Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка7/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
88
працювати у дві зміни. Крім цього, будуть потрібні водій для доставки хліба в крамниці і менеджер, що займається реалізацією продукції і підписанням угод. У плані створити шість робочих місць: для менеджера, водія і чотирьох працівників.
План збуту
Цей бізнес план хлібопекарні передбачає реалізацію готової
продукції, яку здійснює менеджер через крамниці роздрібної
торгівлі шляхом установлення домовленості і підписання угод.
Доставляє готову продукцію до місця продажу водій експедитор.
Джерела фінансування
Статті витрат та джерела їх фінансування:
Показник Власні Кредит Всього
кошти банку
Основні параметри та показники бізнес плану
Одним із складників мети проекту є отримання прибутку.
Продуктивність печі формового хліба за одну випічку 168/240
кг/шт. Тобто, вага буханки хліба = 0,7 кг. Тривалість випічки –
до 40 хв. Отже, продуктивність за зміну в три випічки становитиме 720 буханок хліба.
Ремонт орендованого приміщення,
монтаж системи водопостачання та вентиляції
Закупівля у монтаж обладнання
Закупівля автотранспортних засобів
(один автомобіль)
Розробка технологічних мап,
отримання й оформлення потрібних сертифікатів та документів
Всього
58,0 27,7 3
50,0 138,7 58,0 299,7 62,37 50,0 470.07

272,0 59,37

331,37

89
Основні характеристики виробництва
Показник Значення
Тривалість робочої зміни, год 8
Кількість робочих днів на місяць 30
Кількість хліба за зміну, шт. 720 (504 кг)
Всього: обсяг виробництва хліба на місяць, шт./кг 21600 (15120 кг)
Розрахунок отримання чистого прибутку (1 зміна, грн.)
Показник
Валовий дохід:
Витрати на виробництво:
вартість сировини заробітна плата нарахування на з/п та інші обов’язкові
платежі
орендна плата комунальні платежі
та електроенергія вартість пального
інші витрати фінансові витрати
Чистий дохід:
Чистий прибуток
Всього
Хліб житньо пшенич ний завважки 0,7 кг,
оптово відпускна ціна – 2,5 грн.
(всього 10,8 тис. бух.)
27 25,61 9,53 5
1,88 0,4 2
0,75 3
3,05 1,39 1,39 1,39х0,25 1,04
Хліб «Люби тельський» 0,5 кг,
оптово відпуск на ціна – 2,8 грн.
(15,12 тис. бух).
42,34 26,51 10,43 5
1,88 0,4 2
0,75 3
3,05 15,83 15,83 15,83х0,25 11,87

1 2
3 4
5 6
7
на місяць: 12,91 тис. грн.;
на рік: 91тис. грн. х 12міс. = 154,92 тис. грн.
Кредит банку окупиться за 2,1 року
Кошти, вкладені у проект, окупуються за 3 роки

90
Рекомендована література
1. Бизнес планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В. М Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодика. – М.:
Финансы и статистика, 2012. – 816 с.
2. Головань, С. И. Бизнес планирование / С. И. Голо вань – М.: Феникс, 2009. – 320 с.
3. Липсиц, И. А. Бизнес план – основа успеха: Практическое пособие
/ И. А. Липсиц – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с.
4. Маркова, В. Д. Бизнес планирование / В. Д. Маркова, Н. А. Крав ченко. – М.: Проспект, 2009. – 216 с.
5. Малів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб., –
2 ге вид., стер. – К.: Знання, 2006 – 580 с.
6. Орлова Е. Р. Бизнес план: основные проблемы и ошибки,
возникающие при его написании / Е. Р. Орлова. – 2 е изд., испр. и доп . –
М.: Омега Л, 2005. – 152 с
7. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Організація виробництва. Навчально методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.
8. Петрович Й. М., Захарчин Г. М. Організація виробництва: підручник.
– Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 400 с.
9. Попов, В. Н. Бизнес планирование / В. Н. Попов, С. И. Ляпунов. –
М.: Финансы и статистика, 2009. – 246 с.
10. Просветов, Г. И. Бизнес планирование: задачи и решения: учебно практическое пособие / Г. И. Просветов. – 2 е изд., доп. – М.: Альфа
Пресс, 2008. – 255 с.
11. Сборник бизнес планов с комментариями и рекомендациями /
Под ред. В. М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 488 с.
12. Сборник бизнес планов: практическое пособие / ред. Ю. Н. Ла пыгин. – М.: Омега Л, 2012. – 310 с.
13. Тарасюк Г. М. Бізнес план: розробка обгрунтування та аналіз: Навч.
посібник. – Житомир: ЖДТУ 2006. – 420 с.
14. Уткин Э. А. Бизнес план компании / Э. А. Уткин. – М.: Изд во
«ЭКМОС», 2012. – 102 с.
15. Черняк, В. З. Бизнес планирование: Учебник для вузов. – М.:
ЮНИТИ ДАНА, 2010. – 470 с.
16. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. // Маркетинг в Україні, №1, 2009. – С. 46–49.

91
Розділ 5. Придбання бізнесу
Придбання бізнесу в Україні є найпоширенішим явищем у сучасному підприємництві.
Бізнесом називається певна господарська діяльність, яку ведуть або планують для провадження з використанням активів цілісного майнового комплексу.
Під «бізнесом» розуміють: цілісний майновий комплекс
(ЦМК) підприємства.
Контрольний пакет корпоративних прав підприємства
У сучасному світі не завжди є сенс створювати бізнес з нуля.
Можна вкласти кошти у вже готове підприємство, яке стане не тільки улюбленою і цікавою справою, але й стабільним джерелом прибутку. Такий підхід до справи може бути обумовлений різними причинами: нестачею сил, часу і грошей, небажанням зв’язуватися з реєстрацією бізнесу з нуля, займатися підбором персоналу, отриманням дозволів, пошуком приміщень, каналів збуту і так далі.
Купівля готового бізнесу є нормальним явищем для більшості
розвинених країн, і це зовсім не означає, що продавець бажає
просто позбутися бізнесу, який не приносить доходу.
Найчастіше виходить навпаки, коли справи у бізнесу йдуть
Готовий бізнес в Україні – повний пакет документів, на підставі яких організація здійснює господарську діяльність.
Сюди входять ліцензії, реєст раційні документи, дозволи,
угоди з постачальниками,
покупцями, а також доку менти, які підтверджують право власності на землю,
приміщення і так далі. Інакше кажучи, це діюча компанія зі
своїм персоналом, бухгалте рією, налагодженими каналами постачання сировини, збуту продукції, а також з власним або орендованим приміщенням.

92
непогано, й у власника є можливість вийти на вищий рівень.
Звичайно, що одночасне ведення справ двох фірм є складним процесом, тому малого бізнесу, що приносить стабільний дохід,
стратегічно правильніше буде позбутися шляхом продажу.
Іншою причиною продажу бізнесу є звичайна втома. Це більшою мірою стосується малих і середніх підприємств, у яких власник грає важливу роль в управлінні і розвитку бізнесу. Якщо інтерес до розвитку пропадає, то бізнес невблаганно починає здавати свої позиції перед молодими конкурентами, а відповідно його слід передати до рук нового ентузіаста.
Існує два способи придбання бізнесу: відчуження корпо ративних прав та придбання підприємства як цілісного майнового комплексу (ЦМК) або його частини.
Придбання бізнесу за допомогою купівлі контрольного пакета корпоративних прав підприємства має на меті придбання всіх матеріальних і нематеріальних активів цього підприємства.
Купівля готового прибуткового бізнесу буде вигідна бізнесменові початківцю. Завжди існує можливість заснувати
і розвинути бізнес з нуля, однак не завжди такий спосіб може принести ті результати, які Ви планували на початковій стадії.
На це може вплинути безліч причин: незнання основ і правил ринку, його кон’юнктури, також малий досвід підприємницької
діяльності. Тому купівля прибуткового бізнесу, який успішно функціонував досить тривалий час і приносив стабільний прибуток своєму власникові, є найграмотнішим підходом до справи. У цій ситуації новому власникові не потрібно буде докладати великих зусиль. Саме цим і привабливий продаж
Наприклад, у разі прид бання торгового центру як
«готового бізнесу» як ціліс ного майнового комплексу купують будинок, де функ ціонує торговий центр, тобто безпосередньо нерухомість і
устаткування.

93
готового бізнесу: покупець придивляється до нього, опрацьовує
перспективи його подальшого розвитку, але при цьому він отримуватиме стабільний прибуток з мінімальними ризиками.
При проведенні переговорів про продаж готового бізнесу легко визначити, що власник отримав уже з нього достатній прибуток для того, щоб почати справу більших масштабів. Логічно буде припустити, що, купивши такий бізнес, його новий власник також зароблятиме достатньо, щоб отримати незалежність з економічного та фінансового боків. Саме цим і привабливий власний бізнес: він дозволяє повною мірою проявити всі таланти,
які є в людини. Покупець готового бізнесу отримує можливість заробітку, що залежить від двох чинників: вже проведеної роботи старого власника і особистих якостей нового.
У таблиці наведено переваги й недоліки придбання бізнесу
Таблиця 3
Переваги й недоліки придбання існуючого бізнесу
Переваги
1. Купівля фірми, яка процві
тає, означає придбання дже рела прибутку, що діє негайно
2. Бізнес, що існує, вже має
сформований колектив,
контингент постачальників,
міцні ділові зв’язки
3. Уже відома результативність діяльності
фірми, яку купують
4. Бізнес, що існує, може мати краще місцезнаходження
5. Ціна купівлі фірми зазвичай набагато менша від затрат на її
створення
Недоліки
1. Покупця можуть ввести в оману, і він придбає фірму,
що працює погано
2. Існує можливість успадкування недоброзич ливого ставлення до фірми
3. Місцезнаходження фірми
є (або може стати в майбутньому) не зовсім вдалим, а то й неприйнятним
4. Існує загроза виникнення труднощів при зміні, якщо буде потрібно, бізнесу фірми
5. Покупець може заплатити досить високу ціну

94
Оцінка бізнесу для продажу
Оцінка бізнесу – це визначення в грошовому вираженні
вартості підприємства, що враховує його корисність і затрати,
пов’язані із здобуттям цієї корисності.
Основні чинники, що впливають на вартість бізнесу: лік відність бізнесу; корисність бізнесу для власника: харак теристики доходу (величина, час отримання доходу і ризики,
пов’язані з його отриманням); нематеріальні активи до яких входять об’єкти промислової власності, об’єкти, що охороняються авторським правом і суміжними правами, інші
об’єкти інтелектуальної власності, витрати на підготовку і
перепідготовку кадрів, витрати на рекламу і просування продукції на ринку, витрати на підвищення ділової репутації
підприємства, витрати на створення торгових марок
(товарних знаків); імідж підприємства на ринку; перспективи розвитку оцінюваного бізнесу; фінансове становище підприємства (наявність власних коштів, оборотність капіталу та ін.); витрати на створення аналогічних підприємств; диверсифікація виробництва (склад і структура продукції, послуг); якість продукції, яку випускає
підприємство; технологія і витрати виробництва; міра зношеності устаткування; цінова політика; взаємини із споживачами і постачальниками; рівень управління;
кадровий склад підприємства.
Основна мета оцінки бізнесу – ухвалення управлінських рішень про купівлю продаж бізнесу.
Загалом методи оцінки бізнесу грунтуються на трьох різних концепціях, а саме:
– витратні – визначенні вартості окремих компонентів бізнесу;
– порівняльні – порівнянні оцінюваного бізнесу з ринковими аналогами;
– прибуткові – прогнозуванні величини грошових потоків.
Вибір того або того інструментарію досить суб’єктивний, так само, як суб’єктивними є чинники, що визначають вартість бізнесу і впливу на нього.

95
Перший метод полягає в тому, що бізнес розбивають на окремі складники і визначають їхню ринкову або ліквідаційну вартість окремо. Виходячи з балансового рівняння, обчислюють чисті активи підприємства (власний капітал) або те, що може отримати власник у результаті ліквідації або продажу свого дитяти.
Цей метод найефективніший при оцінці цілісних майнових комплексів, різних заводів і виробництв, де матеріальний складник є ключовим фактором створення додаткової цінності.
Цей метод базується на концепції порівняння аналогічної
вартості двох схожих об’єктів оцінки. Основна проблема в тому, щоб знайти схожий об’єкт. У найкращому становищі
виявляються підприємства, акції яких вільно обертаються на вторинному фондовому ринку. Вартістю аналога тут є вартість частини самої компанії, яку продають на ринку. Вказаний метод найефективніший при оцінці бізнесу, що оперує у сфері торгівлі
або сервісу.
Щодо третього методу, а саме оцінки бізнесу, що базується на величині прогнозованих показників діяльності підпри
ємства, то інвестор, купуючи бізнес, насправді купує майбутні
грошові потоки, пов’язані з володінням.
Для швидкої оцінки вартості бізнесу часто використовують правила грубої оцінки вартості компанії на основі індексів або окремих показників. Ось деякі з правил миттєвої оцінки:
• вартість бізнесу у сфері комунікацій дорівнює п’яти його середнім річним доходам до виплати податків і відсотків за кредитами і до нарахування амортизації (правило «п’яти
EBITDA»);
• вартість бізнесу дорівнює обсягові прибутку, який він генерує за п’ять років (правило «п’яти прибутків»);
• ціна підприємства роздрібної торгівлі становить 0,75–1,5
величини чистого річного доходу, збільшеного на вартість обладнання.
Цей метод найуніверсальніший і підходить для оцінки будь якого бізнесу.

96
Застосування того чи того методу залежить від контексту,
мети і умов оцінки.
Якщо ж є час і ресурси, для того щоб запросити оцінювача,
швидше за все буде використано складніші і, отже, точніші
методи.
Перелік документів та інформації, потрібних для оцінки
бізнесу (для продажу бізнесу, застави):
1. Копії установчих документів (Статут, Установча угода,
Свідоцтво про реєстрацію).
2. Копії звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств).
3. Види діяльності та організаційна структура компанії.
4. Копії угод оренди на нерухоме майно (якщо є).
5. Дані бухгалтерської звітності за останні 3–5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс,
звіт про прибутки і збитки.
6. Останній висновок аудитора (якщо проводили аудиторську перевірку).
7. Відомість основних фондів.
8. Інвентарні списки майна (інвентарний номер, дата постановки на баланс, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки).
9. Дані про всі активи (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо).
10. Розшифровка кредиторської заборгованості.
11. Розшифровка статті «незавершене будівництво».
12. Розшифровка дебіторської заборгованості: за термінами,
за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної
заборгованості;
13. Інформація про наявність дочірніх компаній, холдинґів
(якщо є), фінансова документація по них.
14. План розвитку підприємства на найближчі 3–5 років з вказівкою планованої валової виручки за товарами /
послугами, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку
– за роками.

97
Цей перелік документів має попередній характер, і його можуть скоротити або розшити після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку бізнесу (для продажу бізнесу,
застави, тощо).
Але хай який якісний аналіз бізнесу, хоч які першокласні
спеціалісти, що його здійснюють, у 95% випадків на практиці
трапляється так, що про окремі сторони й аспекти бізнесу покупець дізнається вже після укладення угоди. Через це рекомендується плату за угодою купівлі продажу поділити на дві частини. Одну частину колишньому власникові виплачують при оформленні угоди про придбання бізнесу, другу – за певний час уже після продажу бізнесу, протягом якого покупець повністю перевіряє об’єкт придбання. Якщо заявлені фінансові
показники відрізняються від тих, які є за фактом (які перевірив покупець), на більшу суму, ніж та сума «похибки», яку було заявлено до угоди, то суму другого платежу за придбаний бізнес коригують у бік зменшення.
Проведений аналіз бізнесу не є стовідсотковою запорукою відсутності в майбутньому проблем із придбаним бізнесом, але
є досить значним та потужним інструментарієм уникнення багатьох неприємностей і непорозумінь.
Вартість послуг з оцінки бізнесу (для продажу бізнесу,
застави і т. п.) встановлюють у кожному конкретному випадку,
і вона залежить від таких чинників:
• типу і складу підприємства, характеристики бізнесу
(величини оцінюваної компанії, кількості її активів);
• повноти та достовірності в замовника потрібної інформації
про об’єкт оцінки;
• терміновості виконання замовлення і т. д.
За результатами проведеної роботи оформляють звіт про оцінку бізнесу, який має повну юридичну силу.
Коефіцієнт або ринкова оцінка
Головна складність у визначенні ринкової вартості бізнесу
є потреба проведення системних розрахунків і узгодження таких основних складників як: ринкова вартості всіх активів

98
(матеріальних і нематеріальних) підприємства, ефективність розподілу та використання виробничих ресурсів, якість господарських процесів (виробничих і управлінських),
ринкові позиції та конкурентоспроможність підприємства тощо. На рисунку 2 наведено загальну внутрішню модель оцінки вартості бізнесу.
Рис. 2. Внутрішня модель оцінки вартості бізнесу
Висновки
Купівля фірми, що процвітає, означає
придбання джерела прибутку. Бізнес, що
існує, вже має сформований колектив,
контингент постачальників, встановлені
ділові зв’язки.
При проведенні переговорів про продаж готового бізнесу легко визначити, що власник отримав уже з нього достатній

99
прибуток для того, щоб почати справу більших масштабів.
Логічно буде припустити, що, придбавши такий бізнес, його новий власник також зароблятиме достатньо, щоб отримати незалежність з економічного та фінансового боків.
Питання оцінки бізнесу завжди були об’єктом уваги еко номістів усього світу. Через специфічні особливості перехідного етапу розвитку економіки в Україні деякі погляди західних економістів щодо оцінки бізнесу потребують інтерпретації і
правильного застосування в наших умовах.
З подальшою інтеграцією України у світову економічну та політичну спільноту вимоги до якості і неупередженості оцінки дедалі зростатимуть. Це об’єктивний процес, який і буде головним індикатором розвитку оцінної діяльності в нашій державі.
Питання та завдання для самоперевірки
1. Що розуміється під терміном «бізнес»?
2. Які існують способи придбання бізнесу?
3. Поясніть переваги й недоліки придбання бізнесу, що існує?
4. Які основні чинники впливають на вартість бізнесу?
5. Розкрийте основну мету оцінки бізнесу.
Розв’яжіть завдання
Приклад 1
Перед фінансистом стоїть завдання оцінити ринкову вартість підприємства, корпоративні права якого не мають обігу на ринку. На основі проведеного аналізу статистичної та ринкової
інформації вдалося з’ясувати, що на фондовій біржі здійснюють торгівлю корпоративними правами підприємства, за основними якісними й кількісними характеристиками схожого на об’єкт оцінки. В результаті вивчення опублікованої в ЗМІ звітності
підприємства аналога та інформації, одержаної за результатами біржових торгів, удалося підібрати такі показники для зіставлення об’єкта оцінки й порівнюваного підприємства:

100
Розв’язок
Для оцінки вартості підприємства розрахуймо значення окремих мультиплікаторів за підприємством аналогом:
відношення ринкового курсу до балансового = 0,75;
відношення ринкового курсу до операційного Cash flow =
2,72;
відношення ринкового курсу до чистого прибутку = 3;
відношення ринкового курсу до чистої виручки від реалізації
= 0,214.
Використовуючи дані оцінюваного підприємства, знайдімо загальну ринкову вартість його корпоративних прав (яка дорівнюватиме оцінній вартості підприємства) в розрізі окремих мультиплікаторів:
Показники
1. Ринковий курс акцій
2. Статутний капітал, тис. грн.
3. Власний капітал, тис. грн.
4. Балансовий курс акцій, %
5. Коефіцієнт заборгованості
6. Чистий прибуток, тис. грн.
7. Операційний Cash flow,
тис. грн.
8. Чиста виручка від реалізації, тис. грн.
Об’єкт оцінки

3000 4500 150 2,7 1200 1400 15 000
Порівнюване підприємство
120 % до номіналу
5000 8000 160 2,85 2000 2200 28 000

101
мультиплікатор відношення ринкового курсу до балансового:
112,5% (0,75 х150%), або 3375 тис. грн. (112,5% від 3000 тис. грн.);
мультиплікатор відношення ринкового курсу до опера ційного Cash flow: 3808 тис. грн. (2,72 х 1400);
мультиплікатор відношення ринкового курсу до чистого прибутку: 3600 тис. грн. (3 х 1200);
мультиплікатор відношення ринкового курсу до чистої
виручки від реалізації: 3210 тис. грн. (0,214 х 15 000).
Кінцеву оцінну вартість можна знайти як середню ариф метичну за окремими мультиплікаторами: (3375+3808
+3600+3210)/4= 3498 тис. грн.
Метод порівняння продажів (транзакцій) базується на оцінці
вартості підприємства, виходячи з ціни продажу аналогічних об’єктів. Він передбачає, що суб’єкти ринку здійснюють операції
купівлі продажу майна за цінами, які було встановлено при купівлі продажу аналогічних об’єктів. Оскільки абсолютних аналогів практично не існує, ціни продажу порівнюваних підприємств коригують на спеціально обчислені поправкові
коефіцієнти, які характеризують рівень відмінності об’єкта оцінки та його аналогу.
Приклад 2
Використовуючи дані попереднього прикладу в частині
оцінюваного підприємства, знайдімо його вартість методом порівняння продажів, якщо підприємство аналог з обсягом чистої виручки від реалізації 20 000 тис. грн., чистим прибутком
1550 тис. грн. та операційним Cash flow 1850 тис. грн. було реалізовано за 4500 тис. грн.
Для оцінки вартості підприємства знайдімо поправкові
коефіцієнти:
чистої виручки від реалізації: 1,33 (20 000/15 000);
чистого прибутку: 1,29 (1550/1200);
операційного Cash flow: 1,32 (1850/1400).
Середнє арифметичне значення поправкового коефіцієнта становить 1,31. Ринкова вартість підприємства дорівнює
3435 тис. грн. (4500/1,31).

102
Рекомендована література
1. Гетьман О. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Оксана Гетьман, Валентина Шаповал,; Мін во освіти і науки України, Дніпропетровський ун т економіки і права. – К.: Центр навчальної літератури,
2006. – 487 с.
2. Економіка підприємства: Навчальний посібник/
П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін. – К.: Ельга Н: КНТ, 2007.
– 777 с.
3. Економіка підприємства: Підручник/ ред. : Й. М. Петрович. – 2 ге вид., виправл. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 579 с.
4. Круш П. В. Оцінка бізнесу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. В. Круш, Поліщук С. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.
5. Рижиков В. С. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. С. Рижиков, Панков В. А.,
Панков В. А., Панков В. А. – К.: Слово, 2004. – 160 с.
6. Селезньов В. Основи ринкової економіки України: Влада. Право.
Підприємство. Фінанси. Податки. Маркетинг. Менеджмент. Торгівля.
Реклама: Посібник/ Володимир Селезньов. – К.: А.С.К., 2006. – 687 с.
7. Семенов Г. Економіка підприємства: Навчальний посібник/
Григорій Семенов, Марина Панкова, Андрій Семенов,; М во освіти і науки
України, ГУ «ЗІДМУ». – 2 е вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної
літератури, 2005. – 324 с.
8. Фрэнк Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. / Фрэнк
Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп – М.: Альпина Паблишер. – 2004. – 331 с.
Для забезпечення об’єктивності оцінки знайдену в рамках ринкового підходу порівняльну вартість коригують на відповідні поправки, що характеризують ризиковість об’єкта оцінки, відмінності в правах власності на нього, рівень мобільності корпоративних прав тощо.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал