Навчально-методичний комплекс дисципліни Кам'янець-Подільський 2011 2Pdf просмотр
Сторінка7/9
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема. Предмет та завдання соціальної психології (2 год.)
Мета: сформувати поняттяпро соціальну психологію як окрему наукову галузь, проблематику її досліджень та сфери застосування соціально-психологічних знань.
План
1.
Предмет соціальної психології як наукової галузі.
2.
Структура та завдання соціальної психології.
3.
Характеристика функцій соціальної психології.
4.
Сфери застосування соціально-психологічних знань.
5.
Зв'язок соціальної психології з іншими науками.
Література: основна: 2; 3;5; 10; 12; 18;19; 26; додаткова: 3; 12; 11;
18.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: визначте десять найбільш актуальних на ваш погляд соціально-психологічних проблем (явищ, процесів), які вимагають щонайшвидшого дослідження. Обґрунтуйте свій вибір.

Завдання та питання для контролю
1.
Назвіть основні категорії соціальної психології.
2.
Поясніть зміст понять «соціально-психологічний простір» та
«соціально-психологічна реальність».
3.
У чому полягає сутність соціально-психологічного типу пізнання?
4.
Дайте визначення поняття «соціальна психіка».

73
Практичне заняття №2
Тема. Історія виникнення та розвитку соціальної психології (2 год.)
Мета:систематизувати та закріпити знання студентів про історичні етапи виникнення і розвитку соціальної психології як науки.

План
1.
Виникнення та еволюція соціально-психологічного типу мислення.
2.
Перші соціально-психологічні теорії.
3.
Зарубіжна соціальна психологія ХХст.
4.
Розвиток соціальної психології в СРСР та на Україні.
5.
Сучасні тенденції західної соціальної психології.
6.
Актуальний стан та перспективи розвитку вітчизняної соціальної психології.
Література: основна: 12; 19; 22; 31; 32; додаткова: 3; 12.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань.

Завдання та питання для контролю
1.
Розв’язання яких соціально-психологічних питань бере початок ще з періоду античності?
2.
Якими об’єктивними чинниками обумовлено відокремлення соціальної психології як самостійної наукової галузі?
3.
Ким були започатковані експериментальні дослідження у соціальній психології?
4.
Які суттєві відмінності у розвитку західної та радянської соціальної психології ХХ ст.? Чим вони обумовлені?
5.
Як ви розумієте значення соціальної психології у розв’язанні проблем сучасного суспільства?
6.
Що, на вашу думку, повинно увійти до першочергових завдань сучасних вітчизняних соціально-психологічних досліджень?74
Практичне заняття №3
Тема. Методи дослідження соціальної психології. Прикладні соціально-психологічні дослідження (2 год.)
Мета:1) закріпити знання студентів про методи та специфіку соціально-психологічних досліджень.Охарактеризувати особливості прикладних досліджень у соціальній психології; 2) виробити вміння розробляти програми, адекватно підбирати та ефективно застосовувати методи соціально-психологічних досліджень.

План
1.
Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.
2.
Характеристика методів дослідження соціальної психології.
3.
Складові етапи соціально-психологічного дослідження.
4. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології.
5. Основні сфери застосування досліджень прикладної соціальної психології.
Література: основна: 6; 12;14;16;18; 20; додаткова: 1; 2.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: а) робота з методикою «Контент- аналіз»; б) розробка схематичної програми соціально-психологічного дослідження.

Завдання та питання для контролю
1.
Дайте визначення понять «методологія», «метод».
2.
Охарактеризуйте групу емпіричних методів дослідження?
3.
Що являє собою програма соціально-психологічного дослідження?
4.
Яким вимогам повинна відповідати інформація, отримана в ході дослідження?
5.
Назвіть специфічні особливості прикладних соціально- психологічних досліджень.
6.
У чому полягає нормативно-правова регламентація соціально- психологічних досліджень?
7.
Охарактеризуйте етичні аспекти соціально-психологічних досліджень.

75
Практичне заняття №4
Тема. Спілкування як соціально-психологічне явище (2 год.)
Мета:1) розглянути психологічні особливості спілкування, визначити його соціально-психологічну специфіку; 2) сформувати у студентів поняття про стилі та моделі спілкування, виробити навички
їх діагностики.

План
1.
Визначення поняття «спілкування». Соціально-психологічна сутність спілкування.
2.
Структура спілкування.
3.
Види та функції спілкування.
4.
Моделі спілкування.
5.
Стилі спілкування, їх характеристика.
6.
Спілкування як потреба людини. Розвиток спілкування в онтогенезі.
7.
Переваги та проблеми спілкування у сучасному світі.
Література: основна: 2; 3;12; 19; 25; додаткова: 1; 3; 4; 9; 21.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з методикою «Потреба у спілкуванні» (Ю.М. Орлов).
Завдання та питання для контролю
1.
У чому специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення спілкування.
2.
Охарактеризуйте соціокультурні аспекти спілкування.
3.
Розкрийте роль спілкування у суспільних процесах.
4.
У чому полягає сутність спілкування як однієї з провідних потреб людини?
5.
Розкрийте сутність поняття «квазіспілкування». Які його причини та наслідки?
6.
У чому полягають етичні проблеми маніпулятивного спілкування?
7.
Маніпулятивне спілкування у житті сучасного суспільства.
8.
Назвіть умови формування актуалізаторської моделі спілкування.
9.
Як ви розумієте «доцільність» застосування різних стилів спілкування?
10.
Чи існує зв'язок між особистісними властивостями людини та тими стилями і моделями спілкування, яким вона надає перевагу?76
Практичне заняття № 5
Тема. Соціальна комунікація та соціальна інтеракція як складові компоненти спілкування (2 год.)
Мета: 1) сформувати знання про психологічні особливості комунікації та міжособистісної взаємодії; 2) розглянути психологічні аспекти проблеми ефективного спілкування та взаємодії, визначити стратегії її розв’язання.

План
1.
Визначення поняття комунікації. Специфічні особливості комунікативного процесу.
2.
Види та засоби комунікації.
3.
Бар'єри спілкування і засоби їх подолання.
4.
Комунікативна компетентність.
5.
Психологічна характеристика соціальної інтеракції (взаємодії).
6.
Типи та стратегії взаємодії.
7.
Діагностика комунікативного та інтерактивного компонентів спілкування.
Література: основна: 2; 3; 4; 5; 19; додаткова: 1; 3; 4; 20; 21.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з тестовою картою комунікативної діяльності.
Завдання та питання для контролю
1.
Диференціюйте поняття
«спілкування»,
«комунікація»,
«взаємодія».
2.
Розкрийте роль невербальних засобів комунікації у передачі
інформації?
3.
Чому психолог повинен володіти навичками інтерпретації невербальних реакцій людини?
4.
Що таке «проксеміка»?
5.
Які ви знаєте методи діагностики комунікативних здібностей?
6.
Назвіть засоби підвищення ефективності комунікації.
7.
Охарактеризуйте критерії ефективного спілкування
8.
Перерахуйте умови ефективного спілкування.
9.
Розкрийте механізм соціальної взаємодії.
10.
Що являє собою інтеракціоністський напрямок у психології?

77
Практичне заняття № 6
Тема. Соціальна перцепція та психологічний вплив у процесі спілкування (2 год.)
Мета: 1) сформувати знання про сутність соціальної перцепції, її механізми, деформації і їх причини; 2) розглянути основні аспекти психологічного впливу у процесі спілкування.
План
1.
Загальна характеристика соціальної перцепції.
2.
Поняття суб’єкту та об’єкту соціальної перцепції.
3.
Механізми міжособистісного сприймання. Рівні взаєморозуміння.
4.
Каузальна атрибуція та деформації соціальної перцепції.
5.
Психологічні способи впливу у процесі спілкування.
6.
Методи діагностики перцептивних аспектів спілкування.
Література: основна: 2; 3; 4;12; 19;30; додаткова: 3; 4; 7; 9; 18;21.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з методикою експертної оцінки невербальної комунікації (А.М. Кузнєцової).

Завдання та питання для контролю
1.
Розкрийте роль соціальної перцепції у налагодженні взаємостосунків між людьми.
2.
У чому полягає фундаментальна помилка каузальної атрибуції?
3.
Дайте визначення понять «ситуативна атрибуція», «диспозиційна атрибуція».
4.
Назвіть причини деформацій соціальної перцепції.
5.
Чи можливо запобігати деформаціям соціальної перцепції? Яким чином?
6.
Що таке візуальна психодіагностика? У чому її практичне значення?
7.
Від чого залежить точність міжособистісної перцепції?
8.
Чи можна розвивати перцептивні здібності? Яким чином?
9.
Які
індивідуальні особливості людини впливають на об’єктивність її сприйняття?
10.
Чи можна говорити про соціокультурні особливості соціальної перцепції? Якщо так, то які?

78
Практичне заняття № 7
Тема. Конфлікт як соціально-психологічний феномен (2 год.)
Мета: 1)закріплення знань про соціально-психологічні аспекти конфліктної взаємодії; 2) вироблення навичок діагностики, управління конфлікту, надання психологічної допомоги у розв’язанні конфліктів, оптимізації міжособистісних стосунків.
План
1.
Характеристика конфлікту як соціально-психологічного явища.
2.
Види конфліктів.
3.
Функції та причини конфліктів.
4.
Структура та динаміка конфлікту.
5.
Технології управління та методи розв’язання конфлікту.
6.
Соціально-психологічна діагностика конфлікту.
Література: основна: 4; 8; 12; 19; додаткова: 9;13;16; 22; 24; 26.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з методикою діагностики схильності до конфліктної поведінки (К. Томас).
Завдання та питання для контролю
1.
У чому полягає соціально-психологічна сутність конфлікту?
2.
Назвіть об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів.
3.
Чи можна повністю усунути конфлікти з людського спілкування?
Так чи ні? Чому?
4.
Від чого залежить рівень конфліктогенності суспільства?
5.
Чи завжди конфлікт виступає як негативне явище?
6.
Чи залежить стратегія поведінки людини у конфлікті від її особистісних властивостей?
7.
Охарактеризуйте конфліктні типи особистості.
8.
Назвіть методи найбільш ефективні, на вашу думку, методи запобігання конфлікту.
9.
У чому полягає ретроспективний метод дослідження конфлікту?
10.
Чи можна розвивати навички ефективної поведінки у конфліктних ситуаціях? Яким чином?

79
Практичне заняття № 8
Тема. Проблема групи у соціальній психології. Психологія великих соціальних спільностей (2 год.)
Мета: 1) розглянути феномен групи з погляду соціальної психології;
2) сформувати знання про психологію великих соціальних груп і масових явищ.
План
1.
Поняття соціальної групи. Класифікація соціальних груп.
2.
Психологічні характеристики великих соціальних спільностей.
3.
Класифікація великих соціальних груп.
4.
Психологія етнічних груп.
5.
Психологічні особливості українського національного характеру.
6.
Психологія великих стихійних груп та масових явищ.
Література: основна: 1; 2; 3; 19; 25; додаткова: 2; 12; 19.
Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: а) робота з методикою «Референтометрія»; б) спостереження за поведінкою натовпу:
Мета: Спостереження і порівняння поведінки натовпу різних типів.
Виберіть 2 ситуації, коли збирається натовп з певною метою (концерт; виступ релігійного чи політичного лідера; випадкове зібрання людей та ін.). Під час концертів виберіть три, на ваш погляд, суттєві ситуації, і поспостерігайте за натовпом, оцініть його поведінку за декількома показниками з допомогою 5-бальної системи. Занесіть результати спостережень у таблицю. Проаналізуйте їх за таким принципом: 1 бал – немає проявів чи епізодичні; 3 бали – помірно виражені прояви, 5 балів – яскраво виражені прояви.
Критерії оцінки
Ситуація 1
Ситуація 2
Ситуація 3
Кількість і гучність розмов

Кількість і сила криків

Кількість, амплітуда фізичних рухів

Кількість фізичних контактів і дотиків, їх якість

Міра активності учасників натовпу та особливості її прояву

Інші характеристики

Завдання та питання для контролю
1.
У чому полягає специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення груп та спільностей?
2.
Як співвідносяться поняття «група», «спільність», «колектив»?
3.
За якими критеріями класифікують соціальні групи?
4.
Назвіть причини об'єднання людей у групи.
5.
Які етнопсихологічні явища вивчає етнічна психологія?
6.
Дайте визначення понять «національний характер», «національна свідомість», «менталітет»?
7.
Перерахуйте психологічні характеристики стихійних груп?
8.
Хто з науковців займався дослідженням психології мас?
9.
Що таке масові явища? Які найбільш суттєві їх психологічні характеристики?
10.
Перерахуйте відомі вам масові явища.


80
Практичне заняття № 9
Тема. Психологія малих соціальних груп (2 год.)
Мета:1) узагальнення та закріплення знань студентів про психологічні характеристики малих соціальних груп; 2) оволодіння методами та прийомами діагностики психологічних явищ та процесів у малих соціальних групах.

План
1.
Визначення поняття малої соціальної групи. Сутнісні ознаки малої групи.
2.
Теоретичні підходи до дослідження групи у зарубіжній та вітчизняній психології.
3.
Класифікація малих соціальних груп .
4.
Поняття про групову динаміку, її процеси та механізми.
5.
Характеристика динамічних процесів у малій соціальній групі.
Література: основна: 2; 3; 7; 8; 12; 19; додаткова: 7; 9; 15; 21.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з методикою соціометричних вимірювань (соціометрія).
Завдання та питання для контролю
1.
Дайте визначення поняття «мала соціальна група».
2.
Розкрийте роль малої соціальної групи в житті людини.
3.
Дайте короткий аналіз історії дослідження малої соціальної групи.
4.
Визначте структурні характеристики малої соціальної групи.
5.
Дайте визначення поняття «групова динаміка».
6.
Назвіть етапи становлення та розвитку малої соціальної групи.
7.
Дайте визначення поняття «групова згуртованість». Назвіть чинники групової згуртованості.
8.
Що таке групова сумісність? Які види міжособистісної сумісності ви можете назвати?
9.
Розкрийте сутність групових норм та нормативної поведінки.
10.
У чому полягає проблема взаємостосунків групової більшості та меншості?
11.
Охарактеризуйте феномен групового впливу на особистість.
12.
Розкрийте сутність проблеми прийняття групового рішення. Які ви знаєте технології прийняття групового рішення?81
Практичне заняття №10
Тема. Лідерство та керівництво у малих соціальних групах (2 год.)
Мета: 1) формування знань про психологічні характеристики лідерства та керівництва як персоніфікованих форм управління малою соціальною групою; 2) оволодіння методами та прийомами діагностики психологічних особливостей лідерства і керівництва.

План
1.
Поняття про лідерство та керівництво.
2.
Аналіз наукових теорій походження лідерства.
3.
Функції керівника та здібності керівника.
4.
Стилі керівництва.
5.
Функції лідера. Типи лідерства.
6.
Лідерство та керівництво як чинники ефективності функціонування групи і внутрігрупових відносин.
Література: основна: 2; 3; 8; 12; 19; додаткова: 7; 9; 13; 15; 21.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з методикою виявлення комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ-2).
Завдання та питання для контролю
1.
У чому відмінність між поняттями «лідер» і «керівник»?
2.
Назвіть характеристики харизматичного лідера.
3.
Дайте короткий аналіз теорій лідерства.
4.
Що таке стиль керівництва?
5.
У чому полягає оптимальний підхід до вибору стилю керівництва?
6.
Чи впливає особистість керівника на внутрігрупові процеси?
Яким чином?
7.
Як ви розумієте поняття «ефективне керівництво»?
8.
Назвіть психологічні засоби розвитку лідерських здібностей.
9.
Назвіть методи діагностики лідерства та керівництва як соціально-психологічних феноменів.

82
Практичне заняття №11
Тема. Проблема особистості у соціальній психології (2 год.)
Мета:розглянути феномен особистості у контексті соціально- психологічного підходу.
План
1. Поняття особистості. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості.
2. Роль біологічних і соціальних факторів у формуванні особистості.
3. Соціально-психологічна структура особистості.
4. Соціалізація особистості.
5. Проблема соціальної зрілості особистості.
Література: основна: 2; 3; 4; 9;10;12;19; додаткова: 1; 3; 4;10;15.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з методикою «Виявлення типологічних особливостей особистості» (за К.Г. Юнгом).

Завдання та питання для контролю
1.
Розмежуйте поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість».
2.
Охарактеризуйте основні підходи до визначення поняття особистості.
3.
Дайте короткий аналіз науково-теоретичних підходів до визначення структури особистості.
4.
Що таке соціально-психологічна структура особистості? Чим вона відрізняється від загально-психологічного трактування структури особистості?
5.
Розкрийте соціально-психологічну сутність особистості.
6.
Дайте визначення поняття
«соціально-психологічний тип особистості».
7.
Розкрийте роль процесу соціалізації у розвитку особистості.
8.
Охарактеризуйте основні підходи у вченні про провідні фактори формування особистості.
9.
У чому полягає проблема соціальної зрілості особистості?
10.
Назвіть чинники соціальної зрілості особистості.

83
Практичне заняття №12
Тема. Особистість у структурі соціальних відносин (2 год.)
Мета:сформувати уявлення про особистість як суб’єкта соціальних відносин.
План
1.
Специфіка входження особистості у групу.
2.
Соціальний статус особистості як показник становища у групі.
3.
Соціальна позиція як інтегральна система вибіркових відносин особистості.
4.
Поняття соціальної установки. Структура та функції соціальної установки.
5.
Соціальна роль як реалізація статусу та позиції особистості.
6.
Генезис соціальної ролі.
Література: основна: 2; 3; 4; 9; 10; 12; 19; додаткова: 1; 3; 4; 10;15.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з опитувальником
«Шкала локус-контролю» (Дж. Роттер, адаптація В. Ядова).

Завдання та питання для контролю
1.
Що таке «соціальна позиція особистості»? Як вона формується, і як впливає на поведінку людини?
2.
Як визначається статус особистості? Назвіть чинники статусу особистості.
3.
Яку роль відіграє авторитет та престиж у формуванні статусу?
4.
Диференціюйте поняття «соціальна роль» і «соціальна функція».
5.
Що таке «рольова поведінка»?
6.
Розкрийте роль соціальної установки як поведінкової детермінанти.
7.
За яких умов соціальна установка впливатиме на поведінку людини?
8.
Охарактеризуйте теорії впливу поведінки на соціальні установки особистості.
9.
В чому полягає роль соціальних відносин у розвитку та становленні особистості?
10.
Чи існує зв'язок між соціалізацією особистості та її статусно- рольовим становленням у суспільстві? У чому він полягає?
84
Практичне заняття №13
Тема. Просоціальні та асоціальні форми поведінки особистості (2 год.)
Мета: 1) узагальнити,закріпити знання про форми та детермінанти соціальної поведінки особистості; 2) розглянути психологічні методи діагностики та корекції асоціальної поведінки та порушень соціалізації.
План
1.
Детермінанти розвитку і регулятори соціальної поведінки особистості.
2.
Поняття просоціальної поведінки. Теорії альтруїзму.
3.
Соціально-психологічна дезадаптація та асоціалізація особистості.
4.
Асоціальна поведінка: визначення, причини, види.
5.
Агресивна поведінка: причини, види, теорії агресії.
6.
Психопрофілактика і корекція соціальної дезадаптації та асоціалізації особистості.
7.
Поняття соціальної напруженості, її причини та прояви.
Література: основна: 4; 9; 12;19; 30; додаткова: 1; 3; 4; 8; 10; 12;
15; 27.

Аудиторна робота
1.
Обговорення питань за планом практичного заняття.
2.
Контроль самостійної роботи.
3.
Виконання практичних завдань: робота з тестом А. Ассінгера
(оцінка агресивності у стосунках).
Завдання та питання для контролю

1.
Дайте визначення поняття «асоціальної особистості»?
2.
Назвіть види асоціальної поведінки.
3.
Охарактеризуйте взаємозв'язок явищ асоціалізації та дезадаптації особистості.
4.
Дайте визначення поняття «маргінальність».
5.
Що таке «альтруїзм»?
6.
Охарактеризуйте роль альтруїзму у житті людства.
7.
Чи є місце альтруїзму у сучасному суспільстві?
8.
Яких відомих людей-альтруїстів ви знаєте?
9.
Назвіть фактори запобігання соціально-психологічної напруженості у суспільстві.
10.
Розкрийте роль засобів масової інформації у формуванні просоціальних та асоціальних форм поведінки особистості.
85
3.4.

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п
Завдання для самостійної роботи
К-сть годин
Форми контролю
Література
1.1 Предмет, завдання та структура соціальної
психології
1.
Три основні підходи у визначенні предмета соціальної психології.
2.
―Соціальна психіка‖ як об’єкт дослідження соціальної психології.
3.
Системно–структурні компоненти соціальної психіки, їх характеристика.
5
Практ. заняття
№1, екзамен
Основна:
2;19.
Додаткова:
11.
1.2 Становлення та історія розвитку соціальної
психології як науки
1.
Причини виникнення соціальної психології.
2.
Внесок провідних психологічних шкіл у розробку проблем соціальної психології.
3.
Теоретичні та емпіричні джерела соціальної психології.
5
Практ. заняття
№2, екзамен
Основна:
12;23.
Додаткова:
11.
1.3 Методологія
та
методи
дослідження
соціальної психології
1.
Рівні дослідження соціальної психології.
2.
Загальна та спеціальна методологія.
3.
Методи соціально-психологічного тренінгу.
4.
Методи соціальної психорегуляції.
5.
Концептуально-діалогічні методи соціальної психології.
6
Практ. заняття
№3, екзамен
Основна:
15;19.
Додаткова:
12.
1.4 Прикладна соціальна психологія
1.
Функції прикладної соціальної психології.
2.
Види прикладних соціально-психологічних досліджень.
3.
Прикладні соціально-психологічні дослі- дження у сфері ЗМІ
5
Контр. робота, екзамен
Основна:
15;19.
Додаткова:
12.
2.1 Спілкування як соціально-психологічний
феномен
1.
Психологічна культура як умова успішного спілкування.
2.
Соціокультурні аспекти спілкування.
3.
Особистість у контексті спілкування.
5
Практ. заняття
№4, екзамен
Основна:
12;19.
Додаткова:
12.
2.2 Моделі та стилі спілкування
1.
Теорії маніпуляції.
2.
Сучасні технології маніпуляції масовою свідомістю.
3.
Маніпулятивні технології у ЗМІ.
5
Контр. робота, екзамен
Основна:
3;8;19.
Додаткова:
4;9.
2.3 Соціальна комунікація і міжособистісна
взаємодія
1.
Специфіка міжособистісного інформаційного обміну.
2.
Інформаційний обмін у сучасному суспільстві.
3.
Фасцинація. Технології фасцинації.
4.
Мотиви соціальної взаємодії: кооперація, альтруїзм, рівність, конкуренція,
індивідуалізм, агресія та ін.
5
Практ. заняття
№5, екзамен
Основна:
3;8;19.
Додаткова:
4;9.


86 2.4 Соціальна перцепція. Способи впливу у
процесі спілкування
1.
Перцептивні компоненти спілкування
(взаємосприйняття, взаємооцінка, взаєморозуміння).
2.
Види психологічного впливу: переконання, прохання, примус, деструктивна
і конструктивна критика,
ігнорування, маніпуляція, формування прихильності.
3.
Візуальна психодіагностика.
5
Практ. заняття
№6, екзамен
Основна:
3;8;19.
Додаткова:
4;9.
2.5 Конфлікт як соціально-психологічне явище
1.
Вікові кризи і конфлікти в житті людини.
2.
Екзистенціальні кризові ситуації,
їх характеристика.
3.
Характеристика основних типів міжособистісних конфліктів та способи їх вирішення.
4.
Типологія конфліктної особистості.
5
Практ. заняття
№7, екзамен
Основна:
8;19.
Додаткова:
26;22 3.1 Група як соціально-психологічний феномен.
Психологія великих груп та стихійних
спільностей
1.
Утворення великої соціальної групи та механізми її функціонування.
2.
Сталі спільності: етноси, нації, народи, соціальні класи, професійні та вікові групи тощо.
3.
Характеристика стихійних спільностей
(натовп, юрба, публіка).
4.
Масова комунікація як різновид міжгрупового спілкування.
5
Практ. заняття
№8, екзамен
Основна:
1;2;3; 19;25.
Додаткова:
2;12;19.
3.2 Психологія
малих
соціальних
груп.
Динамічні процеси у малих соціальних
групах
1.
Проблеми дослідження малої групи.
2.
Причини виникнення групової норми.
3.
Поняття про референтну групу. Теорії референтних груп Т.Хаймена, Ч.Кулі,
В.Джеймса, А.В.Петровського.
4.
Групові конфлікти та способи їх розв'язання.
5
Практ. заняття
№ 9, екзамен
Основна: 2;
3;7;8.
Додаткова:
7;9;15;21.
3.3 Лідерство
та керівництво як форми
управління соціальних груп
1.
Розвиток теорій лідерства. Порівняльний аналіз типологій лідерства.
2.
Лідерство в сучасних умовах розвитку суспільства.
3.
Харизматичний лідер: історичний екскурс.
5
Практ. заняття
№ 10, екзамен
Основна:
3;8;12;19.
Додаткова:
7;9;13;15.
4.1 Особистість
як соціально-психологічний
феномен
1.
Соціально-психологічні теорії особистості.
2.
Соціально-психологічна природа особистості.
3.
Особливості взаємозв’язку особистості та суспільства.
5
Практ. заняття
№ 11, екзамен
Основна:
9;10;12;19.
Додаткова:
3;4;10;15.


87 4.2
Соціалізація особистості
1.
Аналіз підходів до класифікації стадій соціалізації.
2.
Вікові особливості соціалізації особистості.
3.
Моделі соціалізації особистості.
4.
Особливості соціалізації особистості в сучасному суспільстві.
5
Контр. робота, екзамен
Основна:
2; 3;4
Додаткова:
1;3;4;10;15.
4.3
Особистість у структурі суспільних відносин
1.
Поняття про «позицію особистості» за
А.Адлером.
2.
Рольова теорія особистості В.А.Ядова.
3.
Ціннісні орієнтації особистості.
4.
Соціальний контроль особистості.
6
Практ. заняття
№ 12, екзамен
Основна:
2; 3;4
Додаткова:
1;3;4;10;15 4.4
Просоціальні та асоціальні форми поведінки
особистості
1.
Зовнішні
(ситуативні) та внутрішні
(особистісні) чинники альтруїстичної поведінки.
2.
Вплив референтної групи на формування асоціальної поведінки.
3.
Патологічна та непатологічна соціальна дезадаптація.
4.
Профілактика суїцидальної поведінки.
5
Практ. заняття
№ 13, екзамен
Основна:
4;9;12;19;
30.
Додаткова:
4;8;10;
12;15;27.
ВСЬОГО:
82


88
3.5.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
(індивідуальні навчально-дослідні завдання)

Мета: поглиблення самостійної роботи студентів над опануванням навчального матеріалу; систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування студентами отриманих знань; розвиток навичок самостійної роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал