Навчальний посібник київ 2 міністерство освіти І науки україниPdf просмотр
Сторінка23/24
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Характеристика методів дослідження стану функціонування
та загальних тенденцій розвитку підприємницьких структур

Метод
Мета застосування
Сфера застосування
Переваги
1
2
3
4
Графічний
Наочне узагальнення результатів статистичного дослідження, виявлення зв'язків між ознаками явищ функціонування підприємницьких структур в аграрній сфері
Визначення тенденцій розвитку виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери
Дозволяє зіставити розміри сукупностей, створювати моделі структур, їх розміщення, взаємозв’язків явищ і процесів.
Індексний
Оцінка зміни обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і матеріальних витрат, визначення масштабів тіньового виробництва
Оцінка ступеня залежностей результативних показників зміни обсягів виробництва й матеріальних витрат при виробництві сільськогосподарської продукції
Можливість порівняння значень однієї ознаки, розглянутої в системі ознак
Метод матриці координат
Диференціація виробників сільськогосподарської продукції і підприємств за ступенем ринкової привабливості
Побудова пріоритетного ряду сільськогосподарських підприємств Вінницької області за ефективністю ведення виробництва
Можливість зведення групи показників до
єдиного, за одиницями виміру, ваговими значеннями й
іншими характеристиками факторів
Методика визначення стійкості виробництва
Розрахунок коефіцієнтів стійкості виробництва різних видів сільськогосподарської продукції в підприємствах області
Побудова пріоритетного ряду сільгоспвиробників за ступенем стійкості виробництва
Можливості зведення сукупності показників у
єдиний коефіцієнт
Метод парних порівнянь на основі багатомірного шкалювання
Визначення факторів зовнішнього середовища, що негативно впливають на ефективний розвиток підприємництва в аграрній сфері, й побудова їхнього пріоритетного ряду
Визначення зовнішніх
і внутрішніх загроз досліджуваної системи
Ранжирування сукупності факторів у випадку малих розходжень між ними, коли безпосередня оцінка не забезпечує їх розумного впорядкування


256
Додаток 2

Система методів оцінки економічної ефективності функціонування
й перспектив розвитку підприємницьких структур в аграрній сфері
Метод
Мета
застосування
Сфера застосування
Переваги


Метод підрахунку резервів за фактичними відхиленнями
Виявлення резервів підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур
Аналіз впливу ефективності виробництва на величину матеріальних витрат
Можливість подальшого зниження собівартості й підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції
Порівняльна оцінка ефективності
Оцінка ефективності сільськогосподарської продукції
Оцінка ефективності в господарствах досліджуваного регіону шляхом розрахунку й порівняння з комплексом економічних показників
Вірогідність, об'єктивність отриманих результатів
Інтегрована оцінка ефективності виробництва
Узагальнююча оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур
Порівняння ефективності сільськогосподарського виробництва у визначеному періоді часу
Комплексність, об'єктивність, можливість використання отриманих результатів для економічного прогнозування
Методика оцінки ефективності маркетингової політики
Оцінка ефективності реалізації сільськогосподарської продукції
Порівняння ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, оцінка
їхньої стабільності й конкурентоспроможності
Вірогідність, комплексність, об'єктивність отриманих результатів
Методика оцінки рівня економічної відповідальності
Визначення рівня економічної відповідальності суб'єктів господарювання у сфері сільськогосподарського виробництва і його прогноз на оглядову перспективу
Розрахунок критерію економічної відповідальності диференційовано для підприємств різних форм власності та господарювання
Виявлення резервів стабілізації й підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур в аграрній сфері досліджуваного регіону257
Додаток 3
Організаційно-правові форми господарювання
1.

Підприємства
Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприєм- ницької, так і для некомерційної діяльності.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення господарства.
Приватне підприємство – підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.
Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господа-рювання – юридичної особи.
Державне підприємство – підприємство, що діє на основі державної власності.
Державне унітарне підприємство утворюється компетентним орга- ном державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління. Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова «державне підприємство». Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні або казенні.
Державне комерційне підприємство – суб’єкт підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном.
Казенне підприємство – підприємство, створене за рішенням
Кабінету Міністрів України.

258
Спільне підприємство – підприємство, засноване на базі власності та праці різних власників.
2. Господарські товариства
Господарські товариства – це підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності това- риства з метою одержання прибутку.
Акціонерне товариство – товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ)вид акціонерного товари- ства, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.
Закрите акціонерне товариство (ЗАТ)вид акціонерного товари- ства, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розпов- сюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.
Державна акціонерна компанія (ДАК)акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цієї компанії.
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)товариство, статутний фонд якого поділено на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргисвоїми внесками до статутного фонду, а за недостатністю цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.
Повне товариство (ПТ) товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.
Командитне товариство (КТ)товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями

259 товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обме-жується вкладом у майні товариства.
3. Кооперативи
Кооператив юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.
Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку на засадах їх обов’язкової трудової участі та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.
Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку
іншу підприєм-ницьку діяльність.
Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та (або) юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу.
Споживчий кооператив – кооператив, (споживче товариство), який утворюється шляхом об’єднання фізичних та (або) юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподар- ської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.
4. Організації (установи, заклади)
Організація (установа, заклад) – організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
Державна організація – утворюється компетентним органом держав-ної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини держав-ної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

260
Комунальна організація – утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
Приватна організація – утворюється на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства або на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи.
Організація орендарів – організація, створена трудовим колективом державного підприємства, яка має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладання договору оренди майна того державного підприємства, організації, де вона створена.
Організація покупців – добровільне об’єднання громадян, які уклали угоду про спільну діяльність з метою придбання об’єктів приватизації.
Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона
є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств–учасників асоціації.
Корпорація – договірне об’єднання, створена на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдна- лися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регу- лювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
Консорціум – тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реаліза- ція цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).
Концерн – статутне об’єднання підприємств, а також інших органі- зацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяль-ності. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками
іншого концерну.
5. Інші організаційно-правові форми
Підприємець – фізична особа, яка є громадянином України,
іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підпри-
ємницьку діяльність. Громадянин визнається суб’єктом господарювання

261 у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи.
Товарна біржа – особливий суб’єкт господарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням. Товарна біржа створюється на основі добровільного об’єднання заінтересованих суб’єктів господарювання.
Засновниками і членами біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства.
Фондова біржа організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Фондова біржа – акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства, статуту і правил фондової біржі.
Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрації
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Фондова біржа – організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарія.
Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізич- ними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки.
Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяль- ності якої є надання фінансових послуг.

262
Додаток 4
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


з/п
Показники
Порядок
розрахунку
Джерело одержання
вихідних даних
1
Величина власних оборотних коштів
(чистий оборотний капітал)
[Власний капітал] +
[Довгострокові зобов’язання] -
[Основні засоби та вкладення] або
[Поточні активи] –
- [Поточні зобов’язання]
Ф.1, Розділ І Пасиву + Розділ
ІІІ Пасиву – Розділ І Активу, або Розділ ІІ + ІІІ Активу –
Розділ ІV Пасиву
2
Маневреність власних оборотних коштів
Грошові кошти
Чистий оборотний капітал
Ф.1, код 230 +код 240
Ф.1, Розділи ІІ +ІІІ Активу –
Розділ ІVПасиву
3
Коефіцієнт покриття
Поточні активи
Поточні зобов’язання
Ф.1, Розділ ІІ Активу
Ф.1, Розділ IV Пасиву
4
Коефіцієнт покриття проміжний
[Грошові кошти та їх еквіваленти] +
+ [Дебіторська заборгованість]
Короткострокові позикові кошти
Ф.1, коди 150, 160, 170 - 250
Ф.1, код 500 5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Грошові кошти та їх еквіваленти
Поточні зобов’язання
Ф.1, коди 220 – 240
Ф.1, Розділ IV Пасиву
6
Коефіцієнт платоспроможності
Грошові кошти
Поточні зобов’язання
Ф.1, код 230 – код 240
Ф.1, Розділ IV Пасиву
7
Частина оборотних коштів у капіталі
Поточні активи
Усього господарських коштів (нетто)
Ф.1, код 260
Ф.1, код 280 8
Частка виробничих запасів у поточних активах
Виробничі запаси
Поточні активи
Ф.1, коди 100 -130
Ф.1, Розділ ІІ Активу
9
Частка власних оборотних коштів у покритті запасів
Власні оборотні кошти
Запаси
Ф.1, Розділ І + ІІІ Пасиву -
- Розділ І Активу
Ф.1, коди100 - 140 10
Коефіцієнт покриття запасів
Стабільні джерела покриття
Запаси
Ф.1, Розділи І + ІІ + ІІІ Пасиву
-
- Розділ І Активу
Ф.1, коди100 - 140 11
Коефіцієнт швидкої ліквідності
(критичної оцінки)
[Грошові кошти] +
[Поточні фінансові
інвестиції] +
+ [Дебіторська заборгованість]
Поточні зобов’язання
Ф.1, коди 150, 160, коди 170 -
250
Ф.1, Розділ IV Пасиву

263 12
Період інкасації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
[Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги] х х [Кількість днів у періоді]
Погашення зобов’язань з продажу у кредит
[Ф.1, коди 150, 160] х
[кількість днів періоду]
[кред. об. субрах. 341, 342 ,361,
362]

з/п
Показники
Порядок розрахунку
Джерело одержання
вихідних даних
13
Тривалість погашення кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість х
[Кількість днів у періоді]
Погашення закупівлі у кредит
[Ф.1, коди 520, 530] х х [кількість днів періоду]
[дебет. об. субрах. 621, 622,
631, 632]
14
Коефіцієнт поточної заборгованості акціонерам
Поточні зобов’язання
Зобов’язання перед акціонерами
Ф.1, Р. ІV Пасиву
Ф.1, код 590 15
Співвідношення чистого руху грошових коштів та довгострокових зобов’язань
Cash flow операційний
Поточні зобов’язання
Ф 3, код 170
Ф.1, код 620 16
Співвідношення чистого руху грошових коштів та довгострокових зобов’язань
Чистий рух грошових коштів
Довгострокові зобов’язання
Ф 3, код 400
Ф.1, Розділ ІІІ Пасиву
17
Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів
Нерозподілений прибуток
Сума активів
Ф.1, код 350
Ф.1, код 280 18
Оборотність матеріаль-них запасів
Виручка від реалізації
Матеріальні запаси
Ф.2, 035
Ф.1, коди 100 - 140

264
Додаток 5
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ
ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА


з/п
Показники
Порядок
розрахунку
Джерело одержання
вихідних даних
1
Коефіцієнт автономії
(незалежності / концентрації власного капіталу)
Власний капітал
Майно підприємства
Ф.1, Р. І Пасиву
Ф.1, код 280 2
Коефіцієнт співвідношуння позикових та власних коштів
Позикові кошти
Власні кошти
Ф.1, Розділ ІV Пасиву
Ф.1, Розділ І Пасиву
3
Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу
[Довгострокові зобов’язання ]
[Власний капітал] +
[Довгостро-кові зобов’язання]
Ф.1, Р. ІІІ Пасиву
Ф.1, (Р.1 + Р ІІІ) Пасиву
4
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
[Власні оборотні кошти]
[Власний капітал]
Ф.1, Розділи І + ІІІ
Пасиву – Р. І Активу
Ф.1, Розділ І
5
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства
[Вартість основних засобів]
+
+ [Сума накопичуваної амортизації]
Вартість майна підприємства
Ф.1, Р. І, А + Ф ІІ, 260
Ф.1, код 280 6
Коефіцієнт фінансової залежності
Активи
Власний капітал
Ф.1, код 280
Ф.1, Р. І
7
Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу
Позичковий капітал
Майно підприємства
Ф. 1, Р. ІІІ + Р. IV П
Ф.1, код 280 8
Коефіцієнт структури позичкового капіталу
Довгострокові зобов’язання
Позичковий капітал
Ф.1, Р. ІІІ П
Ф.1, Р. ІІІ + Р. IV П
9
Показник поточної забор-гвоаності кредиторам
Поточні заборгованість кредиторам х 100%
Усього активів
[Ф.1, 520 - 600] х [100%]
Ф.1, 280 10
Показник поточної забор-гованості акціонерам
Поточні зобов’язання перед акціонерами х 100%
Усього активів
[Ф.ІІ. код 590] х 100%
Ф.1, 280

265

Додаток 6
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


з/п
Показники
Порядок
розрахунку
Джерело одержання
вихідних даних
1
Рентабельність діяльності
Чистий прибуток
Виручка від реалізації
Ф. 2, код 220
Ф.2, код 035 2
Рентабельність реалізованої продукції
Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Ф. 2, код 100 + код 090 – код
060
Ф. 2, код 040 + код 070 + код
080 3
Рентабельність основного капіталу
Чистий прибуток
Основний капітал
Ф.2, код 220
Ф.1, Розділ І Активу
4
Рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток
Власний капітал
Ф.2, код 220
Ф.1, Розділ І Пасиву
5
Період окупності власного капіталу
Власний капітал
Чистий прибуток
Ф.1, Розділ І Пасиву
Ф.2, 220 6
Рентабельність капіталу підприємства
Прибуток від звичайної діяльності
Капітал підприємства
Ф.2, 190
Ф.1, код 640 7
Рентабельність перманентного капіталу
Прибуток від звичайної діяльності
Перманентний (змінний) капітал підприємства
Ф.2, 190
Ф.1, Р. ІV Пасиву


266


Додаток 7
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ
ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

з/п
Показники
Порядок
розрахунку
Джерело одержання
вихідних даних
1
Загальна оборотність капіталу
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Підсумок балансу
Ф.2, код 035
Ф.І, код 640 2
Оборотність оборотного капіталу
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Підсумок ІІ та ІІІ розділу активу балансу
Ф.2, код 035
Ф.І, Р. ІІ + Р. ІІІ А
3
Оборотність матеріальних оборотних коштів
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Вартість запасів
Ф.2, код 035
Ф. І, коди 100 - 140 4
Оборотність готової продукції
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Готова продукція
Ф.2, код 035
Ф.І, код 130 5
Оборотність дебіторської заборгованості
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Дебіторська заборгованість
Ф.2, код 035
Ф.І, коди 150 - 210 6
Середній строк обороту дебіторської заборгованості
360 Дебіторська заборгованість
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Ф.І коди (150 – 210) х 360
Ф.2, код 035 7
Оборотність кредиторської заборгованості
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Кредиторська заборгованість
Ф.2, код 035
Ф.І, коди 520 – 610 8
Середній строк обороту кредиторської заборгованості
360 Кредиторська заборгованість
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Ф.І, коди (520 – 610) х 360
Ф.2, код 035 9
Фондовіддача основних засобів та
інших необоротних активів
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Необоротні активи
Ф.2, код 035
Ф.І, Р. І Активу
10
Оборотність власного капіталу
Виручка від реалізації капіталу
(товарів, робіт, послуг)
Власний капітал
Ф.2, код 035
Ф.І, Р. І Пасиву

267
Додаток 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал