного ладу України. Правовий статус особи….30 5.
Судові та правоохоронні органи України……………………….…..34 6.
Загальна характеристика цивільного права України……………….….38 7.
Основи сімейного права України………………………………..…..45 8.
Основи спадкового права України…………………………………..50 9.
Основи трудового права України…………………………………....55 10.
Основи кримінального права України……………………………....62
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ…………………………..…………………...…67
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….....68

4
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

«Правознавство» є обов’язковою навчальною дисципліною для підготовки спеціалістів із вищою економічною освітою. Це є обґрунтованим, оскільки правознавство необхідне для набуття правового виховання і базової правової освіти. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства неможливо оперативно діяти в умовах ринкової економіки та в процесі розбудови економічної системи України. У повсякденній діяльності фахівці різних галузей стикаються з проблемами, які пов’язані саме з незнанням правових підстав поведінки в певних ситуаціях. Курс «Правознавство» допомагає у вирішенні питань відповідності поведінки приписам законів та інших нормативно-правових актів та заповненні прогалин у правовій обізнаності населення.
Особливої актуальності правова освіта набуває з огляду на прийняття
Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції Українита, відповідно до неї, багатьох законів України. Розуміння основ конституційного, виборчого, трудового, цивільного, кримінального, шлюбно-сімейного, адміністративного та
інших галузей права, вивчення яких передбачене програмою курсу, стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України та сприяє розбудові правової демократичної держави.
Метою вивчення навчальної дисципліниє формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей національного права України
(конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, банківського, трудового тощо), а також міжнародного права; засвоєння основних методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.
Завданням навчальної дисципліниє формування правової свідомості та правової культури студентської молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем становлення державності та правової системи України, правового забезпечення створення засад громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування, ознайомлення з порядком розв’язання господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини
і громадянина, формування вмінь та навичок користування нормативно- правовими актами.
Вимоги до знань та вмінь. Після вивчення курсу студенти повинні
знати:

основний понятійний апарат та ключові положення загальної теорії держави і права;

5

походження держави та причини її утворення, функції держави, механізм та форми держави, поняття державного правління, територіального устрою та політичного режиму, співвідношення особи та держави, поняття та ознаки правової держави;

поняття права, підходи до праворозуміння, функції права, норми права, структуру права, форми (джерела) права, поняття правовідносин;

співвідношення системи права з правовою системою, законність та правопорядок;

поняття та види правопорушень і юридичної відповідальності;

основні положення Конституції України та конституційного законодавства України;

загальну характеристику галузей права (цивільного, трудового, сімейного, житлового, екологічного, адміністративного, кримінального законодавства);
вміти:

визначати, які правовідносини виникли, предметом регулювання якої галузі законодавства вони є;

відшукувати необхідний закон чи інший нормативно-правовий акт, у ньому – відповідну норму, і правильно застосувати в практичній роботі;

складати документи правового характеру (цивільні договори та угоди, трудові договори та контракти);

аналізувати та тлумачити чинне законодавство України.
Після закінчення вивчення дисципліни «Правознавство» студент повинен застосовувати набуті знання та навички для вирішення практичних ситуацій, а також організовувати правове забезпечення своєї діяльності у майбутньому на підставі законів та нормативно-правових актів, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня правосвідомості та правової культури населення.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-
професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-
кваліфікаційним рівнем.
«Правознавство» вивчається на базі середньої шкільної освіти з метою підвищення рівня правової культури молоді.
Загальна кваліфікаційна характеристика курсу:

напрям підготовки – «Облік і аудит» , «Фінанси і кредит»;

освітньо-кваліфікаційний рівень слухачів – бакалавр

період викладання – один семестр;

кількість кредитів – 3;

кількість модулів – 2;

кількість змістових модулів – 2.


6
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Вид навчальної роботи
Форми контролю модуль 1 модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11
Систематична та активна робота на практичних заняттях
Результати виконання практичних завдань; активність при обговоренні питань, що винесені на заняття.
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5
Виконання модульних
(контрольних) завдань
Правильність відповідей на теоретичні питання, виконання практичних завдань
5 5
Виконання завдань для самостійного опрацювання
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою, та нормативно- правового забезпечення.
Наявність розгорнутого конспекту лекцій
із оглядом нормативно- правового забезпечення за темою.
5
Вибіркові види самостійної роботи
Написання реферату, аналітичний огляд наукових публікацій; формування аналітичних звітів за заданою тематикою.
Захист реферату за заданою тематикою, захист аналітичного огляду наукових публікацій, захист підготовленої аналітичної записки.
5
Підсумковий
модульний
контроль
Правильність відповідей на теоретичні питання у вигляді тестів:
25 питань, що охоплюють
11 тем дисципліни.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
Загальна кількість балів по ПМК помножується на коефіцієнт 4.
100
Підсумкова
оцінка
за
дисципліну
Обраховується шляхом поділу на 2 суми:
середня
оцінка
за
систематичну роботу
на
заняттях

коефіцієнтом
4)
+
оцінка по ПМК
100

7
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А відмінно зараховано
82 – 89
В добре
74 – 81
С
64 – 73
D задовільно
60 – 63
Е
35 – 59
FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34
F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

8
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма усього у тому числі л с
інд. с.р.
Модуль 1
Тема 1. Основи теорії держави
11 2
4 5
Тема 2. Основи теорії права
11 2
4 5
Тема 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність
11 2
4 5
Тема 4. Основи конституційного ладу України.
Правовий статус особи
11 2
2 5
Тема 5. Судові та правоохоронні органи України
11 2
2 5
Усього годин за 1 мод.
55
10
16

25
Модуль 2
Тема 6. Загальна характеристика цивільного права
України.
11 2
4 6
Тема 7. Основи сімейного права України
10 2
3 5
Тема 8. Основи спадкового права України
10 2
3 6
Тема 9. Основи трудового права України
11 2
4 6
Тема 10. Основи кримінального права України
11 2
4 6
Усього годин за 2 мод.
53
10
18

29
Усього годин за курс
108
20
34

54

9
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Основи теорії держави
Причини та передумови виникнення держави. Походження держави. Теорії виникнення держави як об’єкта вирішення соціальних конфліктів. Історичні типи держави. Рабовласницька, феодальна, буржуазна та соціалістична держави.
Політична система суспільства, її складові та роль держави в цій системі.
Поняття держави. Ознаки держави: публічність, територія, наявність системи податків та зборів, зв’язок із правом, державний примус, суверенітет (зовнішній та внутрішній). Роль суверенітету в сучасних умовах існування держав. Поняття форми держави. Визначення її складових елементів. Зміст форми держави: форма правління (монархія, республіка), форма державно-територіального устрою (унітарна держава, федерація, імперія, конфедерація) та політико- державний режим (демократичний, авторитарний, тоталітарний тощо). Функції держави (внутрішні та зовнішні) в сучасних умовах. Правові форми здійснення державою зазначених функцій. Поняття механізму держави, його складові.
Державний орган. Громадянське суспільство як основа правової держави.
Поняття та основні ознаки правової держави. Принцип розподілу влади.
Тема 2. Основи теорії права
Поняття та види соціальних норм. Місце правових норм у системі соціальних норм. Правове регулювання. Предмет правового регулювання.
Методи правового регулювання. Визначення права. Основні наукові підходи до праворозуміння. Право в суб’єктивному та об’єктивному значеннях.
Характерні ознаки права. Сучасні принципи права. Функції права. Загально- соціальні функції права. Спеціально-юридичні функції права. Норма права.
Ознаки норми права. Структура норми права. Визначення гіпотези, диспозиції, санкції. Класифікація норм права. Поняття та види форм (джерел) права.
Правовий звичай. Юридичний прецедент. Нормативний договір. Нормативно- правовий акт. Правова доктрина. Поняття правовідносин. Характерні ознаки правовідносин. Суб’єкт правовідносин. Поняття та зміст правосуб’єктності.
Поняття правоздатності. Поняття дієздатності. Об’єкт правовідносин. Види об’єктів правовідносин. Юридичний зміст правовідносин: суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Юридичні факти (події та діяння). Класифікація юридичних фактів. Класифікація правовідносин. Поняття системи права та її класифікація. Співвідношення системи права з правовою системою.

10

Тема 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична
відповідальність
Поняття та зміст правової поведінки. Визначення правомірної поведінки.
Ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття та види неправомірної поведінки. Поняття «правопорушення». Ознаки правопорушення.
Види правопорушень. Причини вчинення правопорушень. Визначення шляхів перешкоджання вчиненню правопорушень. Правова культура. Правове виховання. Правова пропаганда. Визначення складу правопорушення. Елементи складу правопорушення.
Суб’єкт правопорушення.
Види суб’єктів правопорушень. Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення.
Суб’єктивна сторона правопорушення. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави настання юридичної відповідальності. Види підстав юридичної відповідальності.

Тема 4. Основи конституційного ладу України. Правовий статус
особи
Поняття та ознаки конституційного права
України.
Місце конституційного права в системі права України. Поняття конституційного права. Предмет правового регулювання конституційного права. Структура предмету галузі конституційного права України. Характеристика джерел конституційного права. Систематизація джерел конституційного права за юридичною силою. Конституція України – Основний Закон держави.
Визначення конституції. Юридична конституція. Матеріальна конституція.
Формальна конституція. Поняття «старіння конституції». Форми конституції.
Юридичні властивості Конституції України. Функції Конституції України.
Внесення змін і введення в дію Конституції України.
Теоретичні основи безпосереднього народовладдя. Характерні риси безпосередньої демократії. Визначення безпосередньої демократії.Визначення виборів. Об’єктивне виборче право. Особливості об’єктивного виборчого права.
Джерела інституту виборчого права. Суб’єктивне виборче право. Принципи виборчого права.Види виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, змішана.
Поняття, види та функції референдуму. Проблеми проведення референдумів у сучасних умовах. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.
Поняття законодавчої влади та парламенту. Верховна Рада у системі державних органів.Відносини Верховної Ради з іншими органами держави.
Формування Верховної Ради України. Конституційний склад та структура
Верховної Ради України. Порядок проведення виборів до парламенту.
Повноваження Верховної Ради згідно з Конституцією України. Функції парламенту. Структура та порядок роботи Верховної Ради України.

11
Законодавчий процес, його стадії та особливості. Акти Верховної Ради України.
Місце і роль інституту президента в системі органів державної влади. Правовий статус Президента згідно з Конституцією України. Повноваження президента щодо інших гілок влади. Президент України як гарант Конституції. Порядок обрання Президента України. Вимоги до особи, що претендує на посаду
Президента України. Термін повноважень Президента України. Випадки дострокового припинення повноважень Президента. Інститут імпічменту та процедура його застосування. Компетенція Президента України. Функції
Президента України. Акти Президента України. Секретаріат Президента
України. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади в
Україні. Конституційний статус уряду. Взаємодія з іншими органами державної влади. Положення Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів України та порядок його формування.
Організаційні форми діяльності уряду. Повноваження Кабінету Міністрів
України. Акти Кабінету Міністрів України. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні. Види центральних органів виконавчої влади. Міністерства. Види міністерств. Повноваження міністерств. Права міністерств. Акти міністерств. Організація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Акти місцевих державних організацій та органів місцевого самоврядування.
Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції
України. Поняття прав людини. Сутність поняття «права людини». Визначення обов’язку людини. Загальні риси обов’язків. Основні права і свободи людини та громадянина. Специфічні риси основних прав і свобод людини та громадянина. Зміст конституційних прав та обов’язків людини. Рівність конституційних прав та свобод громадянина. Групи конституційних прав та обов’язків людини. Особисті права та свободи. Політичні права та свободи.
Економічні, соціальні, культурні права та свободи. Основні обов’язки людини і громадянина, закріплені в Конституції України. Гарантії прав і свобод людини та громадянина. Особисті гарантії. Політичні гарантії. Соціально-економічні гарантії.
Юридичні гарантії.
Визначення громадянства.
Принципи громадянства. Підстави набуття громадянства України: за народженням
(принцип ґрунту),за походженням,через прийняття до громадянства України
(натуралізація). Умови прийняття до громадянства України. Порядок припинення громадянства України. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців та осіб з множинним громадянством.
Тема 5. Судові та правоохоронні органи України
Визначення правосуддя. Завдання правосуддя. Принципи здійснення правосуддя в Україні. Принцип законності. Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Принцип забезпечення доведеності

12 вини. Принцип змагальності сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості. Принцип підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. Принцип гласності судового процесу.
Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.
Конституційний Суд України. Статус Конституційного Суду України згідно з
Конституцією України. Завдання Конституційного Суду України. Склад
Конституційного Суду та порядок його формування. Характеристика Закону
України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Інстанції судів загальної юрисдикції. Повноваження загальних судів. Статус судді. Обов’язки судді.
Випадки звільнення з посади судді. Основні засади судочинства. Система судових органів України.
Визначення прокуратури. Завдання прокуратури. Функції прокуратури.
Основні принципи організації та діяльності органів прокуратури. Характеристика
Закону України «Про прокуратуру». Структура та система прокуратури. Статус
Генеральної прокуратури України. Прокурорський нагляд. Поняття адвокатури.
Принципи здійснення адвокатської діяльності. Вимоги до особи, що претендуєна посаду адвоката. Статус адвокатських об’єднань. Види адвокатської діяльності.
Права адвоката. Обов’язки адвокатів. Характеристика Закону України «Про адвокатуру». Органи внутрішніх справ. Функції органів внутрішніх справ.
Система органів внутрішніх справ. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України. Основні завдання Міністерства внутрішніх справ. Міліція в
Україні. Завдання міліції. Підрозділи міліції. Огляд Закону України «Про міліцію». Статус Служби безпеки України. Завдання Служби безпеки України.
Система Служби безпеки України. Принципи здійснення діяльності СБУ. Інші правоохоронні органи України (митні органи,органи охорони державного кордону, органи Державної податкової служби, рибоохорони, державної лісової охорони та ін.).

МОДУЛЬ 2

Тема 6. Загальна характеристика цивільного права України. Основи
зобов’язального права
Загальна характеристика цивільного права та цивільного законодавства.
Характеристика відносин, що регулюються цивільним правом. Виникнення, зміна та припинення цивільних правовідносин. Джерела цивільного права.
Характеристика Цивільного кодексу України. Громадяни як суб’єкти цивільного права. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків. Цивільна правоздатність. Цивільна дієздатність. Види цивільної дієздатності. Обмеження та позбавлення цивільної дієздатності. Юридичні

13 особи як суб’єкти цивільного права. Визначення юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Юридичні особи приватного права. Юридичні особи публічного права. Об’єкти цивільно-правових відносин. Захист цивільних прав.
Поняття права власності. Зміст права власності (володіння, користування, розпорядження). Суб’єкти права власності. Підстави виникнення та припинення права власності. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Захист права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Приватизація державного майна. Способи припинення права власності.
Характеристика зобов’язального права. Підстави виникнення та припинення зобов’язальних правовідносин. Поняття цивільних договорів. Зміст договору.
Момент набрання договором юридичної сили. Ризик випадкової загибелі речі.
Умови договору: істотні та звичайні. Поняття акцепту та оферту. Класифікація цивільних договорів. Односторонні договори. Двосторонні договори. Реальні та консенсуальні договори. Форма договору. Проста письмова форма договору.
Нотаріально засвідчена форма договору. Умови дійсності договорів. Поняття і характеристика договору купівлі-продажу. Поняття і характеристика договору майнового найму (оренди). Договір міни. Договір найму житлового приміщення.
Договір позики. Договір дарування. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань: неустойка, застава, порука, гарантія, завдаток, притримання. Припинення зобов’язань та правові наслідки порушення зобов’язань. Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави цивільно- правової відповідальності. Поняття майнової шкоди. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна відповідальність.Позадоговірна відповідальність.
Часткова відповідальність.
Солідарна відповідальність.
Субсидіарна відповідальність. Випадки звільнення від цивільної відповідальності.
Відповідальність у порядку регресу. Значення непереборної сили для цивільно- правової відповідальності.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал