Навчально-методичний посібник 2 ббк 74. 268. 11. 0 Максименко Н. Б., Качак Т. Б. Технології вивчення предметів галузіPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5

1
Наталія Максименко
Тетяна Качак
Технології вивчення предметів
галузі «Мови і літератури»
в початковій школі

Навчально-методичний посібник
2
УДК 378.147
ББК 74.268.11.0
Максименко Н. Б., Качак Т. Б. Технології вивчення предметів галузі
«Мови і літератури» в початковій школі: Навчально-методичний посібник. –
Івано-Франківськ: Тіповіт, 2015. – 100 с.
У навчально-методичному посібнику розкрито сутність та особливості сучасного технологічного підходу в організації процесу навчання та науково- методичні засади його впровадження в навчально-виховний процес початкової школи. Посібник містить короткий огляд лекційного матеріалу, плани практичних занять, зміст завдань для самостійної роботи, список джерел, перелік програмових вимог та додатки. Видання адресоване студентам денної та заочної форми навчання спеціальності 7.01.0102 – початкове навчання.
Автори: Наталія Борисівна Максименко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Тетяна Богданівна Качак, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Рецензенти: Котик Т.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Кіліченко О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Надруковано за ухвалою Вченої ради Педагогічного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Протокол №3 від 10 листопада 2011 року

3
ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………… 5

1.
Навчально-тематичний план курсу. Структура залікових кредитів
навчальної дисципліни ……………………………………………………………… 6
2. Зміст навчальної дисципліни
2.1. Теоретичний змістовий модуль 1. …………………………………………….. 7
2.2. Теоретичний змістовий модуль 2. …………………………………………….. 8
2.3. Практичний змістовий модуль 1. ……………………………………………… 9
2.4. Практичний змістовий модуль 2. ……………………………………………… 10
3. Зміст і джерельна база лекцій
3.1. Тема 1-2. Мета і завдання курсу «Технології вивчення галузі «Мови і літератури» в початковій школі. Педагогічні технології: сутність, особливості, класифікація. Характеристика освітньої галузі початкової школи «Мови і літератури» (за Державним стандартом початкової освіти). …………………… 11
3.2. Тема 3. Ігрові навчальні технології в системі вивчення галузі «Мови і літератури» в початковій школі. …………………………………………………… 27
3.3. Тема 4. Технологія диференційованого навчання молодших школярів на уроках рідної мови. …………………………………………………………………….. 41
3.4. Тема 5. Технологія інтерактивного навчання ………………………………….56
3.5. Тема 6. Технологія розвитку критичного мислення на уроках рідної мови в початковій школі ……………………………………………………………………..... 71

4. Плани практичних занять
4.1. Тема 1-2. Характеристика нетрадиційних методик навчання на уроках рідної мови. Їх реалізація у відповідності з Державним стандартом початкової освіти …. 81
4.2. Тема 3. Ігрові навчальні технології в системі вивчення галузі «Мови і літератури». ………………………………………………………………………… 82

4 4.3. Тема 4. Технологія диференційованого навчання молодших школярів на уроках рідної мови. …………………………………………………………………… 83
4.4. Тема 5. Технології інтерактивного навчання на уроках рідної мови …...… 84
4.5. Тема 6. Технологія розвитку критичного мислення на уроках рідної мови.. 85
5. Самостійна робота студентів.
5. 1. Зміст і завдання для самостійної роботи студентів. ………………………… 86
5. 2. Список літератури. ……………………………………………………………. 89
6. Форми й варіанти підсумкового контролю.
6. 1. Програмові вимоги до заліку. ………………………………………………. ... 94
6.2. Завдання для контрольної роботи № 1.. ……………………………………… 95
6.3. Завдання для контрольної роботи № 2 ………………………………….……. 965
ВСТУП
У педагогічній теорії та практиці стверджується, що сучасна освіта має готувати людину, яка здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють введення людини в дуже складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Ось чому тільки інноваційна за сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною.
З огляду на це особливо актуально та гостро постає проблема впровадження в навчальний процес початкової школи таких освітніх технологій, які активізують розвиток актуальної в нинішніх соціальних умовах креативної особистості.
Відомо, що підготувати творчого учня може тільки добре підготовлений педагог, який мислить нестандартно, володіє знаннями сучасної педагогічної теорії і вміє трансформувати їх в сучасний навчально-виховний процес початкової школи.
Курс «Технології вивчення галузі «Мови і літератури» в початковій школі» власне і спрямований на досягнення такого результату, адже його мета – підготувати майбутніх учителів початкових класів до такої роботи в початковій школі, яка була б зорієнтована не тільки на розвиток особистості дитини, а й на саморозвиток та самовдосконалення вчителя, здатного працювати не стандартно, а творчо.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- зміст, концептуальні основи, особливості сучасних педагогічних технологій, етапи їх становлення;
- складові технологій навчання, які реалізуються на уроках рідної мови;
- сутність та закономірності реалізації педагогічних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи.
Вони мають навчитися застосовувати альтернативні методи навчання на уроках рідної мови з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Автори запрошують до дискусії з питань впровадження педагогічних технологій в навчально-виховний процес початкової школи, адже, як відомо, досягнути високого результату можна тільки за умови творчої співпраці, обговорення та самовдосконалення.6
1.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Нетрадиційні методи навчання на уроках рідної мови
Назва теми
Кількість годин, відведених на лекції практичні заняття самостійну роботу ст. з/в ст. з/в ст. з/в
Мета і завдання курсу «Технології вивчення галузі «Мови і літератури» в початковій школі. Педагогічні технології: сутність, особливості, класифікація.
2 4
2 2
6 12
Характеристика освітньої галузі початкової школи «Мова і література» (за Державним стандартом початкової освіти).

Змістовий модуль 2. Особливості педагогічних технологій на уроках
рідної мови в початковій школі.
Ігрові навчальні технології в системі вивчення галузі «Мови і літератури» в початковій школі.
2 2
2
-
8 12
Технологія диференційованого навчання молодших школярів на уроках рідної мови.
2 2
2 2
8 13
Технології інтерактивного навчання
2 2
2 2
6 12
Технологія розвитку критичного мислення на уроках рідної мови.
2 2
2 2
6 12
Разом за 9 семестр
10 12 10 8
34 61


7
2.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.

Теоретичний змістовий модуль 1.
Нетрадиційні методи навчання на уроках рідної мови

п/п
Перелік питань, які вивчаються на лекції Міжпредметні зв’язки


1
1.Мета і завдання курсу «Технологія
вивчення галузі «Мови і літератури» в
початковій
школі.
Педагогічні
технології:
сутність,
особливості,
класифікація.
1. Технологія як наука про майстерність.
Сутність та особливості педагогічних технологій. 2. Класифікація педагогічних технологій. 3. Аналіз технологій початкової школи.
СУМ: Тема 3. Розвиток української літературної мови. Основні державні документи про мову.
Педагогіка:
Класифікація педагогічних технологій

2
Характеристика освітньої галузі
початкової школи «Мови і літератури»
(за Державним стандартом початкової
освіти)
Змістове наповнення освітньої галузі
І. Мовний компонент. Мета і завдання вивчення української мови.
1. Головні завдання початкового етапу навчання мови. 2.Основні змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна.
ІІ. Літературний компонент.
1.Принципи, на яких ґрунтується зміст початкової освіти з читання:
- тематично-жанровий;
- художньо-естетичний;
- літературознавчий.
2.Мета початкового курсу читання.
Завдання початкового курсу читання.
3.Основні змістові лінії: коло читання, навичка читання, досвід читацької діяльності, літературна творча діяльність.
МНУМ: Тема 1-2.
Теоретично-методичні засади побудови курсу методики навчання української мови.8
2.2.

Теоретичний змістовий модуль 2.
Особливості педагогічних технологій на уроках рідної мови в
початковій школі

п/п
Перелік питань, які вивчаються на лекції
Міжпредметні зв’язки1
Ігрові навчальні технології в системі
вивчення галузі «Мови і літератури» в
початковій школі.
1. Мета, завдання та функції дидактичної гри в навчальному процесі. 2. Різні підходи до класифікації дидактичних ігор.
3.Навчальні ігри на уроках рідної мови.
4.Моделювання структури уроку на основі доцільного поєднання ігрової і навчальної діяльності.
МНУМ: Тема 9.
Особливості сучасного уроку навчання грамоти


2
Технологія диференційованого навчання
молодших школярів на уроках рідної
мови. 1.Диференціація як засіб здійснення
індивідуального підходу до організації навчальної діяльності.2. Види диференціації та умови її реалізації на уроках рідної мови.
3.Дидактичні можливості диференційованої групової навчальної діяльності учнів початкових класів.
4.Моделювання структури уроку рідної мови з елементами диференціації на різних етапах уроку.
СУМ: Тема 12-14.
Орфографія3
Технологія інтерактивного навчання на
уроках рідної мови. 1.Взаємодія вчителя і учнів у навчально-виховному процесі як пе- дагогічна проблема. 2. Спілкування і співко- бітництво учнів на уроці – один з головних принципів формування особистості в систе- мі розвивального навчання. 3. Впроваджен- ня інтерактивних методів на уроках читан- ня. 4.Використання інтерактивних прийомів навчання на уроках рідної мови в 1 кл
.
СУМ: Тема 3-6.
Морфологічні й синтаксичні норми.
Дидактика: Класифікація методів навчання в сучасній дидактиці.4
Технологія
розвитку
критичного
мислення на уроках рідної мови.
1.Загальні цілі програми ЧПКМ (читання та письмо для критичного мислення).
2.Основні завдання програми, створення середовища для навчання. 3. Моделювання структури уроку з елементами критичного мислення.
МНУМ: Тема 9. Особливості сучасного уроку навчання грамоти.

9
2.3.

Практичний змістовий модуль 1.
Нетрадиційні методи навчання на уроках рідної мови


п/п
Перелік питань, які опрацьовуються на
практичних заняттях
Міжпредметні зв’язки


1
Характеристика нетрадиційних методик
навчання на уроках рідної мови.
1.Аналіз дванадцяти пунктів методу
М.Монтессорі.
Заповіді та поради
М.Монтессорі в контексті сучасних методик навчання. 2.Гуманістична спрямованість
Вальдорфської педагогіки. 3. Програма
«Перші кроки». Основні результати реалізації програми.
Педагогіка:
Класифікація педагогічних технологій


2
Характеристика освітньої галузі «Мови і
літератури» за Державним стандартом
початкової освіти
1.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в процесі реалізації мовленнєвої змістової лінії.
2.
Реалізація мовної та соціокультурної лінії в процесі навчання молодших школярів рідної мови.
3.
Змістові лінії курсу «Читання»: коло читання, навичка читання, досвід читацької діяльності, літературна творча діяльність.
СУМ: Тема 3. Розвиток української літературної мови. Основні державні документи про мову.

МНУМ: Тема 1-2.
Теоретично-методичні засади побудови курсу методики навчання української мови.
10
2.4.

Практичний змістовий модуль 2.
Особливості педагогічних технологій на уроках рідної мови в
початковій школі.

п/п
Перелік питань, які вивчаються на практичному
занятті
Міжпредметні
зв’язки


1
Ігрові навчальні технології в системі вивчення галузі
«Мови і літератури».
1.
Дидактичні ігри у добукварний, букварний та післябукварний періоди.
2.
Дидактичні ігри на уроках рідної мови в 2-4 класах початкової школи.
3.
Навчальні ігри на уроках читання в початковій школі.
МНУМ: Тема 4-5.
Добукварний період навчання грамоти. (З.М. №1)
Тема 2. (З.М. №3)
Методика читання.
Уроки класного читання.
2
Технологія диференційованого навчання молодших
школярів на уроках рідної мови.
1.
Диференційовані та індивідуальні завдання для шестиліток у період навчання грамоти молодших школярів.
2.
Особливості диференційованого навчання в 2-4 класах: вибір варіантів на різних етапах уроку, вироблення вміння користуватися різними засобами допомоги, виконувати творчі завдання.
3.
Ускладнені форми організації диференційованого навчання на уроках рідної мови в 3-4 класах.
МНУМ: Тема 2-3.
(З.М. №4)
Методика опрацювання елементів синтаксису та пунктуації.
3
Контрольна робота №14
Технологія інтерактивного навчання на уроках рідної
мови.
1.
Взаємодія вчителя і учнів у навчально-виховному процесі як педагогічна проблема.
2.
Спілкування та співробітництво учнів на уроці – один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання.
3.
Впровадження інтерактивних методів на уроках читання.
4.
Використання інтерактивних прийомів навчання на уроках у 1-х класах.
Дидактика:
Методика роботи у школах сімейного типу.


5
Технологія розвитку критичного мислення на уроках
рідної мови. 1.Структура методичної системи: створення середовища для навчання; будова уроку на основі реалізації освітньої технології читання та письма для розвитку критичного мислення.
2.Методичні рекомендації щодо планування та проведення таких уроків. 3. Виміри розвитку критичного мислення.
МНУМ: Тема 4
(З.М. №3)
Особливості вивчення творів різних жанрів.
6
Контрольна робота №2


11
3. ЗМІСТ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЛЕКЦІЙ
3.1. Тема 1-2. Мета і завдання курсу «Технологія вивчення галузі «Мови і
літератури» в початковій школі. Педагогічні технології: сутність, особливості,
класифікація. Характеристика освітньої галузі початкової школи «Мова і
література» (за Державним стандартом початкової освіти)
План
1.
Технологія як наука про майстерність. Сутність та особливості педагогічних технологій.
2.
Класифікація педагогічних технологій.
3.
Аналіз технологій початкової школи.
4.
Характеристика освітньої галузі початкової школи «Мови і літератури» (за
Державним стандартом початкової освіти)
Історично поняття «технологія» у значенні науки про майстерність виникло у зв'язку з технічним прогресом. Термін «педагогічна технологія» з’явився в освіті недавно. Вперше його було вжито англійським Вченим Джеймсом Саллі. Ян Амос
Коменський одним з перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу, який вважав, що школа – це типографія, яка друкує людей. Технологія, на його думку, має бути машиною, що за умови правильного користування забезпечувала б чіткий результат, важливий засіб впровадження провідних дидактичних принципів.
Йоган Генріх Песталоцці вважав основним завданням педагогіки встановлення
«механізму освіти». У 20-ті роки XX ст. була створена так звана педологія
комплексна наука про дитину, яка мала стати антропологічною базою педагогіки.
Саме вперше в працях М.Басова, В. Бехтерєва, О. Ухтомського згадувались
педагогічні технології сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку
організацію навчальних занять. У 1940-50 роки – «педагогічні технології» спростувались просто до використання ТЗН у навчанні та вихованні. 60-ті роки – відбувся поділ на два напрямки щодо педагогічних технологій. Прихильники першого вважали, що необхідно поширювати аудіовізуальні засоби, другого –

12 відстоювали підвищення ефективності організації навчального процесу, подолання відставання педагогічних ідей. А отже, один з них був означений як «технічні засоби», а інший – «технологія навчання». 1970-ті роки – утверджувалось тлумачення педагогічної технології як вивчення, розроблення та застосування принципів оптимізації навчальної діяльності на основі найновіших досягнень науки
і техніки. Наступний період впродовж до поч. XXI ст. – створення і розвиток мережі комп'ютерних класів, розвиток інтерактивних засобів навчання, дослідження теоретичних питань педагогічної технології та шляхів її практичного впровадження.
Педагогічна технологія трактується на сьогоднішній день кожним вченим по- різному. За В.Сластьоніним – це закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує
науково-обгрунтований проект дидактичного процесу і володіє більш високим
ступенем ефективності, гарантованого результату, ніж за використання
традиційних методик. Існує загальноприйняте уявлення про технологію як конструювання навчального процесу за певною схемою:
1.
Загальні цілі та зміст навчання
2.
Навчальні цілі.
3.
Навчання.
4.
Оцінка
5.
Виправлення, корекція
Розробленню нової технології передують нові потреби суспільства, наукові відкриття або результати наукових досліджень. Процес становлення педагогічної технології охоплює такі етапи: виникнення суспільної потреби; фундаментальні дослідження в галузі психології; прикладні психолого-педагогічні дослідження; розроблення нових технологій; відображення новостворених технологій у навчально-програмовій та навчально-методичній документації.
Об'єднують освітню (відображає загальну стратегію розвитку освіти)
технологію, педагогічну (відображає тактику реалізації освітніх технологій у
навчальному процесі за наявності певних умов), технологію навчання (моделює
шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного
навчального предмета, теми чи питання).

13
Середовищем реалізації педагогічної технології є технологічний процес
система технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний
результат. На результат технологічного процесу впливають: рівень майстерності педагога, ступінь розвитку дитини, психологічний клімат у колективі тощо. У педагогічній технології виокремлюють також технологічні схеми умовне
зображення технології процесу, поділ його на окремі функціональні елементи і
позначення логічних зв'язків між ними (необхідне для унаочнення навчального
процесу) та технологічні карти – опис процесу у вигляді поетапної послідовності
дій із зазначенням засобів, що використовуються. Технологія навчання складається з таких компонентів: концептуальна основа; зміст (формулювання цілей та зміст навчального матеріалу); процесуальна частина (організація навчального процесу відповідно до поставлених цілей; методи і форми; управління навчальним процесом; заключна оцінка).
Педагогічній технології притаманні ознаки: логіка процесу, взаємозв'язок частин, структурна і змістова цілісність, соціо- і природодоцільність, інтенсивність процесів. Щоб не плутати означення методики та технології, слід зазначити, що поняття методика – ширше, оскільки в ній можуть співіснувати ряд технологій.
Методика – окрема теорія, а технологія – алгоритм її втілення у практику. Педагогу в навчальному процесі необхідно вміти трансформувати свої знання, тобто володіти технологією отримання запланованого результату.
Складність і багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для існування багатьох педагогічних технологій. Відповідно виокремлюють
класифікації:
1.
За рівнем застосування: загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів); предметні (призначені для окремих предметів); локальні
(передбачають часткові зміни педагогічних явищ).
2.
За провідним чинником психічного розвитку: біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам); соціогенні (соціальні чинники); психогенні
(психологічні чинники).

14
3.
За філософською основою: матеріалістичні та ідеалістичні; діалектичні та метафізичні; наукові та релігійні; гуманістичні та антигуманні; антропософські
(від гр. людина і мудрість) і теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют); вільного виховання та примусу тощо.
4.
За науковою концепцією засвоєння досвіду: асоціативно-рефлекторні (в основі – теорія формування понять); біхевіористські (поведінка); розвивальні (на основі теорії розвитку здібностей); сугестивні (на навіюванні); нейролінгвістичні
(засновані на нейролінгвістичному програмуванні); гештальттехнології (нім.
Гешталт – цілісна форма, заснована на психотерапевтичному впливі).
5.
За ставленням до дитини: авторитарні; дидактоцентристські
(центровані на навчанні); особистісно-орієнтовані (гуманно-особистісні);
6.
За орієнтацією на особистісні структури: інформаційні (формування знань, умінь); операційні (формування способів розумових дій); емоційно-художні та емоційно-моральні (формування сфери естетичних відносин); саморозвитку; евристичні (розвиток творчих здібностей); прикладні (формування дієво-практичної сфери технології).
7.
За типом організації та управління пізнавальною діяльністю: структурнологічні (поетапне формулювання дидактичних завдань); інтеграційні
(інтеграція різнопредметних завдань); ігрові (ігрова форма); комп'ютерні; діалогові
(створення комунікативного середовища); тренінгові (відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал