Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)Сторінка6/8
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

Моральна вихованість, духовне благородство людини у роки отроцтва досягаються тим, що дитина бачить світ через свій обов’язок перед Батьківщиною; найдорожчою для неї святинею є честь, слава і незалежність Батьківщини.

Сухомлинський не уявляв собі виховання без постійних розповідей вихователя про гарні вчинки людей, без пояснення правил моралі. Він складає хрестоматію маленьких повчальних розповідей, вишукує такі розповіді і історії в книгах, газетах, журналах.

Проте найбільше боявся Сухомлинський, що розмови залишаться лише розмовами, перетворяться у пустослів’я. Якщо дітей схвилювало слово педагога, це хвилювання повинно обов’язково вилитися у справу, у роботу, у допомогу людям, школі, колгоспу.

У Павлиші милосердя, сердечність, благородство виховуються у дітей через свята Матері, Троянди, закладення саду вдячності (сад для старих людей). Виховання естетичних цінностей і формування вміння створювати прекрасне. Естетичне виховання, на думку Сухомлинського, це – виховання красою, виховання прагнення жити за законами краси. Видатний педагог поставив у Павлиші провідним завданням естетичного виховання - розуміти, цінувати і створювати прекрасне. Естетичну насолоду школярі отримували в ході спостережень серед природи, де вони навчалися у молодшому шкільному віці творити казку... Дітям пояснювали, що людина стала людиною не тільки тому, що навчилася своїми руками робити знаряддя праці, а й тому, що навчилася цінувати і створювати красу навколишнього середовища.

Уособленням останнього у Павлиській середній школі стали свята квітів.

Досягнення гармонії здорового тіла і духу. На думку Сухомлинського, фізична культура є елементарною умовою повноти духовного життя, інтелектуального багатства, облагородження всіх інших сфер людської особистості.

Головними видами занять з фізичної культури Павлиська середня школа вибрала гімнастику і легку атлетику. Мета таких занять – виховати почуття краси рухів, силу, гармонійність, спритність, витривалість. Виникненню естетичного задоволення надається значення при виконанні таких вправ як біг, ходьба на лижах, плавання.

На змаганнях з цих та інших видів спорту стало правилом враховувати красу, гармонію рухів, а швидкість вважалась другорядним елементом. Спорт стає засобом виховання лише тоді, коли він – улюблене заняття кожного. На думку Сухомлинського, гармонія здорового тіла і духу неможлива без радості.Тим більше, що здоров’я дитини – це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил, не зведення вимог до режиму, харчування, праці, відпочинку. Це, перш за все, – турбота про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості.
Запитання і завдання для самоконтролю:

1.У чому полягає гуманізм педагогічної системи В.О. Сухомлинського? Як В.О.Сухомлинський трактує такі основні для педагогіки положення, як «любов до дитини», «віра в дитину»?

2.Яку роботу проводили вчителі Павлиської школи щодо пробудження пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку, у підлітків?

3.Які моральні заповіді були сформульовані В.О.Сухомлинським у роботі «Павлиська середня школа»?

4.Яких вимог повинен дотримуватись педагог щодо організації трудової діяльності дітей?

5.За поглядами В.О.Сухомлинського, які фактори оточуючого життя впливають на формування естетичної культури учня?
Завдання для самостійної творчої роботи:

1. Проаналізуйте погляди В.О.Сухомлинського на природу дитини у порівнянні з позицією Ж-Ж Руссо, Л.Толстого, М.Монтессорі, Д.Дьюї.

2. Ознайомившись з творами В.О.Сухомлинського («Методика виховання колективу») й А.С.Макаренко («Методика організації виховного процесу»), проаналізуйте погляди педагогів на проблему взаємодії дитячої особистості з дитячим колективом. Виявіть спільне та відмінне у розумінні цього питання.

3. Уважно ознайомившись з такими фундаментальними роботами В.О.Сухомлинського, як «Серце віддаю дітям», «100 парад учителеві», «Павлиська середня школа», визначте особливості діяльності учителів Павлиської школи з питань розумового, трудового, морального, естетичного та фізичного виховання учнів. Складіть таблицю.

4.Яким чином ідеі В.Сухомлинського спроможні приймати участь у вихованні та освіті студентів – музикантів?
9. ГУМАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ: ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. (педагогічний досвід Ш.О. Амонашвілі, В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна, С.М. Лисенкової, М.П. Щетиніна, І.П. Волкова, Т.І. Гончарової та ін.).
ПЛАН

9.1. Загальна характеристика інноваційної педагогіки в Україні у другій половині ХХ ст.

9.2. Загальна характеристика інноваційної педагогіки в Україні у другій половині ХХ ст.

9.3. Інноваційна педагогіка М.П. Гузика

9.4. Гуманістична школа О.А. Захаренка

9.5. Педагогічна діяльність педагогів – новаторів Є.М. Ільіна, І.П. Волкова

9.6. Гуманна педагогіка Ш.О. Амонашвілі

9.7. Педагог – новатор М.П. Щетинін
Основні поняття: оптимізація навчального процесу, активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиваюче навчання, “педагогіка співробітництва”, ідея співробітництва, ідея вільного вибору, ідея важкої мети, ідея опори, ідея великих блоків, ідея випередження, ідея самоаналізу, активізація технічної та художньої творчості учнів, гуманістична за характером школа, колективна творча діяльність, педагогічне доцільне керівництво педагогічним колективом, "навчаюче виховання", система розвитку різнопланових здібностей учня, особистісно орієнтоване навчання і виховання, індивідуалізації навчання, комбінована система навчання, гуманна педагогіка, школа Щетінина.

http://fullref.ru/files/99/3e934b2520441ab3eaf711facd735191.html_files/0.jpghttp://ok-t.ru/mydocxru/baza2/4474021926.files/image014.jpg

Ш. Амонашвили В. Шаталов


http://shkola3000.ru/files/image/img1/ilin-evgeniy-nikolaevich.jpghttp://si-sv.com/diya-vsego/aforizmi/afor-1/s.n.lysenkova.jpghttp://old.svetgrad.ru/2007/08/13.jpg
Є. Ільін С. Лисенкова М. Щетінин
9.1. Загальна характеристика інноваційної педагогіки в Україні у другій половині ХХ ст.

Активному впровадженню у 60-70-х роках у практику шкіл нововведень сприяв активний розвиток педагогічної науки.Інтеграція педагогіки і психології багато в чому сприяла створенню теоретичних новаторських концепцій, на основі яких згодом були розроблені нові педагогічні концепції і технології, такі як:

1)активізація пізнавального інтересу;

2)концепція педагогічного стимулювання;

3)теорія формування духовних потреб школяра;

4)теорія поетапного формування знань.

Пошуки і зусилля дидактів, психологів, передових учителів у 70-і роки спрямовуються на розробку системи виховання пізнавальних інтересів й самостійності учнів, методів навчання, що забезпечують якнайбільшу активізацію мислительної діяльності школярів. У цій галузі вже було накопичено великий фактичний матеріал, і тепер завдання полягало в його теоретичному узагальненні, в подальшому розвитку теорії навчання.

Удосконалення методів навчання відбувалось крізь призму таких провідних на той час напрямів у педагогіці, як:

1.оптимізація навчального процесу;

2.активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

3.розвиваюче навчання.

Однією з найважливіших теоретичних новацій 70-х років, у межах яких розроблялись конкретні технології, методи навчання, спрямовані на рішення проблеми підвищення ефективності та якості навчального процесу за рахунок його виховних і розвиваючих функцій, слід визнати концепцію активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, центральною ланкою якої є проблема формування пізнавальної активності школярів і студентів.

У 60-і роки розпочались фундаментальні експериментальні дослідження по розробці нової системи навчання на основі гіпотези Л. Виготського про взаємозв’язок процесів навчання і розвитку, яка отримала назву “розвивальне навчання”.

У 70-і роки розпочалось широке впровадження у практику школи кабінетної системи, яка давала можливість організувати працю вчителів і учнів на науковій основі, ширше використовувати технічні засоби в поєднанні з традиційною наочністю, створювала широкі можливості для самостійності у набуванні учнями нових знань, умінь і навичок.

Однак, необхідні були системні інноваційні пошуки відповідно до виникнення нової суспільно-історичної ситуації. Це призвело до прояву творчої ініціативи окремими педагогами, до початку реформування школи “знизу”. Широко відомим стає досвід Ш.О. Амонашвілі, В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна, С.М. Лисенкової, М.П. Щетиніна, І.П. Волкова, Т.І. Гончарової, П.М. Ерднієва та інших вчителів, поєднаних ідеями гуманізації навчально-виховного процесу, згодом реалізованими в “педагогіці співробітництва”.

Загальними провідними новаторськими ідеями цієї інноваційної течії стали: ідея співробітництва, ідея вільного вибору, ідея важкої мети, ідея опори, ідея великих блоків, ідея випередження, ідея самоаналізу.

Кожний з представників “педагогіки співробітництва” намагався втілити сукупність зазначених ідей у своїх новаторських технологіях.

“Педагогіка співробітництва” набула величезного поширення у межах всього Радянського Союзу, багато вчителів намагалися працювати за В.Ф. Шаталовим, за С.М. Лисенковою, за М.П. Івановим.
9.2.Інноваційна педагогіка В.Ф. Шаталова

Новаторським є досвід донецького вчителя фізики В.Ф.Шаталова. В основі досвіду - виклад нового матеріалу укрупненими блоками, що спричиняє значне скорочення термінів вивчення окремих навчальних предметів. Це серйозно змінює технологію навчання. За методикою В.Ф.Шаталова робота над новим матеріалом охоплює такі етапи:


1) розгорнуте, образноемоційне пояснення вчителем відібраних для уроку параграфів;
2) стислий виклад навчального матеріалу за опорним плакатом (збільшена копія аркуша з опорними сигналами);

3) вивчення опорних сигналів, які отримує кожний учень і вклеює їх у свої альбоми;


4) робота з підручником і аркушем опорних сигналів у домашніх умовах;
5) письмове відтворення опорних сигналів на наступному уроці;
6) відповіді за опорними сигналами;

7) постійне повторення й поглиблення раніше вивченого матеріалу.


На уроці пропонується еталон розв'язання типової задачі. Додому задається аналогічна задача, яку можуть розв'язати всі учні. Знання теорії обумовлює першу успішну спробу самостійного розв'язку задачі, що призводить до появи бажання самостійно працювати, розвиває смак самостійної роботи.

У В.Ф. Шаталова виявилося багато прибічників і послідовників. Таким є викладач С.Д. Шевченко. Якщо В.Ф. Шаталов при визначенні одиниці навчального процесу не виділяє будь-якого самостійного мотиваційного або орієнтовного етапу для поєднання змісту всіх уроків й орієнтації учнів у начальному матеріалі, викладає всю тему, розраховану на кілька уроків, за один урок, С.Д. Шевченко за основну одиницю навчального матеріалу приймає логічно закінчений розділ навчальної програми, розрахований на 7-10 уроків. Вивчення цього розділу він поділяє на два етапи: 1) одержання учнями нових знань та їх засвоєння; 2) систематизація й узагальнення одержаних знань та залік. При цьому вчитель особливу увагу приділяє формуванню позитивних мотивів навчання.

Велика цінність досвіду С.Д. Шевченка полягає також у тому, що він показав можливість рішення проблеми широкої участі школярів в організації й проведенні навчального процесу через учнівське самоуправління на уроці.

В основу дослідження автори експериментальної методики поклали висунуту радянськими психологами (П.Я. Гальперіним, Д.В. Ельконіним та ін.) ідею глобальних, збільшених тем, що знайшла свій вияв у вигляді “основних одиниць засвоєння”.

Принципово важливим було вирішити такі питання:

1) обсяг інформації, яку учні повинні засвоїти на уроці;

2) способи подачі (засвоєння) навчальної інформації.

Важливий напрямок інноваційних освітніх пошуків у 80-і роки – вирішення проблеми активізації технічної та художньої творчості учнів.

Інноваційні концепції, що виникли наприкінці 50-х років, у своїй основі продовжили гуманістичні традиції “нових” шкіл початку ХХ століття. Адже найбільш яскраво ці традиції, сутнісні ознаки побудови релевантних педагогічних систем інтегровано виявилися в унікальному досвіді авторських шкіл, що виникли в цей період.

Безумовно, В.О. Сухомлинський – один з самих творчих представників інноваційної педагогіки і талановитих майстрів моделювання її технологічних засобів. Разом з тим, животворність ідей В.О. Сухомлинського полягає, на наш погляд, значним чином у тому, що він був спадково пов’язаний з кращими світовими педагогічними традиціями.

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що педагогічна система В.О. Сухомлинського має глибоке коріння в класичній педагогічній спадщині, кращими представникам якої була властива віра у могутню силу виховання, переконаність у необхідності перетворення школи у “майстерню гуманізму”. В.О. Сухомлинський часто звертався до творчості Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Й.Ф. Песталоцці, Ф.А. Дістервега, Г.С. Сковороди, К.Д. Ушинського, М.І. Пирогова, Л.М. Толстого, Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка, Я. Корчака та ін. Проте він не просто повторював вже відомі педагогічні істини, а переосмислював їх, розвивав, підносячи на новий, вищий ступінь, творчо застосовував відповідно до вимог суспільства, умов конкретного колективу, власних можливостей щодо технології їх застосування.
9.3.Інноваційна педагогіка М.П. Гузика

Нову систему вивчення навчального матеріалу запропонував також одеський учитель хімії М.П.Гузик. Матеріал подається "великими порціями", тому планування вчителем кожної навчальної теми передбачає таку систему уроків: 1) уроки -лекції; 2) уроки - семінарські заняття; 3) уроки узагальнення і систематизації знань; 4) уроки захисту творчих завдань; 5) уроки - практикуми.


Урок - лекція складається з трьох частин. Спочатку коротко ( без деталізації) учитель викладає навчальний матеріал (до 7 хв.). Після цього протягом 30 хвилин учитель пояснює той самий матеріал вдруге, але детальніше, дає інструктаж щодо індивідуального його вивчення кожним учнем. У підсумковій частині уроку (5-8 хв.) учитель втретє повертається до нового матеріалу, робить підсумки і подає список літератури для домашнього опрацювання.
На уроці - семінарі здійснюється самостійне вивчення учнями навчального матеріалу на різному рівні складності, що забезпечується трьома програмами (програма А - на рівні творчого використання, програма В - відтворення отриманих знань на репродуктивному рівні, вміння застосовувати їх за аналогією; програма С - репродуктивне відтворення знань, застосування їх за зразком). Ці програми учні обирають самостійно. На уроці - семінарі застосовується групова форма роботи. Виконуючи завдання, учні використовують підручники, власні конспекти лекцій, а в разі потреби звертаються за консультацією до вчителя. Наприкінці уроку - семінару вчитель дає самостійну роботу.

На уроці-заліку узагальнюється і систематизується засвоєний матеріал. Міжпредметне узагальнення і систематизація знань відбуваються на уроці захисту творчих завдань. Такі уроки проводяться після вивчення великих розділів. Тематичні творчі завдання до цих уроків учні отримують заздалегідь. Над їх вирішенням працюють групами. На уроці з повідомленням про виконану роботу виступає керівник групи. Учитель підсумовує обговорення даного варіанта вирішення завдань.


http://logos-ukraine.com.ua/project/photo.php?id=398

Гузик М.
Авторська школа М.П.Гузика, яка почала своє існування з 1988 р. - одна з продуктивних моделей середнього освітнього закладу, побудованого на засадах гуманістичної парадигми. Провідною концептуальною основою виступає особистісно орієнтоване навчання і виховання, спрямовані на максимальну самореалізацію особистості.

Організація роботи засновується на трьох провідних принципах:

- природовідповідності;

- комплексності;

- саморегуляції.

Школа М.П.Гузика за своєю структурою є школою-комплексом, в якій функціонують три структурні підрозділи: загальноосвітня (академічна) школа, школа мистецтв і фізкультурно-спортивна школа.

Школа успішно вирішує проблему індивідуалізації навчання, диференціації його змісту. Це забезпечується зокрема формуванням трьох видів груп: "В" - з високим (прискореним), "Б" - нормальним, "А" - зниженим темпом навчання. Так, на початку 1997/98 навч.року (за даними експертного обстеження, проведеного під керівництвом О.Я.Савченко) із 848 учнів школи до рівня "В" були включені 47,2%, "В" - 34,2%, "А" - 18,6% школярів

Диференціація за змістом забезпечується використанням трьох видів програм: 1) базової, що відповідає державним стандартам освіти; 2) для обдарованих учнів з різних предметів; 3) окремі учні навчаються за персональними програмами. Рівневе засвоєння змісту реалізується на основі застосування у навчанні навчально-пізнавальних завдань трьох рівнів: "С" (репродуктивний), "В" (частково пошуковий), "А" (творчий).

У школі реалізується так звана комбінована система навчання, яка передбачає специфічну технологію викладання й учіння. Відповідно до неї навчальний матеріал шкільних предметів вивчається поетапно на таких видах занять: 1) загального сприймання матеріалу; 2) фронтального опрацювання матеріалу; 3) індивідуального опрацювання матеріалу; 4) внутріпредметного узагальнення; 5) міжпредметного узагальнення; 6) тематичного заліку.

Починаючи з 5-го класу, учням надається можливість вибору одного з трьох напрямків навчання, що забезпечують відповідно пріоритетний розвиток наявного типу мислення (образного, логіко-абстрактного, зрівноваженого) шляхом відповідного коригування навчального змісту та спрямованості індивідуальних і групових занять.

Заслуговує на увагу організація поглибленого вивчення окремих предметів. На відміну від його традиційної реалізації у спеціальних профільних класах в Авторській школі М.П.Гузика вона здійснюється головним чином у навчальних групах, що формуються з учнів паралельних класів відповідно до їх інтересів. Ці групи працюють у спеціально відведений день тижня (субота).

У школі раціонально поєднуються різні види діяльності дітей, спрямовані на їх загальний розвиток, формування духовності особистості (щоденні ранкові фізичні вправи на березі моря. ритміка, моральні бесіди на теми про вічні істини, хоровий спів, музичні перерви, уроки театрального мистецтва, спеціальні заняття з розвитку творчої уяви, навчання етикету тощо).

При цьому школа вдало вирішує проблеми "освітньої екології", що забезпечує не тільки збереження, але й зміцнення здоров’я (тоді як у масовій школі України за даними досліджень лише 10-15% випускників залишаються здоровими).

В учнів школи М.П.Гузика виявлено високий рівень розвитку пізнавального інтересу, фантазії й уяви, зафіксовано високий рівень адаптивності і працездатності. Спостерігаються лише окремі випадки наявності психічного напруження і втоми.

Релевантність даної авторської системи підтверджує систематичне вивчення її результативності. Так, зокрема, з 70 учнів-випускників, які навчалися в вколі з 1-го класу з моменту її відкриття, 48 достроково /на рік раніше/ отримали повну середню освіту і вступили до вищих навчальних закладів.

Школа М.П.Гузика, таким чином, уявляє собою відкриту динамічну високорелевантну виховну систему, яка саморозвивається, що постійно висуває нові проблеми, чим підтримується інноваційний режим освітнього закладу.


9.4.Гуманістична школа О.А. Захаренка

Свою особливу нишу серед авторських шкіл України займає школа О.А. Захаренка (с. Сахновка, Черкаська обл.).

Сахновська школа являє собою соціально-педагогічний експеримент, спрямований на створення максимально сприятливих умов для навчання, виховання, фізичного розвитку школярів в умовах сільської школи. Школа О.А. Захаренка була офіційна визнана авторською за умовами проголошеного в 1987 р. “Учительской газетой” конкурсу (всього в конкурсі взяли участь 250 проектів).

http://dok.znaimo.com.ua/pars_docs/refs/5/4701/img1.jpg

За своїм становленням Сахновська школа багато у чому схожа зі школою у Павлиші. У своїй школі О.А. Захаренко творчо синтезував досвід А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, І.П. Іванова.

Головна мета гуманістичної за характером школи О.А.Захаренка – виховання всебічно розвиненої особистості з міцними світоглядними переконаннями. Основний принцип школи: “До серця дитини – через захопленість у праці та навчанні”. Цей принцип реалізовувався через вивчення кожної дитини, для чого використовувались табель успішності й вихованості, картки-характеристики на кожного учня, комплекс методів науково-педагогічного дослідження.

Основними стратегічними цілями школи педагогічний колектив визначив такі:

1) виховати громадянина з міцними світоглядними переконаннями, з активною життєвою позицією;

2)не тільки навчити основам наук, але й виховати розум, потребу в пізнанні, самовдосконаленні, духовному зростанні;

3)зберегти і зміцнити моральне та фізичне здоров’я дитини;

4)навчити вмінню творчої праці й життя.

Тактичним засобом реалізації цих цілей у школі є праця (“праця душі, розуму і рук”). Система трудового виховання, а також здобутків С.Т. Шацького зі створення науково-навчально-виробничного комплексу.

Одним з наріжних каменів системи Захаренка виявилась колективна творча діяльність.

Першою творчою колективною справою, з якої, як вважає педагогічний колектив, почалася “школа Захаренка”, було створення шкільного музею. Будівництво музейного комплексу стало тією великомасштабною справою, яка вийшла за межі внутрішкільних інтересів, яка згодом поєднала педагогів, дітей, батьків.

Одна з причин, яка забезпечувала результативність функціонування виховної системи Захаренка – стабільна послідовність у здійсненні поставлених далеких і близьких цілей, при цьому О.А. Захаренко слушно відмічав: “Нас не влаштовує роль школи як пасивного відбиття соціальних відносин”.

Інший важливий чинник успіху – педагогічне доцільне керівництво О.А. Захаренком педагогічним колективом, стимулювання ним творчої діяльності вчителів, що забезпечувало інноваційний режим школи.

Серед багаточисельних новацій у школі Захаренка можна також назвати такі, як “ефект несподіваності” (“школа повинна бути для дітей несподіваною”), педагогізація позашкільних колективних справ, створення шкільних традицій (свято “Листи у майбутнє”), сімейні алеї, весільні ритуали (для випускників школи).

Отже, можна визначити сукупність провідних ідей, на яких базується авторська система О.А. Захаренка:

1) Ідея колективних творчих справ.

2)Ідея забезпечення “освітньої екології”.

3)Системоутворююча діяльність у школі – праця.

4)Технічний ухил дидактичної системи.

5) Організація емоційного життя дітей.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал