Навчальний посібник Вінниця внту 2015 1Pdf просмотр
Сторінка4/17
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.34 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тема 1. Філософія, її походження, основні проблеми і функції

Семінар 1
Поняття світогляду історичні типи, роль і значення
1.

Світогляд, його складники і типологія. (Практичний та
теоретичний світогляд. Критика, що формує думку.
2.
Філософія і світогляд. (Основні світоглядні питання (за І. Кантом.
Корисність філософської освіти та її особливості). Історичні особливості виникнення філософії. (Риси міфології.
Релігійне подвоєння світу. Де виникла філософія часі місце).
Семінар 2
Філософія як пошук смислів
1.
Предмет філософії. Специфіка філософського знання. (Термін
«філософія». Співвідношення філософії і релігії.
2.
Філософія і мистецтво, філософія та ідеологія. (Теоретичність та
образність знання.
3.
Філософія і наука. (Парадигматичний критерій розмежування
філософії та науки. Виникнення науки як особливої теоретичної
форми знання із філософського світогляду. Чому філософія – не
наука?).
4.
Структура і функції філософського знання. (Практичне значення
філософії для різних проявів життя. Функції філософії.

Тема 2. Історія філософії
Семінар 3

Німецька класична філософія як єдине духовне утворення

1.
Унікальність німецької класичної філософії, її роль в світовій історії філософії. (Загальні риси німецької класичної філософії.
Структурування філософії відповідно до принципів німецької
класичної філософії.
2.
Персоналії німецької класичної філософії. Загальнооб’єднуючі ідеї німецької класичної філософії. (І. Кант, Й. Фіхте, Ф. Шеллінґ, Ґ. В.
Ф. Геґель, Л. Фейєрбах. Проблема співвідношення суб’єкта та
39

об’єкта).

Семінар 4

Формування засад нового філософування

1.
А. Шопенгауер. С. К’єркегор. Ірраціоналізм як принцип нового філософування. (Криза класичного способу філософування. Людина в
філософії К’єркегора, поняття екзистенція. К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фрейд – витоки некласичної філософії та іншого світогляду в світовій духовній культурі. (Відмінність між
класичною та некласичною філософією в ХІХ ст. Раціоналізм та
ірраціоналізм в кризі класичної філософії ХІХ ст.).

Тема 3. Проблеми сучасної соціальної філософії

Семінар 5

Свобода та необхідність історичний та особистісний вимір

1.
Свобода та свобода вибору. Необхідність в людському бутті. Філософський аспект. (Історія становлення філософської категорії
«свобода». Поняття свобода волі. Фаталізм. Волюнтаризм.
2.
Розуміння позитивної та негативної свободи Е. Фроммом (Втеча від свободи. (Історичний розвиток свободи. Моделі взаємостосунків
особистості та суспільства щодо свободи та її атрибутів. Сучасна
концепція свободи.
40

4
ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ ФІЛОСОФІЯ

1.
Філософія в духовному житті суспільства. Специфіка філософського знання. Істина і філософія. Взаємовідносини філософії, міфології, релігії та науки. Раціональність як тип пізнання та світогляду. Предмет філософії, її функції в суспільстві. Що таке картина світу і які її типи існують Філософія давньогрецької античності загальна характеристика, теоретичні джерела. Філософія Платона, Аристотеля. Середньовічна філософія пріоритет волі над розумом. Філософія Відродження гуманізм, використання елементів науковості. Філософія Просвітництва від приватного інтересу до загальної справедливості. Трансформація суспільної свідомості Нового часу як передумова нової філософії. Науковий та філософський розвиток Р. Декарта.
14.
Спіноза Б свобода – основа істинної моралі. Поняття субстанції і його роль в філософії. Філософія І. Канта.
17.
Геґель Г. В. Ф протиріччя між методом та системою в філософії, онтології.
18.
Шеллінґ та його натурфілософія.
19.
Фейєрбах Л антропологічний матеріалізм. Особливості філософського методу К. Маркса. Ідеї раннього Маркса про економічне обґрунтування багатоманітності історичного процесу.
22.
Сцієнтизм в філософській традиції ХХ століття.
23.
Антисцієнтизм: філософський коментар щодо кризи гуманістичних цінностей. Філософія екзистенціалізму людина як унікальна істота. Відчуження та відчужена людина як предмет філософського дослідження. Основні питання онтології. Історичний розвиток поняття буття. Протистояння номіналізму та реалізму в середньовічній філософській традиції. Основні проблеми гносеології. Джерела та критерії істинності пізнання. Головне завдання епістемології як розділу філософського пізнання. Види та рівні пізнання. Особливості пізнання в соціальній сфері.
41
Смисл антропологічного принципу в філософії. Що таке філософська антропологія Проблема гуманізму в історії філософії. Бог і людина філософська рефлексія. Сутність та значення категорії смисл життя для філософської рефлексії. Поняття особистості. Соціалізація та самоактуалізація як філософська проблема. Смисл та значення категорії діяльність для визначення соціальної проблематики в філософських поглядах. Предмет філософії історії. Цивілізаційний та формаційний підходи до розуміння історичного процесу. Сутність та філософський смисл поняття всесвітня історія. Діалектика як форма мислення. Філософія як форма культури. Поняття культури в філософії. Специфіка соціальних систем розуміння в сучасній філософії. Проблеми та протиріччя глобального розвитку сучасне філософське розуміння. Що таке екологічний імператив Україна в діалозі культур та цивілізацій. Специфіка філософської рефлексії на сучасному етапі розвитку. Філософська культура особистості. Філософія та професіоналізм. Філософія в Україні кінця Х – поч. ХIХ ст. Філософія в Україні в ХIХ ст. Філософія Г. С. Сковороди. Філософія в Україні в ХХ ст. Форми розвитку. Суперечливий характер поняття прогрес. Філософська категорія матерії. Історія формування поняття. Матерія і дух. Взаємодія філософських понять в історії філософії. Категорія свідомість в історії філософії. Типові рішення проблеми співвідношення матерії і духу в філософії. Поняття свободи в філософському розумінні.
42


5 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ФІЛОСОФІЇ № 1

5.1
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота № 1 виконується після викладення першої частини лекційного матеріалу, здається не пізніше десятиденного терміну до
першої зимової сесії. В роботі мають бути використані необхідні підручники, навчальні посібники, хрестоматії та збірки першоджерел. Контрольна робота № 1 містить два завдання.
Перше завдання: для перевірки знань студентів, а також засвоєння ними обов’язкового обсягу знань з основ філософії пропонується письмово відповісти натри питання програми з філософії. Для досягнення цієї мети студент має познайомитись з навчальною, довідковою літературою, підручниками з філософії і, як результат, викласти матеріал в першій частині контрольної роботи. Обсяг відповіді на кожне питання – дві сторінки. Виконується письмово – вручну (explanatory) або в комп’ютерному наборі.
Друге завдання: виконується обсягом 12 сторінок, формат А. Письмово – вручну або в комп’ютерному наборі. Необхідно розкрити одну з тем програми з філософії відповідно до плану, що запропонований викладачем. Наприкінці другого завдання роботи необхідно зробити висновки (обсяг 1 сторінка. В кінці контрольної роботи необхідно дати перелік використаної літератури з теми. Нумерація контрольних робіт починається з цифри 1. (Наприклад, 1.2 – цей варіант контрольної роботи № 1). Номер варіанта контрольної роботи студент заочного відділення отримує лише у викладача під час установчої осінньої сесії, що і фіксується в журналі викладача. Змінювати тему без спеціальної нагальної потреби та без погодження з викладачем забороняється.

5.2 Завдання для контрольної роботи
Контрольна робота № 1.1

Відповісти на запитання. В якому значенні зазвичай застосовують термін філософія В чому полягає сутність методології філософської течії структуралізму Яке значення має діяльнісний аспект світогляду Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.

43


Філософія як спосіб духовного життя людини
1.
Що таке філософія як форма світогляду Історичні типи світогляду. Критерії демаркації (
demarcation
) філософії та науки.
Контрольна робота № 1.2

Відповісти на запитання. Що таке номіналізм
(
nominalism) в філософії Який новий зміст в розуміння проблем буття внесла філософія Нового часу (

Modern age)?

3.
В чому полягає сутність матеріалістичного (materialistic) підходу до розуміння природи субстанції
(
substance)?
Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Антична давньогрецька філософія досократівський період
1.
Що таке космоцентризм в античному (ancient) світогляді Основні ідеї Мілетської школи в античній Греції.
3.
Елейська філософська школа проблема нескінченності та розвиток онтології.
Контрольна робота № 1.3

Відповісти на запитання. Який предмет вивчає розділ філософського знання – онтологія Які типи світоглядних систем складались в різні епохи розвитку філософії Що означає патристика Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Сократ: філософія та сучасність
1.
В чому полягає моральний зміст філософії Сократа В чому суть проблеми Сократа в світовій філософії Сучасний зміст сократівських ідей.
Контрольна робота № 1.4

Відповісти на запитання. Роль і значення для середньовічної філософії Томи Аквінського. Який зміст та світоглядне значення містила філософія кініків Що таке теологія
(
theology)? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
44


Вчення про ідеї в філософії Платона
1.
В чому полягають особливості ідеалізму Платона Вчення про ідеальну державу в філософії Платона уявний комунізм чи реальність
Контрольна робота № 1.5

Відповісти на запитання. Якими рисами характеризується філософія Середньовіччя Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді
3. Що таке рух
(
motion)? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Середньовічна філософія віра чи розум
1.
Чому основним витоком середньовічної філософії стала монотеїстична релігія – християнство Сутність діалогу між номіналізмом та реалізмом (realism). Які ідеї середньовічної
(
medieval
) філософії представлені в сучасних (present-day) філософсько-теологічних теоріях
Контрольна робота № 1.6

Відповісти на запитання. Що є загальною ознакою категорії буття
(
being)? Якими ознаками характеризується рух Що визначало розвиток філософії в період Середньовіччя Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Відродження: філософія гуманізму
1.
Основні риси культури Ренесансу та гуманістична філософія. В чому полягає особливий характер натурфілософії епохи Відродження Вплив мистецтва на формування філософії в епоху Ренесансу.
Контрольна робота № 1.7

Відповісти на запитання. Хто з філософів вперше розглянув буття як філософську категорію
(
category
) та зробив її предметом спеціального філософського аналізу Що є об`єктом філософського дослідження Що таке абстракція
(
abstraction)?
45
Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософія Нового часу
1.
Чи можна назвати класичними філософські погляди Рене Декарта Вчення про субстанцію Баруха Спінози. Особливості філософування Френсіса Бекона: проблема методу
(
method
) в філософії.
Контрольна робота № 1.8

Відповісти на запитання. Що являє собою філософія як форма світогляду Що лежить в основі середньовічного розуміння проблеми душі
(
soul
) та тіла
(
body)? Яка ідея
(
idea
) має провідне значення для християнського

(
Christian
) світогляду Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Класична німецька філософія
1.
Чи можлива філософія як строга наука, на думку І. Канта Як співвідносяться категорії боргу
(
debt
) та щастя
(
happiness
) в філософській системі Канта Смисл категорії «річ-в-собі» в гносеології Канта.
Контрольна робота № 1.9

Відповісти на запитання. Що є вихідним принципом в філософії Томи Аквінського? Що таке гносеологічний реалізм Що таке агностицизм
(
agnosticism)? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософія Геґеля: протиріччя ( contradiction) між методом та
системою
1.
Принципові особливості діалектики Геґеля. Що таке філософський ідеалізм
(
idealism
) Геґеля? Чиє він філософським регресом
(
regress(ion)?
Контрольна робота № 1.10

Відповісти на запитання. Яку роль відіграло вчення Геґеля в розвитку філософської думки
46
Який характер має матеріалізм Фейєрбаха? Коли виник класичний (classic(al) марксизм? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Суперечності та тенденції розвитку філософії марксизму
1.
Ідеї раннього Маркса про економічне обґрунтування
(headwords
) багатоманітності історичного процесу. Маркс про механізм відчуження
(
estrangement
) в суспільстві. Позитивне, негативне, реакційне, утопічне

(
utopian
) в марксистській філософії.
Контрольна робота № 1.11
Відповісти на запитання. Хто був засновником гносеологічного емпіризму
(
empiricism)? Що лежить в основі раціонального пізнання Що таке фаталізм
(
fatalism
) і як його розуміють в філософії Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Некласична європейська філософія в ХIХ столітті
1.
Вчення про буття в філософії Ф. Ніцше. В чому полягає ірраціоналізм філософії життя як філософського напрямку
Контрольна робота № 1.12

Відповісти на запитання. Що складає сутність будь-якої цивілізації Які Визнаєте методи наукового пізнання Яким може бути світогляд в залежності від розв΄язку питання про співвідношення матерії (matter) та духу
(
spirit)? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Особливості української філософії на межі ХIХ-ХХ століть
1.
Проблема людини і нації
(
nation
) в творчості провідних українських філософів. Філософія серця П. Д. Юркевича.
3.
Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова.
Контрольна робота № 1.13

Відповісти на запитання. Назвіть та охарактеризуйте типи світоглядних систем, що складались в різні епохи.
47
Які методи пізнання відомі сучасній
(
contemporary
) філософії
Що означають у філософії поняття душа, дух,
«ментальність»
(
mentality)? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Проблема свідомості в філософії
1.
Що є причиною
(
cause
) виникнення свідомості еволюційний розвиток або Воля
(
Will)? Як співвідносяться між собою свідоме
(
conscious
) та несвідоме
(non conscious
) (за теорією З. Фрейда)?
Контрольна робота № 1.14
Відповісти на запитання. Назвіть складники
(
components
) філософії як науки та світогляду. Яку роль відіграло вчення Г. В. Ф. Геґеля в розвитку філософської думки Охарактеризуйте уявлення Платона про буття. Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософське розуміння світу
1.
Принципи, за якими в історії філософії формувалась картина світу. Форми (form) та види (kind) буття.
3.
Співвідношення
(
correlation
) матеріального та ідеального в філософському розумінні.
Контрольна робота № 1.15

Відповісти на запитання. Що являє собою постпозитивізм як напрямок в розвитку філософії Як розуміють категорію практика
(
practice
) в філософії Назвіть головну (main idea) ідею вчення Ж- Ж. Руссо. Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософія простору і часу
1.
Простір
(
space
) і час (time) як світоглядні категорії. Простір і час як регулятори (regulator) практичного буття людини. Особливості соціального (social) простору і часу.
48


Контрольна робота № 1.16

Відповісти на запитання. Розкрийте сутність філософського дуалізму
(
dualism). Покажіть взаємозв`язок онтології та гносеології. Яку роль відіграє філософія в системі наук Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософія І. Канта
1.
Покажіть трансформацію точки зору Канта про можливість пізнання світу в «докритичний» та критичний періоди його діяльності. В чому полягає і як формулюється агностицизм Канта Як розуміє І. Кант моральний (ethical) закон
(
law)?
Контрольна робота № 1.17

Відповісти на запитання. Чим характерна філософська доктрина Л. Фейєрбаха? Якою є основна тенденція в філософському мисленні, ідеології та культурі Ренесансу За яких умов розвитку Середньовіччя формувалась патристика Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософія В. С. Соловйова
1.
Онтологія В. С. Соловйова. Роль добра
(
good
) в людській природі
(
human

nature
) за думкою В. С. Соловйова.
3.
Релігійно-філософський зміст доктрини В. С. Соловйова.
Контрольна робота № 1.18

Відповісти на запитання Які аргументи на захист ідеї про вічність матерії та руху Ви могли б навести Як Вирозумієте суспільну свідомість
(
consciousness)? Які види свободи
(
freedom
) називав в своїй творчості М.
Бердяєв? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософія як наука особливого роду
1.
Які передумови виникнення філософії Визнаєте В чому полягає спільне та різне в релігійному та філософському рішеннях світоглядних проблем Які з функцій філософії Ви назвали б основними
(
fundamental) і чому
Контрольна робота № 1.19

Відповісти на запитання. В чому, на думку Л. Фейєрбаха, полягає необхідність

(
necessity
) створення нової, земної релігії любові
(
love
) людини до людини Що містить в собі філософія духу Геґеля? Що таке заблуд в логіці та методології науки
Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Сократівська філософія – фундаментальний поворот в філософії
античного часу
1. Що означає знання за думкою Сократа
2. Що таке чеснота
(
virtue
) за Сократом та як її здобути шляхом навчання
3. Яку назву має метод філософського дослідження Сократа
Контрольна робота № 1.20

Відповісти на запитання.
1. Дайте коротку характеристику філософії Нового часу.
2. Як розуміє проблему субстанції Б. Спіноза?
3. Що таке соліпсизм
(
solipsism)?
Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Філософський агностицизм
(
agnosticism) Д. Юма
1.
Сутність філософії Д. Юма. Як розуміє ідеї Д. Юм?
2.
Основна
(
essential) гносеологічна позиція Д. Юма. Особливості агностицизму Д. Юма. Що саме вважав Д. Юм за критерій
(
criterion) морального вчинку

Контрольна робота № 1.21

Відповісти на запитання. Існування яких груп ідей визнає Р. Декарт Вірить він в існування вроджених ідей Що означає поняття чиста дошка (tabula rasa) в філософії
50
Джона Локка? Як трактується проблема пізнання у вченні Д. Берклі Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Індивідуальна та суспільна свідомість
1.
Індивідуальна
(
individual
) свідомість – соціально організоване явище.
2.
Рівні
(
level
) суспільної свідомості. Форми (form) суспільної свідомості.
Контрольна робота № 1.22

Відповісти на запитання. Що таке свідомість Значення для історії філософії діалектичного
(
dialectical
) методу
Геґеля. Структура свідомості людини. Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.

Сутнісні відмінності «комп’ютерного мислення від мислення
людини
1.
Філософський смисл моделювання людської психіки
(
psyche
) за допомогою машин. Філософські аргументи проти «мислячих машин Смисл (sense) та значення
(
importance
) «комп’ютерної етики.
Контрольна робота № 1.23

Відповісти на запитання. Визначте та розкрийте етимологію (etymology) поняття

(
conception
) діалектика
(
dialectics). Що таке детермінізм
(
determinism)? Як Вирозумієте випадковість
(
chance)? Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Космоцентричний характер філософії Давнього світу
1.
Виникнення та еволюція ідеї про першоначало. Формування філософського вчення про буття. Проблема мінливості (changeability) та незмінності світу в давньогрецькій (ancient Greek) філософії.51


Контрольна робота № 1.24

Відповісти на запитання. Вчення про першооснову світу Левкіппа та Демокріта. Що входить в структуру світогляду Особливості філософії прагматизму
(
pragmatism). Розкрити, відповідно до запропонованого плану, тему.
Основні закони діалектики
1.
Закон єдності та боротьби протилежностей та його світоглядний зміст. Закон взаємного переходу кількості в якість. Закон заперечення заперечення, смисл та значення для процесу пізнання.
Контрольна робота № 1.25

Відповісти на запитання. Які види діалектичних протиріч Визнаєте Яку назву має напрямок в філософії Середньовіччя, репрезентований Томою Аквінським? В чому його зміст та значення Розкрийте філософський смисл поняття «апологетика»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал