Навчальний посібник Вінниця внту 2015 1Pdf просмотр
Сторінка6/17
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.34 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Контрольна робота № 2.18
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Пола Фейєрабенда. Зробіть короткий конспект окремих розділів з роботи
Ж.-П. Сартра Екзистенціалізм – це гуманізм та дайте відповідь на запитання

що таке екзистенціалізм

що означає відповідальність людини за Сартром;

людина приречена на свободу як дивиться на це питання
Сартр? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Кому з мислителів належить таке міркування Гра – суперництво як імпульс, більш старий, ніж сама культура, здавна заповнювала життя, і, на кшталт дріжджів, спонукала рости форми архаїчної культури а) М. Бердяєву; б) П. Тейяру де Шардену; в) П. Мілюкову; г) Й. Хейзінзі; д) Р. Нібуру?
3.2 Назвіть представників структуралізму в філософії а) О. Шпенглер, А. Тойнбі, Ф. Нортроп; б) К. Леві-Строс, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Дерріда; в) Е. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрезер, Л. Морган Дайте відповідь на запитання. Філософія життя та кінець епохи класичного філософського раціоналізму та ідеалізму. Радикалізація критичних настанов в європейській філософії у відношенні до ідей Просвітництва та класичного раціоналістичного ідеалізму.
Контрольна робота № 2.19
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Жана-Поля Сартра.
67
Зробіть короткий конспект з роботи Е. Фромма Втеча від свободи та дайте відповіді на запитання як співвідносяться особистісні та соціальні риси в людині навіщо людині свобода які її наслідки для неї чи має соціальний прогрес значення для окремого індивіда Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Оберіть поняття, що відображає ситуацію, в якій відчужений світ технічних дій та об’єктів сприймається людиною як загроза її буттю. а) технократія б) технофобія; в) пролеткульт?
3.2 Що в перекладі з грецької мови означає слово, від якого походить поняття техніка а) мистецтво б) майстерність в) знаряддя праці г) все перелічене, окрім в Дайте відповідь на запитання. В чому полягає основне завдання епістемології
Контрольна робота № 2.20
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Альбера Камю. Зробіть короткий конспект з роботи Г.-Г. Гадамера Істина і метод. Основи філософської герменевтики та дайте відповіді на запитання в чому полягає сутність герменевтичного методу історична традиція та герменевтика Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Яким терміном визначається методологічна настанова, що надає вирішального значення в розвитку суспільно-економічних структур змінам технічної та технологічної сторін виробництва а) технофобія; б) технократизм в) індустріалізм; г) активізм; д) технологічний детермінізм
3.2 Якому поняттю доречне таке означення Група людей, що спілкуються однією мовою, визнають своє єдине походження, зі своїм комплексом звичаїв, укладом життя, що зберігаються та освячуються традицією та таким чином відокремлюються від інших група) соціум б) етнос
68
в) община г) клас Дайте відповідь на запитання. В чому полягає філософський смисл поняття всесвітня історія
Контрольна робота № 2.21
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Григорія Сковороди. Зробіть короткий конспект з роботи Тейяра де Шардена Гімн Всесвіту. Присутність Бога у світі та охарактеризуйте погляд Тейяра де Шардена на релігійний аспект в сучасному світі умови виникнення любові в серці людини на думку Тейяра де
Шардена. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Оберіть правильне міркування а) італійський філософ Дж. Віко в своїй теорії історичного коловороту стверджував, що всі форми соціального життя органічно пов’язані між собою, постійно змінюються, всі народи розвиваються паралельно б) італійський філософ Дж. Віко стверджував, що цикли існування будь-якої нації складаються з трьох епох епоха богів – дитинство, епоха героїв – юність, епоха людей – зрілість. Закінчення останньої епохи знаменує собою розпад даної культури та суспільства в) обидва міркування правильні. г) обидва міркування неправильні.
3.2 Які мови відносять до штучних
а) спеціально сконструйовані мови міжнаціонального спілкування б) мови програмування та машинні мовив) спеціальні інформаційні мови (науки та техніки г) всі перелічені Дайте відповідь на запитання. Філософське поняття субстанції як основи світобудови.

Контрольна робота № 2.22
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Людвіга Вітґенштейна.
69
Зробіть короткий конспект з роботи Габермаса Ю. Пізнання і інтерес та дайте відповіді на запитання які мовні та змістовні джерела має слово теорія, на думку
Габермаса Ю причини укорінення позитивізму в філософії, за Габермасом Ю що означає система зв'язків в емпірико-аналітичних науках Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Хто з мислителів розумів духовну культуру людства як поступове виявлення творчої сили світового розуму втілюючись та послідовно змінюючи один одного в образах культури, безособовий світовий, об’єктивний) дух одночасно пізнає себе як творця а) Е. Тайлор; б) Ґ. В. Ф. Геґель; в) М. Бердяєв; г) А. Тойнбі?
3.2 Маргінальність – це а) поняття, що визначає проміжний характер, невизначене положення людини між певними соціальними групами, що накладає певний відбиток на його психіку б) поняття, що визначає гармонічне поєднання вжитті людини двох різних культур Дайте відповідь на запитання. Що таке раціональність як спосіб світобачення
Контрольна робота № 2.23
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Бертрана Рассела. Зробіть короткий конспект з роботи Г. Зіммеля Сутність філософії та дайте відповіді на запитання

характер зв’язку філософії та релігії

чи може існувати абсолютна релігія Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Д. Белл, Дж. Гелбрейт, З. Бжезинський, Г. Кан, О. Тоффлер – що об’єднує ці імена в соціально-філософському досвіді а) ці вчені – прихильники концепції постіндустріального суспільства б) це відомі політичні діячі країн Західної Європи в) це революціонери-марксисти?
3.2 Що означає термін «сцієнтизм»: а) форма первісних релігійних вірувань б) абсолютизація ролі науки в системі культури
70
в) філософський напрямок, що визнає розум основою пізнання та поведінки людей Дайте відповідь на запитання. Які функції виконує філософія в духовному житті суспільства

Контрольна робота № 2.24
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Артура Шопенгауера.
2.
Зробіть короткий конспект з роботи М. Гайдеґґера Питання про техніку та дайте відповіді техніка як людська діяльність математичне природознавство та сучасна техніка. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Термін «техногенність» означає а) технізацію довкілля б) перевагу наукового та технічного розвитку в) технічно оптимальну раціональну організацію виробництва та всього життя г) все перелічене.
3.2 Назвіть американського мислителя, що висунув та обґрунтував таку ідею в сучасному буржуазному суспільстві соціальна природа робітничого класу змінилась, за своїм рівнем він став наближатися до інженерного персоналу, оскільки він не може бути рушійною силою революції, очолити політичну боротьбу здатна лише інтелігенція, і студентство, як самий пригнічений клас, повинно стати основною силою революції а) Дж. Д. Селінджер; б) Ч. Рейч; в) Г. Маркузе; г) Т. Розак? Дайте відповідь на запитання. В чому полягає сутність вчення про діалектику як принцип розвитку
Контрольна робота № 2.25
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Мартина Гайдеґґера. Зробіть короткий конспект з роботи Ясперса К. Духовна ситуація часу та дайте відповіді на запитання чи наявна загроза духовному світу людини, на думку Ясперса К
71
в яких аспектах для сучасної людини проявляється духовна ситуація якими є принципи взаємозв’язку всередині людства для сучасної ситуації за Ясперсом К Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Як називається концепція, відповідно до якої інформатика, комп`ютери та мікроелектроніка визначають та перетворюють всю сучасну соціальну систему, виступають засобом творення нових соціальних надкласових та наднаціональних структур, що докорінно змінюють механізм суспільного розвитку а) індустріального суспільства б) постіндустріального суспільства в) «технотронного суспільства г) інформаційного суспільства.
3.2 Як називається напрямок в суспільній думці, що визнає розум основою пізнання та поведінки людей а) гуманізм б) раціоналізм в) екзистенціалізм Дайте відповідь на запитання. В чому сенс філософської категорії матерія Як співвідносяться матерія і дух
72

7 ЛІТЕРАТУРА

1.
Бичко І. В.
Філософія : підручник для студентів вищих закладів

освіти
/ Бичко І. В, Бойченко І. В, Бойченко МІ,
Табачковський В. Г – К. : Либідь, 2001. – 406 с.
2.
Бичко І. В. Історія філософії : підручник для студентів вищих закладів освіти / Бичко І. В. – К. : Либідь, 2001. – 202 с.
3.
Бичко І. В. Філософія : курс лекцій. е вид. / Бичко І. В, Бичко А. К, Бузький М. ПК Либідь, 1994. – 574 с.
4.
Горак Г. І. Філософія / Горак Г. І. – К. : Вілбор, 1997. – 256 с.
5.
Горський В. С. Історія української філософії : курс лекцій / Горський В. С. – К. : Наукова думка, 1996. – 286 с.
6.
Заїченко ГА. Філософія / Заїченко ГАК Вища школа, 1995. –
455 с.
7.
Бичко І. В. Історія філософії : підручник. / А. К. Бичко, І. В. Бичко – К Либідь, 2001. – 190 с.
8.
Кондзьолка В. П. Історія середньовічної філософії / Кондзьолка В. П.
– Львів : Світ, 2002. – 198 с.
9.
Нестеренко В. Г. Вступ до філософії Онтологія людини / В. Г.
Нестеренко – К. : Абрис, 1995. – 335 с.
10.
Огородник І. В. Українська філософія в іменах навчальний посібник /
Огородник І. В, Русин М. ЮК Либідь, 1997. – 327 с.
11.
Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідейна Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст. / Паславський І. В. – К. : Наукова думка, 1984. – 128 с.
12.
Петрушенко В. Л. Філософія / Петрушенко В. Л. – К. : Либідь, 2004. –
386 с.
13.
Тарасенко М. Ф. Історія філософії України : підручник / Тарасенко М. Ф, Русин М. Ю, Бичко І. В. та ін. – К. : Либідь, 1994. – 413 с.
14.
Федів Ю. А. Історія української філософії / Федів Ю. А, Мозкова Н. Г. – К. : Україна, 2001. – 510 с.
15.
Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні /
Чижевський Дмитро – К. : Обрій, 1992. – 229 с. Філософія : Курс лекцій / Під ред. І. В. Бичко – К. : Либідь, 2006. –
323 с.
73

8
ГЛОСАРІЙ
1.
Агностицизм (agnosticism) (від грец. непідвладний пізнанню) – філософське вчення або характеристика поглядів мислителя, відповідно до яких неможливо достовірно стверджувати, що отримане знання істинне, тобто правильно відображає дійсність. Виник в зв’язку з недосконалістю, мінливістю знання.
2.
Аксіологія (axiology) – теорія цінностей.
3.
Антиномія (antinomy) (з грец. суперечливість закону самому собі) – співвідношення обопільно суперечливих міркувань про предмет, що припускають однаково переконливе логічне обґрунтування.
Антиномічність притаманна філософській рефлексії як пізнання істини в суперечці.
4.
Антисцієнтизм (antyscientism) – напрямок в філософській та культурологічній думці, що абсолютно розмежовує науки про природу та науки продух. Застосовується при характеристиці поглядів та свідомості в суспільстві, спрямованих на критику досягнень та ролі науки в суспільстві, в зв’язку з кризою гуманістичних цінностей.
Антисцієнтизм, як правило, співіснує з антирозумністю.
5.
Антропологія (anthropology) – філософська концепція, представники якої вбачають в понятті людина центральну категорію будь-якої філософської будови.
6.
Антропоцентризм (anthropocentrism) – характеристика філософського вчення, відповідно до якого людина є центром та вищою метою світобудови.
7.
Аподиктичність (від грец. переконливий, доказовий) – філософський термін, що характеризує істинне знання як всезагальне та необхідне.
8.
Апріоризм (apriorism) – філософський принцип, відповідно до якого існує знання, що передує досвіду тане залежить від нього. Протилежний принципу апостеріорності – відповідно до нього знання отримується з досвіду.
9.
Артефакт (artfact) – предмети, речі, ідеї тощо, що створені людиною.
10.
Буття (being) – філософська категорія, що визначає реальність, основна властивість якої – існувати, бути поза та незалежно від свідомості людини. Велике місце посідає в філософії екзистенціалізму.
11.
Герменевтика (hermeneutics) (від грец. пояснюю, тлумачу) – мистецтво та теорія тлумачення текстів. Один з напрямків в сучасній філософії. Оснований на розумінні, входженні в смисл, в іншу індивідуальність. Предметом герменевтики виступає перш за все аспект вираження, а не змісту.
12.
Гносеологія (gnoseology) – теорія пізнання в будь-якій філософській системі. Вона визначає ставлення суб’єкта до об’єкта.
13.
Гуманізм (humanism) – течія суспільної думки та принцип філософського осмислення проблем антропології, соціальної
74
реальності, культури, в основу якого ставиться співвідношення суспільного розвитку з цілями та задачами розвитку людини. Гуманізм підкреслює активність та відповідальність людини перед світом та іншими людьми.
14.
Деїзм (deism) (від лат. Бог) – філософське вчення, відповідно до якого Бог, що створив світ, більше не бере участь в його розвитку тане втручається в закономірний хід подій. Пов’язаний з ідеєю першопоштовху. Відповідно був поширений наприкінці Нового часу та в епоху Просвітництва, що сповідували принципи механіки як універсальні принципи пояснення світу.
15.
Детермінізм (determinism) (від лат. визначений) – філософський принцип, що констатує наявність всезагального зв’язку матеріальних та духовних явищ.
16.
Діалектика (dialectics) – вчення та філософська дисципліна про протиріччя як джерело розвитку. В своєму вищому розвитку стверджує відповідність логіки пізнання закономірностям розвитку буття.
17.
Дуалізм
(
dualism) – філософський принцип, відповідно до якого світ заснований двома началами: пасивним і активним. Веде початок від протиставлення Аристотелем пасивної матерії та активної форми.
18.
Ідеалізм (idealism) – принцип філософування, що стверджує первинність духу перед матерією. Починається з вчення Платона про ідеї.
19.
Індетермінізм

(
indeterminism)
– принцип пояснення світу, протилежний детермінізму. Індетермінізм заперечує об’єктивність причинного зв’язку в дійсності або пізнавальну цінність причинного пояснення в науці (наприклад, теорія локальних цивілізацій.
20.
Ірраціоналізм (irrationalism) – принцип філософування, який обмежує можливості розуму адекватно пізнати дійсність. Пов’язаний з критикою логічного пізнання, що мовби не дає знання про людську поведінку та соціальну реальність.
21.
Історичний релятивізм (historical relativity) – принцип, що заперечує наявність загальних закономірностей, всезагальної історії та спрямованості історичного розвитку.
22.
Космізм (global) – вчення, відповідно до якого все, що відбувається на землі таз людиною, закономірно пов’язане з розвитком та процесами в космосі. Відповідно до нього можливе об’єднання людства на розумних началах та загальнолюдських цінностях. Особливого розвитку це вчення набуло в творчості російських космістів (Н.
Федорова, В. Вернадського.
23.
Креаціонізм (creationism) – вчення про створення Богом світу із нічого. Прийшло в філософію із християнства.
24.
Культура (culture) – якісна характеристика суспільства на кожному етапі його розвитку. Пов’язана з розвитком людської діяльності. Культура охоплює матеріальні та духовні цінності. Смисл культури –
75
розвиток сутнісних сил людини.
25.
Культурологія (culturology) – філософська наука про культуру. Виникла в ХХ столітті як самостійна дисципліна.
26.
Логос (logos) – термін давньогрецької філософії, вперше застосований
Гераклітом, означає слово, сенс. Зберігається в релігійній філософії як одна з іпостасей Божественної Трійці.
27.
Маргінали (marginal) – соціальні групи та (або) індивіди, що їх складають, займають проміжне становище між основними, традиційними для даного суспільства соціальними утвореннями.
28.
Матеріалізм (materialism) – філософський принцип, відповідно до якого матерія, природа, буття фізичне первинні, а свідомість, мислення є властивостями матерії.
29.
Матерія (matter) – в давньогрецькій філософії розумілася як першооснова всього сущого. В Метафізиці Аристотеля визначалася як пасивне начало, така точка зору зберігалася аж до Х століття. Набула особливого значення в діалектичному матеріалізмі. В наш час трактується як філософська категорія для визначення об’єктивної реальності, що існує поза та незалежно від людської свідомості та дана людині в відчуттях. Їй притаманні такі атрибути, як суб’єктивність, всезагальність. Поняття матерії не ототожнюється з будь-яким її конкретним видом або властивістю. Найбільш близько матерії поняття субстанції, з тою лише різницею, що в деяких вченнях субстанція може трактуватися як духовна.
30.
Метафізика (metaphysics) – наука про надчуттєві принципи та начала буття.
31.
Монізм (monism) – спосіб розглядати розмаїття явищ світу під кутом зору визнання єдиної субстанції, єдиного начала. Так, матеріалістичний монізм заявляє, що єдність світу – в його матеріальності, тобто здатності бути самодостатнім та існувати незалежно від свідомості людини.
32.
Натурфілософія (naturephilosophy) – форма виразу філософських поглядів, що торкаються як загальних проблем буття, такі питань, що спеціально присвячені дослідженню природи.
33.
Номіналізм (nominalism) – філософське вчення, що стверджує реально
існуючими лише одиничні речі, а поняття або універсалії – лише в мисленні.
34.
Ноосфера (noosphere) – (від грец. розум і сфера) сфера взаємодії природи та суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає головним визначальним фактором розвитку.
35.
Онтологія (ontology) – філософське вчення про буття, про світобудову.
36.
Пантеїзм (pantheism) – філософське вчення, що ототожнює Бога та світ, природу. Буває матеріалістичний пантеїзм (Природа і є Бог) та ідеалістичний пантеїзм (універсум реалізується з Бога.
37.
Парадигма (paradigm) – теорія або модель, зразок розв’язання задач.
76

38.
Плюралізм (pluralism) – філософська (метафізична) концепція, відповідно до якої дійсність складаєтьсяз багатьох самостійних сутностей, що не утворюють абсолютної єдності.
39.
Поняття (conception) – думка, що відображає в узагальненій формі предмети та явища дійсності й зв’язки між ними за допомогою фіксації загальних і специфічних ознак. Основна одиниця логічного мислення.
40.
Постмодернізм (postmodernism) – поняття, що визначає стан епохи кінця ХХ ст., ситуацію та процеси, що відбуваються в культурі.
41.
Причинність
(
causality) – генетичний, тобто породний зв’язок явищ матеріального світу, з яких одні (причини) зумовлюють інші наслідки. Один з різновидів детермінізму.
42.
Прогрес (progress) – така спрямованість розвитку, яка характеризується рухом, що сходить від простого до складного, від менш досконалого до більш досконалого. Прогрес відносний, діє не на все явище в цілому, а різноспрямовано в його частинах, тому і містить в собі як необхідний момент регрес.
43.
Психоаналіз (psychoanalysis) – впливовий напрямок в філософії ХХ століття, що пояснює природу людини з позицій наявності в структурі особистості безсвідомого як головного мотиватора її поведінки.
44.
Раціоналізм (rationalism) – спосіб філософування, що визнає основою пізнання та поведінки розум. Абсолютизація цього принципу веде, зрештою, до протиставлення матерії і духу.
45.
Реалізм (realism) – філософське вчення, протилежне номіналізму та таке, що стверджує реальність існування ідеальних об’єктів, понять.
46.
Регрес – сторона прогресу. Означає спадний розвиток.
47.
Редукція (reduction) – термін, який означає дії або процедури, що спрямовані на спрощення структури об’єкта, або пояснення даних шляхом зведення до більш спрощених вихідних начал.
48.
Релігієзнавство (science about religion) – філософська наука, що об`єктивно розглядає релігію як соціокультурне явище.
49.

Вільнодумство
(
freethinking) – визнання права розуму на вільний критичний розгляд явищ світу та вільне дослідження навколишнього середовища.
50.
Секуляризація
(
secularization) – процес звільнення суспільної та індивідуальної свідомості від впливу релігійних ідей та поглядів соціальних відносин, діяльності та інститутів від релігійного санкціонування. Зворотний процес – сакралізація.
51.
Сенсуалізм
(
sensualism) – спосіб філософування, пов’язаний з утвердженням в теорії пізнання чуттєвого пізнання як головної форми достовірного знання. В протилежність раціоналізму, сенсуалізм намагається вивести весь зміст пізнання з діяльності органів почуттів.
52.
Скептицизм (scepticism) – спосіб філософування, що заснований на дослідженні всіх можливих шляхів пізнання як гіпотетичних.
53.
Соціалізація

(
socialization) – процес входження індивіда в
77
суспільство. Пов’язаний з вихованням та освітою, самовихованням, становленням людини як особистості та істинного суб’єкта соціальної дії.
54.
Субстанція (substance) – об’єктивна реальність, розглядувана збоку її внутрішньої єдності. Це деяка окрема основа світу, категорія для визначення самодостатньої, незалежно існуючої реальності.
55.
Суб’єктивний ідеалізм (subjective idealism)– ствердження залежності зовнішнього світу, його властивостей та відносин від свідомості людини. Крайньою формою суб`єктивного ідеалізму є соліпсизм (від лат. solus – один, єдиний та ipse – сам.
56.
Схоластика (scholasticism) – форма існування філософії в період Середньовіччя, що намагається раціонально пояснити догмати, а в дійсності намагається в цей період виявити предмет та сферу пізнання філософії як особливого роду знання. Втрачає своє пізнавальне значення для навколишнього світу з розвитком наукового мислення.
57.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал