Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)Сторінка28/28
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Перелік рекомендованої літератури

  1. Абдулова Т. П. Психология менеджмента : учеб. пособие / Т. П. Абдулова. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 256 с.

оу)Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман. – М. : АСТ, 2014. – 653 с.

оф)Изард К. Э. Психология эмоций / пер. с англ. / К. Э. Изард. – СПб. : “Питер”, 1999. – 464 с.: ил. (Серия “Мастера психологии”).

ох)Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс / Д. Майерс. – СПб. : “Прайм-ЕВРОЗНАК”, 2004. – 512 с. – (Проект “Мэтры психологии”).

оц)Прокопенко О. В. Поведінка споживачів : навч. посіб. / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян. – К. : “Центр учбової літератури”, 2008. – 176 с.

оч)Goodman P. Designing effective work groups / Goodman P.. – San Francisco: Jossey-Bass, 1996. – 404 p.

ош)Kahneman D. Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice. Prize lecture. December 8. 2002 / D. Kahneman // Princeton University. Department of psychology. Princeton. – NJ 08544. USA. P. 449-489.

ощ)Kahneman D. The Big Idea: Before You Make That Big Decision / D. Kahneman, D. Lovallo, O. Sibonny // Harvard Business Review. June 2011. http://hbr.org/2011/06/the-big-idea-before-you-make-that-big-decision/ar/1.

оы)Kahneman D. Prospekt Theorya: an Analysis of Decision under Risk / D. Kahneman, A. Tversky. // Econometrika. – Vol.47, 1979,


p. 263–291.

оэ)Lovallo D. The case for behavioral strategy / D. Lovallo, O. Sibony // McKinsey Quarterly, March 2010, p. 1–16.

ою)Lawson E. The psychology of change management / E. Lawson, C. Price // McKinsey Quarterly, Special edition: the value in organizations, 2003, p. 30–41.

оя)Tversky A. Judgement under uncertainty: heuristics and biases / A. Tversky, D. Kahneman // Science. New Series. Vol. 185. № 4157. Sep. 27. 1974, p. 1124–1131.

па)Frederick Sh. Cognitive Reflection and Decision Making / Sh. Frederick // Journal of Economic Perspectives, 2005. – 19(4). – P. 25–42.

пб)Yudkowsky E. Cognitive biases potentially affecting judgement of global risks / E. Yudkowsky // Global Catastrophic Risks, eds. Nick Bostrom and Milan Cirkovic. 2008. P. 91–119.пв)Wilcox J. Communication Creatively in Conflict Situation / J. Wilcox, E. Wilcox, K. Cowan //Management Solution. – 1986. – October. – P. 18–24.and9gcsnsuhbqfekedxogkiwu_jyvnsxfzeubc4t7iv0rg3ylyr_rghn

ГлосарійВизначте значення слів, i ви врятуєте

людство від половини його помилок
(Р. Декарт)

А

Абсолютне значення ризику – визначається величиною можливих втрат у матеріально-речовинному (фізичному) або вартісному (грошовому) вимірюванні.

Альтернативність (як властивість ризику) – необхідність вибору з декількох можливих варіантів рішень.

Аналітична функція ризику – пов’язана з тим, що наявність ризику передбачає необхідність вибору одного з можливих рішень, причому, аналізуючи всі можливі альтернативи, підприємець прагне вибирати найбільш рентабельні і якнайменш ризиковані.

Аналіз сценаріїв – це методика аналізу ризику, яка розглядає чутливість реагування очікуваного прибутку до змін в ключових змінних величинах та можливий інтервал значень цих змінних.

Б

Біматрична гра – це кінцева гра двох гравців з ненульовою сумою, в якій виграші кожного гравця задаються матрицями окремо для відповідного гравця (у кожній матриці рядок відповідає стратегії гравця 1, стовпець – стратегії гравця 2, на перетині рядка і стовпця в першій матриці знаходиться виграш гравця 1, в другій матриці – виграш гравця 2).

Безперервна гра – гра, в якій функція виграшів кожного гравця є безперервною.

Безумовний грошовий еквівалент (БГЕ) гри – максимальна сума грошей, які особа, що приймає рішення готова заплатити за участь у грі (лотереї). Іншими словами, та мінімальна сума грошей, за яку вона готова відмовитися від гри.

В

Вартість повної інформації – розраховується як різниця між очікуваною вартістю якого-небудь вкладення капіталу, якщо є повна інформація, і очікуваною вартістю, якщо інформація неповна.

Вертикальна (концентрична) диверсифікація – поповнення асортименту виробами, схожими на товари, які вже випускаються на підприємстві.

Внутрішня норма рентабельності – розрахункова ставка відсотка, при якій проект є безризиковим і безприбутковим.

Г

Гра – деяка послідовність дій (ходів) гравців А і Б, яка здійснюється відповідно до чітко сформульованих правил.

Гра двох осіб з нульовою сумою – простий вид стратегічної гри, коли сума виграшів сторін рівна нулю.

Гра з природоюгра, в якій усвідомлено діє лише один з гравців.

Гра множинна – гра, в якій стикаються інтереси більш ніж двох супротивників.

Гра парна – гра, в якій стикаються інтереси двох супротивників.

Горизонтальна диверсифікація – поповнення асортименту виробами, не схожими на товари підприємства, але цікавими для споживачів.

Д

Дерево рішень – графічне зображення послідовності рішень і станів середовища з вказівкою відповідної ймовірності і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища.

Диверсифікація ризику – паралельне проведення різних варіантів підприємницької діяльності з різним рівнем ризиків.

Дисконтування – процедура розрахунку теперішнього аналога суми, яка виплачується через певний строк за певної норми відсотка, що враховує нормальний прибуток на капітал і темп інфляції.

Дисперсія – середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних.

Допустимий ризик – загроза втрати прибутку від реалізації проекту, при цьому втрати можливі, але їх розміри менші від очікуваного прибутку

Е

Економічний ризик – вартісна міра наслідків реалізації загрози або шансу, ймовірність яких обумовлена впливом події або групи подій, що слугують джерелом ризику, на об’єкт.

Експертна група – це колектив експертів, сформований за певними правилами для вирішення поставленого завдання.

Експертна оцінкаце судження експерта або експертної групи щодо поставленого завдання.

Експерт – кваліфікований спеціаліст з конкретної проблеми, залучений до винесення оцінки з поставленого завдання.

Елементи матриці ризику – різниця між виграшем, який одержав би статистик А, якби знав стан природи В, і виграшем, який він одержить в тих же умовах, застосовуючи стратегію А.

Ефект Барнума (ефект Форера, ефект суб’єктивного підтвердження) – загальне спостереження, згідно з яким люди вкрай високо оцінюють точність таких описів їхньої особистості, які, як вони припускають, створені індивідуально для них, але які насправді не визначені і досить узагальнені, щоб їх можна було з таким же успіхом застосувати і до багатьох інших людей.

Ефект групового мислення (феномен Ірвінга) – полягає в прагненні членів групи зберегти її цілісність та уникнути непорозумінь, що є важливішим, ніж вирішення поставленої задачі.

Ефект контрасту (contrast effect) – збільшення або зменшення ваги або інших характеристик об’єкта в процесі порівняння його з недавно побаченим контрастуючим об’єктом.

Ефект ореолу або “гало-ефект” – це схильність людини оцінювати вчинки інших людей на підставі першого враження.

Ефект спотворення в сприйнятті зробленого вибору. Його суть полягає в тому, що деякі люди приймають рішення, не замислюючись. Їх вибір заснований на тому, що вони колись вже зробили вибір і вважають, що цей вибір правильний.

Ефект якоря або ефект прив’язки – особливість оцінки числових значень людиною, через яку оцінка зміщується в бік початкового наближення.

З

Захисна функція ризику – виявляється у тому, що якщо для підприємця ризик – природний стан, то нормальним повинно бути і терпиме ставлення до невдач.

Збереження ризику – залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальності.

Збитки – мають місце при несприятливому збігу обставин, прорахунках і є додатковими витратами понад намічені.

Змінні витрати – сума витрат на сировину, зарплату та інших змінних витрат.

Зниження ризику – дії, направлені на зменшення розмірів можливого збитку або ймовірності настання несприятливих подій.

Зниження ступеня ризику – припускає скорочення ймовірності і обсягу втрат.

Зовнішні ризики – ризики, безпосередньо не пов’язані з діяльністю підприємства.

Зона допустимого ризику – зона, в межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою доцільність; втрати мають місце, але менше очікуваного прибутку.

Зона катастрофічного ризику – зона втрат, яка перевершує критичний рівень і в максимумі може досягати величини, рівної майновому стану підприємства. Катастрофічний ризик здатний привести до банкрутства підприємства, його закриття і розпродажу майна.

Зона критичного ризику – зона, яка характеризується можливістю втрат, що перевищують величину очікуваного прибутку аж до величини повної розрахункової виручки, що являє суму витрат і прибутку.

Й

Ймовірність – можливість одержання визначеного результату

І

Ілюзія прозорості – схильність людей переоцінювати здатність оточуючих розуміти їх істинні мотиви і переживання.

Ілюзія контролю – тенденція людей вірити в те, що вони можу контролювати або, принаймні, впливати на події, на які насправді вони вплинути не можуть.

К

Катастрофічний ризик – небезпека втрат у розмірі всього майна підприємства.

Кількісний аналіз ризиків – чисельне визначення окремих ризиків і ризику проекту в цілому.

Класифікація ризиків – розподіл ризиків на окремі групи за певними ознаками для досягнення певної мети.

Коефіцієнт варіації – є відношенням середнього квадратичного відхилення до середнього арифметичного і показує ступінь відхилення одержаних значень.

Коефіцієнт відновлення – величина, зворотна коефіцієнту фактичної вартості періодичних надходжень.

Коефіцієнт маневреності – визначає, яка частина джерел власних коштів вкладена в мобільні активи.

Коефіцієнт незалежності – показник, який характеризує частку засобів вкладення власного капіталу в загальну вартість майна підприємства.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів – показує швидкість обороту виробничих запасів.

Коефіцієнт покриття – характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення короткострокових зобов’язань.

Коефіцієнт ризику – відношення величини можливої втрати, пов’язаної з виготовленням нового продукту, до очікуваного прибутку

Коефіцієнт фінансової стійкості (стабільності) – показує питому вагу тих джерел фінансування, які підприємство може використовувати в своїй діяльності тривалий час.

Когнітивні спотворення – це систематичні помилки в людському мисленні, свого роду логічні пастки.

Коливання можливого результату – є ступенем відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Координація – є узгодженістю роботи всієї системи управління ризиком, апарату управління і фахівців.

Корисність – деяке число, приписуване особою, яка ухвалює рішення, кожному можливому результату.

Критерій Вальда для матриці виграшів – якнайкращим рішенням буде те, для якого виграш виявиться максимальним з усіх мінімальних, при різних варіантах, умов.

Критерій Вальда – критерій, яким користуються у випадках, коли необхідно забезпечити успіх за будь-яких можливих умов.

Критерій Гурвіца – використовується, якщо вимагається зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще.

Критерій крайнього оптимізму для матриці виграшів – якнайкращим рішенням буде те, для якого виграш виявиться максимальним з усіх максимальних.

Критерій максиміна – виграш є максимальним з усіх мінімальних.

Критерій мінімакса для матриці програшів – якнайкращим рішенням буде те, для якого виграш виявиться мінімальним з усіх максимальних.

Критерій мінімального ризику Севіджа – вибір стратегії, при якій величина ризику приймає якнайменше значення в найсприятливішій ситуації.

Критерій песимізму-оптимізму – дозволяє вибрати стратегію між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще.

Критичний ризик – пов’язаний з небезпекою втрати у розмірі витрат на здійснення проекту.

Л

Лімітування – встановлення страхових обмежень – лімітів на ризиковані операції.

М

Матрична гра – це кінцева гра двох гравців з нульовою сумою, в якій задається виграш гравця 1 у вигляді матриці (рядок матриці відповідає номеру вживаної стратегії гравця 1, стовпець – номеру вживаної стратегії гравця 2; на перетині рядка і стовпця матриці знаходиться виграш гравця 1, відповідний вживаним стратегіям).

Матриця рішень (функція рішень) – це таблиця, де традиційно зазначаються всі можливі альтернативи розвитку подій (рядки) та можливі результати їх настання (стовпці, графи).

Метод Дельфі – характеризується анонімністю висновків членів експертної групи і керованим зворотним зв’язком. Цей метод можна віднести до різновиду закритих групових досліджень.

Методи експертних оцінок ризиків характеризуються комплексами психологічних і математичних процедур отримання від фахівців-експертів інформації про ризики, її аналізу та узагальнення (консолідації) з метою вироблення раціональних ризикових рішень.

Індивідуальні експертні методи – це використання думок експертів, які сформульовані особисто кожним із них самостійно без врахування думок інших експертів. До індивідуальних експертних методів належать: інтерв’ю та анкетування.

Колективні експертні методи – це методи, які забезпечують формування єдиної спільної думки в результаті взаємодії залучених фахівців-експертів.

Метод комісії полягає у виробленні експертами кращого варіанта досягнення поставленої мети з урахуванням усіх висловлених на нараді пропозицій, ідей. Позитивною ознакою цього методу є можливість залучення для експертизи фахівців з широким діапазоном знань із суміжних областей науки та практики. Негативним є можливий суб’єктивізм, наявні стереотипи мислення, що склалися в експертів, їх схильність до компромісу.

Метод відстороненого оцінювання полягає у виборі оптимального незалежного рішення із числа висловлених експертами на нараді. Робота наради поділена на дві частини: висунення ідей та їх критичний аналіз.

Міра ризику – середнє квадратичне відхилення (позитивне квадратне коріння з дисперсії) значення показника ефективності цього рішення або операції.

Н

Невизначеність – це неможливість оцінки майбутнього розвитку подій як з точки зору ймовірності їх реалізації, так і з точки зору видів їх прояву. Тобто невизначеність – це те, що не піддається оцінці.

Несистематичний ризик – поняття, що відображає агрегацію (систем не об’єднання) всіх видів ризиків, пов’язаних з конкретним об’єктом ризику (підприємством, цінним папером).

Несистемний ризик – не залежить від стану ринку і є специфікою конкретного підприємства, банку.

Норма дисконтування – норма складного відсотка, яка застосовується при перерахунку вартості грошових потоків на визначений проміжок часу.

О

Об’єднання ризиків – зниження ризику шляхом перетворення випадкових збитків у відносно незначні постійні витрати.

Область ризику – деяка частина загальних втрат, у межах якої вони не перевищують встановленого граничного значення.

Оптимальна стратегія – стратегія, яка при багаторазовому повторенні гри забезпечує даному гравцю максимально можливий середній виграш.

Оптимальне рішення – вибір максимінної для гравця А і мінімаксної для гравця стратегії.

Оптимальна стратегія – стратегія яка при багаторазовому повторенні гри забезпечує даному гравцю максимально можливий середній виграш (або, що те ж саме, мінімально можливий середній програш).

Опціон – контракт на передачу права купівлі-продажу активу за фіксованою ціною протягом певного терміну.

Організація в управлінні ризиками – об’єднання людей, які спільно реалізують програму ризикованого вкладення капіталу на основі певних правил і процедур.

Оцінка ризику – кількісний опис виявлених ризиків, визначення ймовірності і розміру можливого збитку.

Очікувана корисність події – сума добутків ймовірності результатів на значення корисності цих результатів.

Очікувана цінність точної інформації про фактичний стан ринку – різниця між очікуваною грошовою оцінкою за наявності точної інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою за відсутності точної інформації.

П

Період окупності – це мінімальний часовий інтервал (який вимірюється в місяцях або роках) від початку реалізації проекту, за який інвестиційні витрати покриваються чистими грошовими надходженнями.

Передача ризику – передача відповідальності за ризик третім особам (часто, за винагороду) при збереженні існуючого рівня ризику.

Правила гри – можливі варіанти дій гравців, обсяг інформації кожної сторони про дії іншої, результат гри, до якого приводить відповідна послідовність ходів.

Правило максимуму виграшу – полягає у тому, що з можливих варіантів ризикованих вкладень вибирається варіант, який дає найбільшу ефективність результату (виграш, дохід, прибуток) при мінімальному або прийнятному для інвестора ризику.

Правило оптимального з’єднання виграшу і величини ризику – полягає у тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу і ризику (програшу, збитку) і ухвалює рішення вкласти капітал в той захід, який дозволяє одержати очікуваний виграш і одночасно уникнути великого ризику.

Правило оптимальної ймовірності результату – полягає у тому, що з можливих рішень вибирається те, при якому ймовірність результату є прийнятною для фінансового менеджера (інвестора).

Правило оптимального коливання результатів – полягає у тому, що з можливих рішень вибирається те, при якому ймовірність виграшу і програшу для одного і того ж ризикованого вкладення капіталу має невеликий розрив, тобто якнайменшу величину дисперсії, середнього квадратичного відхилення, варіації.

Принцип недостатнього обгрунтування Лапласса – використовується у випадку, якщо можна припустити, що будь-який з варіантів обстановки не більш ймовірний, ніж інший. Тоді ймовірності обстановки можна вважати рівними і виробляти вибір рішення так само, як і в умовах ризику – за мінімумом середньовзваженого показника ризику.

Природа – це узагальнене поняття противника, не переслідує власних цілей в даному конфлікті, хоча таку ситуацію конфліктом можна назвати лише умовно.

Р

Ризик-менеджмент – це сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів щодо виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій.

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступінь використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

Регулювання – механізм впливу на об’єкт управління для досягнення стійкості цього об’єкта в ситуації невизначеності і ризику.

Результативні показники – основні підсумкові показники діяльності підприємства.

Розподіл ризику – як метод мінімізації його ступеня полягає у розподілі відповідальності за ризик між учасниками проекту, які більш за всіх здатні оцінювати та контролювати ці ризики.

С

Самострахування – ризик, який знаходиться на відповідальності самого страхувальника. Це форма захисту майнових інтересів створенням децентралізованих резервних фондів (фондів ризику) безпосередньо на підприємствах та в організаціях. Здебільшого С. забезпечує покриття збитків, зумовлених малими ризиками. Щодо збитків за середніми та великими ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи.

Своп – контракт щодо обміну визначеної кількості активів на певних умовах у майбутньому.

Середнє квадратичне відхилення – коріння квадратне з дисперсії.

Середнє очікуване значення – це середньозважене значення величини події, яка пов’язана з невизначеною ситуацією.

Середній прибуток на капітал інвестиційного проекту – визначається як середньорічний прибуток, поділений на суму інвестицій в проект.

Середній прибуток – розраховується як різниця між результатами і витратами.

Системний ризик – пов’язаний із зміною цін на акції, їх прибутковістю, поточним і очікуваним відсотком по облігаціях, очікуваними розмірами дивіденду і додатковим прибутком, викликаними загальноринковими коливаннями.

Ситуація невизначеності характеризується тим, що ймовірність настання результатів рішення або подій у принципі не встановлюється (її не можна передбачити і прорахувати).

Ситуація ризику виникає, якщо існує можливість кількісно і якісно визначити ступінь ймовірності настання того чи іншого варіанта події.

Сідлова точка – це такий елемент в платіжній матриці гри, який є мінімальним у своєму рядку і одночасно максимальним у своєму стовпці.

Спекулятивні ризики – виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату.

Специфічні ризики – пов’язані зі специфічними особливостями окремих осіб чи підприємств учасників угод, або специфічних особливостей ринкових умов за яких реалізуються угоди.

зі специфічними особливостями самого проекту його реалізації.Статистичні ігри (моделі) є грою двох осіб – людини і природи з використовуванням людиною додаткової статистичної інформації про стани природи.

Статистичні моделі – моделі, в яких приймаються допущення, що економічні показники в перебігу певного періоду часу (зазвичай рік) не міняються.

Страхування ризику – це форма попереднього резервування ресурсів, призначених для компенсації збитку від очікуваного прояву ризику.

У

Уникнення ризику – означає відмову від реалізації заходу (проекту), пов’язаного з ризиком.

Управління ризиком – сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і заходів, що вживаються, до виключення або зниження негативних наслідків таких подій.

Х

Хеджування ризику – діяльність, спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому з одночасною відмовою від отримання додаткового ризикового доходу. Тобто це страхування ціни товару від небажаного для суб’єкта господарювання ризику, а також від зниження чи збільшення ціни, які не є сприятливими для підприємця.

Хеджування продажем, або хеджування на зниження – укладання виробником або дистриб’ютором товару ф’ючерсного контракту з метою страхування від зниження ціни під час продажу в майбутньому продукту, який уже було поставлено, або поставка передбачається у вказаний строк.

Хеджування покупкою, або хеджування на підвищення – укладання ф’ючерсного контракту продавцем або споживачем з метою страхування від несприятливого для нього зростання ціни під час купівлі продукції в майбутньому.

Ч

Чиста теперішня вартість – це різниця між дисконтованою вартістю результатів та дисконтованою вартістю витрат за проектом.

Ф

Форвард – контракт на поставку (продаж) активу у встановлений на дату підписання договору термін.

Фреймінг-ефект або ефект обрамлення – це використання зображень, слів і контексту з метою маніпулювати думками або судженнями людей. Інформація може бути піднесена так, щоб підкреслити позитивний (наприклад, склянка наполовину повна) або негативний (наприклад, склянка наполовину порожня) зміст.

Ф’ючерс – контракт на поставку (продаж) активу в майбутньому (усі умови, крім ціни, є стандартними).

Навчальне видання

ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК:

МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Навчальний посібник

Укладачі:Васильєва Тетяна Анатоліївна

Лєонов Сергій Вячеславович

Кривич Яна Миколаївна та ін.

Редактор Н. І. Козьменко

Верстальник Н. А. Височанська

Підписано до друку 15.05.2015. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.


Обл.-вид. арк. 9,9. Умов. друк. арк. 12,8. Зам. № 1404. Тираж ______ пр.

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 66-51-27Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 4694 від 19.03.2014
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал