Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка6/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
74
Частина II
ПІДГОТОВКА ТА ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Розділ 4. Організація бізнесу –
написання бізнес плану
Бізнес план – це план розвитку підприємства, потрібний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.
Вдало розробивши бізнес план, можна знайти надійний
інструмент у змаганні з конкурентами й у розширенні
своєї власної справи.
Бізнес план створює можли вість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес план найбільше потрібний підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції,
оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі виділення коштів, вирішальним моментом якої є розгляд бізнес плану.
Бізнес планування допомагає підприємцеві розв’язати деякі
важливі проблеми:
•визначити ступінь життєздатності й майбутньої стійкості
підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької
діяльності;

75
•конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
•привернути увагу й інтерес, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;
•одержати досвід планування, розвити перспективний погляд на свою компанію і її робітниче середовище.
Розробка бізнес плану
Стандартної форми бізнес плану не існує, але у всіх випадках він повинен містити характерну інформацію, необхідну д л я ухвалення рішення про можливість фінансування підприємства.
Кожний бізнес план має свої особливі риси залежно від того,
в якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче одержати від банку або інвестиційної компанії.
Незалежно від сфери діяльності й особливостей компанії, що готує бізнес план, можна відзначити кілька стандартних етапів,
які слід послідовно пройти при його розробці:
1. Визначення мети написання бізнес плану. Як правило, мету бізнес плану визначають переліком проблем, які покликаний розв’язати бізнес план.
2. Чітке визначення кола читачів бізнес плану. Варто чітко уявляти, чи бізнес план готують для внутрішнього використання для персоналу підприємства, або ж він призначений для того, щоб його вивчали інші особи, яких фірма хотіла б бачити як своїх інвесторів – майбутні акціонери,
комерційні банки, венчурні капіталісти й ін.
3. Збір інформації, потрібної для написання бізнес плану. На цьому етапі слід виявити джерела потрібної для розробки бізнес плану інформації й нагромадити певний стартовий масив
інформації для початку роботи над бізнес планом.
4. Вибір структури бізнес плану й безпосереднє написання
тексту пояснювальної записки.

76
Приблизна структура бізнес плану
Універсальною основою будь якого бізнес плану, на яку можуть накладатися різні додаткові аспекти, є такі розділи:
I. Короткий опис проекту
II. Опис компанії (підприємства)
III. Аналіз ринку
IV. Сутність пропонованого проекту
V. План впровадження проекту
VI. Додатки.
Тепер розгляньмо докладніше частини бізнес плану.
І. Короткий опис проекту
Короткий опис проекту (резюме) складають, як правило, вже після того, як завершено розробку всього бізнес плану, однак розміщують саме на початку документа. Він повинен містити:
•мету проекту,
•його структуру,
•фінансові потреби й переваги проекту,
•графік повернення позикових коштів,
•резюме.
У резюме для того, щоб зацікавити потенційного партнера,
слід довести, що саме його справа матиме успіх.
Анотація – своєрідна візитка майбутнього справи, тому слід чітко й переконливо викласти головні положення проекту, а саме: мету, тобто чим займатиметься підприємство або організація (товар або послуга і її перевага), скільки коштів потрібно для його діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на його продукцію або послуги, думки підприємця щодо успішності його справи.
У цьому розділі подають і загальну інформацію:
•повну назву й адресу підприємства;
•про спонсорів проекту – прізвища людей, залучених до проекту, і їхні координати;
•місце розташування;
•суть пропонованого проекту (кілька речень щодо мети проекту);

77
•обгрунтування проекту (слід коротко пояснити, чому проект матиме економічний резон);
•прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості
проекту, очікуваних результатів проекту й термінів погашення позик);
•короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які
використовуватиме Ваш проект, і головний аргумент – чому проект буде успішний, незважаючи на наявні товари й послуги,
що задовольняють потреби обраного сегмента ринку).
II. Опис компанії (підприємства)
У цьому розділі слід докладно описати Ваше підприємство,
щоб переконати інвестора або потенційного партнера, що Ваша компанія дієздатна, має налагоджене виробництво й здатна приносити прибуток.
У цьому розділі наводять ось що:
Загальний опис компанії і її комерційної діяльності. Дата створення компанії і її юридична форма; що компанія виготовляє й (або) які послуги робить; коротка історія підприємства; власники й акціонери, кількість працівників; збут,
прибуток і обсяг виробництва за минулі два три роки.
Управлінський апарат і персонал. Слід надати коротку характеристику менеджерів, інформацію про період їхньої
роботи в компанії, освіту, кваліфікацію й досвід роботи в цій галузі.
Основні групи вироблених продуктів і послуг. Варто описати основні групи продуктів або послуг, які компанія виготовляє й реалізує, місце компанії на ринку; охарактеризувати головних клієнтів компанії; описати динаміку збуту товарів і послуг протягом останніх двох трьох років діяльності.
Маркетинг. Описати схему поширення товарів; принципи ціноутворення; рекламну діяльність фірми; методи стимулювання продажу; сервісні послуги компанії
(гарантійне обслуговування й ін.); яку суспільну думку формує компанія.
Структура й виробництво компанії. Опис інфраструктури включає територію, опис землі й споруджень; устаткування

78
(кількість, тип, технічний стан, вік і ступінь зношування);
балансову й залишкову вартість, а також ринкову ціну приміщень і устаткування компанії; наявність сертифікатів,
спеціальних дозволів і ліцензій.
Виробництво компанії. У цьому необхідно загалом освітити процес виробництва основної продукції компанії, а також дати відповідь на такі питання: де виготовлятимуть товар (на такому,
що вже діє, або це буде нове підприємство); які виробничі
можливості підприємства; де, в якій кількості, за якими цінами треба купувати сировину й матеріали, яка репутація постачальників сировини, їхній досвід роботи; наявність виробничих відходів, токсичних речовин і їхнє розміщення.
Для відповіді на ці питання слід проаналізувати стан справ за попередні 2–3 роки. У завершальній частині цього розділу треба знайти місце для розрахунку розмірів видатків на охорону навколишнього середовища, тому що це є
обов’язковою умовою подальшого перетворення бізнес плану на діюче підприємство.
Фінансовий стан підприємства. Слід розглянути фінансові
результати останніх двох трьох років діяльності підприємства,
проаналізувати тенденцію збуту, пояснити причини появи дуже високих або низьких показників, пояснити тенденцію прибутковості, показати баланс між заборгованостями й акціонерним капіталом і ін. Слід врахувати, що від 1 січня 1998
року українські банки перейшли на міжнародну систему бухгалтерського обліку й фінансові результати діяльності
підприємства відображають уже в цьому стандарті. Тому бажано подати хоча б два фінансові документи – звіт про доходи за минулий рік і баланс на початок і кінець поточного року.
Важливим пунктом у цьому розділі є кредитна історія підприємства. Варто написати, чи одержувало підприємство раніше (протягом останніх двох трьох років) кредити, якщо одержувало, то які суми, в яких кредитних установах, на який строк, чи кредити повернули вчасно, чи має компанія заборгованості за кредитами на цей час і ін. Істотну роль для

79
одержання нового кредиту можуть зіграти відкликання й рекомендації кредитних організацій, з якими компанія співробітничала раніше. Такі документи, як правило, включають в бізнес план.
Висновки. Слід підкреслити найдужчі сторони компанії і її
слабкі сторони, можливі шляхи їх усунення.
III. Аналіз ринку
У цьому розділі проводять аналіз стану галузі, в якій фірма має намір працювати. Типовий процес дослідження ринку включає чотири етапи:
• визначення потрібної інформації для аналізу;
• пошук і збір даних;
• аналіз даних;
• план заходів, що дозволяють використати ці дані.
Важливо правильно сформулювати ідею проекту з урахуванням дійсного стану справ у галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового підприємства порівняно з
іншими. Для цього в бізнес плані рекомендують провести короткий історичний екскурс, дати аналіз поточного стану справ у сфері діяльності й визначити тенденції її розвитку.
Цей розділ вимагає комплексного розгляду таких питань, як:
• визначення кола споживачів, прогноз їх платоспроможного попиту;
• прогноз цін;
• прогноз обсягів реалізації;
• вивчення динаміки продажу в галузі;
• вивчення можливостей, переваг, недоліків потенційних конкурентів, резервів їхнього випередження;
• скільки нових фірм виникло в цій галузі за останні роки;
• кількість нових продуктів, що вийшли на ринок;
• аналіз можливостей і погроз ринку.
Опис ринку. Розробляючи прогноз споживання, слід визначити, хто із клієнтурних ринків буде зацікавлений у
Вашому товарі. Таких ринків може бути п’ять:
• споживчий ринок – окремі особи й господарства, які можуть купувати товари й послуги для особистого користування;

80
• ринок виробників – підприємства, що купують товари й послуги для використання в процесі виробництва;
• ринок посередників – підприємства, що купують товари й послуги для їхнього перепродажу;
• ринок державних установ – організації, що купують товари
і послуги для їх використання в сфері комунальних послуг;
• міжнародний ринок – закордонні покупці, включаючи закордонних споживачів, виробників, посередників і державні
установи.
Слід провести сегментування ринку, тобто визначити ту групу споживачів, на яку орієнтований товар. Підставою для сегментування є певні ознаки: потреби, рівень доходів,
географічне розташування, споживчі ознаки.
Бажано описати недавню історію ринку, на якому працює
компанія, а також визначити приблизну поточну й прогнозовану (на 2–3 роки) місткість ринку в товарному й грошовому вираженні.
Тенденції ринку. Слід описати сьогоднішній стан ринку в таких сферах, як ринковий попит, включаючи платоспроможність і поведінку основних груп клієнтів;
ринкові поставки потрібних товарів, включаючи найтиповіші
канали поширення; основні типи товарів, політика цін і
платежів.
Варто визначити будь які політичні, економічні, технологічні
й соціальні тенденції, які можуть істотно вплинути на стан ринку в найближчі 2–3 роки, а також спрогнозувати результат впливу цих тенденцій.
У цьому розділі варто зробити аналіз конкурентів компанії:
визначити основні типи конкурентів (прямі конкуренти,
потенційні конкуренти, товари замінники), для кожного типу назвати конкретних конкурентів, надати їм коротку характеристику, виявити основні сильні й слабкі сторони.
Ризики. Слід розглянути ключові можливості, які будуть основою успіху проекту, а також прогнози, пов’язані з ринковим середовищем, і вказати, як можна зменшити їхній вплив.

81
IV. Сутність пропонованого проекту
Цей розділ дає можливість підприємцеві переконати
інвестора в тому, що:
• проект має сенс;
• проект приноситиме прибуток;
• Ви добре знаєте ту сферу, в якій маєте намір працювати;
• Ви продумали всі фактори, що впливають на проект;
• Ваш бізнес перебуває в задовільному стані;
• Ви не забуваєте про інтереси партнерів і інвесторів.
Опис і логічне обгрунтування проекту. Слід описати ідею проекту: його мету і сферу діяльності, в яку Ви плануєте впровадити проект; яку продукцію або товар Ви будете випускати, які послуги надавати або яку діяльність здійснювати
(виготовляти нову продукцію, поліпшувати ту, яку вже випускаєте, поліпшувати діяльність, купувати й продавати,
модернізувати підприємство, приміщення й устаткування),
дати логічне обгрунтування проекту, тобто пояснити, в чому цей план має сенс.
Призначення коштів і джерела фінансування проекту. У
цьому розділі слід викласти план одержання коштів для створення або розширення підприємства, тобто вказати: скільки треба коштів для реалізації цього проекту; джерела одержання коштів; очікуваний термін повернення вкладених коштів і
одержання інвесторами прибутку.
Дайте короткий опис вартості проекту за такими складовими:
• нові закупівлі (земля, приміщення й спорудження, включа ючи транспортування, страхування, установку й будівництво);
• поліпшення інфраструктури;
• збільшення оборотних коштів (початкові видатки,
додаткові запаси сировини й готових виробів, нові
адміністративні видатки й видатки на маркетинг і збут);
• непередбачені видатки проекту (приблизно 15–20% суми перших трьох категорій видатків).
Якщо підприємство планує купувати устаткування, слід додатково вказати його кількість, тип, виробника устаткування,
а також у кого й на яких умовах його буде придбано.

82
Особливу увагу варто приділити джерелам, завдяки яким буде здійснюватися фінансування проекту. Джерела слід розподілити на кілька складових, наприклад:
• власні кошти компанії (наявні й плановані);
• зовнішнє фінансування (грошові й товарні кредити,
інвестиції).
Умови фінансування й застав. Розглядаючи умови фінансування проекту, варто точно вказати обсяг потрібного кредиту, а також докладно розробити графіки його одержання й погашення.
Слід визначити:
• умови кредитування: суму потрібного кредиту; графік погашення кредиту; термін кредиту або позики; відсоткову ставку; пільговий період для погашення кредиту (позики);
умови виплати основної суми позики й відсотків;
• ринкову вартість станового забезпечення, яке пропо нується для гарантування позики, за результатами експертної
оцінки майна.
Прибутковість проекту. Цей розділ бізнес плану роз робляють, щоб узагальнити картину попередніх складових частин плану, однак подають їх в кількісному вираженні.
Розрахунки фінансового плану дозволяють дійти висновку про реальність проекту з економічного погляду. Це також дозволить передбачити проблеми й порівняти реальний хід справ із запланованим.
Найчастіше прогноз роблять на три роки, причому на перший рік дають помісячну розбивку, на другий – поквартальну, а на третій рік подають загальні результати за 12 місяців.
Розділ містить кілька документів, а саме:
• прогноз обсягу реалізації;
• прогнозований звіт про доходи підприємства;
• прогнозований баланс;
• звіт про рух грошових коштів;
• динаміку зміни основних фінансових коефіцієнтів.
Звіт про доходи підприємства містить такі дані:
• надходження від продажу товарів (реалізації послуг);
• видатки на виробництво товарів;

83
• загальновиробничі видатки (за видами);
• відрахування в бюджет;
• чистий прибуток.
Звіт про рух грошових коштів – це документ, за допомогою якого можна оцінити рух коштів при реалізації проекту з розбивкою за часом (а саме: скільки коштів потрібно до початку реалізації й при виконанні роботи). Головна мета цього звіту –
переконатися в можливості забезпечення синхронності
надходження й витрат грошей, а також перевірити можливість ліквідності справи у разі потреби.
Динаміка зміни основних фінансових коефіцієнтів показує,
як змінюються в процесі реалізації проекту основні фінансові
коефіцієнти:
• коефіцієнт валового прибутку;
• коефіцієнт операційного прибутку;
• коефіцієнт чистого прибутку;
• коефіцієнт швидкої ліквідності;
• коефіцієнт співвідношення власних і притягнутих коштів;
• коефіцієнт погашення кредиторської заборгованості й ін.
Варто докладно описати допущення, відповідно до яких Ви розробляли прогноз базового варіанта реалізації проекту,
докладно розглянути показники прибутковості й показники ліквідності проекту.
Оцінка ризику. Про ризик проекту треба говорити, тому що:
• це покаже кредиторові, що Ви реально оцінюєте ситуацію;
• це допоможе Вам передбачати ризик і зменшити його;
• це сприятиме розумінню кредитора, що Ви в змозі
передбачити складні ситуації.
Ризики можна кваліфікувати за джерелами виникнення –
як господарський, пов’язаний з особистістю людини, і
пов’язаний із природними факторами. Спектр ризиків досить широкий – від пожеж, землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмлення устаткування і т. д.
Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, слід побудувати діяльність так, щоб зменшити ризик і
залежні від нього втрати в майбутньому.

84
За найгіршим сценарієм реалізації проект повинен за безпечувати таку прибутковість, що дозволила б компанії
виконати свої обов’язки перед кредиторами й партнерами.
V. План впровадження проекту
У цьому розділі розробляють докладний покроковий план здійснення проекту. Цей план доцільно викласти у вигляді
таблиці.
У цьому плані слід вказати всі ключові події, що є запорукою успішного здійснення проекту, наприклад, термін підписання угоди про надання кредиту, термін одержання першого траншу й ін.
VI. Додатки
У додатки до бізнес плану включають всю найважливішу
інформацію, що не ввійшла до пояснювальної записки: повні
резюме менеджменту компанії; копії фінансових звітів компанії;
рекомендаційні листи від кредиторів, у яких компанія раніше одержувала кредити; копії угод, пов’язаних з реалізацією проекту; копії ліцензій, авторських посвідчень і ін.
Висновки
Підприємцеві, що вирішив почати підготовку бізнес плану, призначеного для одержання зовнішнього фінансування
(для контактів з партнерами), слід чітко зрозуміти два важливі моменти:
• розробка бізнес плану – це тривалий і
трудомісткий процес, що вимагає
зосередження зусиль усього персоналу компанії. Процес розробки професійно виконаного бізнес плану займає багато часу й вимагає залучення, як правило, декількох кваліфікованих фахівців;
• процес ухвалення рішення (час від моменту подачі бізнес плану на розгляд до того, як кредитор або інвестор ухвалить рішення) про фінансування проекту потребує значних витрат часу.

85
Для підприємця існує дві альтернативи при розробці бізнес плану: розробити бізнес план самотужки або залучити до його виконання фахівців консультантів.
У процесі ухвалення рішення з цього питання підприємцеві
слід враховувати, що для розробки конкурентоспроможного бізнес плану його розробник повинен володіти повною і
вичерпною інформацією про діяльність компанії, без цього бізнес план не буде точно відображати стан справ, і наслідки реалізації проекту за таким бізнес планом можуть бути катастрофічні для компанії.
Питання для самоперевірки
1. Сформулюйте головну мету бізнес планування.
2. Які вам відомі методики аналізу ринку збуту продукції?
3. Який зміст резюме бізнес плану та його значення при розгляді проекту?
4. Що таке «аналіз конкурентного середовища» при складанні бізнес плану?
5. Як провести аналіз ринку збуту при складанні бізнес плану?
6. Назвіть основні розділи бізнес плану, їхній зміст.
7. Які висуваються вимоги до команди, яка складає бізнес план?
Приклад бізнес плану
Наведімо простий приклад оформлення бізнес плану. Слід враховувати, що це лише один з можливих варіантів, причому поданий в дуже стислому вигляді.
Короткий опис проекту
Суть проекту: Організація міні пекарні для виробництва хлібобулочної продукції нових зразків.
Назва підприємства: ПП «Бабусина випічка»
Місцезнаходження: Житомирська область
План дій:
Залучення інвестицій
Здійснення виробництва

86
Збут продукції
Отримання прибутку
Поступове повернення вкладених коштів
Реінвестування подальших прибутків у нарощування обсягів виробництва
Фінансування здійснюватиметься на основі залучених
інвестицій та власного капіталу, а в подальшому – за рахунок прибутків.
Загальна вартість проекту: 470.07 тис. грн.
Кількість створених робочих місць: 7 од.
Обгрунтування
Цей бізнес план передбачає відкриття міні пекарні, яка займається випічкою хліба та хлібобулочних виробів,
розрахована на цілодобовий режим роботи. Адже хліб постійно користується попитом, тому його виробництво є досить вигідною справою. В наш час попит населення на хлібобулочні
вироби стає вибагливішим. І людям хочеться споживати не лише традиційні сорти хліба, саме тому хліб з приватних пекарень користується підвищеним попитом.
Крамниці відповідно змушені налагоджувати нові зв’язки з приватними пекарнями, що сприяє його добрій реалізації.
Налагодження цього виду виробництва не вимагає
високотехнологічної кваліфікації фахівців. Навчання відбувається за кілька тижнів, що дозволяє легко розв’язати проблему наймання робочої сили.
Ще однією важливою причиною створення приватної
пекарні є те, що сировину для випічки хлібобулочних виробів можна завжди придбати. А також те, що хліб – це товар з дуже високим коефіцієнтом оборотності. Через їхні фізичні
характеристики хлібобулочні вироби слід реалізувати протягом
24 годин з часу випічки. З цієї причини термін реалізації, тобто проміжок часу від відвантаження товару до надходження коштів на розрахунковий рахунок, обмежується тижнем.
Ступінь успішності проекту оцінюють як дуже високий, тому що попит на хліб і хлібобулочні вироби залишається незмінно високим практично завжди.

87
Опис підприємства
Передбачено відкрити міні пекарню, що займається випічкою хліба та хлібобулочних виробів розраховану на цілодобовий режим роботи. Міні пекарня розповсюджує свою продукцію через крамниці роздрібної торгівлі – супермаркети, продуктові
крамниці крокової доступності, кіоски.
Характеристика діяльності та виробничий план
Першим кроком у реалізації бізнес плану щодо створення власної хлібопекарні був підбір відповідного приміщення.
Ідеальні – це приміщення, розташовані на околиці міста. Вони й коштують набагато дешевше, і орендні ставки на них набагато нижчеі, якщо брати їх в оренду. Дуже важливо, щоб приміщення було приєднано до електричних, газових та водопровідних мереж або існувала можливість такого приєднання.
Мінімальний розмір приміщення під хлібопекарню – 60
квадратних метрів. Паралельно з пошуком приміщення розв’язують питання придбання хлібопекарського обладнання.
Це може бути як старе обладнання, так і зовсім нове вітчизняного або іноземного виробництва.
Потрібне таке устаткування:
– борошнопросіювач,
– тістомісильник,
– розподільна шафа,
– піч хлібопекарська,
– дозатори для начинки,
– столи обробні.
Все це обладнання тепер в багатьох виробників. Понад те,
більшість виробників забезпечують установку, наладку та пуск обладнання.
Після придбання обладнання та виконання пусконалагод жуваних робіт можна переходити до пошуку працівників. Для невеликої хлібопекарні з продуктивністю від 500 до 2000 кг продукції на добу досить чотирьох пекарів, які можутьПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал