Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовкиPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
(ПУЕТ)

Кафедра правознавстваЄ.В.Бондаренко
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для самостійного вивчення навчальної дисципліни
підготовки бакалавра напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»


Полтава – 2016

2
Автори:
Бондаренко Є.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

Рецензенти:
Пікуль В.П. – суддя Апеляційного суду Полтавської області.
Осташова В.О. – доцент кафедри бізнес-адміністрування та права
Полтавської державної аграрної академії, к. ю. н., доцент


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри правознавства, протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
Зав. кафедри _________ проф. Лаврик Г.В.

УЗГОДЖЕНО
Начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності
«___» _________________ 2016 р.
__________________ доц. Огуй Н.І.

УЗГОДЖЕНО
Директор науково-навчального центру
«___» _________________ 2016 р.
__________________ доц. Герман Н.В.


3
ЗМІСТ
Вступ ....................................................................................................................... 4
Навчальна програма навчальної дисципліни ....................................................... 8
Тематичний план навчальної дисципліни .......................................................... 16
Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни . 18
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади кримінально-виконавчого
права
Тема 1. Поняття, предмет та система кримінально-виконавчого права ......... 18
Тема 2. Джерела кримінально-виконавчого права. Міжнародне співробітництво у галузі виконання покарань ................................................... 22
Тема 3. Правовий статус засуджених ................................................................. 27
Тема 4. Органи і установи виконання покарань................................................ 31
Тема 5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні в ресоціалізації засуджених ............................... 36
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Правове регулювання відносин виконання
покарань та звільнення від виконання покарання
Тема 6. Виконання покарання, не пов’язаних з позбавленням волі ................ 41
Тема 7. Виконання покарання у виді позбавлення волі ................................... 47
Тема 8. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми ............................................................ 53
Тема 9. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі .................. 57
Тема 10. Звільнення від виконання покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними ...................... 61
Індивідуальні начально-дослідні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендаціїї до їх виконання .......................................................... 67
Перелік питань для підготовки до поточного модульного контролю……………………………………………………………….................73
Порядок і критерії оцінювання знань студентів ................................................ 79
Система нарахування балів за видами навчальної роботи…………... ………86
Термінологічний словник .................................................................................... 90
Список джерел, основної використаної та рекомендованої для поглибленого вивчення навчальної дисципліни літератури .................... 105

4
ВСТУП
Навчальна дисципліна «Кримінально-виконавче право» займає важливе місце серед правничих навчальних дисциплін, що вивчаються майбутніми юристами, оскільки кримінально-виконавче право є складовою кримінально-правового комплексу, до якого входять також кримінальне і кримінально-процесуальне право. Їх норми з різних позицій регулюють суспільні відносини, що виникають при застосуванні кримінального покарання. Якщо призначення покарання здійснюється відповідно до норм кримінального і кримінально- процесуального законодавства, то виконання і відбування покарання – відповідно до норм кримінально-виконавчого законодавства.
Предметом навчальної дисципліни навчальної дисципліни
«Кримінально-виконавче право» є відносини щодо діяльності органів і установ виконання покарань та специфічні суспільні відносини, які виникають безпосередньо під час виконання
(відбування) кримінального покарання, призначеного за вироком суду, який набрав законної сили.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається тим, що у структурно-логічній схемі викладання правничих навчальних дисциплін навчальна дисципліна
«Кримінально-виконавче право» розташовується після навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес» і тісно взаємопов’язана з ними.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є засвоєння студентами знань щодо вирішення теоретичних та практичних проблем, які стосуються правового регулювання відносин, що виникають у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу.
Завдання навчальної дисципліни визначаються її специфічним значенням у процесі підготовки фахівців юридичних напрямів підготовки. Відтак, основні завдання навчальної дисципліни полягають в оволодінні студентами теоретичними положеннями щодо поняття, предмету, системи кримінально-виконавчого права як галузі права, науки, навчальної дисципліни, правового статусу засуджених, системи та правового регулювання діяльності органів та установ, на які покладено виконання покарань, порядку та умов виконання покарань; правового регулювання відносин у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового характеру; вивчення практики діяльності

5 органів і установ виконання покарань, міжнародних стандартів у цій сфері, а також зарубіжного досвіду застосування до засуджених заходів кримінально-правового впливу; вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Кримінально-виконавче право» студенти повинні:
знати: положення науки кримінально-виконавчого права, що визначають поняття, предмет, метод кримінально-виконавчого права як галузі права, предмет, завдання, систему кримінально-виконавчого права як науки, навчальної дисципліни, джерела кримінально- виконавчого права; законодавство, що регулює систему органів і установ виконання покарань; порядок і умови виконання покарань; участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених; правовий статус засуджених; нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань, а також положення науки кримінально- виконавчого права з цих питань, шляхи вирішення проблемних ситуацій, що можуть виникнути на практиці, зокрема, розроблені наукою кримінально-виконавчого права рекомендації щодо ефективного застосування законодавства та вдосконалення правозастосування.
уміти: на практиці застосовувати норми кримінально-виконавчого законодавства, що регулюють діяльність органів і установ виконання покарань, їх взаємодію з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян з питань виконання покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу, порядок та умови виконання покарань, правовий статус засуджених, нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань, здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання, участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.
Методи та засоби активізації навчального процесу при викладанні навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними методами
(пояснювально-ілюстративним, репродуктивним, проблемного викладу, частково-пошуковим, дослідницьким), доповнюють та урізноманітнюють їх, а також органічно вписуються в педагогічний процес і відповідають умовам педагогічного середовища вищих навчальних закладів зі сталими гуманно-демократичними засадами.
Ця прогресивна течія в педагогіці дає змогу гармонізувати

6 співвідношення аудиторного навчання під керівництвом викладача, застосувати інформаційні технології та вдосконалити самостійну роботу студентів, щоб розвинути в них гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень і разом з тим уміння працювати в колективі, творчий підхід до розв'язання проблем практичної діяльності.
Використання методів та засобів активізації у процесі навчання дає змогу реалізувати такі принципи сучасних концепцій викладання: проблемності: вихідним пунктом процесу навчання повинна бути постановка проблеми з реального життя, яка пов'язана з інтересами й потребами тих, хто навчається; погодженості та системності цілей навчання: вчення, що має за мету зміну поведінки, охоплює всі аспекти ділової компетентності
(зміна поведінки студента можлива тільки за його ініціативи); орієнтованості на наявний досвід: ефективне навчання можливе лише за опори на наявний досвід, що вимагає гнучкості концепції навчання та дає змогу врахувати досвід студентів; націленості на самонавчання: за результати навчання у першу чергу відповідальність несуть студенти, а викладач лише допомагає; професійної орієнтованості: орієнтація на практичне використання отриманих умінь є ключовим елементом концепції навчання; зворотного зв'язку: студенти постійно отримують оцінку успішності своїх дій.
Активізація й керування пізнавальною діяльністю студентів значно розширює професійний світогляд спеціаліста, дає змогу цілісно бачити будь-яку навчальну чи наукову проблему, знаходити її оптимальне рішення. Ґрунтовні знання допомагають майбутньому фахівцю визначати стратегію й тактику практичних дій при розв’язанні цілої низки дидактичних завдань, переводити теоретичні
ідеї в площину практичних дій, озброїтись ефективними способами самопідготовки та самоконтролю.
Структура навчальної дисципліни включає в себе два змістові модулі.
І Змістовий модуль – Загальні засади кримінально-виконавчого права – включає в себе теми, які містять навчальний матеріал щодо поняття, предмету, системи та джерел кримінально-виконавчого права, правового статусу засуджених, органів і установ виконання покарань, нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань.

7
ІІ Змістовий модуль – Правове регулювання відносин виконання покарань та звільнення від виконання покарання – містить матеріал щодо окремих видів виконання покарань та звільнення від виконання покарання.
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, затвердженої
Вченою радою
ВНЗ
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 16 квітня 2014 р.
(протокол № 5).

8
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І. Загальні засади кримінально-виконавчого
права.

Тема 1.
Поняття, предмет та система кримінально-
виконавчого права.
Кримінально-виконавча політика як форма єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Основні напрямки кримінально-виконавчої політики.
Кримінально-виконавче право як самостійна галузь права, його місце в системі права України. Предмет і метод правового регулювання кримінально-виконавчого права. Об’єкт кримінально- виконавчої діяльності. Система кримінально-виконавчого права
України.
Система принципів кримінально-виконавчого права України.
Класифікація принципів кримінально-виконавчого права.
Характеристика загальноправових
(законність, демократизм, гуманізм), міжгалузевих (справедливість, невідворотність виконання і відбування покарання) та галузевих (рівність засуджених перед законом, диференціація та індивідуалізація виконання покарання, раціональне застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки, поєднання покарання із заходами виправного впливу, участь громадськості у діяльності органів і установ виконання покарань) принципів кримінально-виконавчого права.
Поняття та особливості кримінально-виконавчих правовідносин.
Склад кримінально-виконавчих правовідносин (юридичні факти, суб’єкти, об’єкти, зміст кримінально-правових правовідносин).
Співвідношення кримінально-виконавчого права з іншими галузями права в рамках кримінально-правового комплексу.
Наука кримінально-виконавчого права, її предмет та методологічна основа.

Тема 2. Джерела кримінально-виконавчого права. Міжнародне
співробітництво у галузі виконання покарань.
Поняття, завдання та мета кримінально-виконавчого законодавства
України. Принципи кримінально-виконавчого законодавства.
Система джерел кримінально-виконавчого права. Конституція
України – правова база та джерело розвитку кримінально-виконавчого

9 законодавства. Характеристика інших джерела кримінально- виконавчого права, які складають його систему. Міжнародно-правові акти щодо поводження з ув’язненими та їх імплементація в кримінально-виконавче законодавство України.
Історія, етапи та чинники розвитку кримінально-виконавчого законодавства України. Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчого законодавства України.
Основні міжнародні нормативно-правові акти та міжнародне співробітництво у галузі виконання покарань. Види зарубіжних пенітенціарних систем та їх основні характеристики: пенсільванська
(філадельфійська), оборонська, англійська прогресивна (поступова),
ірландська, система реформаторіїв, женевська (обурнська).

Тема 3. Правовий статус засуджених.
Поняття та зміст правового статусу засуджених. Обмеження здійснення конституційних і цивільних прав і обов'язків засуджених.
Вплив виду установи виконання покарань, де утримується засуджений, на його правовий статус.
Зміст суб’єктивних прав та законних інтересів засуджених. Право засуджених на особисту безпеку та порядок його забезпечення.
Правовий статус засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. Правовий статус засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
Основні обов’язки засуджених та їх зміст.
Правовий статус засуджених іноземних громадян та осіб без громадянства.
Правові наслідки відбування покарання.
Тема 4. Органи і установи виконання покарань.
Загальна характеристика та поняття кримінально-виконавчої системи України. Державна кримінально-виконавча служба України та її структура.
Поняття та види органів і установ виконання покарань, їх місце у системі державних органів, які запобігають злочинності. Завдання органів і установ кримінально-виконавчої системи України, принципи
їх організації та діяльності. Класифікація установ, що виконують покарання. Персонал органів і установ виконання покарань.
Органи виконання покарань. Державна пенітенціарна служба
України як центральний орган виконавчої влади в сфері виконання покарань, його завдання, функції та структура. Територіальні органи

10 управління Державної пенітенціарної служби України. Кримінально- виконавча інспекція, її функції компетенція.
Види виправних колоній. Виправні колонії мінімального, середнього та максимального рівнів безпеки. Особливості устатковування виправних колоній.
Виховні колонії. Особливості устатковування виховних колоній.
Інші державні органи, що виконують кримінальні покарання, не пов'язані з ізоляцією засуджених.
Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами.

Тема 5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних
покарань. Участь громадськості у виправленні в ресоціалізації
засуджених.
Поняття та види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань в Україні.
Міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань та форми його здійснення.
Державний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань, форми його здійснення та види: контроль органів державної влади, судовий контроль, відомчий контроль. Прокурорський нагляд за дотриманням законності в установах виконання покарань.
Відомчій контроль та його види: попередній або превентивний, поточний або активний та заключний. Методи організації і здійснення контролю. Стадії контрольної діяльності. Основні форми контролю: поточний або оперативний, зональний, інспекторський.
Громадський контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених та її форми: спостережні комісії, служби у справах дітей, патронажні служби, ради громадськості, піклувальні ради, батьківські комітети, методичні ради, громадські вихователі, шефи, релігійні організації.
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання відносин
виконання покарань та звільнення від виконання покарання.

Тема 6. Виконання покарання, не пов’язаних з позбавленням
волі.

11
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді штрафу. Заміна штрафу при неможливості його сплати і наслідки у випадку злісного ухилення від його сплати.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Правові наслідки позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов’язки засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Відповідальність за невиконання вироку суду про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді громадських робіт. Органи, які виконують громадські роботи, їх задачі, функції та компетенція. Відповідальність засуджених до громадських робіт за порушення порядку і умов відбування покарання.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді виправних робіт. Органи, які виконують виправні роботи, їх задачі, функції і компетенція. Порядок утримання з заробітної плати засуджених до виправних робіт. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт.
Відповідальність за порушення порядку і умов відбування виправних робіт і за злісне ухилення від їх відбування.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців. Органи, які виконують покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, їх задачі та функції. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. Органи, які виконують покарання у виді конфіскації майна, їх задачі та функції. Перелік майна, яке не підлягає конфіскації. Обов’язки третіх осіб у відношенні майна, яке підлягає конфіскації. Передача конфіскованого майна фінансовим органам. Дії державного виконавця по виконанню вироку суду про конфіскацію майна.
Виконання покарання у виді арешту. Місця відбування покарання у виді арешту. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до

12 арешту. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді обмеження волі. Особливості направлення засуджених до обмеження волі у виправні центри. Залучення засуджених до праці й умови їх праці. Заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі.
Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні.
Направлення і прийом засуджених військовослужбовців до дисциплінарної військової частини. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні. Заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до засуджених військовослужбовців.

Тема 7. Виконання покарання у виді позбавлення волі.
Поняття та сутнісні ознаки позбавлення волі. Форми позбавлення волі. Види кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі.
Попереднє ув’язнення під варту – правова природа, підстави, порядок виконання.
Визначення виду установи виконання покарань (УВП) та місця відбування покарання. Правові підстави прийому засуджених до установ, що виконують покарання. Порядок направлення, прийому та реєстрації засуджених до УВП комісією і черговим помічником начальника колонії. Розподіл засуджених в УВП.
Поняття та значення обліку засуджених в УВП. Види обліку засуджених. Єдина система реєстрації і централізованого обліку арештованих і засуджених. Особова справа засудженого, її зміст, порядок ведення та збереження.
Поняття режиму. Функції та цілі режиму, його каральне та виховне значення. Основні вимоги і правила режиму в УВП. Розпорядок дня: його зміст і організація. Види і правила проведення побачень засуджених із родичами, близькими та іншими особами. Одержання засудженими посилок, передач і бандеролей, листування засуджених.
Пересування засуджених без конвою і без супроводу. Порядок надання засудженим права пересування без конвою і без супроводу за межами колонії.
Засоби забезпечення режиму в УВП, їх правова природа і загальна характеристика. Охорона засуджених. Порядок і форми проведення обшуків засуджених. Застосування заходів переконання і примусу,

13 заохочення і стягнення до засудженого. Заходи безпеки. Підстави, порядок і умови застосування до засуджених наручників, гамівної сорочки або зброї.
Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі. Особи, до яких застосовується зміна умов тримання. Порядок та підстави зміни умов тримання засуджених.
Право засуджених на працю. Порядок залучення засуджених до праці.
Поняття соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Завдання соціально-виховної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі. Основні форми і методи соціально-виховної роботи
із засудженими до позбавлення волі.
Система заходів стягнення, які застосовуються до засуджених.
Підстави застосування заходів стягнення. Порядок накладення стягнень на засуджених. Компетенція посадових осіб кримінально- виконавчих установ щодо накладення стягнень на засуджених.
Місце заходів заохочення в системі заходів виправлення засуджених. Класифікація заходів заохочення. Підстави застосування заходів заохочення. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених.
Медичне обслуговування засуджених. Лікувальні установи у місцях позбавлення волі. Підстави і порядок прийому засуджених до лікувальних установ.
Матеріально-побутове забезпечення засуджених.

Тема 8. Особливості відбування покарання у виді позбавлення
волі засудженими жінками і неповнолітніми.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії.
Особливості та види кримінальних покарань які застосовуються до неповнолітніх. Порядок і умови виконання покарань щодо неповнолітніх засуджених. Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до неповнолітніх.
Порядок та підстави переведення засуджених з виховної колонії до виправної колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх. Взаємодія адміністрації виховної колонії зі службою у справах неповнолітніх.
Діяльність піклувальної ради при виховних колоніях.

14
Праця засуджених до позбавлення волі жінок і неповнолітніх.
Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до неповнолітніх і засуджених жіночої статі.

Тема 9. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.
Загально-правові засади виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
Правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Право засуджених до довічного позбавлення волі звернутися з клопотанням про помилування.
Залучення до праці засуджених до довічного позбавлення волі.
Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі.
Тема 10. Звільнення від виконання покарання. Допомога особам,
які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними.
Правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі.
Звільнення в зв’язку з відбуттям призначеного судом строку покарання.
Звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування. Види амністії. Категорії осіб, щодо яких не застосовується амністія. Порядок виконання закону про амністію.
Порядок виконання указу Президента України про помилування. Види помилування.
Звільнення у зв’язку зі скасуванням вироку, закриттям кримінальної справи, закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Категорії осіб, щодо яких застосування умовно-дострокового звільнення від покарання заборонено.
Звільнення на підставі хвороби. Подання до дострокового звільнення від покарання осіб, які захворіли на хронічну душевну чи
іншу тяжку хворобу, що перешкоджає подальшому виконанню покарання.
Інші підстави звільнення від відбування покарання.

15
Підготовча робота до звільнення засуджених. Вибір місця проживання для звільнених та їх працевлаштування. Порядок і час звільнення. Документи, які оформлюються при звільненні. Надання матеріальної допомоги звільненим від покарання. Оплата проїзду, забезпечення харчуванням, одягом, взуттям і грошовою допомогою.
Зв'язок адміністрації установи виконання покарання зі звільненими.
Порядок повідомлення відділам внутрішніх справ про осіб, які відбули покарання.
Післяпенітенціарний вплив і заходи соціальної адаптації щодо звільнених. Нагляд і контроль за звільненими. Організаційно-правове забезпечення і порядок виконання адміністративного нагляду за звільненими з місць позбавлення волі. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд. Підстави й порядок припинення адміністративного нагляду.
Загальні правила адміністративного нагляду. Громадський нагляд за поведінкою звільнених. Підстави встановлення громадського нагляду за поведінкою звільнених.16


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал