Навчальний посібник xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxviiСторінка5/15
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.37 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

cmxiii.

cmxiv.Контрольні запитання та завданняbusinessman-and-question-mark-piccmxv.

cmxvi.1. Назвіть основні елементи, що характеризують моделі корпоративного управління.

cmxvii.2. Поясніть, у чому полягає особливість структури володіння акціями і контролю над корпорацією в англо-американській моделі корпоративного управління.

cmxviii.3. Дайте сутнісну характеристику західноєвропейської моделі корпоративного управління.

cmxix.4. Поясніть теоретичні основи управління об’єктами корпоративного типу.

cmxx.5. Які дії потребують схвалення акціонерами в німецькій системі корпоративного управління?

cmxxi.6. Назвіть ключових учасників корпоративних відносин у японській моделі управління.

cmxxii.7. Назвіть основні ознаки та сфери поширення перехідної моделі корпоративного управління.cmxxiii.

cmxxiv.

cmxxv.Розділ 4cmxxvi.000bsdfw

cmxxvii.Корпоративні цінні папери

cmxxviii.

cmxxix.4.1. Акції: визначення і види.

cmxxx.4.2. Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.

cmxxxi.4.3. Облігації як корпоративні цінні папери.cmxxxii.

cmxxxiii.4.1. Акції: визначення і види

cmxxxiv.

cmxxxv.Акції є одним із найбільш поширених видів цінних паперів, що обертаються сьогодні на фондовому ринку Україні. Так, на початок 1999 року частка акцій у структурі емісійних цінних паперів фондового ринку України складала 98 %.

cmxxxvi.Правовий режим акцій визначається законами «Про цінні папери і фондову біржу», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку- цінних паперів в Україні», «Про господарські товариства» та іншими нормативними актами.

cmxxxvii.Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства (ч. І ст. 4 Закону «Про цінні папери і фондову біржу»).

cmxxxviii.Тільки юридична особа у формі акціонерного товариства має право на випуск акцій. Випуск акцій акціонерним товариством є одним із необхідних етапів його створення, а також засобом залучення фінансових ресурсів у процесі подальшої господарської діяльності товариства.

cmxxxix.Акціонерне товариство може випускати акції різних видів. Розрізняють поняття:  • категорія акції (прості, привілейовані);

  • тип акції (іменні, на предʼявника).

  • за формою випуску акції підрозділяються на акції в документарній і бездокументарній формі.

cmxl.Обсяг корпоративних прав, що випливають з акції, залежить від категорії акції.

cmxli.Привілейовані акції дають їх власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна товариства у випадку його ліквідації. Виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться в розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року недостатній, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду. Пріоритетна участь у розподілі майна товариства у випадку його ліквідації реалізується акціонерами — власниками привілейованих акцій, шляхом одержання з майна товариства заздалегідь визначеної в акції ліквідаційної вартості перед розподілом цього майна серед власників простих акцій. Держателі привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено статутом. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного фонду акціонерного товариства. Товариство може розміщати один або кілька типів привілейованих акцій, що надають їх власникам різний обсяг прав.

cmxlii.Прості акції дають акціонеру право: брати участь в управлінні справами товариства; брати участь у розподілі чистого прибутку після виплати дивідендів по привілейованих акціях; при ліквідації товариства брати участь у розподілі його майна, що залишилося після розрахунків з усіма кредиторами і власниками привілейованих акцій.

cmxliii.Сьогодні привілейовані акції випускаються досить рідко. Доцільність випуску привілейованих акцій для товариства ускладнюється тим, що його статутний фонд формується за рахунок коштів акціонерів, які не беруть участі в управлінні. Акціонери, що одержують привілейовані акції, зменшують ризик своїх капіталовкладень, оскільки мають гарантоване право на фіксований дивіденд і виплату заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості акції.

cmxliv.Відкрите акціонерне товариство може випускати акції іменні і на пред'явника. Закрите акціонерне товариство може випускати тільки іменні акції. У іменних акціях зазначена особа їх власника (його прізвище, ім'я та по батькові або найменування вказані на бланку цінного папера), вони передаються шляхом вчинення індосаменту (передавального запису, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Держателі іменних акцій реєструються в спеціальному реєстрі. Акції на пред'явника не містять імені або найменування їх власника, вони передаються вільно, для реалізації корпоративних прав по даній акції досить її пред'явлення будь-якою особою. Акціонерне товариство веде загальний облік акцій на пред'явника і йому не доступна інформація про їх власників. Громадяни можуть бути держателями, як правило, іменних акцій. Акції на пред'явника дуже привабливі для інвесторів, оскільки дозволяють вільно здійснювати їх передачу у власність іншим особам (не супроводжується ніякими формальностями), особистість власника акції залишається невідомою для товариства і третіх осіб.

cmxlv.У процесі приватизації майна державних підприємств шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства можуть випускатися тільки прості іменні акції.

cmxlvi.Акції можуть випускатися в документарній і бездокументарній формах.

cmxlvii.Випуск акцій у документарній формі здійснюється шляхом виготовлення і видачі акціонерам сертифікатів акцій. Сертифікат акції — це бланк цінного папера, що містить установлені законом реквізити і засвідчує право власності на акції. Друк сертифікатів акцій може здійснюватися Банкнотно-монетним двором Національного банку України і спеціалізованими поліграфічними підприємствами Міністерства фінансів України на підставі замовлень, що надійшли від акціонерних товариств. Вимоги до бланків сертифікатів цінних паперів, їх зовнішнього вигляду, обов'язкових реквізитів, а також вимоги стосовно захисту сертифікатів цінних паперів від підробок установлені Положенням про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженим рішенням ДКЦПФР № 95. від 31.07.1998 р.

cmxlviii.Обов'язковими реквізитами бланка сертифіката акцій є:


  1. найменування цінного папера — акція.

  2. найменування і місцезнаходження емітента;

  1. серія і номер сертифіката;

  2. дата випуску;

  3. тип (іменні, на пред'явника) і категорія (прості, привілейовані);

  4. ім'я власника (для іменних акцій);

  5. кількість акцій;

  6. номінальна вартість;

  7. термін виплати дивідендів;

  1. підпис керівника або іншої уповноваженої особи;

  2. печатка емітента;

  3. реквізити реєстроутримувача (для іменних акцій);

cmxlix.Акціонери — власники акцій у документарній формі реєструються в реєстрі власників іменних цінних паперів, що може вестись незалежним реєстратором або самим товариством (за умов, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

cml.Акції в бездокументарній формі існують у вигляді облікових записів на рахунку зберігача (на електронних носіях інформації). У випадку емісії акцій у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає обсягу зареєстрованого випуску і передає його в обраний ним депозитарій. Глобальний сертифікат — це документ, оформлений у ДКЦПФР на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, що підтверджує право на здійснення операцій із цінними паперами даного випуску в Національній депозитарній системі. Вимоги до порядку оформлення і форми глобального сертифіката встановлені Положенням про глобальний сертифікат емісії цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням ДКЦПФР № 25 від 12.02.1998 р. На період підписки на акції оформляється тимчасовий глобальний сертифікат, що замінюється на постійний після реєстрації випуску акцій у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку або анулюється у випадку визнання цього випуску таким, що не відбувся. Глобальний сертифікат зберігається в депозитарії протягом усього періоду існування цінних паперів у бездокументарній формі.

cmli.Підтвердженням права власності на акції, випущені в бездокументарній формі, є виписка з рахунку в цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний видати власнику акцій. Інформація про акціонерів – власників акцій у бездокументарній формі міститься в обліковому реєстрі рахунків акціонерів. Порядок здійснення операцій з акціями в бездокументарній формі, ведення реєстру рахунків акціонерів визначаються Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням ДКЦПФР №61. від 26.05.1998 р. Депозитарну діяльність мають право здійснювати юридичні особи, що відповідають вимогам Закону «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», і мають дозвіл на депозитарну діяльність, виданий ДКЦПФР відповідно до Ліцензійних умов здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням ДКПБФР і Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва № 49/60 від 14.03.2001 р.

cmlii.Форма випуску акцій визначається рішенням емітента про випуск акцій і затверджується ДКЦПФР при реєстрації випуску акцій. Акціонерні товариства, що виникають у процесі приватизації, із самого початку своєї діяльності повинні орієнтуватися на стандарти випуску акцій у бездокументарній формі. Акції в документарній формі можуть бути знерухомлені шляхом депонування їх сертифікатів у зберігача і/або в депозитарії. Правовий режим знерухомлених акцій збігається з правовим режимом акцій у бездокументарній формі.

cmliii.Бездокументарна форма випуску акцій значно спрощує обіг акцій, здійснення будь-яких операцій з ними; є більш дешевою в порівнянні з документарною; надає можливість швидкого обігу акцій на організованому біржовому і позабіржовому ринках.

cmliv.Основними характеристиками акції, закріпленими в стат-тях 4, 5 Закону «Про цінні папери і фондову біржу» виступають: безстроковість, неподільність, наявність вартості.

cmlv.Строк обігу акції не обмежений, вона існує доти, поки не буде прийняте рішення про анулювання акцій у випадку зміни розміру статутного фонду, деномінації акцій, реорганізації або ліквідації товариства.

cmlvi.Акція неподільна. Вона може належати на правах спільної власності декільком особам, але усі вони мають права одного акціонера і можуть здійснювати ці права через одного з них або через загального представника (на підставі договору доручення і належно оформленої довіреності).

cmlvii.Акція - це грошовий документ, що має визначену вартість. Розрізняють номінальну, емісійну, ринкову й балансову вартість акції.

cmlviii.Номінальна вартість — це умовна величина, що дорівнює розміру частки в статутному фонді акціонерного товариства, яка припадає на одну акцію. Номінальна вартість акції визначається засновниками товариства довільно, з урахуванням того, на яку категорію інвесторів орієнтований випуск акцій. Сумарна номінальна вартість придбаних інвесторами акцій складає статутний фонд акціонерного товариства. Номінальна вартість виступає обов'язковим реквізитом акції, але при цьому носить суто інформаційний (навіть «історичний») характер і не має істотного значення для подальшого обігу акцій на ринку. Всі акції акціонерного товариства, включаючи привілейовані, повинні мати однакову номінальну вартість. ДКЦПФР визначена мінімальна номінальна вартість акції — 0,01 грн. Номінальна вартість акції не може бути меншою за мінімальну номінальну вартість і повинна бути кратною їй. Для відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, встановлена стандартна номінальна вартість акції, що складає 0,25 грн. Акціонерне товариство має право змінювати номінальну вартість акції. Такі зміни можуть здійснюватися: а) у зв'язку зі зміною статутного фонду акціонерного товариства (збільшенням, зменшенням); б) у зв'язку з деномінацією акцій — зміною їх номінальної вартості, не пов'язаною зі зміною статутного фонду (здійснюваною в його межах). Деномінація може мати форму дроблення або консолідації акцій.

cmlix.Емісійна вартість — це вартість придбання акцій їх першими власниками (у ході розміщення випущених в обіг акцій першої або додаткової емісії). Емісійна вартість може дорівнювати номінальній або перевищувати її. Різниця між емісійною і номінальною вартістю акції складає емісійний прибуток товариства, що включається до складу його валового прибутку (враховується як додатковий, а не статутний капітал). Статутний фонд не може бути збільшений на суму емісійного прибутку.

cmlx.Ринкова вартість акції — це основний показник ліквідності акції, що формується під впливом попиту і пропозиції, що складаються на фондовому ринку. Ринкова вартість акції залежить від багатьох чинників, таких як фінансовий стан товариства, його ділова репутація, перспективи розвитку, розмір дивідендів, що виплачуються, якість проведеної рекламної компанії й ін. Ринкова вартість може дорівнювати номінальній або бути більшою чи меншою за неї. Балансова (бухгалтерська) вартість акції відбиває частку власного капіталу (чистих активів товариства), яка припадає на одну акцію.cmlxi.

    1. Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерного товариства

cmlxii.

cmlxiii.Існування можливості для вже створених акціонерних товариств проводити емісію додаткової кількості акцій означає, що підприємство має змогу залучати додаткові фінансові ресурси.

cmlxiv.Порядок збільшення статутного капіталу акціонерних товариств регулюється Законом України «Про господарські товариства» і Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статуного капіталу акціонерних товариств, затвердженим Рішенням ДКЦП та ФР № 387 від 22.02.2007 р.

cmlxv.Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі попередні випуски акцій були зареєстровані й всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

cmlxvi.Рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства може прийматися тільки загальними зборами акціонерів.

cmlxvii.Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом:  • збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

  • збільшення номінальної вартості акцій.

cmlxviii.Усі акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, в кількості, пропорційній їхній частині в статутному капіталі на дату ухвалення рішення про випуск акцій.

cmlxix.Передплата на акції у відкритому акціонерному товаристві здійснюється у два етапи:

cmlxx.1) на першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, випущених додатково, в кількості, пропорційній частці кожного акціонера в статутному капіталі;

cmlxxi.2) на другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, а також існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

cmlxxii.Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонером подається заява, укладається договір і здійснюється оплата акцій.

cmlxxiii.В інформації про випуск акцій повинне обов'язково вказуватися строк першого і другого етапів. Строк проведення першого етапу не може бути менше 15 календарних днів. Від дня, що випливає за день закінчення першого етапу підписки, на вимогу акціонера або іншого інвестора акціонерне товариство зобов'язане надати інформацію про кількість акцій, на які була здійснена підписка на першому етапі.

cmlxxiv.Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства регулюється Законом України „Про господарські товариства”, Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статуного капіталу акціонерних товариств, затвердженим Рішенням ДКЦП та ФР № 387 від 22.02.2007 р. Рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства приймається загальними зборами акціонерів.

cmlxxv.Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства не допускається в таких випадках:

cmlxxvi.1) при наявності заперечень кредиторів. Строк для подання кредиторами заперечень не може бути менше 30 днів з дати опублікування повідомлення про зменшення статутного капіталу товариства. Копія заперечень кредиторів представляється також у ДКЦП та ФР;

cmlxxvii.2) якщо попередній випуск акцій не зареєстрований.

cmlxxviii.Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може бути здійснене шляхом: зменшення номінальної вартості акцій; зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їхніх власників з метою анулювання акцій.

cmlxxix.Рішення про зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів. У випадку, якщо акціонер відмовився від обміну акцій у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, товариство зобов'язане запропонувати викупити акції за вартістю не нижче номінальної.

cmlxxx.Акціонер не наділений правом виходу з акціонерного товариства та виділення своєї частки в майні товариства. Замість цього він може продати належні йому акції іншим акціонерам, третім особам або самому товариству.

cmlxxxi.Викуп акціонерним товариством власних акцій може мати місце тільки після державної реєстрації товариства. Викуп здійснюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні товариства згідно зі ст. 32 Закону України „Про господарські товариства”.

cmlxxxii.Викуп акцій може мати добровільний або обов'язковий характер. При добровільному викупі акцій товариство має можливість викупити в акціонерів з їхньої згоди оплачені ними акції. При такому викупі товариством своїх акцій, воно не має права самостійно визначати коло акціонерів, у яких будуть викуплятися акції, і виходити до них з індивідуальною пропозицією (або приймати таку пропозицію про продаж акцій від акціонерів), оскільки при цьому порушуються права інших акціонерів та створюється основа для зловживань.

cmlxxxiii.Викуп акціонерним товариством власних акцій повинен здійснюватися за передбаченою законодавством процедурою, що включає: прийняття товариством рішення про викуп власних акцій; повідомлення товариством акціонерів про викуп власних акцій; прийом товариством пропозицій акціонерів про викуп їхніх акцій; оформлення договорів купівлі-продажу акцій і їхнє виконання.

cmlxxxiv.Ухвалення рішення про викуп акцій належить до компетенції загальних зборів акціонерів, але може бути делеговано іншому органу управління (Спостережній раді, правлінню). У рішенні про викуп акцій повинне бути зазначене: ціль викупу акцій, тип і категорія акцій, що викупаються, їхня кількість, ціна придбання, строк оплати, порядок і строк прийому товариством пропозицій акціонерів про викуп їхніх акцій.

cmlxxxv.До початку викупу акцій, причому не менше ніж за 30 днів, усі акціонери повинні бути повідомлені про викуп товариством власних акцій. Повідомлення має здійснюватися шляхом персонального письмового повідомлення власників іменних акцій і шляхом загального повідомлення в місцевій пресі за місцем перебування товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів або ДКЦП та ФР. Персональне та загальне повідомлення повинне містити відомості, зазначені в рішенні про викуп акцій.

cmlxxxvi.Кожний акціонер, власник акцій того типу та категорії, які викуповуються, має право продати зазначені акції, а товариство зобов'язане купити їх.

cmlxxxvii.Акціонер, який збирається продати акції, повинен протягом установленого товариством строку подати уповноваженому органу товариства письмову заяву з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові (найменування), місця проживання (місця знаходження), кількості, типу та категорії акцій, пропонованих до викупу.

cmlxxxviii.Розрахунки за викуплені товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу, укладених за підсумками прийому пропозицій від акціонерів про продаж акцій. Оплата акцій здійснюється виключно коштами.

cmlxxxix.Обов'язковий викуп товариством своїх акцій здійснюється на вимогу акціонера у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

cmxc.Акціонер наділений правом вимагати від товариства викупу своїх акцій з метою захисту своїх майнових інтересів у ситуаціях істотної зміни умов інвестування, що виникла з волі самого акціонерного товариства (а не третіх осіб чи інших зовнішніх обставин).

cmxci.Право акціонера вимагати викупу своїх акцій є стримуючим механізмом при прийнятті товариством найбільш важливих рішень. Право акціонера вимагати викупу своїх акцій у товариства часто називається «правом на незгоду».

cmxcii.Чинне законодавство України передбачає такі випадки, коли акціонер наділяється правом вимагати викупу своїх акцій:


  • у разі реорганізації товариства, коли акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про реорганізацію (не були присутні на зборах, голосували проти рішення про реорганізацію або утрималися від голосування);

  • у випадку реструктуризації або реорганізації відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації або корпоратизації, якщо акціонер голосував проти прийняття загальними зборами рішення про реструктуризацію.

cmxciii.Акції, викуплені акціонерним товариством, повинні бути протягом року реалізовані або анульовані. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на загальних зборах проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій. Реалізація акцій може здійснюватися шляхом поширення серед працівників товариства або продажу серед акціонерів, працівників товариства або третіх осіб. Спосіб, порядок і умови реалізації акцій повинні визначатися рішенням уповноваженого органу товариства.

cmxciv.Поширення акцій серед працівників може здійснюватися на платній або безоплатній основі. Рішення про продаж або передачу акцій керівникові та членам виконавчого органу, працівникам товариства можуть прийматися тільки Спостережною радою або загальними зборами акціонерів, щоб уникнути зловживань з боку виконавчого органу товариства.

cmxcv.

cmxcvi.4.3. Облігації як корпоративні цінні папериcmxcvii.

cmxcviii.Облігація - це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк із виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

cmxcix.В Україні можуть випускатися:

m.а) облігації внутрішніх і місцевих позик;

mi.б) облігації підприємств.

mii.Облігації підприємств випускаються підприємствами всіх передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні.

miii.Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, процентними і безпроцентними (цільовими), з вільним або обмеженим колом обігу.

miv.Облігації підприємств повинні мати такі реквізити:  1. найменування цінного папера – «облігація»;

  2. фірмове найменування і місцезнаходження емітента облігацій;

  1. фірмове найменування або ім'я покупця (для іменної облігації);

  1. номінальну вартість облігації;

  2. строки погашення, розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій);

  3. місце і дату випуску, а також серію і номер облігації;

  1. підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента.

mv.Крім основної частини, до облігації може додаватися купонний лист на виплату процентів.

mvi.Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації, по якій виплачуються проценти; найменування емітента і рік виплати процентів.

mvii.Облігації, запропоновані для відкритого продажу з наступним вільним обігом (окрім безпроцентних облігацій), повинні містити купонний лист.

mviii.Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених акцій.

mix.Прибуток по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску.

mx.Прибуток по облігаціях цільових позик (безпроцентних облігаціях) не виплачується. Власникові такої облігації надається право на придбання відповідних товарів або послуг, під які випущено позики. Якщо ціна товару до моменту його одержання перевищуватиме вартість облігації, то власник одержує товар по ціні, вказаній на облігації, а при одержанні більш дешевого товару він одержує різницю між вартістю облігації та ціною товару.

mxi.По облігаціях підприємств доходи виплачуються за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків із бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

mxii.У разі невиконання чи несвоєчасного виконання емітентом зобов'язання по виплаті доходів по процентних облігаціях, надання права придбання відповідних товарів або послуг по безпроцентних (цільових) облігаціях чи погашення зазначеної в облігації суми у визначений строк-стягнення відповідних сум проводиться примусово судом або господарським судом.

mxiii.Порядок викупу облігацій усіх видів, окрім цільових, визначається під час їх випуску.

mxiv.

mxv.Контрольні запитання та завданняbusinessman-and-question-mark-picmxvi.

mxvii.1. Дайте визначення акції та назвіть їх види.

mxviii.2. Вкажіть особливості випуску акцій.

mxix.3. Назвіть типи акцій.

mxx.4. Назвіть види вартості акцій.

mxxi.5. Якими правами володіють власники простих і привілейованих акцій.

mxxii.6. Охарактеризуйте процедуру випуску акцій.

mxxiii.7.Обгрунтуйте можливість збільшення та зменшення статутного капіталу.

mxxiv.8. Охарактеризуйте поняття „облігація”.

mxxv.9. Назвіть реквізити облігацій підприємств.

mxxvi.РОЗДІЛ 5000bsdfwПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал