Навчальний посібник київ 2 міністерство освіти І науки україниPdf просмотр
Сторінка24/24
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ


з/п
Показники
Порядок
розрахунку
Джерело одержання
вихідних даних
1
Прибутковість акцій
Чистий прибуток на одну просту акцію х 100 %
Ринкова ціна 1 акції
Ф.2, код 320
Ринкова вартість 1 акції
2
Дохід на звичайну акцію
Прибуток від звичайної діяльності до сплати податків та дивідендів
Кількість звичайних акцій
Ф.2, код 170
Ф.2, код 300 3
Цінність акцій
Ринкова ціна акції
Дохід на акцію
Ринкова вартість 1 акції
Ф.2, код 170 4
Рентабельність акцій
Дивіденд на одну акцію
Ринкова ціна акції
Ф.2, код 340
Ринкова вартість акцій
5
Коефіцієнт дивідендного доходу
Чистий прибуток на 1 просту акцію
Ринкова ціна 1 акції
Ф.2, код 340
Ринкова вартість акцій
6
Коефіцієнт виплати дивідендів
Виплата дивідендів на просту
акцію
Чистий прибуток на 1 просту
акцію
Ф.2, код 340
Ф.2, код 320

Додаток 9
НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ
ОЦІННИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

з/п
Показник
Нормативні значення показника
1
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів
< 1 2
Коефіцієнт маневреності власних коштів
> 0,3 3
Коефіцієнт реальної вартості основних коштів у вартості майна підприємства
> 0,3 4
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
> 0,2 5
Проміжний коефіцієнт покриття
> 0,7 6
Загальний коефіцієнт покриття
> 1 7
Коефіцієнт чистої виручки
≥ нормальному рівню рентабельності
8
Коефіцієнт автономії
≥ 0,5 9
Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами
> 0,6 – 0,8 10
Коефіцієнт майна виробничого призначення
≥ 0,5 11
Коефіцієнт поточної ліквідності
< 2 12
Коефіцієнт маневреності капіталу
0 – 1 13
Коефіцієнт швидкої ліквідності
> 1 14
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
< 0,5 15
Коефіцієнт фінансової залежності
< 1 16
Коефіцієнт котирування акцій
> 1 17
Коефіцієнт забезпечення поточних активів власними оборотними коштами
> 0,1 18
Коефіцієнт співвідношення матеріально- виробничих запасів з власними коштами
1 – 2 19
Коефіцієнт накопичення амортизації
< 0,25 20
Співвідношення ліквідних та не ліквідних коштів
1 : 1 21
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості
> 2 22
Коефіцієнт оперативної ліквідності
> 1


268
Додаток 10
Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної
діяльності у 2014 році
1
(млн.грн.)


Чистий
прибуток
(збиток)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансови
й
результат

Усього
2
-583785,9
65,5
205199,4
34,5
788985,3
сільське, лісове та рибне господарство
20325,9 84,1 51259,5 15,9 30933,6
промисловість
-174488,3 62,4 61489,0 37,6 235977,3
будівництво
-29067,4 61,7 5746,7 38,3 34814,1
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
-134356,5 65,6 30431,5 34,4 164788,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
-26307,3 61,5 9193,8 38,5 35501,1
тимчасове розміщування й організація харчування
-6887,6 58,4 319,8 41,6 7207,4
інформація та телекомунікації
-17231,2 63,5 9406,2 36,5 26637,4
фінансова та страхова діяльність
-5530,5 60,4 20190,9 39,6 25721,4
операції з нерухомим майном
-99370,3 55,5 4619,1 44,5 103989,4
професійна, наукова та технічна діяльність
-99361,2 62,3 8373,1 37,7 107734,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
-7266,7 61,9 2351,0 38,1 9617,7
освіта
65,1 65,6 198,5 34,4 133,4
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
-1229,9 63,2 314,9 36,8 1544,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
-2967,5 54,6 1226,3 45,4 4193,8
надання інших видів послуг
-112,5 64,3 79,1 35,7 191,6 1
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.269
Додаток 11

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами
економічної діяльності у 2014 році
1

(млн.грн.)

Результат від
операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Усього
2

-126955,0
3290275,4
-3,9
сільське, лісове та рибне господарство
42823,3 211364,3 20,3
промисловість
37143,3 1637281,0 2,3
будівництво
7667,4 159408,3 4,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів
-52275,3 397856,0
-13,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
-8081,3 225417,4
-3,6
тимчасове розміщування й організація харчування
-5464,6 20561,3
-26,6
інформація та телекомунікації
-1582,0 95049,2
-1,7
фінансова та страхова діяльність
-14788,2 96574,5
-15,3
операції з нерухомим майном
-59645,5 139817,9
-42,7
професійна, наукова та технічна діяльність
-64563,3 226208,6
-28,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
-5428,8 47068,2
-11,5
освіта
92,5 1708,4 5,4
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
-347,9 8277,4
-4,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
-2387,4 21315,6
-11,2
надання інших видів послуг
-117,2 2367,3
-5,0 1
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.270
Зміст
Вступ
3
Розділ I. Концепція бізнесу. Суб’єкти бізнесу.
6 1.2. Критична і позитивна концепції бізнесу. Крайності в оцінці бізнесу

6 1.2. Прагматична концепція бізнесу
11 1.3. Теоретичні аспекти підприємництва
15
Розділ II. Типи суб’єктів бізнесу
30 2.1. Підприємницький бізнес
30 2.2. Особливості підприємницького бізнесу
34 2.3. Споживчий бізнес
36 2.4.
Державний бізнес
37 2.5.
Принципи бізнесу та його родові ознаки
38 2.6.
Поняття підприємницької фірми
42 2.7.
Розвиток малого підприємництва в Україні
44
Розділ III. Особливості становлення підприємницької
фірми

59 3.1. Стратегічні і оперативні установки у діяльності фірми
59 3.2. Розробка внутрішнього регламенту підприємницької фірми
67 3.3. Найм вищого управлінського персоналу фірми.
Підприємництво і менеджмент
71
Розділ IV. Формування функціонального середовища
підприємницької фірми

79 4.1. Професійна і ділова складові функціонального середовища
79 4.2. Конкурентоспроможність підприємницької фірми
82 4.3. Функції підприємницької фірми, що передують створенню продукту
99 4.4. Виробничо-збутові функції підприємницької фірми
105
Розділ V. Організації підприємницької діяльності в закладах
соціально сфери

109 5.1. Становлення малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України
109 5.2. Соціальна сфера в умовах трансформації до ринку
118

271 5.3. Теоретичні основи підприємницької діяльності закладів СКС
122 5.4. Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності
126 5.5. Продукт організацій та закладів СКС
129 5.6. Вторинний продукт і вторинні ринки СКС
134 5.7. Вторинний продукт і вторинні ринки СКС
136 5.8. Маржинальний підхід у фінансовомуплануванні роботи організацій і закладів СКС

140 5.9. Необхідність державного регулювання розвитку культури та мистецтв

145 5.10. Форми і методи державного регулювання діяльності закладів СКС
148 5.11. Стимулювання підприємницької діяльності некомерційних організацій культури
150
Розділ VI.
Комунікації підприємницької фірми у
зовнішньому середовищі бізнесу

153 6.1. Комунікації підприємницької фірми з контрагентами
153 6.2. Комунікації підприємницької фірми з клієнтами
162 6.3. Комунікації підприємницької фірми з конкурентами
169 6.4. Комунікації підприємницької фірми з громадськістю
173
Розділ VII. Формування організаційного і суб’єктного
середовища підприємницької фірми
187 7
.1. Формування організаційного середовища підприємницької фірми
187 7.2. Формування суб’єктного середовища підприємницької фірми
199
Розділ VIII. Ліквідація підприємницької фірми
213 8.1. Зміст і технології ліквідації підприємницької фірми
213 8. 2. Банкрутство підприємницької фірми
219 8.3. Судові процедури по справі про банкрутство підприємницької фірми
224
Задачі
232
Глосарій
237
Список використаної літератури
245
Додатки
258


272
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ОСТАПЧУК Анатолій Дмитровичс
ЗБАРСЬКА Анна ВасилівнаОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ


Навчальний посібник


За редакцією доктора економічних наук, професора
В. Збарського
Технічний редактор
Комп’ютерна верстка
Комп’ютерни’ набір Матушевський М. Ч.Підписано до друку 29.11.2015 р. Формат 60 х 84 1/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 16,96. Обл.-вид. арк. 16,47. Наклад 300 пр. Зам.
№ .
Видання та друк –


273

ОСТАПЧУК А. Д., ЗБАРСЬКА А. В.
З 83
Організація підприємницької діяльності / Навч. посібник [за ред.. професора В. К. Збарського].– К.: НУБіП України, 2015. – 273 с.
ISBN 978-617-651-127-4

В посібнику вперше у вітчизняній практиці розглянуті концепції і принципи бізнесу, визначені суб’єкти, різні типи і види бізнесу. Бізнес розглядається як історична категорія, що має економічні, соціальні, психологічні, правові і організаційні аспекти. Основну увагу звернуто на розкриття особливостей формування організаційного середовища підприємницької фірми. В навчальному посібнику розкриваються особливості початкового етапу становлення підприємницької фірми та її кумунікації.
Навчальний посібник розрахований для студентів, магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями і напрямами.
УДК 334.35.13.11Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал