Навчальний посібник Вінниця внту 2014Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7
В.

В. Біліченко, Ю.

Ю Бурєнніков

С
.
О. Романюк


1 Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ
Навчальний посібник
Вінниця
ВНТУ
2014

2

УДК 656.073
ББК
Б65

Автори:
Біліченко ВВ, Бурєнніков Ю.Ю., Романюк С.О.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Рецензенти:
В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ
П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор ЖДТУ
І. О. Сивак, доктор технічних наук, професор ВНТУ


Основи логістики / ВВ. Біліченко, Бурєнніков Ю.Ю., Романюк С.О.] – Вінниця : ВНТУ, 2012. 128 с.

В навчальному посібнику розглянуті основні принципи логістичного обслуговування автотранспортних підприємств. Посібник ілюстровано принциповими та розрахунковими схемами.
Навчальний посібник стане в нагоді студентам спеціальності
7.090258 – "Автомобілі та автомобільне господарство" при вивченні та підготовці до лабораторних робіт з дисциплін "Основи логістики, Основи транспортної логістики, "Логістика вантажів"
УДК 656.073
ББК

ВВ. Біліченко,
Бурєнніков Ю.Ю., Романюк С.О., 2014

3 ЗМІСТ ВСТУП .................................................................................................................. 5 1 ВВЕДЕННЯ В ЛОГІСТИКУ ........................................................................... 7 1.1 Специфіка логістичного підходу. 7 1.2 Передумови розвитку логістики .............................................................. 8 1.3 Етапи розвитку логістики ......................................................................... 9 1.4 Економічний ефект від використання логістики .................................. 10 Контрольні запитання № 1 ............................................................................... 12 2 МАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ І ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ .............................. 13 2.1 Визначення матеріального потоку і логістичних операцій ................. 13 2.2 Класифікація матеріальних потоків ....................................................... 15 2.3 Класифікація логістичних операцій ....................................................... 16 Контрольні запитання № 2 ............................................................................... 17 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ЛОГІСТИКИ ...................................................................................................... 18 3.1 Концептуальні положення логістики ..................................................... 18 3.2 Функції логістики .................................................................................... 19 3.3 Логістичні системи .................................................................................. 19 3.4 Методи прийняття рішень в логістиці ................................................... 22 Контрольні запитання № 3 ............................................................................... 22 4 ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА ................................................................... 24 4.1 Цілі і завдання закупівельної логістики ................................................ 24 4.2 Логістичний підхід до організації постачання на підприємстві ......... 24 4.3 Завдання "зробити або купити" .............................................................. 25 4.4 Завдання вибору постачальника ............................................................. 26 4.4.1 Пошук потенційних постачальників ............................................... 28 4.4.2 Аналіз потенційних постачальників за критеріями ....................... 30 4.5 Організація постачання на підприємствах ............................................ 32 4.5.1 Організаційні форми постачання ..................................................... 32 4.5.2 Основні принципи роботи з постачальниками ............................... 33 4.6 Планування закупівель 4.6.1 Визначення потреби і кількості матеріалів, що замовляються. ....... 34 4.6.2 Визначення методу закупівель ......................................................... 36 4.7 Реалізація закупівель ............................................................................... 37 4.7.1 Укладання контракту ........................................................................ 37 4.7.2 Документальне оформлення замовлення ....................................... 40 4.7.3 Отримання продукції ........................................................................ 42 4.7.4 Перевірка якості і кількості отриманої продукції .......................... 43 Контрольні запитання № 4 ............................................................................ 43 5 ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА .......................................................................... 45 5.1 Цілі і завдання виробничої логістики .................................................... 45 5.2 "Штовхаючі" і "тягнучі" логістичні системи ........................................ 46 5.3 Логістична концепція "точно в строк" .................................................. 47

4 5.4 Логістична концепція "планування потреб/ресурсів" .......................... 48 5.4 Правило 80-20 .......................................................................................... 49 5.5 Система управління виробництвом (на прикладі Японії) ................... 51 5.5.1 Системи управління виробництвом фірми "Тойота моторс"……...51 Контрольні запитання № 5…………………………………………………...58 6 РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА ....................................................................... 60 6.1 Завдання розподільчої логістики ........................................................... 60 6.2 Канали розподілу товарів ........................................................................ 61 6.2.1 Види каналів розподілу .................................................................... 61 6.2.2 Типи посередників в каналах розподілу ......................................... 64 6.2.3 Приклад аналізу можливих варіантів вибору каналу розподілу 6.3 Визначення оптимальної кількості складів у системі розподілу. ....... 69 6.4 Завдання оптимізації розташування розподільчих центрів. ............... 73 6.5 Побудова системи розподілу. ................................................................ 74 6.6 Огляд варіантів організації збутової діяльності ................................... 74 Контрольні запитання № 6 ............................................................................... 78 7 ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ ................................................................... 80 7.1 Визначення і класифікація складів ........................................................ 80 7.2 Логістичні функції і операції на складах .............................................. 82 7.3 Логістичний процес на складі ................................................................ 84 7.4 Завдання ефективної організації і функціонування складу. 86 7.5 Вантажна одиниця – елемент логістики ................................................ 88 Контрольні запитання № 7 ............................................................................... 89 8 ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ ................................................................................. 92 8.1 Матеріальні запаси .................................................................................. 92 8.1.1 Створення і склад матеріальних запасів ......................................... 92 8.1.2 Види запасів і методи їх нормування .............................................. 93 8.2 Моделі управління запасами .................................................................. 96 8.2.1 Статичні моделі управління запасами ............................................ 97 8.2.2 Динамічні системи управління запасами. ..................................... 103 Контрольні запитання № 8 ............................................................................. 112 9 ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА ................................................................... 114 9.1 Завдання транспортної логістики ......................................................... 114 9.2 Логістична політика організації діяльності транспортних підприємств .................................................................................................. 115 9.3 Вибір виду транспортного засобу ........................................................ 118 9.4 Особливості використання трубопровідного транспорту ................. 121 9.5 Транспортні тарифи ............................................................................... 122 Контрольні запитання № 9 ............................................................................. 125 ЛІТЕРАТУРА ................................................................................................... 126 ГЛОСАРІЙ ....................................................................................................... 127

5 ВСТУП
Інтерес до проблеми розвитку логістики в промислово розвинених країнах пов'язаний насамперед із причинами економічного характеру. В умовах, коли ріст обсягів виробництва і розширення внутрішньо національних і мікрогосподарських зв’язків призвели до збільшення витрат сфери обігу, увага підприємців сконцентрувалось на пошуку нових форм оптимізації ринкової діяльності і скорочення витрату даній сфері. Логістика (від грецького слова "logistike", що означає мистецтво обчислювати, міркувати) – це наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання руху матеріальних і інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача. Які інші методи прикладної математики (дослідження операції, математична оптимізація, мережні моделі і т. д, логістика поступово стала переходити з військової області в сферу господарської практики. Спочатку вона оформилась як новий вид теорії про реалізацію управління рухом товарно-матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім і виробництва. Таким чином, ідеї інтеграції постачальницько-виробничо-розподільних систем, що виникли в країнах з ринковою економікою ще напередодні й у період економічної кризи х років, у яких би погоджувалися функції постачання матеріалами і сировиною, виробництва продукції, її збереження і розподілу, трансформувалися в самостійні напрямки – логістику. У підприємницькій діяльності, економічній і науковій літературі закордонні фахівці виділяють два принципових напрямки у визначенні концепції логістики. Один з них пов'язаний з функціональним підходом до руху товарів, тобто управлінням усіма фізичними операціями, які необхідно виконувати при доставці товарів від постачальника до споживача. Інший напрямок характеризується більш широким підходом крім управління операціями з руху товарів, він включає аналіз ринку постачальників і споживачів, координацію попиту та пропозиції на ринку товарів і послуга також здійснює гармонію інтересів учасників процесу руху товарів. Значущість логістичних інновацій у нашій країні ще не усвідомлено на належному рівні, особливо стосовно сектора інформаційних послуг, аналізу загальних витраті ризиків. Адже рівень організації та впровадження логістики на підприємстві – це один із визначальних чинників його конкурентоспроможності. Оцінюючи весь спектр можливостей, слід якнайшвидше позбутися застарілих уявлень про логістику та маркетинг як про транспортування і продаж. Логістика тісно

6 володіє з кожною із чотирьох складових маркетингу місце, ціна, продукті просування. Маркетинг, крім усього іншого, слід розуміти як інвестиційний процес, що визначає формування та підтримку обмінних взаємовідносин із замовниками і партнерами. Розподільча логістика – найскладніша та найменш вивчена, атому все ще мало застосовувана на практиці в нашій країні. Маркетинговими дослідженнями встановлено, що споживачам потрібні не стільки нові вироби, скільки рішення, які пропонують нові вигоди. Актуальність логістики значно зросте з посиленням конкуренції при розвитку України в межах СОТ. Вивчення ймовірних дій конкурентів дасть змогу визначити найправильнішу реакцію наці дії. Логістична концепція управління виробництвом орієнтується на виконання замовлень без затримок, "точно в строк, а не на склад. Складування великих запасів – це вже архаїзм. Сьогодні зберігання запасів замінюється інформацією про їхнє оперативне придбання (віртуальний склад. Час, із погляду логістики, сам по собі також є одним із різновидів витрат виробництва. Саме затримки в часі, за оцінками експертів, максимально "сприяють" скороченню прибутку. Що, природно, спричиняє погіршення обслуговування споживача. Крім того, затримки в часі – це додаткові витрати, яких зазнає споживач, змушений або чекати виконання замовлення, або шукати альтернативу. Важливо, щоб період очікування, як наслідок затримки в часі, не став фатальним "гальмом" конкурентної переваги – як для кожного підприємства, такі для країни загалом. Востаннє десятиліття спостерігається чітка тенденція до угруповання і централізації управління всією системою логістики. Такий підхід дозволяє знімати багато конфліктів між різними функціями. Крім того, відвантаження, більш ефективного аналізу витрат логістики. На підприємстві управляючий логістикою звичайно відповідає за таке коло проблем транспорті перевезення контроль запасів і виробничих планів управління продажами і замовленнями обслуговування споживачів і складські операції на регіональних складах управління складським господарством дослідження в області логістики й удосконалювання системи. Форма угруповання і ступінь централізації залежать від асортименту продукції і ринкового середовища, у якому функціонує дана форма. Наприклад, компанії, що мають ринкову орієнтацію, але реалізують розгорнуту номенклатуру продукції по тих самих каналах розподілу, прагнуть згрупувати усі види діяльності із обслуговування ринку і централізувати управління системою розподілу. Для них характерна тенденція включення елементів системи логістики під загальним управлінням до структури продуктових підрозділів.

7 1 ВВЕДЕННЯ В ЛОГІСТИКУ

1.1 Специфіка логістичного підходу Історично логістика розвивалася як військова дисципліна. Термін логістика став відомий з IX століття нашої ери у Візантії. З моменту появи терміну "логістика" ("logistics") одним з його значень було матеріально- технічне забезпечення, постачання у військовій справі. У економіці поняття логістики почало широко використовуватися в і роки XX століття. Досягнення в області комунікаційних технологій дали можливість відстежувати всі етапи руху сировини, деталей, готової продукції, що дозволило чітко виявити величезні втратив існуючих схемах управління матеріальними потоками. Тому з'явилася необхідність розробки нових, ефективних способів організації і управління не тільки матеріальними, але і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками на підприємствах. Існує безліч означень поняття логістика. Найбільш широке трактування розуміє під логістикою управління всіма видами потоків людськими, енергетичними, фінансовими і ін.), що існують в економічних системах. Уданому курсі логістика розглядається з одного боку як наука, аз іншого боку як господарська діяльність. Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі а) доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства б) внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів в) доведення готової продукції до споживача згідно з його вимогами г) передача, зберігання і обробка відповідної інформації. Як наука логістика ставить і вирішує такі задачі прогноз попиту і, на його основі, планування запасів визначення необхідної потужності виробництва і транспорту розробка наукових принципів розподілу готової продукції розробка наукових основ управління перевантажувальними процесами і транспортно-складськими операціями в пунктах виробництва і у споживачів побудова різних варіантів математичних моделей функціонування логістичних систем розробка методів сумісного планування, постачання, виробництва, складування, збуту і відвантаження готової продукції. Як господарська діяльність логістика – це процес управління рухомі зберіганням сировини, компонентами і готовою продукцією в господарському обороті з моменту сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової продукції споживачеві

8 принцип сплати та отримання грошей. Таким чином, основним об'єктом управління логістикою, як господарською діяльністю, є прохідний матеріальний потік. Новизна логістики полягає в зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь посилення значущості діяльності із управління матеріальними потоками. Принципова відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає у об'єднанні розрізнених матеріальних потоків в єдиний прохідний потік у технічній, економічній, інформаційній інтеграції окремих ланок логістичного ланцюга (на макрорівні різних підприємств на мікрорівні різних служб підприємства) в єдину систему.
1.2 Передумови розвитку логістики Розвиток конкуренції, викликаний переходом від ринку продавця до ринку покупця. До початку х років в країнах з розвиненою ринковою економікою виробники і споживачі продукції не надавали серйозного значення створенню спеціальних систем, що дозволяють оптимізувати управління матеріальними потоками. Виробництво, оптова і роздрібна торгівля працювали без тісного зв'язку один з одним. Випущені товари так чи інакше потрапляли в кінцеве споживання. Система управління процесами руху товару була слабкою. Така неувага до сфери управління матеріальними потоками пояснювалася тим, що основний потенціал конкурентоспроможності створювався, в той період, за рахунок розширення і вдосконалення виробництва. Але до початку х років резерви підвищення конкурентоспроможності безпосередньо у виробництві були істотно вичерпані, що привело до необхідності пошуку нових шляхів створення конкурентних переваг. Підприємці стали приділяти все більше уваги не самому товару, а якості його постачання. Поліпшення роботи у сфері розподілу товарів не в потребувало таких великих додаткових капіталовкладень, як, наприклад, освоєння випуску нового товару, і при цьому забезпечувало високу конкурентоспроможність постачальника за рахунок зниження собівартості і підвищення надійності постачань. Грошові кошти, вкладені в сферу розподілу, стали впливати на положення постачальника на ринку набагато сильніше, ніж ті ж засоби, що вкладені в сферу виробництва. У логістичних системах собівартість товару, що доставляється кінцевому споживачеві, виявилася нижчою за собівартість такого ж товару, доставленого традиційним шляхом. У цих умовах висока конкурентоспроможність залежала невід величини капітальних вкладень, а від уміння правильно організувати логістичний процес.

9 Крім зниження собівартості товару, використовуючи логістику, постачальники могли гарантувати постачання точно в строк потрібну кількість товару необхідної якості, що також було перевагою в конкурентній боротьбі. Енергетична кризах років. Підвищення вартості енергоносіїв змусило підприємців шукати методи підвищення економічності перевезень не тільки за рахунок раціональної організації транспорту, алей за рахунок узгодження дій всіх учасників логістичного процесу.
3.
Науково-технічний прогрес. Ключове значення для розвитку логістики відіграє комп'ютеризація управління логістичними процесами. Створення і масове використання засобів обчислювальної техніки, поява стандартів для передачі інформації забезпечила могутній розвиток інформаційних систем як нарівні окремих підприємств, такі тих, що охоплюють великі території. Стало можливим здійснення моніторингу зіставлення запланованого і фактичного положення справ) всіх фаз руху продукту – від первинного джерела сировини, через проміжні виробничі, складські і транспортні процеси, до кінцевого споживача. Таким чином, головними причинами різкого зростання інтересу до логістики є перетворення ринку продавця на ринок покупця можливість зниження собівартості продукції можливість підвищення якості постачань енергетична криза
5)
НТП, в першу чергу, комп'ютеризація управління.
1.3 Етапи розвитку логістики Інтеграція транспортно-складського процесу для розподілу готової продукції (і роки. Завдання оптимізації фізичного розподілу продукції вирішувалися і раніше. Наприклад, оптимізувалися а)
частота і розмір партій, що постачаються б)
розміщення і функціонування складів в)
транспортні маршрути, графіки і т. д. Проте традиційно ці завдання вирішувалися відособлено, що не могло забезпечити значного системного ефекту. На I-му етапі впровадження логістики, коли транспорті склад були пов'язані лише операціями навантаження і розвантаження вони починають працювати на один економічний результат за єдиним графіком і за єдиною узгодженою технологією. Наприклад, тара, в яку відвантажують вантаж, вибирається з урахуванням транспорту та характеристики вантажу, що перевозиться і т. д. Інтеграція виробничих, складських і транспортних процесів і роки. З погляду логістики цей етап характеризувався а)
швидке зростання вартості фізичного розподілу

10 б)
зростання кваліфікації менеджерів в області логістики в)
довгострокове планування в області логістики г)
широке використання комп'ютерів для збору інформації і контролю за логістичними процесами д)
централізація фізичного розподілу е)
різке скорочення запасів в логістичних ланцюгах ж)
чітке визначення дійсних витрат розподілу з)
визначення і здійснення заходів із зменшення вартості просування матеріального потоку до кінцевого споживача. Інтеграція виробничих, складських і транспортних процесів, що включають роботу з сировиною і готовою продукцією (і роки а)
сучасні комунікаційні технології, що забезпечують швидке проходження матеріальних і інформаційних потоків, дозволяють здійснювати моніторинг всіх фаз руху продукту від первинного джерела сировини до кінцевого споживача б)
розвиваються галузі, зайняті наданням послугу сфері логістики в)
концепція логістики починає визнаватися більшістю учасників ланцюгів постачання, виробництва і розподілу.
1.4 Економічний ефект від використання логістики Проведені у Великобританії дослідження показали, що у вартості продукту, який потрапив до кінцевого споживача, більше 70% складають витрати, пов'язані із зберіганням, транспортуванням, упакуванням і іншими операціями, що забезпечують просування матеріального потоку. У сферах виробництва застосування логістики дозволяє Понизити запаси на всьому шляху руху матеріального потоку. Заданими Європейської промислової асоціації прохідний моніторинг матеріального потоку забезпечує скорочення матеріальних запасів на 30 –
70%. Висока значущість оптимізації запасів пояснюється таким а)
у загальній структурі витратна логістику витрати на утримання запасів становлять більше 50%, включаючи витрати на управлінський апарата також втрати від псування або крадіжки товарів б)
велика частина оборотного капіталу підприємств, як правило, відвернута в запаси (від 10 до 50% всіх активів підприємств в)
у виробництві витрати за змістом запасів становлять довід загального об'єму витрат Скоротити час проходження товарів по логістичному ланцюгові. Вданий час в загальних витратах часу, що відводяться на складування, виробничі операції і доставку, витрати часу на власне виробництво становлять в середньому 2 – 5%. Тобто понад 95% часу обороту припадає на логістичні операції. Скорочення цієї складової дозволяє прискорити


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал