Навчально-методичний комплекс дисципліни Кам'янець-Подільський 2011 2Pdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

16.
Етапи та програма соціально-психологічного дослідження.
17.
Характеристика методів дослідження у соціальній психології.
18.
Етичні проблеми соціально-психологічних досліджень.
19.
Предмет і завдання прикладної соціальної психології.
20.
Специфічні особливості прикладних досліджень у соціальній психології.
21.
Сфери прикладних соціально-психологічних досліджень.
22.
Поняття спілкування у соціальній психології. Спілкування у структурі соціальних і міжособистісних стосунків.
23.
Розвиток спілкування в онтогенезі.
24.
Функції та структура спілкування.
25.
Види спілкування.
26.
Форми та рівні спілкування.
27.
Поняття моделей спілкування та їх порівняльна характеристика.
28.
Особистісні властивості актуалізатора.
29.
Причини маніпулятивного спілкування.
30.
Маніпулятивні типи особистості.
31.
Поняття стилю спілкування. Характеристика стилів спілкування.
32.
Умови ефективного спілкування.
33.
Соціальна комунікація. Специфіка міжособистісного інформаційного обміну.
34.
Види комунікації: спонукальна, констатуюча, аксіальна і ретиальна.
35.
Характеристика засобів комунікації.


100 36.
Комунікативні бар'єри та їх подолання.
37.
Поняття соціальної інтеракції. Структура інтеракції.
38.
Типи та стратегії міжособистісної взаємодії (інтеракції).
39.
Поняття соціальної перцепції. Роль соціальної перцепції у процесі взаєморозуміння.
40.
Механізми соціальної перцепції (взаєморозуміння).
41.
Атрибуція та помилки атрибуції.
42.
Деформації соціальної перцепції.
43.
Характеристика способів впливу у процесі спілкування.
44.
Поняття конфлікту. Причини конфліктів.
45.
Види конфліктів.
46.
Структура конфлікту.
47.
Фази та динаміка конфлікту.
48.
Стратегії конфліктної взаємодії.
49.
Управління конфліктом. Методи розв’язання конфлікту.
50.
Поняття соціальної групи. Ознаки соціальної групи.
51.
Класифікація соціальних груп.
52.
Психологічні характеристики великих соціальних груп та спільностей.
53.
Психологічні особливості неорганізованих (стихійних) спільностей.
54.
Масові соціально-психологічні явища.
55.
Психологія етнічних груп. Поняття етнічної групи.
56.
Охарактеризуйте основні етнопсихологічні категорії.
57.
Психологічні особливості українського національного характеру.
58.
Поняття малої соціальної групи. Класифікація малих соціальних груп.
59.
Теоретичні підходи до дослідження груп у зарубіжній та вітчизняній психології.
60.
Поняття про групову динаміку.
61.
Утворення і розвиток малої соціальної групи. Основні стадії групоутворення.
62.
Групова згуртованість.
Механізми формування групової згуртованості.
63.
Групова та міжособистісна сумісність.
64.
Групові норми та нормативна поведінка.
65.
Проблема прийняття групового рішення.
66.
Види групового впливу на особистість.
67.
Психологія міжгрупових відносин.
68.
Поняття про лідерство та керівництво як персоніфіковані форми управління соціальних груп.
69.
Теорії походження лідерства і керівництва.
70.
Функції та здібності керівника.
71.
Стиль керівництва і проблеми ефективності групової діяльності.
72.
Характеристика стилів керівництва.


101 73.
Моделі типології лідерства (Б.Д.Паригіна, К.Левіна).
74.
Індивідуально-психологічні характеристики керівника як чинник ефективного управління.
75.
Поняття особистості. Соціально-психологічна природа особистості.
76.
Біологічні та соціальні чинники розвитку особистості.
77.
Соціально-психологічна структура особистості (за А.В.Петровським,
К.К.Платоновим).
78.
Соціально-психологічний тип та соціальна зрілість особистості.
79.
Поняття соціалізації особистості. Етапи соціалізації особистості.
80.
Вікові особливості соціалізації особистості.
81.
Функції та форми соціалізації.
82.
Сфери та інститути соціалізації.
83.
Механізми та засоби соціалізації.
84.
Моделі соціалізації особистості.
85.
Проблема асоціалізації та соціальної дезадаптації особистості.
86.
Соціальний статус як показник становища особистості у суспільстві.
87.
Соціальна позиція та її вплив на поведінку особистості.
88.
Поняття соціальної установки. Функції соціальної установки в регуляції соціальної поведінки особистості.
89.
Поняття соціальної ролі та соціальної функції особистості.
Структура соціальної ролі.
90.
Альтруїзм як форма просоціальної поведінки. Теорії альтруїзму.
91.
Зовнішні (ситуативні) та внутрішні (індивідуально-психологічні) чинники альтруїстичної поведінки.
92.
Поняття асоціальної поведінки. Причини та форми асоціальної поведінки.
93.
Соціальна напруженість особистості.
Форми соціальної напруженості.
94.
Агресивна поведінка. Теорії агресії.
95.
Психологічні методи профілактики та корекції агресивної поведінки.

102
3.8.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ
Метою практичних занять, контрольної роботи та самостійної роботи з даного курсу є глибоке засвоєння та закріплення студентами програмного матеріалу, уточнення незрозумілих понять, термінів, що були викладені в лекціях чи рекомендованій літературі, розвиток самостійності і творчості в процесі опрацювання матеріалу, запропонованого для самостійної роботи.
Значна частина самостійної роботи в процесі опанування дисципліни дає змогу індивідуалізувати її шляхом виконання творчих
індивідуальних завдань студентами за вибором, враховуючи їх
інтереси, нахили та життєві плани.
Провідною формою практичних занять є проведення бесід, розв'язання навчальних задач, моделювання теоретичних експериментально-дослідних завдань.
103
3.9.

КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І
НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Оцінка «відмінно» ставиться за умови повних і вичерпних відповідей студента на теоретичні запитання, наявності високого рівня практичної підготовки.
Оцінка «добре» виставляється за наявності несуттєвих помилок у відповідях студента та демонстрації достатнього практичного рівня.
Оцінка «задовільно» ставиться при суттєвих недоліках під час розв’язування теоретичних і практичних завдань, за умови відсутності уміння ілюструвати прикладами основні теоретичні положення.
Оцінка «незадовільно» ставиться у тому разі, коли студент не володіє фактичним матеріалом, виявляє низький рівень теоретичної і практичної підготовки.


104
3.10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:
1.
Агеев
В.С.
Межгрупповое взаимодействие: социально- психологические проблемы. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1990. – 240с.
2.
Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1988. –
415с.
3.
Андриенко Е.В. Социальная психология – М.: Изд. Центр
«Академия», 2000. – 264 с.
4.
Бобнева М.И. Социальные норми и регуляция поведения – М.
Наука, 1978. – 311с.
5.
Введение в практическую социальную психологию / Под ред.
Жукова Ю.М. –М.: 1996. –373с.
6.
Волков И.П. Социометрические методи в социально- психологических исследованиях.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – 88 с.
7.
Донцов А.И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.
8.
Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: Общение и возрастные особенности. – Минск: Изд-во
БГУ, 1976. – 350с.
9.
Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – 383с.
10.
Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. – Л.: Изд-во ЛГУ,
1967. –173с.
11.
Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. К., 1994.
12.
Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: підручник. –
К.: Київ,1995. –304с.
13.
Кричевский Р.Л. Дубовская Е.М. Психология малой группы. –
М.: Изд-во Моск.ун-та, 1991. – 207с.
14.
Левыкин И.Т. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. – М.: Мысль, 1975. – 256с.
15.
Методологические проблемы социальной психологии / Под ред.
Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1975. – 295 с.
16.
Методология и методи социальной психологии / Под ред.Е.В.
Шороховой. – М.: Наука, 1977. – 247с.
17.
Методы социальной психологи / Под ред. Е.С. Кузьмина и
В.Е.Семенова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 175 с.
18.
Милграм С. Экспериментальная социальная психология. СПб:
Питер, 2000. – 400с.
19.
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.:
Академвидав, 2003. – 448 с.
20.
Паповян С.С. Математические методи в социальной психологии.–
М.:Наука, 1983. – 342с.


105 21.
Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. –
М.:Мысль, 1971. – 351с.
22.
Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история.– 2-е изд. –
М.:Наука, 1979. – 232с.
23.
Свенцицкий А. Л. Социальная психология управлення. — Л.:
Изд-во ЛГУ, 1986.- 176 с.
24.
Современная зарубежная социальная психология. Тексты/Под ред. Г.М. Андреевой и др. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 256 с.
25.
Социальная психология: история, теория, эмпирические исследования / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. –
Ленинград,1979.
26.
Социальная психология. / Под ред. А.В.Петровского. – М.:
Просвещение, 1987.
27.
Социальная психология / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е.Семенова. –
Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. – 288с.
28.
Социальная психология и общественная практика / Под ред.
Е.В.Шороховой и В.П. Левкович. – М.: Наука, 1985. – 231 с.
29.
Трусов В.П. Социально-психологические исследования когнитивннх процессов. – Л.; Изд-во Ленингр. Ун-та, 1980. – 144с.
30.
Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 222с.
31.
Шихарев П.Н. Современная социальная психология США. –М.:
Наука, 1979. – 228с.
32.
Шихарев П. Н. Современная социальная психология в Западной
Европе. – М.: Наука, 1985, –175с.
33.
Шибутани Т. Социальная психология. –М.,1969.
34.
Ядов В.А. Социологическое исследование. –М.: Наука, 1972. –
239с.

Додаткова література:

1.
Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М. Мысль, 1991. –
299с.
2.
Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. – М.:Изд-во
МГУ, 1983. – 144с.
3.
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.:
Наука, 1977. – 380с.
4.
Бодалев А.А. Личность в общении. – М.: Педагогика,. 1983. – 272с.
5.
Буева Л.П. Человек: Деятельность и общение. – М.: Мысль, 1978. –
325 с.
6.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Просвещение, 1987. – 207с.
7.
Зимбардо Ф. Социальное влияние. СПб: Питер, 2000. – 400 с.


106 8.
Етнічна психологія / За ред Л.Е.Орбан. – Ів.-Франк., І994.
9.
Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. –
Л.:Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
10.
Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К., 1996. – 190 с.
11.
Каган М.С. Мир общения. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.
12.
Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. –
М.: Политиздат, 1987. – 366 с.
13.
Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я.
Психология значимых отношений. – М.: Мысль, 1989. – 204с.
14.
Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту: Изд-во Тарт. ун-та,
1974. – 220с.
15.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.:
Политиздат, 1975. – 304 с.
16.
Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука,1984. – 448с.
17.
Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 684с.
18.
Мелибруда Е. Я – Ты – Мы: Психологические возможности улучшения общения / Пер. с польск. Общ. ред. А.А. Бодалева и
А.Б.Добрович. – М.: Прогресс, 1986. – 256 с.
19.
Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. – 224с.
20.
Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – Л.: Изд-во ЛГУ,
1979. – 150 с.
21.
Психологические механизмы регуляции социального поведения /
Подред. М.И. Бобневой. – М.: Наука, 1979. – 335 с.
22.
Пірен М.І. Основи конфліктології. – К., 1997. – 378с.
23.
Психология межличностного познания / Под ред. А. А. Бодалева. –
М.:Педагогика, 1981. – 223 с.
24.
Петровская Л.А Компетентность в общении: Социально- психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 216с.
25.
Скотт Ю.И. Конфликты, пути их преодоления. – К., 1991.
26.
Тинберген Н. Социальное поведение животных. – М.: Мир,
1993. – 149 с.
27.
Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 1999. – 270 с.
107
108
Н.І. Бігун

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни

Підписано до друку 01.07.2011 р. Формат 60х84/16
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний
Ум.друк. арк. 6,3. Обл. вид. арк. 5,2 Тираж 300. Зам. 232Підготовлено до друку та надруковано
у видавництві ПП «Медобори»
32343, Хмельницька обл.,Кам'янець-Подільський р-н, с. Довжок, пров. Радянський, 6а. Тел./факс: (03849) 2-20-79
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3025 від 09.11.2007 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал