Навчально-методичний комплекс дисципліни Кам'янець-Подільський 2011 2Pdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Н.І. БІГУН
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Навчально-методичний комплекс дисципліни
Кам'янець-Подільський – 2011


2
УДК 316.6 (075.8)
ББК 88.5я73
Б59
Рецензенти:
Булах І.С. –

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та консультативної психології
Інституту соціології, психології та управління НПУ
імені М.П. Драгоманова.
Шинкарюк А.І. –

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка.
Русова В.В. –

кандидат психологічних наук, завідувач відділу моніторингу обдарованості дітей та молоді Інституту обдарованої дитини
НАПН України.

Рекомендовано до друку вченою радою
Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
протокол № 7 від 30 червня 2011р.


Бігун Н.І.Соціальна психологія: навчально-методичний комплекс дисципліни / Н.І. Бігун. – Кам'янець-Подільський: Медобори - 2006,
2011. – 108 с.


Навчально-методичний комплекс дисципліни
«Соціальна психологія» розкриває основний зміст навчальної дисципліни. Містить модульну програму курсу, робочу навчальну програму, що включає тематику лекційних та практичних занять, індивідуальних навчально- дослідних завдань, питання до самостійної, контрольної роботи та
іспиту.
Для викладачів вищих навчальних закладів та студентів спеціальності 6.04.0100 «Психологія».
УДК 316.6 (075.8)
ББК 88.5я73

© Бігун Н.І., 2011


3
ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………
4 1.
Загальна характеристика навчальної дисципліни……….
5 2.
Модульна навчальна програма………………………….
6 2.1. Пояснювальна записка………………………………….
6 2.2. Тематичний план курсу…………………………………
9 2.3. Зміст дисципліни………………………………………….
11 3.
Робоча навчальна програма ……………………………
16 3.1. Зміст теоретичної підготовки……………………………
16 3.2. Лекційні заняття………………………………………….
20 3.3. Практичні заняття……………………………………….
72 3.4. Самостійна робота……………………………………….
85 3.5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання:…………….
88 тематика рефератів та вимоги до їх написання………………..
88 тематика курсових робіт………………………………………...
89 методичні вказівки до написання курсових робіт ......................................... 69 91 3.6. Модульні контрольні роботи……………………………
94 3.7. Програма семестрового іспиту………………………….
99 3.8. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів………………………...
102 3.9. Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни…………………..
103 3.10 Навчально-методичне забезпечення. Список літератури
104
4
ПЕРЕДМОВА

Курс «Соціальна психологія» належить до базових дисциплін теоретичної підготовки студентів спеціальності 6.04.0100 «Психологія».
Він також викладається студентам спеціальності «Педагогіка»,
«Соціальна педагогіка», «Соціальна допомога», «Корекційна освіта»,
«Політологія» та інших напрямків професійної підготовки системи
«людина – людина».
Навчально-методичний комплекс дисципліни
«Соціальна психологія» розроблено за модульно-рейтинговою системою, згідно з вимогами освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки психологів та навчального плану факультету психології.
Мета навчально-методичного комплексу дисципліни полягає у забезпеченні студентів навчально-методичними матеріалами необхідними для вивчення курсу «Соціальна психологія».
У НМК визначено роль і значення навчальної дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності психолога; розкрито зміст навчального матеріалу з курсу «Соціальна психологія»; визначено систему знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти студенти, а також рівні їх сформованості.
Курс дисципліни «Соціальна психологія» спрямований на ознайомлення студентів з провідною проблематикою, теоретичними та прикладними напрямками, методологією та методами досліджень соціальної психології; особливостями її історичного розвитку; формування знань про соціально-психологічні проблеми особистості, міжособистісного спілкування та взаємодії, психологічні особливості функціонування соціальних груп і міжгрупових взаємин; вироблення науково-дослідницьких умінь та практичних навичок застосування знань з даного курсу; формування у студентів інтересу до соціальної психології як прогресивної галузі психологічної науки і практики.
Даний навчально-методичний комплекс апробовано в ході багаторічного читання курсу «Соціальна психологія» в умовах вищої школи. НМК містить тези лекцій згідно тематичного плану курсу, розробки практичних занять (плани проведення, методичне забезпечення), завдання для самостійної роботи студентів, теми курсових робіт та рефератів, перелік основної та додаткової літератури до курсу.
Навчально-методичний комплекс дисципліни
«Соціальна психологія» призначений для викладачів і студентів вищої школи різного рівня акредитації, педагогів та слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців.

5
1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

Напрям 0401 Психологія
Спеціальність 6.04.0100 Психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівця бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни нормативна
Семестри четвертий
Види контролю іспит

№ п/п
Структура навчальної дисципліни
Кількість
1.
Кредити за ECST
4 2.
Модулі
2 3.
Змістові модулі
4 4.
Всього годин
-аудиторні
-позаурочні
144 62 82 5.
Види теоретичної і практичної підготовки:
-лекції
-практичні заняття
36 266
2.

МОДУЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

2.1. Пояснювальна записка
Курс соціальної психології є одним з базових курсів теоретичної підготовки психологів та належить до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Зміст дисципліни складають узагальнені знання про психологічні особливості соціального буття людини, закономірності становлення соціально-психологічної реальності, її структуру, механізми розвитку та функціонування.
Соціально-психологічна реальність формується на перетині соціального та індивідуального (психічного), у процесі взаємодії людини і суспільства. Вона складна, багаторівнева, розгалужена, сповнена суперечностей, іноді хаотична, і разом з тим, структурована та детермінована специфічними закономірностями розвитку й функціонування.
У просторі соціального буття людина розвивається, реалізує свій потенціал, задовольняє широке коло потреб: соціальних, особистісних, професійних та ін. Соціальне середовище є необхідною умовою повноцінного розвитку людини, оскільки воно забезпечує її
інформаційними, духовними, пізнавальними, культурними ресурсами цього розвитку; стимулює до активності та регулює й контролює цю активність. Разом з тим, соціум представляє для людини й певну небезпеку у вигляді деструктивних соціальних явищ та тих психологічних проблем, які виникають у процесі взаємодії індивіда і суспільства (непорозуміння, конфлікти, психотравми, стреси тощо).
Питома вага проблем людини, у розв’язанні яких вона потребує кваліфікованої допомоги психолога, є соціально обумовленими. Тому психолог зобов’язаний володіти знаннями про соціально-психологічні закономірності взаємодії між людьми у системах «індивід-індивід»,
«індивід-група», «група-група».
Знання із соціальної психології необхідні психологу не лише у сфері надання психологічної допомоги. Результати соціально- психологічних досліджень, особливо їх прикладні аспекти, все активніше застосовуються у різних професійних галузях: у сфері управління, менеджменту, бізнесу, реклами, політичній, військовій, сфері правоохорони, засобів масової комунікації. Це обумовлює розширення меж професійної діяльності психолога та вимагає відповідних знань.
Тематика навчального курсу «Соціальна психологія» охоплює основні напрямки соціально-психологічних досліджень; розкриває феноменологічні аспекти соціально-психологічної реальності; сутність, механізми розвитку й функціонування соціально-психологічних явищ і процесів.


7
Зміст курсу, відповідно до навчальної програми, включає чотири модулі. Тематика першого модулю розкриває місце і роль соціальної психології в системі наукового знання. У другому модулі відображено соціально-психологічні характеристики спілкування та міжособистісних взаємовідносин. Третій змістовий модуль представляє соціальну психологію груп і міжгрупової взаємодії. Зміст четвертого модулю розкриває соціально-психологічні проблеми особистості.
Метою курсу «Соціальна психологія» є формування у студентів системи знань про соціально-психологічні явища й процеси, вироблення практичних умінь та навичок їх дослідження і управління.
Завдання курсу:
1.
Формування у студентів теоретичних знань із соціальної психології.
2.
Вироблення практичних навичок професійної роботи з використанням знань даного курсу.
3.
Стимулювання творчої активності в ході самостійної роботи та виконання науково-дослідних завдань.

Вимоги до знань та умінь студентів
Студенти повинні знати:
- предмет, завдання, категорії соціальної психології;
-
історичні етапи становлення соціальної психології як самостійної галузі наукового знання;
- методи дослідження соціально-психологічних явищ та процесів;
- особливості прикладної соціальної психології;
- соціально-психологічні характеристики спілкування та міжособистісної взаємодії;
- труднощі спілкування, їх причини та методи подолання;
- психологічні особливості великих груп та масових явищ;
- психологічні характеристики малих соціальних груп і між- групової взаємодії;
- соціально-психологічні аспекти становлення особистості, проблеми її соціалізації, особливості функціонування особистості у структурі суспільних відносин.

Студенти повинні вміти:

- грамотно оперувати понятійно-категоріальним апаратом соціальної психології;
- застосовувати теоретичні знання у практично-прикладній діяльності;
- розробляти програми, адекватно підбирати та ефективно застосовувати методи соціально-психологічних досліджень;
- здійснювати соціально-психологічну діагностику особистості,


8 групових процесів;
- володіти навичками постановки соціально-психологічного діагнозу;
- здійснювати професійний аналіз соціально-психологічних явищ і процесів;
- володіти соціально-психологічними технологіями впливу та надання психологічної допомоги у розв’язанні конфліктів, оптимізації соціальних стосунків, налагодженні ефективної взаємодії, профілактиці та подоланні соціальної дезадаптації;
- вирішувати прикладні соціально-психологічні завдання у різних сферах соціального буття.
Методи навчання: лекційні та практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.
Методи контролю: поточне усне та письмове опитування, контроль виконання самостійних та індивідуальних навчально- дослідницьких завдань, модульні контрольні роботи, іспит.9

2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Назва теми
Кількість годин
В
сьог
о
В
сьог
о
ауд
и
тор
н
и
х
Л
ек
ц
ії
Пр
ак
ти
ч
н
і
Сам
ос
тій
н
а
р
обота

ІНД
З
Змістовий модуль І. Місце і роль соціальної психології в системі наукового
знання
1.1.
Предмет, завдання та структура соціальної психології
8 4
2 2
4
-
1.2.
Становлення та історія розвитку соціальної психології як науки
8 4
2 2
4
-
1.3.
Методологія та методи дослідження соціальної психології
6 2
1 1
4
-
1.4.
Прикладна соціальна психологія
7 2
1 1
5
-
Змістовий модуль ІІ. Соціально-психологічні закономірності спілкування та
міжособистісної взаємодії
2.1.
Спілкування як соціально-психологічний феномен
11 3
2 1
5 3
2.2.
Моделі та стилі спілкування
8 3
2 1
5
-
2.3.
Соціальна комунікація і міжособистісна взаємодія
7 4
2 2
3
-
2.4.
Соціальна перцепція. Способи впливу у процесі спілкування
11 6
4 2
3 2
2.5.
Конфлікт як соціально-психологічне явище
10 4
2 2
4 2
Змістовий модуль ІІІ. Соціальна психологія груп
3.1.
Група як соціально-психологічний феномен.
Психологія великих груп та стихійних спільностей
10 6
4 2
4
-
3.2.
Психологія малих соціальних груп. Динамічні процеси у малих соціальних групах
12 6
4 2
4 2
3.3.
Лідерство та керівництво як форми управління соціальних груп
8 4
2 2
4
-
Змістовий модуль ІV. Соціально-психологічні проблеми особистості
4.1.
Особистість як соціально-психологічний феномен
10 3
2 1
5 2
4.2.
Соціалізація особистості
8 3
2 1
5
-
4.3.
Особистість у структурі суспільних відносин
10 4
2 2
4 2
4.4.
Просоціальні та асоціальні форми поведінки особистості
10 4
2 2
4 2
Всього
144 62 36 26 67 15
10
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Назва теми
Кількість годин
В
сьог
о
В
сьог
о
ауд
и
тор
н
и
х
Л
ек
ц
ії
Пр
ак
ти
ч
н
і
Сам
ос
тій
н
а
р
обота

ІНД
З
Змістовий модуль І. Місце і роль соціальної психології в системі наукового
знання
1.5.
Предмет, завдання та структура соціальної психології
8 1
1
-
7
-
1.6.
Становлення та історія розвитку соціальної психології як науки
8
-
-
-
8
-
1.3. Методологія та методи дослідження соціальної психології
6 1
1
-
5
-
1.4. Прикладна соціальна психологія
7 1
-
1 6
-
Змістовий модуль ІІ. Соціально-психологічні закономірності спілкування та
міжособистісної взаємодії
2.1. Спілкування як соціально-психологічний феномен
11 1
1
-
7 3
2.2. Моделі та стилі спілкування
8
-
-
-
8
-
2.3. Соціальна комунікація і міжособистісна взаємодія
7
-
-
-
7
-
2.4. Соціальна перцепція. Способи впливу у процесі спілкування
11 1
-
1 8
2 2.5. Конфлікт як соціально-психологічне явище
10 1
1
-
7 2
Змістовий модуль ІІІ. Соціальна психологія груп
3.1.Група як соціально-психологічний феномен.
Психологія великих груп та стихійних спільностей
10 1
1
-
9
-
3.2.Психологія малих соціальних груп. Динамічні процеси у малих соціальних групах
12 1
1
-
9 2
3.3.Лідерство та керівництво як форми управління соціальних груп
8 1
-
1 7
-
Змістовий модуль ІV. Соціально-психологічні проблеми особистості
4.1. Особистість як соціально-психологічний феномен
10 1
1
-
7 2
4.2. Соціалізація особистості
8
-
-
-
8
-
4.3. Особистість у структурі суспільних відносин
10 1
1
-
7 2
4.4. Просоціальні та асоціальні форми поведінки особистості
10 1
-
1 7
2
Всього
144 12 8
4 117 15

11
2.3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ
НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Тема 1.1. Предмет, завдання та структура соціальної психології
Предмет соціальної психології. Проблематика та основні напрямки досліджень соціальної психології. Завдання соціальної психології. Функції соціальної психології: методологічна
(концептуально-ідеологічна); теоретико-пізнавальна
(прогностично-відображальна); прикладна
(практично-інструментальна).
Структура соціальної психології. Сфери застосування соціально- психологічних знань. Зв'язок соціальної психології з іншими науками.
Проблеми і перспективи розвитку соціальної психології.

Тема 1.2. Становлення та історія розвитку соціальної
психології як науки
Передумови виникнення соціальної психології як самостійної наукової галузі. Перші соціально-психологічні теорії.
Розвиток зарубіжної соціальної психології. Експериментально- прикладний період розвитку соціальної психології. Експериментальний етап у розвитку соціальної психології.
Розвиток вітчизняної соціальної психології: радянська доба та період незалежності. Сучасний стан розвитку світової та вітчизняної соціальної психології.
Тема 1.3. Методологія та методи дослідження соціальної психології
Поняття методології наукового дослідження. Методологічні основи соціально-психологічних досліджень. Специфічні особливості соціально- психологічних досліджень.
Принципи соціально-психологічних досліджень.
Етапи соціально-психологічного дослідження. Програма соціально- психологічного дослідження. Характеристика методів дослідження у соціальній психології. Етичні проблеми соціально-психологічних досліджень.
Тема 1.4. Прикладна соціальна психологія
Предмет і завдання прикладної соціальної психології. Специфічні особливості прикладних досліджень у соціальній психології.
Сфери прикладних соціально-психологічних досліджень. Прикладна соціальна психологія у сфері економіки та виробництва. Прикладна соціальна психологія у сфері управління. Прикладна соціальна психологія у сфері політики. Прикладна соціальна психологія у правовій сфері.
Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки. Прикладна соціальна психологія у галузі охорони здоров’я. Сімейна проблематика у контексті прикладної соціальної психології.


12
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Тема 2.1. Спілкування як соціально-психологічний феномен
Поняття спілкування у соціальній психології. Загальна характеристика спілкування. Спілкування у структурі соціальних і міжособистісних стосунків. Розвиток спілкування в онтогенезі.
Функції спілкування. Структура спілкування. Види спілкування.
Форми спілкування: бесіда, нарада, переговори, збори, публічний виступ.
Рівні спілкування: макрорівень, мезарівень, мікрорівень. Типи спілкування: менторський, інформативний, конфронтаційний, «натхненне спілкування».
Особливості спілкування у сучасному світі.
Тема 2.2. Моделі та стилі спілкування
Поняття моделей спілкування та їх порівняльна характеристика.
Актуалізаторська модель спілкування.
Особистісні властивості актуалізатора.
Маніпулятивна модель спілкування. Причини маніпулятивного спілкування. Особистісні характеристики маніпулятора. Маніпулятивні типи особистості. Етичні проблеми маніпулятивного спілкування.
Поняття стилю спілкування. Характеристика стилів спілкування.
Умови ефективного спілкування.

Тема 2.3. Соціальна комунікація і міжособистісна взаємодія
Соціальна комунікація як структурна складова спілкування.
Комунікативний простір міжособистісних стосунків. Поняття комунікації.
Види комунікації: спонукальна, констатуюча, аксіальна і ретиальна. Засоби комунікації. Психологічні особливості вербальної та невербальної комунікації. Суб'єктивні канали сприйняття та передача інформації.
Комунікативні бар'єри та їх подолання. Специфіка міжособистісного
інформаційного обміну.
Загальна характеристика міжособистісної взаємодії. Поняття соціальної
інтеракції. Структура інтеракції. Типи та стратегії міжособистісної взаємодії (інтеракції). Потреба людини в міжособистісних контактах та взаємодії.
Тема 2.4. Соціальна перцепція. Способи впливу у процесі спілкування
Соціальне і міжособистісне пізнання. Особливості міжособистісного пізнання. Поняття соціальної перцепції. Роль соціальної перцепції у процесі взаєморозуміння.
Механізми соціальної перцепції
(взаєморозуміння). Атрибуція та помилки атрибуції. Деформації соціальної перцепції.
Психологія впливу. Способи і механізми впливу у процесі спілкування.
Реакція зараження. Паніка. Навіювання. Наслідування. Мода та чутки як соціально-психологічні феномени.


13
Тема 2.5. Конфлікт як соціально-психологічне явище
Деструктивна та конфліктна взаємодія. Причини та ознаки утрудненого спілкування. Поняття конфлікту. Види конфліктів.
Причини конфліктів. Структура конфлікту. Фази та динаміка конфлікту. Стратегії конфліктної взаємодії.
Управління конфліктом.
Методи розв’язання конфлікту.
Профілактика конфліктів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП

Тема 3.1. Група як соціально-психологічний феномен.
Психологія великих груп та стихійних спільностей
Поняття соціальної групи.
Ознаки та психологічні характеристики групи. Функції групи: соціалізація, інструментальна, експресивна, підтримуюча та ін. Класифікація груп.
Психологічні характеристики великих соціальних груп та спільностей. Структура психології соціальних груп. Класифікація великих груп. Психологічні особливості організованих соціальних груп та неорганізованих спільностей. Масові соціально-психологічні явища.
Психологія етнічних груп.
Поняття етнічної групи.
Етнопсихологічні категорії: етнос, національний характер, національна свідомість, національна самосвідомість, менталітет, національні стереотипи, етноцетризм. Психологічні особливості українського національного характеру.

Тема 3.2. Психологія малих соціальних груп. Динамічні процеси
у малих соціальних групах
Поняття малої соціальної групи. Історія дослідження малих соціальних груп. Класифікація малих соціальних груп. Теоретичні підходи до дослідження груп у зарубіжній та вітчизняній психології.
Структура малої соціальної групи (структурні зв’язки на базі спільної діяльності, структурні зв’язки на базі спілкування; формальна структура малої соціальної групи, неформальна структура малої соціальної групи).
Поняття про групову динаміку. Процеси групової динаміки.
Утворення і розвиток малої соціальної групи. Основні стадії групоутворення. Групова згуртованість. Механізми формування групової згуртованості. Групова (міжособистісна) сумісність.
Групові норми та нормативна поведінка. Проблема прийняття групового рішення. Феномен групового впливу. Види групового


14 впливу на особистість. Групова більшість та групова меншість.
Внутрішньо-групові конфлікти.
Психологія міжгрупових відносин. Міжгрупове сприйняття.
Міжгрупові конфлікти.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал