Навчальний посібник Вінниця внту 2012Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.04 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5
Контрольні запитання
1.
Функції стандартів.
2.
Вимоги до розробки стандартів.
3.
Види сертифікації в Україні.
4.
Відмінності добровільної і обов’язкової сертифікації.
5.
Органи сертифікації в Україні і світі.
6.
Процедура проведення сертифікації.
7.
Функції експертів-аудиторів.
8.
Схеми проведення інспекційного контролю.

86
Глосарій
Якість (quality) – сукупність характеристик об'єкта, що стосуються його здатності задовольняти встановлені та передбачувані потреби.
ТУ, технічні умови (specifications) – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги.
Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом. Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником (розробником, виготівником) і споживачем (замовником) продукції.
TQC (total quality control) – системний підхід до управління якістю, запропонований А. Фейгенбаумом, у межах якого область управління якістю поширюється на всі стадії створення продукту (етапи життєвого циклу) та охоплює всі рівні управлінської ієрархії за реалізації технічних, економічних, організаційних і соціально-психологічних заходів, що відображається у відповідних документах системи управління якістю. У
Японії концепція ТQС трансформувалась у Всебічний контроль якості
(CWQC – Company Wide Qaulity Control), що базувався на статистичному контролі якості (SQC – Statistical Quality Control), і це підкреслювало акцент на застосування статистичних методів і залучення персоналу до роботи в «гуртках якості» (англ. – Quality Circles).
TQM (total quality management) – це концепція управління організацією, котра передбачає загальне цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності – від досліджень до післяпродажного обслуговування – за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за раціонального використання технічних можливостей.
Система якості (quality system) – сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
Процес (process) – сукупність взаємопов’язаних видів діяльності, у межах яких відбувається перетворення входів у виходи; на вході використовується один чи більше ресурсів, на виході створюється продукт, що має цінність для споживача.
Петля якості (loop quality) – це концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях від визначення потреб до оцінювання ступеня їх задоволення; являє собою модель впливу системи якості на процес створення продукції або надання послуг шляхом послідовної реалізації функцій адміністративного та оперативного управління підприємством.
Рівень якості продукції (level of product quality) – узагальнене співвідношення показників якості продукції оцінюваного товару і аналогічного, який вибраний як базовий для порівняння.

87
Статистика (statistics) – наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів.
Збирання інформації про них сягає найдавніших часів. Вона мала спершу наскрізь практичний характер; з 19 ст. статистика поступово здобуває солідну наукову основу, коли почалося впорядкування і вдосконалення статистичних методів. З них розвинулися дві основні: описова
(дескриптивна) – збирання інформацій, перевірка їхньої якості, їхня
інтерпретація, зображення статистичного матеріалу; та індуктивна – застосування теорії ймовірності, закону великих чисел. Статистика поділяється за своїм змістом на демографічну, економічну, фінансову, соціальну, санітарну, судову, біологічну, технічну тощо; математична статистика вивчає математичні методи систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.
Математичне сподівання (mathematical expectations) є однією з найважливіших числових характеристик випадкової величини. Воно вказує на середнє значення випадкової величини, тобто на те, чому ця величина дорівнює «в середньому».
Дисперсія (variance) або центральний момент другого порядку є мірою відхилення значень випадкової величини від середнього. Більші значення дисперсії свідчать про більші відхилення значень випадкової величини від середнього. Якщо дисперсія дорівнює 0, то всі реалізації випадкової величини знаходяться в одній точці.
Суцільний контроль (continuous control) – контроль кожної одиниці продукції.
Систематична похибка (systematic error) – складова похибки, що залишається постійною або монотонно змінюється в часі для однієї і тієї ж величини, яка оцінюється, при тих самих параметрах зовнішнього середовища.
Гістограма (histogram) є графічним зображенням залежності частоти попадання елементів вибірки від відповідного інтервалу групування.
Вибірка (sample) – множина випадків (об'єктів, подій, зразків), за допомогою певної процедури вибраних зі статистичної популяції для участі в дослідженні. Зазвичай розміри популяції дуже великі, що робить прийняття до уваги всіх членів популяції непрактичним або неможливим.
Вибірка являє собою підмножину певного розміру, члени якої збираються і статистичні дані обчислюються таким чином, що в результаті можна зробити висновки або екстраполяцію із вибірки на всю популяцію.
Обсяг вибірки (sample size) – число випадків, включених у вибіркову сукупність. Із статистичних міркувань рекомендується, щоб число випадків складало не менше 30–35.
Стандартне відхилення
(standard deviation),
інколи середньоквадратичне відхилення – у теорії ймовірності і статистиці найбільш поширений показник розсіювання значень випадкової величини

88 відносно її математичного сподівання. Вимірюється в одиницях вимірювання самої випадкової величини. Дорівнює кореню квадратному з дисперсії випадкової величини.
Нормативний документ (regulatory document) – це документ, який встановлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як стандарт, кодекс усталеної практики, технічні умови, технічний регламент та ін.
Стандарт (standard) – це документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характерис- тики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу. (Наприклад: стандарти виготовлення будівельної продукції, легкої промисловості, харчової і т. ін.)
Кодекс усталеної практики (code of practice) – документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом.
Міжнародна стандартизація (international standardization) – це стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн.
Регіональна стандартизація
(regional standardization)
– стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору.
Національна стандартизація
(national standardization)
– стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни.

89
Перелік літературних джерел
1.
International standard ISO 9000(E). Second edition (2000-12-15). –
ISO 2000. – 29 p.
2.
Адлер Ю. П. Качество и рынок, или как организация настраивается на обеспечение требований потребителей. В сб.:
"Поставщик и потребитель" / Адлер Ю. П. – М. : РИА "Стандарты и качество", 2000. – С. 35-81.
3.
Womack J. P. The machine that changed the world. The story of lean production / J. P. Womack, D. T. Jones, D. Roos. – New York, NY :
HarperPerennial. Ed., 1991. – 323 p.
4.
Адлер Ю. П. Что век грядущий нам готовит? / Ю. П. Адлер,
И. З. Аронов, В. Л. Шпер. – Стандарты и качество. – 1999. – № 3.
– С. 52-60.
5.
Адлер Ю. П. Должна ли страна быть бедной? / Ю. П. Адлер,
Л. В. Маховикова. – Тольятти : Современник, 1998. – 112 с.
6.
Адлер Ю. П. Лидерство – как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности / Ю. П. Адлер, В. И. Липкина. – Стандарты и качество. – 2000. – № 10. – С. 14-22.
7.
Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом. Практическое пособие. – Пер. с англ. / Под ред.
А. П. Колесника. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
8.
Льюис Г. Менеджер – наставник. Стратегия раскрытия таланта и распространения знаний / Льюис Г. – Пер. с англ. – Минск : Амалфея,
1998. – 288 с.
9.
Адлер Ю. П. Анатомия организации с точки зрения физиологии /
Ю. П. Адлер. – Стандарты и качество. 2001. – № 2. – С. 46-51.
10.
The evolving role of executive leadership. Andersen Consulting
Institute for Strategic Change. – Chicago: Andersen Consulting, 1999. – 78 p.
11.
Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. – Сб. пер. –
Дубна : Издательский центр "Феникс", 1997. – 176 с.
12.
Вечер Л. С. Поведение руководителя : практическое пособие /
Вечер Л. С. – Минск : Новое знание, 2000. – 208 с.
13.
Бенделл Т. Наставники по качеству. Сборник кратких очерков о самых знаменитых зарубежных деятелях в области качества. Пер. с англ. –
М. : РИА "Стандарты и качество", 2000. – 48 с. (Серия "Дом качества", № 8).
14.
Всеобщее управление качеством : [учебник для вузов] /
О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин; под ред.
О. П. Глудкина. – М. : Радио и связь, 1999. – 600 с.
15.
Rampersad H. К. Total Quality Management: An Executive Guide to
Continuous Improvement / H. К. Rampersad. – Berlin-Heidelberg: Springer
Verlag, 2001. – 190 p.

90 16.
Управление качеством. Том 1. Основы обеспечения качества; под общей ред. проф. В. Н. Азарова – М. : МГИЭМ, 1999. – 326 с.
17.
Управление качеством. Том 2. Принципы и методы всеобщего руководства качеством; под общей ред. проф. В. Н. Азарова – М. :
МГИЭМ, 2000. – 356 с.
18.
Адлер Ю. П. Управление качеством (Часть 1. Семь простых методов): учебное пособие / Адлер Ю. П., Полховская Т. М.,
Нестеренко П. А. – М. : Стандарты и качество, 2001. – 170 с.
19.
ИСО 9004-4:2000. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по улучшению деятельности : В трех томах. – Том 2. – М., 1997.
– 52 с.
20.
ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К. : ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2008.
– 29 с.
21.
Барабанова О. А. Семь инструментов контроля качества /
О. А. Барабанова, В. А. Васильев, С. А. Одиноков. – ФСР МП НТС
(электронный вариант). –75 с.
22.
Гиссин В. И. Управление качеством продукции : учебное пособие
/ Гиссин В. И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 256 с.
23.
Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. Изд.6-е, испр. / Гмурман В. Е.
– М. : «Высшая школа», 1998. – 479 с.
24.
Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000) : учебное пособие /
Спицнадель В. Н. – СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. –
336с.
25.
Волченко В. Н. Вероятность и достоверность оценки качества металлопродукции / Волченко В. Н. – М. : «Металлургия», 1979. – 88 с.
26.
Рябенко В. В. Статистические методы сбора и анализа информации для управления производством и качеством продукции /
Рябенко В. В. – Промышленная академия. Кафедра систем качества.
Люберцы, 1992. – 92 с.
27.
ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.
28.
ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.
29.
Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 336 с.

Навчальне виданняСавуляк Віктор Валерійович


УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ.


Навчальний посібник
Редактор В. Дружиніна
Коректор З. Поліщук
Оригінал-макет підготовлено В. СавулякПідписано до друку
00.00.0000 р.
Формат 29,7×42¼. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman.
Друк різографічний. Ум. друк. арк.
Наклад прим. Зам. №
Вінницький національний технічний університет, навчально-методичний відділ ВНТУ.
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, к. 2201.
Тел. (0432) 59-87-36.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.
Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті в комп'ютерному
інформаційно-видавничому центрі.
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, ГНК, к. 114.
Тел. (0432) 59-87-38.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал