Навчальний посібник Вінниця внту 2015 1Pdf просмотр
Сторінка5/17
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.34 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

(
apologetics). Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Проблема сутності людини в історії філософії
1.
Взаємовідносини людини та природи. Проблема внутрішнього емоційно-духовного життя людини. Проблема ставлення людини до самої себе та до інших людей в суспільстві.
Контрольна робота № 1.26

Відповісти на запитання Ідеальна держава Платона. Що таке екзистенціалізм Спільне і відмінне в релігії і філософії. Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Проблема людини в сучасній філософії
1.
Основні атрибутивні ознаки людини. Специфіка людської діяльності.
52
Проблема сенсу людського буття.

Контрольна робота № 1.27

Відповісти на запитання Розкрийте основні принципи формування світогляду. Які основні етапи давньогрецької філософії Які характерні риси притаманні емпіризму Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Середньовічна філософія
1.
Філософські джерела теоцентризму. У чому полягає філософський смисл заповідей Ісуса Христа Сьогоденна актуальність ідей середньовічної філософії.
Контрольна робота № 1.28

Відповісти на запитання. Світоглядна природа філософського знання. Поняття особистість, людина, індивідуальність. Які функції у світогляді виконують такі категорії, як віра, надія, любов Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Західноєвропейська філософія Нового часу
1.
У чому полягає історичне значення раціоналістичної методології Відзначте характерні риси філософії Декарта. Назвіть та розкрийте смисл ідей Лейбніца.
Контрольна робота № 1.29
Відповісти на запитання Основні проблеми натурфілософії та специфіка їх розв’язання. Історичне значення філософії Сократа. Як Вирозумієте суспільно-історичну сутність свідомості Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Сутність філософії та її роль у суспільстві
1.
Де, коли, чому і як виникає філософія Основні засоби і форми буття філософського знання. Основні етапи розвитку філософії.
53

54

6 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
6.1 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота № 2 має бути виконана, відповідно до вимог, не пізніше ніж за 10 днів до весняної сесії. В роботі мають бути використані необхідні підручники, навчальні посібники, хрестоматії та збірки першоджерел.
Перше завдання повинно містити життєпис та основні етапи творчості видатних філософів, їх основні твори мають бути названі (не менше трьох) при виконанні першого завдання, що повинно бути обсягом 5–7 сторінок повного тексту (14 кегль, одинарний інтервал або відповідний обсяг рукописного тексту.
Друге завдання – це конспект, що має містити в собі відповіді на
запропоновані запитання. Відповіді мають бути виділені в конспекті. Вони завершують друге завдання і обов’язково повинні бути подані як висновок в третьому запитанні контрольної. Відповіді на запитання другого завдання мають бути обсягом півсторінки.

Третє завдання – це два тести. Для того, щоб правильно відповісти на
тестове завдання, необхідно обрати одну правильну відповідь та позначити її (обвести відповідну цифру кружком або поставити галочку.
Четверте завдання – це теоретичне питання з курсу філософії, що має бути подане обсягом 4–5 сторінок. В кінці тексту – обов’язкові висновки обсягом півсторінки.
Обов’язковий додаток в контрольній роботі – це список використаної літератури. Нумерація контрольних робіт починається з цифри 2. (Наприклад, 2.2 – цей варіант контрольної роботи № 2). Номер варіанта контрольної роботи студент заочного відділення отримує лише у викладача під час установчої зимової сесії, що і фіксується в журналі викладача. Змінювати тему без спеціальної нагальної потреби та без погодження з викладачем забороняється.
6.2 Завдання з контрольної роботи
Контрольна робота № 2.1
1. Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа давньогрецької філософії Сократа.
2. Зробіть короткий конспект розділу з книги Аристотеля Метафізика і дайте відповіді на запитання як співвідносяться між собою чуттєва та раціональна форми пізнання, на думку Аристотеля
55
що таке метафізика в класичному розумінні в чому різниця між мистецтвом, філософією та наукою на думку Аристотеля
3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Що означає в перекладі на українську мову грецьке слово, від якого отримала свою назву філософія а) знання б) рефлексія в) любов до мудрості г) самосвідомість.
3.2 Філософія – це асоціальна наука б) інтегративне знання в) спосіб мислення г) система раціональних знань в понятійній формі.
4. Дайте відповідь на запитання. В чому полягають критерії демаркації (роз’єднання) науки та філософії
Контрольна робота № 2.2
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного давньогрецького філософа Платона. Зробіть короткий конспект окремих розділів праць Рене Декарта Принципи філософії, Трактат про світло, Метафізичні розмисли» і дайте відповіді на запитання що таке філософія на думку Декарта в чому полягає методологічна роль сумніву в філософії Декарта як Декарт характеризує раціоналізм та його методологічне значення Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Які з перелічених форм знання мають світоглядний характер а) філософія
б) міфологія
в) релігія
г) мораль
д) всі названі
3.2 Яким терміном позначається методологічна настанова, що надає вирішального значення в розвитку суспільно-економічних структуру зміні технічної та технологічної сторін виробництва

а) технофобія;

б) технократизм
56


в) індустріалізм;

г) активізм;

д) технологічний детермінізм Дайте відповідь на запитання. Що означають вислови Філософія – цариця наук і Наука – сама собі філософія
Контрольна робота № 2.3
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Давньої Греції Аристотеля. Зробіть короткий конспект роботи І. Канта Критика чистого розуму і дайте відповіді на запитання яким чином можлива метафізика як наука чому неможливе існування онтологічного доказу буття Божого, відповідно до думки І. Канта Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 В якому значенні вживається в науково-філософській літературі поняття друга природа
а) суспільство б) культура в) техніка
г) освіта
3.2 Про яку, лише людині притаманну здатність, йдеться в наведеному фрагменті набута свідомістю здатність зосередитися на самій собі та оволодіти самою собою як предметом, що має свою специфічну сталість та своє специфічне значення, – здатність непросто пізнавати, а пізнавати саму себе і непросто знати, а знати, що знаєш (П. Тейяр де Шарден): а) синкретизм б) рефлексія в) абстракція г) логіка Дайте відповідь на запитання. Чому в ХХ столітті взаємодія природного та штучного технічного середовища перетворилася в глобальну проблему Що таке техніка? Яка її природа та витоки
Контрольна робота № 2.4
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Авґустина Блаженного. Зробіть короткий конспект роботи Л. Вітґенштейна Філософські дослідження і дайте відповіді на запитання
57
що досліджує логічний аналіз за Вітґенштейном; що таке мова і що таке речення за Вітґенштейном; яка роль філософії умовному середовищі на думку Вітґенштейна? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Мови бувають а) вербальні та невербальні б) природні та штучні в) всі перелічені.
3.2 Які тенденції характерні для науки ХХ століття а) інтегративність; б) системність в) комплексний підхід г) екологізація всіх проблем д) все перелічене Дайте відповідь на запитання. Що означає полярність понять матеріальне – духовне як стрижнева проблема філософії
Контрольна робота № 2.5
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Томи Аквінського. Зробіть короткий конспект роботи Камю А. Міф про Сізіфа. Есе про абсурді дайте відповіді на запитання
– в чому полягає філософсько-методологічний зміст поняття абсурд, за А. Камю;
– чи може бути самогубство виключно соціальним феноменом, на думку А. Камю;
– роль розуму в розумінні абсурду буття за А. Камю? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Як називається твір німецького філософа та історика О. Шпенглера, в якому він подає свої погляди на культуру
а) Феномен людини
б) Ідеї до філософії історії людства
в) Невдоволення культурою
г) Присмерк Європи
д) Три образи культури
3.2 Мова являє собою
а) засіб комунікації
б) засіб мислення
в) засіб розподілу дійсності на дискретні поняття та їх класифікації
г) все перелічене
58

д) все перелічене, окрім пункту в. Дайте відповідь на запитання. Що таке свідомість як здатність отримувати адекватні образи дійсності
Контрольна робота № 2.6
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Миколи Кузанського. Зробіть короткий конспект роботи Х. Ортеги-і-Ґассета Нові симптоми і дайте відповідь на запитання
– в чому полягає криза західної історії на думку Ортеги-і-Ґассета;
– які симптоми кризи цінностей бачить Ортега-і-Ґассет? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Представниками якого напрямку філософської думки є К. Леві-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Дерріда:
а) структуралізм
б) еволюціонізм
в) диффузіонізм;
г) функціоналізм
3.2 Оберіть правильне міркування
а) техніка – сукупність засобів людської діяльності, що створюються для здійснення процесів виробництва та обслуговування невиробничих потреб суспільства
б) техніка – сукупність прийомів, що застосовуються в будь-якій справі, майстерності
в) обидва міркування правильні
г) обидва міркування неправильні Дайте відповідь на запитання. Що є основою світу Розкрийте смисл понять плюралізм, дуалізм, монізм.
Контрольна робота № 2.7
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Рене Декарта. Зробіть короткий конспект роботи П. Гольбаха Система природи та дайте відповіді на запитання що таке матерія і які її атрибути на думку П. Гольбаха; необхідність та наслідок – який між ними зв’язок?; причинність як онтологічний принцип – в чому його особливості за Гольбахом? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
59

3.1 Які проблеми є глобальними
а) екологічні та демографічні
б) втрата людьми здоров’я;
в) загроза ядерної війни
г) виснаження природних ресурсів
д) все перелічене
е) все перелічене, окрім біг Як називається процес виникнення та розвитку людини як соціокультурної істоти
а) акультурація;
б) антропоморфізм
в) антропопатизм;
г) антропосоціогенез? Дайте відповідь на запитання. Чиє простір і час атрибутами матерії
Контрольна робота № 2.8
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Джона Локка. Зробіть короткий конспект роботи Р. Тейлора Свобода і детермінізм та дайте відповіді на запитання як пов’язані між собою свобода і детермінізм що таке простий індетермінізм як можна охарактеризувати поведінку людей з точки зору детермінізму, свободи, причинності Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Хто із мислителів є автором теорії, відповідно до якої культура
ґрунтується на примусі та забороні потягів і слугує двом цілям захисту людей від природи та урегулюванню відносин між людьми людина, що придушує свої безсвідомі бажання, виступає ворогом культури а) Г. Спенсер; б) О. Шпенглер; в) З. Фройд г) Й. Хейзінга; д) Ж. Лакан?
3.2 Підберіть правильне означення поняття міфологія а) фантастичне відображення дійсності, що виникає в результаті надання природі душі та всього світу в первісній свідомості б) наука, що вивчає міфи та сказання в) обидва означення правильні г) обидва означення неправильні.
60
Дайте відповідь на запитання. Чи залишається протиріччя між реалізмом та номіналізмом в середньовічній філософії актуальним для сучасної світоглядної культури
Контрольна робота № 2.9
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Девіда Юма. Зробіть короткий конспект окремих розділів з праць С. Л. Франка Духовні засади суспільства та дайте відповіді на запитання що таке третій рід буття чи збігаються предмети філософії, релігії, науки як трактують Бога в філософії та релігії, чи наявна різниця Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Яке значення має термін античність а) греко-римська давнина (історія та культура Давньої Греції та Стародавнього Риму б) термін, що має український відповідник давнина в) термін античність вживається в обох смислах у вузькому (а) та широкому (б
3.2 Хто з мислителів розробляв концепцію певних абстрактних ідеальних типів, що становили собою деяке спрощення, образ-схему, а не об`єктивно існуючу соціокультурну реальність ідеальна типізація дозволяла впорядковувати емпіричний матеріал, що дають конкретні дослідження а) Д. Дідро б) І. Кант в) М. Вебер Дайте відповідь на запитання. Що означає мислення як творчість Висвітліть, будь ласка, філософський аспект проблеми.
Контрольна робота № 2.10
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Блеза Паскаля. Зробіть короткий конспект фрагментів роботи Дж. Берклі Трактат про принципи людського знання та дайте відповіді на запитання що таке матеріальна субстанція в чому сутність вчення про начала пізнання роль чуттєвих якостей в пізнавальному процесі за Берклі Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Символ – це
61
а) умовний знак б) нерозгорнутий знак, узагальнення в) знак, що несе в собі узагальнений принцип подальшого розгортання смислового змісту, що міститься в ньому
г) все перелічене
д) все перелічене, окрім б.
3.2 Що означає креаціоніський підхід до проблеми походження людини та культури а) людина та культура – вільне творіння богів, Бога
(Абсолюта);
б) перенесення зародків життя на Землю з космічного простору
в) природне вдосконалення людини та його культури Дайте відповідь на запитання. Як формувався новий стиль філософського мислення в епоху філософії Нового часу
Контрольна робота №2.11
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Жан-Жака Руссо. Зробіть короткий конспект окремих розділів з праць Нагеля Е. Атеїстична критика вірив Бога і дайте відповіді на запитання в чому полягають класичні аргументи представників теїзму щодо існування Бога тлумачення Нагелем аргументів І. Канта щодо онтологічних доказів буття божого атеїзм та його рефлексія в творі Нагеля. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Які з перелічених смислів відповідають поняттю логоса) мова, слово, мовлення б) поняття, судження, смисл в) Логос несе в собі розмаїття образів г) все перелічене
3.2 Хто є автором роботи Наука логіки а) І. Кант б) Г. В. Ф. Гегель; в) Л. Фейєрбах; г) М. Монтень? Дайте відповідь на запитання. Діалектика абсолютного та відносного в розумінні істини в філософії.
62


Контрольна робота № 2.12
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Вольтера. Зробіть короткий конспект роботи М. Шелера Індивід та особистість та дайте відповіді на запитання співвідношення цінностей і норм за М. Шелером; як характеризує М. Шелер особистість та індивіда Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Який, відповідно до концепції А. Тойнбі, підсумок розвитку всіх цивілізацій
а) всі вони приречені на загибель
б) вселенська релігія об`єднає всі існуючі цивілізації в єдину світову цивілізацію, що дасть їм можливість уникнути загибелі в) як будь-які живі істоти, цивілізації, вмираючи, дають життя новим дочірнім цивілізаціям, а ті – своїм дочірнім та таким чином історичний процес стає нескінченним
3.2 В марксистській теорії стверджується, що
а) результатом матеріального виробництва є матеріальна культура, що визнається первинною по відношенню до культури духовної
б) матеріальна культура забезпечує накопичення та трансляцію прогресивних цінностей та традицій
в) культура розуміється як рівень розвитку сутнісних сил людини та як міра людяного
г) все перелічене
д) все перелічене, окрім в) Дайте відповідь на запитання. В чому відмінності сцієнтизму та антисцієнтизму як форм сучасної філософії
Контрольна робота № 2.13
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Іммануїла Канта. Зробіть короткий конспект з книги Рассела Б. Чому я не християнин Чиє життя після смерті та дайте відповіді на запитання як розуміти безперервність людської свідомості на думку Рассела раціональні аргументи або емоції породжують віру в Бога за Расселом Б Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
63

3.1 Поняття ноосфера, що запроваджене в науковий оборот В. І. Вернадським, це а) тропосфера та стратосфера б) оболонка Землі, що розташована за атмосферою в) новий еволюційний стан біосфери, за якого розумна діяльність людини стає вирішальним фактором її розвитку г) відкритий космічний простір.
3.2 В якому сенсі застосовується термін цивілізація, яке значення має в філософії
а) техніка
б) наука
в) місто
г) спосіб виробництва Дайте відповідь на запитання. В чому полягає особливість пізнання як діяльності Як можна продемонструвати відносність поділу на онтологію та гносеологію в філософській рефлексії
Контрольна робота № 2.14
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Іммануїла Канта. Зробіть короткий конспект роботи П. Козловскі «Постмодерна культура суспільно-культурні наслідки технічного розвитку та дайте відповіді на запитання які заперечення викликає технологічний детермінізм що таке культура як дбайливість

як проявляється в ній технологічний та мистецький примус що визначає порядок життя та самоусвідомлення сучасного суспільства, за думкою П. Козловські; як тлумачиться техніка в сучасному світогляді

чи застосовуємо ми духовну енергію, щоб подолати нестачу фізичної Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Кожен культурний тип, згідно з думкою О. Шпенглера, самодостатній, існує відокремлено, замкнено, ізольовано. Кожна культура живе своїм власним, особливим життям. Кожна культура аз необхідністю долі проходить одній ті ж етапи, породжує одній ті ж явища, але з своїми специфічними своєрідними кольорами, що притаманні лише їй б) має свою власну долю та всі етапи розвитку, що вона їх проходить, не мають абсолютно ніяких аналогій з іншими культурами.
64

3.2 Який висновок робить А. Тойнбі з того факту, що час, коли людство стало здатним до створення цивілізації, становить лише 2% від часу існування людини на Землі а) всі будь-коли існуючі цивілізації є сучасницями одна одної незалежно від їх віку б) 2% – це занадто маленька величина, щоб на її підставі робити будь-які прогнози на майбутнє в) жодна цивілізація поки що не отримала свого завершення Дайте відповідь на запитання. Що таке сенсуалізм, емпіризм, раціоналізм як напрямки в філософії
Контрольна робота №2.15
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та основні етапи творчості видатного філософа
Ґеорга Вільгельма Фрідріха Геґеля. Зробіть короткий конспект окремих розділів з роботи
Ж.-П. Сартра «Буття-в-собі» та дайте відповіді на запитання в чому проявляються особливості буття за Сартром; два типи буття, за Сартром, та їх характеристики Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Оберіть правильне міркування а) в символі образ відіграє підпорядковану роль та виступає як ілюстрація певної загальної ідеї (О. Ф. Лосєв);
б) Символ передбачає рівновагу ідеї та образу Ідея дана конкретно, чуттєво, наочно, в ній немає нічого, чого б не було в образі, і навпаки (О. Ф. Лосєв)?
3.2 Що лежить в основі марксистської концепції генезису людини
а) праця б) рефлексія в) пасіонарність г) гра Дайте відповідь на запитання. В чому полягає філософське розуміння поняття особистості та його співвідношення з поняттями людина, індивід, індивідуальність

Контрольна робота № 2.16
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та опишіть основні етапи творчості видатного філософа Фрідріха Ніцше.
65
Зробіть короткий конспект окремих розділів з роботи В. Дільтея Виникнення герменевтики та дайте відповіді на запитання


які переваги мають гуманітарні науки над природознавчими на думку В. Дільтея;


в чому полягає значення літератури в сучасній культурі та методології


особливості сучасної інтерпретації текстів за Дільтеєм? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Як називається книга французького палеонтолога, філософа і теолога П`єра Тейяра де Шардена, в якій він розвинув вчення про рефлексію та ноосферу а) Незадоволення культурою б) Осягнення історії в) Феномен людини
г) Присмерк Європи
3.2 Хто є автором теорії природної антикультурності»: а) Ф. Ніцше; б) Ж.-Ж. Руссо в) Г. Спенсер? Дайте відповідь на запитання. Смисл життя як інтегральна характеристика людського буття.
Контрольна робота № 2.17
1.
Практично-навчальне завдання зробіть життєпис та основні етапи творчості видатного філософа
Артура Шопенгауера. Зробіть короткий конспект окремих розділів з роботи Дж. Дьюї Воля й культура, Проблема свободи та дайте відповіді на запитання

що таке воля і чому вона так високо цінується

сутність людської особистості в культурі за Дж. Дьюї? Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні.
3.1 Відомий мислитель К. Ясперс в своїй книзі Джерела історії та її мета вводить поняття осьовий час, що визначає період, коли виникли передумови, що дозволили людині стати такою, якою вона є, для всіх народів були знайдені загальні рамки розуміння їх історичної значущості, відбувся найрадикальніший поворот в історії. Цей період продовжувався а) III–II тисячоліття дон. е б) V ст. дон. е в) VIII–II ст. дон. е г) Х ст. не Хто з сучасних мислителів вивчав взаємодію людини та культури з точки зору філософії мови та філософії вчинку, розглядав проблеми
66

«сміхової культури автор праці «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»: а) С. Аверінцев; б) В. Сильвестров; в) М. Бахтін? Дайте відповідь на запитання. Чи існує смисл, призначення та мета історії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал