Навчальний посібник київ 2 міністерство освіти І науки україниPdf просмотр
Сторінка1/24
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

1

О СТ АП Ч УК А. Д .
З Б АР СЬК А А. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Київ

2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИОСТАПЧУК А. Д.
ЗБАРСЬКА А.В.ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Київ – 2015

3
УДК 334.35.13.11
ББК 65.01
З 83
Рецензенти: Малік М. Й., д. е. н., професор, академік УААН;
Горьовий В. П., д. е. н., професор;
Охріменко І. В., д. е. н., професор.
Друкується за рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 2 грудня
2015 р.).

ОСТАПЧУК А. Д., ЗБАРСЬКА А. В.
Остапчук А. Д., Збарська А. В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник [за ред. професора В. К. Збарського. – К.: КиМУ,
2015. – 273 с.
ISBN 978-617-651-127-4
В навчальному посібнику розглянуті концепції і принципи бізнесу, визначені суб’єкти, різні типи і види бізнесу. Бізнес розглядається як історична категорія, що має економічні, соціальні, психологічні, правові і організаційні аспекти. Основну увагу звернуто на розкриття особливостей формування організаційного середовища підприємницької фірми. В навчальному посібнику розкриваються особливості початкового етапу становлення підприємницької фірми та її кумунікації.
Навчальний посібник розрахований для студентів, магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями і напрямами.
For the fist time in domestic practice the textbook considers and principles of business, defines different types and kinds of business, Business is considered as a historical category having social, psychological, behavioral, legal and organizational aspects. The main attention is paid to revealing of peculiarities of entrepreneurial activity as a special professional activity. The textbook describes procedures of thinking-over, organization, choice of legal form and kind of business, its development, support, reorganization and liquidation.
УДК 334.35.13.11
ББК 65.01
ISBN 978-617-651-127-4
© Остапчук А. Д., Збарська А. В., 2015
© Видавництво КиМУ, 2015

4
Вступ

Необхідність вивчення основ бізнесу студентами, які освоюють основні освітні програми вищої економічної і управлінської освіти, вбачалися на рубежі 90-х років минулого століття:
 в системі викладу сукупності фундаментальних принципів сучасного бізнесу і елементів, які складають його;
 в описуванні бізнесу як єдиної системи відносин, яка охоплює різні рівні організації економіки і проявилася у всіх сферах життя суспільства;
 в дослідженні бізнесу у взаємозв’язку з основними подіями минулої історії людства, сучасним станом і перспективами розвитку суспільства;
 у розгяді особливостей українського бізнесу як історично закономірної форми прояву загальносвітової тенденції розвитку бізнесу, протиріч і шляхів становлення цивілізованих ділових відносин в ході подолання негативних наслідків економіки „радянського зразка‖.
Нині перераховані фактори мають настільки ж суттєве значення, що й тридцять років назад. Українська економіка допоки не стала послідовно відкритою, реально багатоукладною і системно орієнованою на підтримку ділових ініціатив творчо мислячих, самостійних і активних людей, якими є суб’єкти сучасного бізнесу. Пережитки попередніх порядків сильні і в конкретній економічній діяльності, і в рішеннях органів влади і управління, і в свідомості багатьох людей, і, порою, у навчальних планах вищих навчальних закладах. Далеко не у всіх університетах і інститутах країни вивченню бізнесу приділяється належна увага. Бізнес-проблематика роззосереджена по різних дисциплінах навчального плану, а інколи вона зовсім відсутня, і навчання студентів економіці ділових відносин обмежується лише викладанням курсу економічної теорії.
Таким чином, бізнес являж собою одночасно і сукупність дій і взаємодій, які розпочинає будь-який суб’єкт для реалізації своїх ділових
інтересів, і сукупність ділових відносин, у які даний суб’єкт вступає з клієнтами, контрагентами (партнерами), конкурентами і громадськістю,
відстоюючи свої інтереси. В цьому, згідно до прагматичної концепції бізнесу, полягає подвійний характер бізнесу як об’єктивного явища.
Вивчаючи бізнес як процес ділової діяльності, необхідно розглянути зміст і технологію ділової діяльності. Зв’язок між поняттями „зміст ділової діяльності‖ і „технологія ділової діяльності‖ являє собою

5 частковий випадок взаємозв’язку змісту і форми, який властивий всім без винятку об’єктивним явищам. Кожне явище має власний зміст, під яким розуміється склад елементів явища, і форму, яка являє собою технологічні взаємозв’язки між елементами, структуру елементів.
Поняття „зміст ділової діяльності‖ включає об’єкти бізнесу і їх особливості, типи бізнесу (підприємницький, споживчий, трудовий тощо), види бізнесу (інвестиційний, комерційний, виробничий тощо), його якісні особливості (наприклад, організаційно-правові форми підприємництва) і кількісні параметри (наприклад, малий, середній і великий бізнес). Особливості ділової діяльності суб’єктів відповідного типу і виду бізнесу по відношенню до об’єктів бізнесу, в тому числі всі форми створення бізнесу, організації бізнесу, управління бізнесом, розвиток бізнесу і ліквідація бізнесу становлять поняття „технологія
ділової діяльності”. Конкретними формами технологій ділової діяльності є технології укладання угод.
Запропонована вашій увазі дисципліна
„Організація підприємницької діяльності у фірмі‖ не є альтернативою дисциплінам
„Менеджмент організацій‖, „Економічна теорія‖, „Основи бізнесу‖ тощо.
Вивчення процесу ділової взаємодії у суспільстві, ділових відносин, перш за все, далеко виходить за межі економічного знання, так як діловими є всі відносини внутрі людського суспільства. Економіка, зрозуміло, складає базу даних людських відносин, але не всі ділові відносини можна безпосередньо кваліфікувати як економічними.
Ні „Економічна теорія‖, ні, тим більше, „Менеджмент організацій‖ ніколи не досліджували ділову діяльність як особливу різновидність професійної діяльності людей. Суб’єкти підприємницького бізнесу є люди, які професійно займаються підприємництвом, подібно тому, як програмісти, менеджери, бухгалтери, інженери, зоотехніки і, скажім, медичні працівники професійно займаються – кожен по-своєму – своєю справою.
Даний вид професійної діяльності має свої особливості, які доцільно розглядати в якості специфічного предмета вивчення.
Підприємницьким бізнесом неможливо займатися від випадку до випадку, між ділом, так сказати, за сумісництвом. Таке підприємництво
із самого початку є непрофесійним і, отже, рано чи пізно воно обов’язково виявиться неефективним.
Ділові відносини розвиваються не тільки у підприємницькому середовищі. В навчальному посібнику ми зустрічаємо і інших суб’єктів бізнесу, кожний із яких рівноправний по вівдношенню до іншого. Саме

6 тому ринкова економіка, яка забезпечує бізнес-комунікаціям найбільший простір розвитку, доказуючи свою стійкість, незважаючи на внутрішні протиріччя, зв’язані із взаємною конкуренцією суб’єктів бізнесу.
Приватне підприємництво, що охопило економіку України, свідчить про те, що в основі даного процесу лежать об'єктивні чинники розвитку ринкової економіки. Так, швидке зростання числа малих фірм і збільшення їх питомої ваги в будь-якій державі трактується американським економістом
Пітером
Друкером, як ренесанс немонополістичної власності.
Використовуючи дані про розвиток малого бізнесу в США за два останні десятиліття, він зробив висновок про те, що в цій країні відбувається рух від "управлінської" економіки до "підприємницької", і це – небувалий стрибок в історії світової економіки.
Теоретичне обгрунтування розвитку різних форм господарювання
припускає два важливі методологічні критерії. Суть першого критерію полягає у тому, що та або інша форма господарювання повинна відповідати вимогам економічної практики. Господарська структура може ефективно функціонувати і розвиватися тільки в тому випадку, якщо вона заснована на певних традиціях системи економічних відносин, що склалися в окремій країні. Наприклад, якщо узяти найпрогресивнішу модель економіки, що склалася на Заході, але яка не має аналогів в
Україні, то реалізувати її на практиці опиниться справою вельми скрутною.
Важливість вивчення основ підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки полягає також у тому, що ринкові відносини нам треба налагоджувати перш за все власними силами, з урахуванням наших історичних та територіальних особливостей, вміння ефективно використовувати власні природні та трудові ресурси.
Дане видання навчального посібника може бути використане в складі навчально-методичного комплексу й стане доброю підмогою для студентів, які вивчають дисципліни „Основи економіки фірми‖,
„Економіка підприємства‖, „Основи підприємництва та бізнесу‖ тощо.
Автори щиро вдячні рецензентам: докторам економічних наук, професорам Маліку Миколі Йосиповичу, Горьовому Василю Павловичу та Ігорю Віталійовичу Охріменко за зауваження та пропозиції щодо поліпшення якості навчального посібника.
Автори: О. Д. Остапчук, А. В. Збарська


7
РОЗДІЛ I
КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕСУ. ФІРМА – ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ
БІЗНЕСУ
1.1.

Критична і позитивна концепції бізнесу
Саму першу главу нашого посібника ми розпочнемо із досить важливої фрази, яка, на перший погляд, може показатися парадоксальною, якщо не виключною:
Вся історія людського суспільства, а також його сучасний
стан так чи інакше пов’язані з бізнесом.
При всій різноманітності видів і напрямків діяльності людей – від проникнення в космічні далі, в таємниці плазменої реакції і будови клітини до шедеврів образотворчого мистецтва – спільною властивістю цієї діяльності є бізнес. Іншими словами, які б справі не віддавалася наділена свідомістю людина, вільно або невільно вона займається при цьому своїм бізнесом.
Щоб зрозуміти, чому відбувається саме так, і чому популярне і широко представлене у повсякденному вжитку великої кількості людей слово „бізнес‖ відображає настільки серйозну ознаку життєдіяльності кожної людини, необхідно звернутися до різних теоретичних тлумачень і визначень бізнесу. Умовно всі вони можуть бути об’єднані в три
основні концепції: позитивну, критичну і прагматичну (рис.1.1)
Рис. 1.1. Три концепції бізнесу
Під „концепцією‖ тут і далі розуміється система стійких, логічно взаємопов’язаних теоретичних поглядів на ті чи інші об’єктивні явища, а також випливаючі із даних поглядів положення, висновки і категорії, за допомогою яких дані явища описуються у наукових дослідженнях, розробках, виступах і публікація.
Критична концепція бізнесу виходить із того, що поняття
„бізнес‖ об’єднує сукупність дій різних суб’єктів ринкових відносин, які мають однакову направленість на збагачення одних людей за рахунок
інших. Зазначена точка зору широко представлена не тільки у теорії, але
Прагматична
Позитивна
Три концепції бізнесу
Критична

8
і в практиці, зокрема, в обгрунтуванні ідейних платформ різних політичних партій, до числа яких відносяться „антиглобалісти‖ за рубіжом і ортодоксальні комуністи України. Існує безліч модефікацій критичних подавань про бізнес, але спільним для них всіх виступає тезис про суперечливість, а то і несумісність інтересів і цілей людей, змістом діяльності яких є бізнес.
В основі критичної концепції бізнесу лежать ряд положень, про які необхідно сказати особливо. По-перше, критична концепція бізнесу відносить дане явище виключно до ринкової економіки. У багатовіковій
історії людського суспільства виділяють три періоди розвитку економіки
– доринковий, ринковий і післяринковий, і бізнес визначається як атрибут лише ринкового періоду розвитку економіки (інколи говорять про те, що бізнес – це атрибут ринку). Із такого тлумачення випливає, що бізнес – це явище, обмежене в часі; ані в минулій історії людства („до ринку‖), ані у майбутньому („після ринку‖), знайти ознаки бізнесу буде неможливо.
По-друге, критична концепція бізнесу визначає дане явище як один із багатьох різновидів людської діяльності. У повсякденному житті бізнес, на думку прихильників даного підходу, перебуває по сусідству з діями людей, які ні при яких обставинах не можуть розцінюватися в якості бізнесу. Із сфери бізнесу виключається наймана праця у всіх її формах, діяльність некорумпованих державних службовців, будь-які види творчої діяльності (наука, література, культура, мистецтво), а також охорона здоров’я, освіта, громадська і релігійна діяльність.
Критерієм розмежування бізнесу і „небізнесу‖ виступає вилучення прибутку і пов’язані з цим корисні мотиви у діях людей. Бізнес направлений виключно на отримання прибутку, а „небізнес‖, як правило, на вилучення прибутку не націлений. В процесі діяльності людей у сфері
„небізнесу‖ прибуток порою може, звичайно, виникати, але він завжди використовується не у корисних цілях, а для розвитку вищеперелічених видів діяльності на благо всього суспільства.
Підхід, стосовно якому бізнес являє собою діяльність людей, направлену виключно на одержання доходів або прибутку, має надзвичайно широке розповсюдження серед обивателів, він постійно відтворюється у засобах масової інформації, друкованих виданнях тощо.
Разом з тим, співвіднесення бізнесу виключно із вилученням прибутку є однобоким і не небезпечним. Адже якщо завданням будь-якої людини, яка робить бізнес („бізнесмена‖), є вилучення прибутку, а прибуток, як відомо, не друкується на фабриці по виготовленню паперових грошей, а

9 виступає результатом перерозподілу фінансових ресурсів у суспільстві, то вилучення прибутку полягає саме у „вилученні‖ фінансових ресурсів одними людьми у інших. Одержати прибуток може, образно висловлюючись, лише той бізнесмен, хто зумів відшукати найкоротший шлях до чужої кишені.
Заради доходу, прибутку, або, образно кажучи, „наживи‖ бізнесмен готовий використовувати будь-які прийоми поведінки. Погоня за прибутком означає навязування власних інтересів іншим людям, за гаманцями яких, звідси, власне кажучи, і вибавається цей прибуток, йде справжнє полювання. Вилучення прибутку однією групою людей перетворює іншу групу людей у фінансових донорів. Такими фінансовими донорами бізнесменів стають і рядові споживачі товарів і послуг, в ціни яких закладається прибуток, і обмануті вкладники комерційних банків, і акціонери різних фінансових пірамід, і наймані працівники, які підлягають експлуатації з боку роботодавців-бізнесменів,
і, просту кажучи, жертви різноманітного криміналітету.
Майже вісімдесят років тому знаменитий російський
(радянський) поет Володимир Маяковський писав в нарисі „Моѐ открытие Америки‖:
„Бог – долар, долар – батько, долар – дух святий... Під час зустрічі американець не скаже вам байдуже:‖Добрий ранок‖. Він співчутливо викрикне: „Мек монет? (Робиш гроші?)‖ – і піде ділі.
Шлях, яким ви добули ваші мільйони, не вартий уваги в Америці.
Все – „бізнес‖, справа – все, що ростить долар. Одержав відсоток від розпроданого нарису – бізнес, відкрив, обікрав, не піймали – також‖.
У недалекому минулому такий підхід поділяли багато людей і він становив основу прийнятих у суспільстві моральних норм.
Визнавалося, наприклад, само собою зрозумілим, що чесна людина повинна бути стурбованою не прирощенням особистих доходів і не вилученням прибутку, а виключно духовним збагаченням у поєднанні з привнесенням себе у жертву заради добробуту інших і побудови майбутнього. Лев Толстой, наприклад, писав про те, що вище щастя – це жити для інших. Напроти, прагнення до особистого багатства в результаті збільшення прибутку від зайняття бізнесом розцінювалося як антисуспільне за своєю суттю. Таке розуміння бізнесу активно підтримувалося багатьма відомими письменниками, твори яких були пронизані антибуржуазним пафосом і містили критичні оцінки діяльності професійних бізнесменів.

10
Гірше всього, критична концепція бізнесу була покладена в основу офіційної радянської ідеології, яка домінувала в нашій країні декілька десятиріч. В межах саме цієї ідеології одержала найбільш широке розповсюдження уява про те, що ринкова економіка і зв’язаний з нею бізнес не мають перспектив розвитку, а наявність самих названих явищ свідчило про панування „чистогану‖ в країнах з ринково орієнтованою економікою і про перетворення в цих країнах грошей із мірила вартості товарів у еквівалент розуму, честі і совісті людей. З бізнесом пов’язувалися антагоністичні класові протиріччя між роботодавцями-бізнесменами (капіталістами) і найманими робітниками
(пролетаріатом), неминучі і постійні конфлікти між конкурентами, що ведуть за собою руйнівні наслідки для економіки, прояву імперіалізму в економіці і політиці ринково орієнтованих держав.
Досить популярною і часто розхожою для характеристики мотивів
і способів поведінки бізнесменів-капіталістів була цитата із „Капіталу‖
Карла Маркса: „Капітал боїться відсутності прибутку або надто малого прибутку, як природа боїться пустоти. Але якщо є у наявності достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10%, і капітал згодний на будь-яке застосування, при 20% він стає пожвавленим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він попирає всі людські закони, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибенеці‖.
В цілому, підсумовуючи різні відтінки критичних оцінок бізнесу і бізнесменів, можна виділити такі складові критичної концепції бізнесу:
- бізнес націлений на нав’язування частиною людей (бізнесменів) своїх корисних інтересів решті людей;
- бізнес – це гранично суперечливе явище, здатне породити і породжує різноманітні конфлікти у суспільстві;
- бізнес – це небажаний компонент життя людей в цілому, потенційний розплідник криміногенних процесів; - бізнес – історично- приходяще явище, яке у перспективі повинне уступити місце іншим, несуперечливим і безконфліктним формам розвитку економіки (рис.1.2).
Критична концепція бізнесу абсолютизувала у минулому і продовжує абсолютизувати протиріччя, властиві ринкової економіки.
Повною протилежністю критичної концепції бізнесу є позитивна
концепція бізнесу. Її сутність полягає в тому, що бізнес розуміється і оцінюється як суспільно-корисна діяльність людей, яка здійснюється в порядку особистої ініціативи, метою якої є виробництво товарів і послуг для інших людей.

11


Рис. 1.2. Критична концепція бізнесу
Такий підхід досить популярний у середовищі викладачів багатьох американських університетів. Ось досить типове визначення бізнесу із підручника „Концепція бізнесу‖, підготовленого співробітниками університету штату Техас і університету штату Іллінойс С.Розенблатом,
Р. Боннінгтоном, Б.Нідлсом: „Що таке бізнес ? Бізнес – це система ведення справи. Бізнес – створення продукції, необхідної людям. Бізнес – це робота. Бізнес – це центральна магістраль в нашій соціально- економічній системі. Бізнес – це система, яку ми створили для задоволення наших бажань. Бізнес – це те, як ми живемо. Що таке бізнес? Спробуйте самі вибрати те єдине слово, те визначення, яке відбило б множину різних видів діяльності і понять і було б найбільш влучним. Самі ж ми визначимо бізнес як систему виробництва для задоволення потреб і бажань суспільства‖.
Подібне визначення відображає певну сукупність поглядів на те, що являє собою сучасний бізнес. Згідно позитивної концепції, бізнес трактується як діяльність людей по обслуговуванню один одного, а також їх спільна діяльність, націлена на благо суспільства. Він підпорядкований спільним інтересам і, по суті, виступає як явище, непротиречиве у своїй основі. Саме тому бізнес є типовою рисою життя людей, продуктом усвідомленого вибору людей, „центральною магістраллю соціально-економічної системи‖. І оскільки в системі бізнесу відсутні серйозні протиріччя, немає будь-якої необхідності думати про обмеженість бізнесу за видами діяльності і в історичному часі. Немає, таким чином, необхідності ані в пошуку альтернатив бізнесу, ані в побудові коміністичного суспільства.
Позитивна концепція бізнесу абсолютизує позитивні сторони явища, визначеного як „бізнес‖.
Народжує конфлікти
Нав’язування корисних інтересів
Бізнес
Історично-прихоже явище
Небажений компонент життя людей
Суперечливе явище

12
Сучасне суспільство, на думку прихильників таких подань, давно перестало вирізняться соціальними протиріччями і конфліктами, які потрясали світ у вісьмнадцятому, дев’ятнадцятому і навіть двадцятому столітті (рис.1.3).
Рис. 1.3. Позитивна концепція бізнесу
Розходжуючись у головному – в оцінці діючої системи економіки, критична і позитивна концепції бізнесу стають схожими одна на другу у конструюванні деякої ідеальної моделі економіки. Тільки в цьому випадку, в межах позитивної концепції бізнесу, ця модель співвідноситься з діючою системою, а в іншому випадку, в межах критичної концепції бізнесу, вона розповсюджується на послідуючу систему.
Обидві розглянуті концепції бізнесу є двома крайніми позиціями в оцінці бізнесу як об’єктивного явища. Подолання указаних крайнощів відбувається тільки в межах третьої із названих вище концепцій, а саме –
прагматичної концепції бізнесу.
1.2. Прагматична концепція бізнесу
Під прагматизмом тут і далі розуміється орієнтація планів і цілей діяльності людей на досягнення практичних вигод в обставинах, які мають об’єктивний і тому не залежний від волі і бажання цих людей характер. Cуть прагматичної концепції бізнесу полягає в тому, що бізнес розглядається як явище, неминуче в контексті розвитку суспільства. Назване явище виявляється, з одного боку, необхідним, а з
іншого боку, - вигідним людям, яке сприймається суспільством в якості бізнесменів, що прагнуть задовольнити свої корисні (егоїстичні)
інтереси, і іншим членам суспільства, які завдяки бізнесу одержують

Бізнес

Непротиречиве явище

Націлений на
загальне благо

Підпорядкований
загальним
інтересам


Люди працюють на
благо суспільства

Типова риса життя
людей


Зміцнення економіки

13 можливість постійно насичувати свої потреби за допомогою створених товарів і наданих послуг (рис. 1.4).
Прагматизм даного підходу обумовлений тим, що розуміння суперечливості бізнесу як об’єктивного явища не стикується із висуванням вимог юридичного, економічного і морального викорінення згаданих протиріч. Навпаки, протиріччя і конфлікти інтересів, які виникають у зв’язку з діями людей, що займаються бізнесом, не розглядаються однозначно негативно. Роль конкуренції як позитивного фактора полягає в тому, що загострення конкуренції до розумних меж стимулює розвиток економіки.


Рис. 1.4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал