Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка20/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Девальвація – зниження офіційної вартості – золотого вмісту національної грошової валюти, що здійснюється в офіційному порядку. Девальвація характеризує кризовий стан економіки, супроводжуваний збільшенням маси грошей, яка перебуває в обігу.
Демпінґ – продаж товарів за штучно зниженими цінами,
значно меншими, ніж їхня собівартість. При високих цінах на

277
внутрішньому ринку продаж товарів на експорт за зниженими
(демпінґовими) цінами сприяє витісненню конкурентів і
завоюванню зовнішнього ринку.
Депозит – 1) кошти або цінні папери, які віддають на тимчасове збереження в кредитні установи (банки, ощадні
банки); 2) грошова сума (цінні папери), яку вносить боржник у судові органи для передання кредиторові (внесок за судовим позовом).
Державний фонд зайнятості – спеціальний фонд для фінансування заходів, зв’язаних безпосередньо з діяльністю центрів зайнятості населення (проведення профорієнтації,
професійного навчання вивільнених працівників та безро бітних, виплата тимчасової допомоги по безробіттю; надання безвідсоткової позики безробітним для започаткування підприємницької діяльності; оплати праці працівників служб зайнятості населення).
Дефолт – невиконання всіх або частини умов договорів позики. Можуть оголошувати компанії, приватні особи або держави (суверенний Д.), нездатні обслуговувати всі або частину своїх зобов’язань.
Диверсифікація виробництва (лат. diversus – різний та facere
– робити) – одночасний розвиток кількох або багатьох не зв’язаних технологічно видів виробництва та обслуговування,
розширення асортименту продукованих виробів і (або) послуг,
що дає можливість фірмі забезпечувати відносну фінансову стабільність, оскільки тимчасові збитки від нерентабельних виробів можуть перекриватися прибутком від інших видів продукції.
Дивіденд – доход, одержуваний власником акцій; є частиною прибутку акціонерного товариства (за результатами господарської діяльності за рік після сплати відповідних податків, різного роду відрахувань). Величина дивіденда залежить від суми одержаного прибутку, а також від виду акції.
Дилери – юридичні або фізичні особи (посередницькі
структури), які здійснюють перепродаж товарів від свого імені
та за власний рахунок.

278
Директорування – інтегрований вид управлінської
діяльності, що складається з трьох компонентів: мотивації,
лідерства, комунікації.
Дисконтна ставка – ставка відсотка, за якою майбутня вартість грошей приводиться до теперішньої їхньої вартості,
тобто відбувається процес дисконтування.
Дисконтуванняметод приведення майбутньої вартості
грошей до їхньої теперішньої вартості (вартості поточного періоду).
Дистриб’ютори – посередники, що спеціалізуються на придбанні товарів безпосередньо у виробників та реалізації
(розподілі) цих товарів постійним клієнтам.
Договір (контракт, угода) – форма закріплення партнерських зв’язків, а саме: предмета договору, взаємних прав
і обов’язків, наслідків порушення домовленостей.
Договір поручительства – договір, що укладається між трьома сторонами (поручителем, кредитором і боржником) і є
доповненням до кредитного договору.
Договір поставки – офіційна угода між партнерами
(підприємствами, організаціями) на поставку виготовлювачем покупцю продукції в установлений термін, належного асортименту та якості зі своєчасною оплатою споживачем.
Договір про спільну діяльність – нескладний документ господарського призначення, згідно з яким організується спільна діяльність без створення для цієї мети юридичної особи.
Договірна ціна – ціна, що встановлюється за згодою партнерів (продавців і покупців) з урахуванням основних ринкових чинників.
Дотація – державна виплата, яка надається в безповоротному порядку тій або іншій підприємницькій структурі, що зазнала економічної скрути за об’єктивних причин.
Експорт – вивезення за межі країни товарів, послуг та капіталу для продажу, щоб отримати дохід.
Ембарґо – заборона державною владою ввезення та вивезення товарів або валюти в іншу країну, яку диктують економічні або політичні мотиви.

279
Емісія – випуск в обіг грошей та цінних паперів (акцій,
облігацій, депозитних сертифікатів та інших зобов’язань).
Емітенти – органи організаційно економічного управління народним господарством країни, що випускають в обіг гроші (у готівковій і безготівковій формах), акції, облігації, скарбничі
векселі та інші цінні папери. В Україні емітентами грошових знаків та цінних паперів є Національний банк України,
комерційні та інвестиційні банки, фірми (підприємства,
компанії, організації).
Ефект – результат, що у кінцевому підсумку очікується або фактично досягається за рахунок здійснення інвестицій. Він може виражатись у додатковій сумі товарообігу (обсягу продажу), валового або чистого доходу (прибутку), грошового потоку тощо.
Ефективність – результат, наслідок будь яких причин, сил,
дій; Е. економічна – показник економії суспільної праці в результаті вжиття певних заходів; ступінь віддачі виробництва,
машин, апаратів.
Ефективність інвестиційного портфеля характеризує
формування і використання вартості цінних паперів (акцій,
облігацій, ощадних та інвестиційних сертифікатів) за критеріями поточної дохідності або зростання власного капіталу за умови певного рівня підприємницького ризику.
Ефективність реальних інвестицій – поняття, що характеризує різнобічне дохідність інвестування. Для оцінки ефективності реальних інвестицій можна використовувати такі основні показники: 1) чистий приведений дохід; 2) індекс дохідності; 3) період окупності; 4) внутрішня норма дохідності.
Життєвий цикл товару – складається з п’яти стадій: 1)
впровадження; 2) зростання; 3) зрілості; 4) насиченості; 5)
спаду. На кожній стадії розв’язують певні завдання, пов’язані з виробництвом та реалізацією товару.
Зовнішнє середовище – зовнішні умови та чинники здійснення підприємницької діяльності, що не залежать від фірми (підприємства, організації), але мають бути обов’язково

280
враховані нею (ним) у розробці стратегії її (його) розвитку,
бізнес плану тощо.
Зовнішня торгівля – сектор економіки окремої держави,
суб’єктами якої є й підприємницькі структури, пов’язані з реалізацією товарів (послуг) на зарубіжних ринках.
Золотий запас – резервний фонд золота у зливках і монетах,
що належить центральному емісійному банкові або скарбниці
країни.
Імідж – сформований і стійкий «образ» товару, послуги,
підприємства (що виробляє цей товар), людини, торговельної
марки (марки обслуговування). Може бути позитивний і
негативний.
Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій фізичних і юридичних осіб та держави щодо реалізації
інвестицій.
Інвестиційна компанія – різновид кредитно фінансових
інституцій, які акумулюють грошові кошти приватних
інвесторів з допомогою емісії власних цінних паперів
(зобов’язань), а також вкладення цих коштів в акції й облігації у власній країні та за кордоном.
Інвестиційна політика – комплекс господарсько управлінських рішень її суб’єктів (держави, юридичних і
фізичних осіб), що визначає конкретні спрямування
інвестицій, заходи щодо їхнього нагромадження і
використання у пріоритетних та економічно вигідних сферах діяльності (створення і модернізація основних фондів; поповнення до нормативного рівня оборотних коштів; науково технічна продукція; інтелектуальні
цінності тощо).
Інвестиційна привабливість фірми – інтегрована фінансово економічна оцінка тієї чи іншої фірми як потенційного об’єкта
інвестування. Використовується інституціональними та
індивідуальними інвесторами для визначення доцільності й ефективності вкладення власного капіталу.
Інвестиційна програма – окрема частина реалізованого
інвестиційного портфеля фірми. Як правило, інвестиційна

281
програма охоплює певну кількість інвестиційних проектів, що мають бути реалізовані у найближчі роки.
Інвестиційна стратегія – формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності фірми і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.
Інвестиційний менеджмент – процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності фірми (підприємства,
організації).
Інвестиційний портфель – сформований фірмою перелік об’єктів реального (виробничого) і фінансового інвестування з урахуванням її інвестиційних цілей.
Інвестиційний проект – об’єкт реального інвестування,
намічений до реалізації у формі придбання або введення в дію нових, технічно переозброєних, розширених, реконстру йованих виробничо майнових (іншого призначення)
комплексів підприємницької діяльності.
Інвестиційний сертифікат – цінний напір, що випускається в обіг тільки інвестиційним фондом чи інвестиційною компанією та дає право його власнику на отримання доходу у вигляді дивідендів.
Інвестиційний фонд – юридична особа, що заснована як акціонерне товариство і здійснює діяльність виключно у сфері
спільного інвестування. Інвестиційні фонди, як правило,
бувають закритого і відкритого типу.
Інвестиція – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, в результаті чого утворюється прибуток (доход)
або досягають соціального ефекту.
Інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає
рішення щодо вкладення власних, позичених або залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.
Індекс дохідності – співвідношення грошового потоку й
інвестиційних коштів; один з основних показників, за якими визначається ефективність (доцільність) інвестицій.
Інкасо – банківська операція стягнення банком з боржника грошей за розрахунковими документами від імені й за

282
дорученням своїх клієнтів. За виконання такої операції банк бере комісійні у встановленому розмірі.
Інноваційна модель підприємництва – уявний процес підприємницької діяльності, що передбачає активне використання нових управлінських рішень задля постійного зростання економічної та соціальної ефективності
господарювання.
Іноземні інвестиції – довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками в різні галузі економіки, реалізація вивозу підприємницького капіталу у країни реципієнти,
створення за кордоном філій або дочірніх підприємств, спільних підприємницьких структур.
Інтенсифікація ринку – організаційно економічні зусилля підприємства, спрямовані на зміцнення своїх позицій на певному ринку здійсненням провідної стратегії маркетингу.
Інфляція – переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає їх знецінювання,
зростання цін на предмети першої потреби, зниження валютного курсу, падіння реальної заробітної плати.
Іпотека – застава нерухомого майна (землі, виробничих та житлових будівель, споруд тощо) для одержання позики на тривалий строк.
Іпотечний кредит – довгострокові позички, що надаються під заставу нерухомості – землі та будівель виробничого і
житлового призначення. Такий кредит надають переважно спеціалізовані іпотечні банки. Неповернення заборгованості в строк призводить до втрати нерухомості позичальником.
Капітал – сукупність матеріальних та грошових коштів, а також інтелектуальних здобутків, використовуваних у процесі
виробництва та інших сферах діяльності з метою отримання прибутку. У більш вузькому значенні – активи фірми
(підприємства) за мінусом її зобов’язань (заборгованості).
Капітал акціонерного товариства – сукупність
індивідуальних капіталів, об’єднаних через емісію та розміщення акцій і облігацій; він є власним стартовим капіталом акціонерного товариства і може збільшуватись за рахунок

283
капіталізації певної частки отримуваного фірмою (під приємством) прибутку та додаткової емісії цінних паперів.
Капітальні вкладення – інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально виробничих запасів.
Кліринг – система безготівкових розрахунків за товари, цінні
папери та надані послуги заліком взаємних вимог.
Коефіцієнт загальної ліквідності – один з важливих показників, що характеризує ступінь покриття поточних зобов’язань за рахунок поточних активів. Він обчислюється діленням поточних активів на загальну суму короткострокових зобов’язань.
Коефіцієнт фінансової незалежності – ступінь незалежності
підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Командитне товариство (франц. commandite— товариство на вірі) – вид господарської організації, яка включає (поряд з учасниками, що несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном) одного або кількох учасників,
відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.
Комерційна тріангуляція («трикутник») – одна з форм співробітництва (партнерських зв’язків) у сфері товарообміну,
за якої у здійсненні бартерних операцій можуть брати участь не дві, а три чи більше сторін, якщо цього вимагає пошук необхідних видів (груп) товарів.
Комерційний кредит – кредит, який надають один одному промисловці й торговці у вигляді відстрочки платежу за продані
товари.
Комерційний трансферт – форма співпраці у сфері
фінансових відносин, що використовується в міждержавних відносинах і означає взаємне придбання партнерами капіталу в національній валюті у визначених розмірах за договірною ціною.
Комерція – торговельна діяльність, спрямована на одержання прибутку.
Комівояжери – це підприємці посередники, які не просто продають, а й доставляють товари покупцям.

284
Комісіонери – агенти оптовики, що самостійно розпоряджаються товаром, беручи його на комісію.
Комітент – сторона в угоді комісії, яка доручає іншій стороні
(комісіонеру) за винагороду комісійний продаж товарів, валюти та цінних паперів. Угода між комісіонером і комітентом укладається в інтересах та за рахунок комітента.
Компенсаційна угода (операція) – домовленість про бартер,
але з можливим частковим погашенням заборгованості грошима чи цінними паперами.
Конверсія підприємства – істотне (іноді повне)
перепрофілювання підприємства на виробництво іншої
продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища або глобальних чинників розвитку економіки.
Конверсія цінних паперів (лат. conversio – перетворення,
зміна) – обмін акцій або облігацій одного типу на цінні папери
іншого типу, що емітовані тією самою компанією чи різними підприємницькими структурами в межах країни.
Конкурентоспроможність продукції – сукупність споживчих якостей товару, які відображають його відмінність від аналогічного товару (товару конкурента) за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і вартістю
(ціною).
Конкуренція – 1) суперництво, боротьба за досягнення найкращих результатів на будь якій ниві; 2) боротьба між фірмами (підприємцями) за вигідніші умови виробництва та збуту товарів; 3) боротьба між країнами за джерела сировини,
ринки збуту і сфери вкладання капіталу.
Консалтинґ – консультування з різних питань.
Консорціум—тимчасове статутне об’єднання промислового
і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької
ідеї та досягнення загальної мети (здійснення спільного
інноваційно інвестиційного чи іншого господарського проекту).
Контрольний пакет акцій – частка акцій, що зосереджена в руках одного власника і дає можливість здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства.

285
Теоретично він має становити понад 50% суми випущених акцій, але на практиці може бути меншим, оскільки не всі
акціонери мають право голосу та можливість брати участь у загальних зборах.
Концерн – організаційна форма статутного об’єднання різногалузевих підприємницьких структур, що харак теризується органічним поєднанням власності та контролю з використанням (найчастіше) принципу диверсифікації
виробництва.
Кореспондентський рахунок – рахунок для обліку розрахунків, що їх виконує одна кредитна установа за дорученням і на кошти іншої на підставі укладеного кореспондентського договору.
Корпоратизація – процес перетворення у відкриті акціонерні
товариства державних підприємств, закритих акціонерних товариств, певна частка статутного фонду яких належить державі, об’єднань і підприємств зі змішаною формою власності,
в яких є державне майно.
Корпорація (лат. сorporatio – об’єднання, співтовариство) –
1) товариство, союз, група осіб, що об’єднуються добровільно за ознакою спільності (однаковості) професійних або групових
інтересів; 2) широко використовувана форма акціонерного товариства.
Котирування – встановлення курсів іноземних валют, цінних паперів, цін на біржові товари відповідно до чинних законодавчих норм та усталеної практики.
Крапка беззбитковості – обсяг або рівень операцій, при якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового прибутку або нульових збитків.
Кредит – позичка на певний строк у грошовій або товарній формі на умовах повернення і сплати відсотка за користування.
Кредитна лінія – згода банку (надається фірмі
позичальнику) здійснювати надання позик у майбутньому в розмірах, що не перевищують обумовлені заздалегідь межі.
Лізинґ – договір на право користування устаткуванням та майном на основі орендних відносин.

286
Ліквідність підприємства – спроможність підприємства своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями або можливість перетворення статей активу балансу на гроші для оплати зобов’язань.
Ліцензія – спеціальний дозвіл, який отримують від державних органів на ввезення – вивезення або транзит певних товарів.
Ломбарди – кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна (предметів особистого користування і
домашнього вжитку).
Лот – неподільна партія товарів, що виставляється на аукціон; одиниця торговельних угод на біржах (наприклад 100
акцій).
Мале підприємництво – це самостійна, систематична,
інноваційна діяльність певних суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, на власний ризик з метою задоволення потреб споживача та отримання економічного
інтересу.
Мале підприємство – підприємство, фірма будь якої галузі
господарства з невеликою кількістю штатних працівників.
Малий бізнес – малі фірми, що функціонують в умовах ринку в різних сферах суспільного виробництва. Характеризується невеликими обсягами виробництва (робіт, послуг) та кількістю зайнятих.
Маркетинг – система організації діяльності підприємства,
фірми, коли в основі ухвалення господарських рішень лежать вимоги ринку та одержання максимального прибутку. До основних функцій маркетингу належать: комплексне вивчення ринку, планування товарного асортименту, політика цін,
реклама і стимулювання збуту, управління збутом та післяпродажним обслуговуванням.
Менеджер – професійний управитель, який має спеціальну підготовку й здійснює керівництво підприємством, фірмою тощо.
Менеджмент – 1. Політика забезпечення ухвалених рішень у сфері бізнесу на основі комплексного аналізу факторів, що

287
впливають на його ефективність. 2. Організація ефективної
роботи підлеглих, яку здійснює керівник, цілеспрямований вплив на них в інтересах успішного розв’язання поставлених завдань.
Методи управління – способи, засоби управлінської
діяльності, за допомогою яких роботу персоналу спрямовують на досягнення цілей, які стоять перед об’єктом управління.
Міжнародна підприємницька діяльність – це спільний бізнес у сфері практичної реалізації форм міжнародних економічних відносин.
Міжнародна торгівля – об’єднує зовнішні сектори національних економік. Пов’язана зі світовими ринками і яку реґулюють міжнародні економічні організації.
Мотивація – спонукальна причина, привід до будь якої дії.
Нематеріальні активи – цінності, які не є фізичними об’єктами, але мають вартісну оцінку (патенти, ліцензії, «ноу хау», товарні знаки тощо) та є в розпорядженні підприємства
(фірми).
Ноу хау (знаю як) – система різних знань науково технічного, економічного, правового характеру, практично потрібних для певної діяльності, але таких, що не стали загальним надбанням. Передавання, обмін і поширення ноу хау здійснюють на комерційній основі укладанням ліцензійних до говорів.
Об’єкти інвестування – реальні інвестиційні проекти, об’єкти нерухомості, різноманітні фінансові інструменти (насамперед
інструменти фондового ринку), що є предметом інвестування.
Облігація – вид цінного паперу (на пред’явника), за яким її
власникові сплачують щорічний доход, розмір якого заздалегідь встановлено у формі певного відсотка до номінальної вартості
облігації.
Оборотний капітал (оборотні активи) – сукупність коштів фірми, вкладених в оборотні фонди та фонди обігу, що забезпечують безперервний процес виробничо господарської і
комерційної діяльності та повністю споживаються протягом виробничого циклу.

288
Оборотні кошти – кошти, що постійно перебувають в русі й переносять повністю свою вартість на знову створений продукт.
Одноосібне володіння – підприємство, власником якого є
фізична особа або сім’я. Вона отримує певний прибуток (дохід),
але несе весь тягар господарського ризику від ведення власного бізнесу.
Онкольний кредит – короткостроковий кредит, що повертається позичальником на першу вимогу банку.
Опціон – угода, в якій одна сторона надає іншій право купити або продати фінансовий інструмент (акція, облігація,
ф’ючерсний контракт, відсоткова ставка, іноземна валюта). Інша сторона виплачує певну суму за купівлю або продаж за фіксованою ціною, не беручи на себе зобов’язання здійснити цю угоду.
Організаційна структура управління – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість
її елементів (виробничих і управлінських підрозділів).
Оренда (лат. arrendare – позичати на обумовлений термін) –
надання майна в тимчасове користування за певну плату.
Основний капітал (основні активи) – сукупність грошових коштів фірми, вкладених в основні фонди (технічні засоби виробництва), що тривалий час беруть участь у процесах виробничої і комерційної діяльності та переносять на продукцію
(послуги) свою вартість частинами – внаслідок щорічних амортизаційних відрахувань.
Оферта – офіційна письмова комерційна пропозиція,
спрямована потенційному покупцеві, про продаж товару на певних умовах.
Офшор – фінансовий інститут, який надає спеціальні
податкові та інші пільги іноземним компаніям, зареєстрованим у країні розташування.
Паблик рилейшнз – сукупність методів та форм відносин,
зв’язків з громадськістю. Є складовою частиною реклами і
маркетингу.
Період окупності інвестицій – один з показників ефективності інвестицій, що характеризує термін (кількість

289
років або місяців), за який вони повністю окупаються; його розраховують діленням загальної суми інвестицій на середньорічний грошовий потік, приведений до теперішньої
вартості.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал