Навчально-методичний комплекс дисципліни Кам'янець-Подільський 2011 2Pdf просмотр
Сторінка8/9
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тематика ІНДЗ:
1.
Експериментально-прикладний етап розвитку соціальної психології.
2.
Особливості експериментального етапу розвитку соціальної психології.
3.
Розвиток соціальної психології в Україні на межі ХХ-ХХІ століття.
4.
Гуманістичний напрямок в соціальній психології.
5.
Психоаналітичний напрямок в сучасній соціальній психології.
6.
Соціально-екологічна теорія У.Бронфенбреннера.
7.
Когнітивний напрямок в соціальній психології.
8.
Форми існування соціально-психологічних явищ.
9.
Спеціалізовані соціально-психологічні методи.
10.
Специфічні особливості соціально-психологічного консультування.
11.
Проблема типології особистості в соціально-психологічній науці.
12.
Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення соціально- психологічної компетентності особистості.
13.
Основні теоретичні напрямки дослідження процесу соціалізації особистості.
14.
Аналіз теоретичних підходів до проблеми стадійності соціалізації особистості.
15.
Особливості впливу деструктивних культів на особистість.
16.
Спілкування як соціальна потреба людини.
17.
Правила і техніки ефективного спілкування.
18.
Проблема квазіспілкування у сучасному суспільстві.
19.
Наукові дослідження афіліації як потреби у спілкуванні.
20.
Невербальні засоби комунікації.
21.
Дослідження взаємодії в концепції «символічного інтеракціонізму».
22.
Особливості візуальної психодіагностики.
23.
Сучасна теорія каузальної атрибуції Фріца Хайдера.
24.
Сутність фундаментальної помилки каузальної атрибуції.
25.
Особливості психологічного впливу у процесі спілкування.
26.
Комунікативний потенціал малої соціальної групи.
27.
Психологія масових явищ та масових комунікативних процесів.
28.
Психологія соціальних класів.
29.
Особливості поведінки людей в умовах урбаністичного середовища.
30.
Психологія мас Г.Лебона.
Обсяг: 10 – 12 сторінок комп’ютерного набору, кегль 14, інтервал
1,5, шрифт Times New Roman.
Форма: науковий реферат.


89

Тематика курсових робіт
1.
Сучасні напрямки розвитку зарубіжної соціальної психології.
2.
Єдність спілкування і діяльності.
3.
Психологічна характеристика засобів спілкування.
4.
Психологічні особливості педагогічного спілкування.
5.
Виникнення та розвиток соціальної психології як науки.
6.
Психологічні особливості побудови міжособистісних стосунків у соціальних групах.
7.
Роль спілкування у розвитку особистості.
8.
Проблема психологічного впливу у процесі спілкування.
9.
Причини ізоляції підлітка у шкільному колективі і її вплив на поведінку.
10.
Психологічні особливості конфліктів між підлітками та дорослими.
11.
Вплив соціально-психологічного клімату сім’ї на формування особистості.
12.
Особливості взаємозв’язку соціальних установок та поведінки.
13.
Альтруїзм як форма просоціальної поведінки.
14.
Практичні проблеми оптимізації спілкування.
15.
Методологія і методи соціальної психології.
16.
Етичні проблеми соціально-психологічних досліджень.
17.
Проблема соціального контролю та нормативної поведінки особистості.
18.
Особливості гендерної соціалізації особистості.
19.
Гендерна соціалізація особистості в умовах сімейного виховання.
20.
Вплив масової культури на формування особистості.
21.
Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.
22.
Бар’єри спілкування та їх подолання.
23.
Лідерство та керівництво у малих соціальних групах.
24.
Психологія масових соціальних явищ.
25.
Соціальні ролі та їх вплив на розвиток особистості.
26.
Психологічні особливості соціального розвитку людини.
27.
Педагогічне керівництво процесом соціалізації школярів.
28.
Соціально-психологічні основи роботи вчителя з дитячим групами та учнівськими колективами.
29.
Управління конфліктом та методи його подолання.
30.
Психологія великих соціальних груп.
31.
Особливості українського менталітету.
32.
Вплив біологічних і соціальних факторів на розвиток особистості.
33.
Психотехнології управління та маніпуляції масами.
34.
Лідерство як соціально-психологічний феномен.
35.
Науково-теоретичні підходи до дослідження лідерства.
36.
Особистісні властивості харизматичного лідера.
37.
Роль мас у суспільно-історичному розвитку людства.


90 38.
Релігійність як фактор розвитку моральної самосвідомості молоді.
39.
Соціально-психологічні фактори деструктивної поведінки.
40.
Проблема нормативного контролю соціальних явищ і процесів.
41.
Вплив масової культури на формування моделей поведінки сучасної молоді.
42.
Роль засобів масової комунікації у формуванні підліткової агресії та насилля.
43.
Психологічні особливості маніпулятивного впливу на соціальні групи.
44.
Психологічні особливості міжособистісних стосунків у різних соціальних групах.
45.
Психологічні способи впливу у процесі масового спілкування.
46.
Громадська думка як особливий стан суспільної свідомості.
47.
Вплив засобів масової комунікації на розвиток особистості.
48.
Масова пропаганда у сфері політики.
49.
Рекламна діяльність як різновид маніпуляції суспільною свідомістю.
50.
Порівняльна характеристика західного та східного деспотизму.
51.
Національні традиції та соціальна поведінка.
52.
Роль етнічних стереотипів у міжнаціональних конфліктах.
53.
Технології політичної маніпуляції масами.
54.
Соціально-психологічні фактори формування національної самосвідомості.
55.
Вплив соціально-історичного розвитку на формування українського національного характеру.
56.
Молодіжні субкультури та їх вплив на формування особистості.
57.
Комунікативні навички як чинник соціометричного статусу в учнівському колективі.
58.
Роль самопрезентації у процесі міжособистісного сприймання.
59.
Соціокультурні детермінанти поведінки особистості.
60.
Особливості економічної соціалізації особистості.
61.
Особливості політичної соціалізації в сучасному українському суспільстві.
62.
Роль етнопсихологічних особливостей українців в історичному процесі державотворення.
63.
Феномен групового впливу на особистість.
64.
Психологія соціальних стереотипів.
65.
Соціально-психологічні особливості злочинних груп.
66.
Лідерство та керівництво у малих соціальних групах.
67.
Соціально-психологічні чинники ефективного керівництва.
68.
Соціально-психологічні аспекти профілактики та подолання дистресу.
69.
Соціальна напруженість особистості як соціально-психологічна проблема
70.
Агресивна поведінка як прояв асоціалізації особистості.


91 71.
Психологічні проблеми соціальної дезадаптації особистості.
72.
Соціально-психологічні методи корекції сімейних стосунків.
73.
Техніки НЛП як засіб оптимізації спілкування.
74.
Профілактика та розв’язання конфліктів в учнівських колективах.
75.
Роль вчителя у формуванні соціально-психологічного клімату в учнівському колективі.
76.
Деструктивні культи як проблема сучасного суспільства.
77.
Соціальна психологія натовпу.
78.
Міжособистісна сумісність як чинник ефективного спілкування та взаємодії.

Методичні вказівки до написання курсових робіт
Курсова робота — самостійне оригінальне наукове дослідження студента з актуальних проблем психології.
Метою курсової роботи є:
- розширення і поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблеми, систематизація й аналіз сучасних наукових підходів до розв'язання теоретичних та практичних завдань;
- поглиблення знань студентів з суміжних наук;
- удосконалення вмінь та навичок студентів самостійно вести наукові дослідження, користуватися сучасною методикою їх проведення;
- набуття навичок організаційної роботи в процесі постановки і проведення експерименту;
- розвиток умінь студентів застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних наукових завдань;
- удосконалення навичок самостійної роботи студентів із науковою літературою;
- формування готовності й здатності студентів до самоосвіти й саморозвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності.
Наукове дослідження — це форма процесу пізнання, цілеспрямоване систематичне вивчення об'єктів дослідження за допомогою методів і засобів науки, яке завершується формулюванням нових знань про об'єкт дослідження.
До наукових пcихологічних досліджень висуваються такі
вимоги:актуальність проблеми; опис стратегії дослідження, його мети, завдань і предмета; організація та етапи проведення дослідження; доступність висновків і рекомендацій для використання їх в практичній діяльності.
Об'єкт дослідження — частина об'єктивної реальності, процес або явище, що породжує ситуацію, яка обрана для вивчення.


92
Предмет дослідження — окремі сторони властивості, якості об'єкта, що досліджуються з певною метою; чітко означений аспект наукового вивчення процесу в межах обраного об’єкта.
Мета дослідження це авторська стратегія в одержанні нових знань про об'єкт та предмет дослідження. Формулювання мети дослідження спрямоване на кінцевий результат, який має одержати дослідник у науково-дослідницькій діяльності. Мета завжди відображає спрямованість наукового пошуку на одержання нових знань та їх експериментальну апробацію. Тобто, якщо в темі дослідження розкривається те, що і для чого досліджується, то в меті — не тільки те, що досліджується, але й яким чином буде відбуватись дослідження.
Завдання дослідження — конкретизація загальної мети з урахуванням предмета дослідження; конкретні шляхи та засоби досягнення дослідником поставленої мети.
Мета і завдання – це своєрідні зобов’язання, які бере на себе дослідник, та визначені ним шляхи їх реалізації.
Теми курсових робіт обираються студентами на основі розробленого і затвердженого кафедрою психології переліку орієнтовних тем курсових робіт, а також з урахуванням власних наукових інтересів та можливостей психологічної практики. Студент може також сам запропонувати тему курсової роботи, достатньо аргументовано обґрунтувавши доцільність її розробки.
Матеріали курсової роботи можуть бути використані для доповіді на студентській науково-практичній конференції, написання статті, а також накопичення фактичного матеріалу для подальшої дослідницької роботи.

Вимоги до написання курсової роботи

1. Тема курсової роботи затверджується на засіданні кафедри.
2. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність; визначаються об'єкт, предмет, мета, конкретні завдання, методи дослідження; описується структура курсової роботи.
3. Автор курсової роботи повинен продемонструвати вміння методологічно грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані результати.
4. У роботі необхідно розкрити сутність дослідницької проблеми з урахуванням нових наукових підходів.
5. Курсова робота має містити чітко сформульовані висновки, в яких подаються основні результати дослідницької діяльності студента, рекомендації щодо їх практичного використання.
6. Обсяг дипломної роботи: 25 сторінок комп’ютерного набору тексту (Times New Roman 14).


93 7. Курсова робота має бути чітко структурованою із виділенням окремих її частин, абзаців, нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, цитат, списку використаної сучасної літератури (не менше 20 джерел).

Структура курсової роботи
1. Титульна сторінка.
2. Зміст.
3. Вступ.
4. Основна частина (складається з двох-трьох розділів).
5. Висновки.
6. Список використаної літератури (бібліографія).
7. Додатки (за потребою).
94
3.6.

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Мета: з’ясувати рівень теоретичних знань студентів і практичних навичок їх застосування.

Модульна контрольна робота № 1– 1 год.

Тематика:
1.
Предмет, завдання та структура соціальної психології.
2.
Становлення та історія розвитку соціальної психології як науки.
3.
Методологія та методи дослідження соціальної психології.
4.
Прикладна соціальна психологія.

Перелік запитань:
1.
Розкрити предмет та завдання соціальної психології.
2.
Описати структуру соціальної психології.
3.
Охарактеризувати зв’язок соціальної психології з іншими науками.
4.
Охарактеризувати особливості застосування соціально- психологічних знань.
5.
Розкрити проблеми і перспективи розвитку соціальної психології.
6.
Описати передумови виникнення соціальної психології як самостійної наукової галузі.
7.
Охарактеризувати перші соціально-психологічні теорії.
8.
Розвиток зарубіжної соціальної психології.
9.
Розвиток вітчизняної соціальної психології: радянська доба та період незалежності.
10.
Охарактеризувати сучасний стан розвитку світової та вітчизняної соціальної психології.
11.
Дати визначення поняття методології наукового дослідження.
12.
Характеристика методів дослідження у соціальній психології.
13.
Розкрити специфічні особливості соціально-психологічних досліджень.
14.
Розкрити етичні проблеми соціально-психологічних досліджень.
15.
Розкрити предмет і завдання прикладної соціальної психології.
16.
Описати специфічні особливості прикладних досліджень у соціальній психології.
17.
Прикладна соціальна психологія у сфері економіки та виробництва.
18.
Прикладна соціальна психологія у сфері управління.
19.
Прикладна соціальна психологія у сфері політики.
20.
Прикладна соціальна психологія у правовій сфері.
21.
Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки.
22.
Прикладна соціальна психологія у галузі охорони здоров’я.
23.
Сімейна проблематика у контексті прикладної соціальної


95 психології.
24.
Розкрити внесок провідних психологічних шкіл у розробку проблем соціальної психології.
25.
Охарактеризувати методи соціально-психологічного тренінгу.
26.
Описати методи соціальної психорегуляції.
27.
Охарактеризувати концептуально-діалогічні методи соціальної психології.
28.
Проаналізувати види прикладних соціально-психологічних досліджень.
29.
Охарактеризувати прикладні соціально-психологічні дослідження у сфері ЗМІ.
30.
―Соціальна психіка‖ як об’єкт дослідження соціальної психології.

Модульна контрольна робота № 21 год.
Тематика:
1.
Спілкування як соціально-психологічний феномен.
2.
Моделі та стилі спілкування.
3.
Соціальна комунікація і міжособистісна взаємодія.
4.
Соціальна перцепція. Способи впливу у процесі спілкування.
5.
Конфлікт як соціально-психологічне явище.

Перелік запитань:
1.
Визначити поняття спілкування у соціальній психології.
2.
Спілкування у структурі соціальних і міжособистісних стосунків.
3.
Розвиток спілкування в онтогенезі.
4.
Описати структуру та основні компоненти спілкування.
5.
Охарактеризувати види спілкування.
6.
Визначити рівні спілкування.
7.
Проаналізувати функції спілкування.
8.
Розкрити особливості спілкування у сучасному світі.
9.
Поняття моделей спілкування та їх порівняльна характеристика.
10.
Маніпулятивне спілкування: характеристика, причини, маніпулятивні типи особистості.
11.
Дати характеристику стилів спілкування.
12.
Визначити умови ефективного спілкування.
13.
Поняття комунікації та її різновиди.
14.
Охарактеризувати засоби комунікації.
15.
Комунікативні бар'єри та їх подолання.
16.
Розкрити специфіку міжособистісного інформаційного обміну.
17.
Визначити поняття соціальної
інтеракції.
Загальна характеристика міжособистісної взаємодії.
18.
Описати типи та стратегії міжособистісної взаємодії (інтеракції).


96 19.
Поняття соціальної перцепції. Роль соціальної перцепції у процесі взаєморозуміння.
20.
Охарактеризувати механізми соціальної перцепції
(взаєморозуміння).
21.
Каузальна атрибуція та помилки атрибуції.
22.
Охарактеризувати деформації соціальної перцепції.
23.
Описати способи і механізми впливу у процесі спілкування.
24.
Визначити поняття конфлікту. Причини конфлікту.
25.
Охарактеризувати види та функції конфлікту.
26.
Структура конфлікту.
27.
Описати фази та динаміку конфлікту.
28.
Управління конфліктом. Методи розв’язання конфлікту.
29.
Розкрити соціокультурні аспекти спілкування.
30.
Особистість у контексті спілкування.
31.
Дати характеристику сучасних технологій маніпуляції масовою свідомістю.
32.
Мотиви соціальної взаємодії: кооперація, альтруїзм, рівність, конкуренція, індивідуалізм, агресія та ін.
33.
Інформаційний обмін у сучасному суспільстві.
34.
Характеристика основних типів міжособистісних конфліктів та способи їх вирішення.
35.
Типологія конфліктної особистості.

Модульна контрольна робота № 31 год.
Тематика:
1.
Група як соціально-психологічний феномен.
2.
Психологія великих груп та стихійних спільностей.
3.
Психологія малих соціальних груп.
4.
Динамічні процеси у малих соціальних групах.
5.
Лідерство та керівництво як форми управління соціальних груп.

Перелік запитань:
1.
Розкрити поняття соціальної групи. Ознаки соціальної групи.
2.
Класифікація груп.
3.
Психологічні характеристики великих соціальних груп та стихійних спільностей.
4.
Психологія етнічних груп.
5.
Визначити психологічні особливості українського національного характеру.
6.
Теоретичні підходи до дослідження груп у зарубіжній та вітчизняній психології.
7.
Дати визначення поняття та ознаки малої групи.
8.
Класифікація малих соціальних груп.


97 9.
Групова динаміка. Характеристика процесів групової динаміки.
10.
Утворення і розвиток малої соціальної групи. Основні стадії групоутворення.
11.
Групова згуртованість. Механізми формування групової згуртованості.
12.
Групова та міжособистісна сумісність.
13.
Групові норми та нормативна поведінка.
14.
Проблема прийняття групового рішення.
15.
Охарактеризувати феномен групового впливу. Види групового впливу на особистість.
16.
Групова більшість та групова меншість.
17.
Внутрішньо-групові конфлікти.
18.
Психологія міжгрупових відносин.
19.
Поняття про лідерство та керівництво як персоніфіковані форми управління соціальних груп.
20.
Розкрити теорії походження лідерства та керівництва.
21.
Стиль керівництва і проблеми ефективності групової діяльності.
22.
Дати характеристику стилів керівництва.
23.
Описати типи лідерства.
24.
Індивідуально-психологічні характеристики керівника як чинник ефективного управління.
25.
Охарактеризувати сталі спільності: етноси, нації, народи, соціальні класи, професійні та вікові групи тощо.
26.
Характеристика стихійних спільностей (натовп, юрба, публіка).
27.
Масова комунікація як різновид міжгрупового спілкування.
28.
Поняття про референтну групу. Теорії референтних груп
(Т.Хаймена, Ч.Кулі, В.Джеймса, А.В.Петровського).
29.
Особистість харизматичного лідера.
30.
Групові конфлікти та способи їх розв'язання.
31.
Дати короткий огляд історії розвитку теорій лідерства.

Модульна контрольна робота № 41 год.
Тематика:
1.
Особистість як соціально-психологічний феномен.
2.
Соціалізація особистості.
3.
Особистість у структурі суспільних відносин.
4.
Просоціальні та асоціальні форми поведінки особистості.

Перелік запитань:
1.
Визначити поняття особистості. Специфіка постановки проблеми особистості в соціальній психології.
2.
Розкрити взаємозв’язок соціального та індивідуального в особистості.


98 3.
Охарактеризувати соціально-психологічну структура особистості
4.
Соціально-психологічний тип особистості.
5.
Соціальна зрілість особистості.
6.
Розкрити поняття соціалізації особистості.
7.
Охарактеризувати етапи соціалізації особистості.
8.
Проаналізувати функції соціалізації. Форми соціалізації.
9.
Охарактеризувати сфери та інститути соціалізації.
10.
Описати механізми та засоби соціалізації особистості.
11.
Охарактеризувати моделі соціалізації особистості.
12.
Соціальний статус як показник становища особистості у суспільстві.
13.
Соціальна позиція та її вплив на поведінку особистості.
14.
Соціальна установка як регулятор поведінки особистості.
15.
Поняття соціальної ролі та соціальної функції особистості.
16.
Генезис та структура соціальної ролі.
17.
Соціально-нормативна регуляція поведінки особистості.
18.
Дати визначення поняття просоціальної поведінки особистості.
Альтруїзм.
19.
Розкрити теорії альтруїзму.
20.
Проблема асоціальної поведінки. Причини та форми асоціальної поведінки.
21.
Агресія. Теорії агресії.
22.
Описати фактори, які провокують агресивну поведінку.
23.
Охарактеризувати психологічні методи корекції агресивної поведінки.
24.
Соціально-психологічна дезадаптація особистості.
25.
Соціальна напруженість. Форми соціальної напруженості.
26.
Дати короткий огляд соціально-психологічних теорій особистості.
27.
Розкрити особливості взаємозв’язку особистості та суспільства.
28.
Дати аналіз підходів до класифікації стадій соціалізації.
29.
Охарактеризувати вікові особливості соціалізації особистості.
30.
Описати моделі соціалізації особистості.
31.
Охарактеризувати особливості соціалізації особистості в сучасному суспільстві.
32.
Описати зовнішні (ситуативні) та внутрішні (особистісні) чинники альтруїстичної поведінки.
33.
Охарактеризувати вплив референтної групи на формування асоціальної поведінки.
34.
Патологічна та непатологічна соціальна дезадаптація.
35.
Соціальні регулятори поведінки особистості.99
3.7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1.
Предмет соціальної психології.
2.
Завдання соціальної психології.
3.
Функції соціальної психології.
4.
Структура соціальної психології.
5.
Сфери застосування соціально-психологічних знань.
6.
Зв'язок соціальної психології з іншими науками.
7.
Проблеми і перспективи розвитку соціальної психології.
8.
Передумови виникнення соціальної психології як самостійної наукової галузі.
9.
Перші соціально-психологічні теорії.
10.
Експериментально-прикладний період розвитку соціальної психології.
11.
Експериментальний етап у розвитку соціальної психології.
12.
Розвиток вітчизняної соціальної психології: радянська доба та період незалежності.
13.
Сучасний стан розвитку світової та вітчизняної соціальної психології.
14.
Поняття методології наукового дослідження.
15.
Специфічні особливості соціально-психологічних досліджень.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал