Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка2/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
15
Стимулююча (мотиваційна)
– формування мотиваційного механізму,
ефективної
та корисної праці
Інноваційна (творча) –
генерування та реалізація нової комерційної ідеї
Ресурсна – мобілізація матеріальних, фінансових,
трудових, інформаційних ресурсів
ФУНКЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Організаційна – реєстрація підприємства, організації,
виробництва, збуту,
реклами
Роль підприємництва в ринковій економіці полягає у забезпеченні розвитку та постійному оновленні економічної
системи, створенні інноваційного середовища, яке відкриває
шлях до радикальних перетворень у технічному базисі та свідомості людей. Підприємницька діяльність забезпечує
своєчасне задоволення потреб суспільства при ефективному використанні ресурсів унаслідок дії механізму конкуренції та особистій зацікавленості кожного підприємця у своїй справі.
Підприємницька діяльність сприяє прогресивним структурним змінам в економіці завдяки раціональному перерозподілові
ресурсів на виробництво високоефективної продукції,
виконанню тих видів робіт та наданню тих послуг, потреби в яких задовольняються не повністю, створюючи при цьому нові
робочі місця та формуючи відповідну виробничу і соціальну
інфраструктуру.
Функції підприємництва

16
Умови і принципи підприємницької діяльності
Свобода підприємницької діяльності. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь яку підприємницьку діяльність, яку не забороняє закон. Особливості здійснення окремих видів підприємства встановлюють законодавчі акти.
Органам державної влади та місцевого самоврядування заборонено здійснювати підприємницьку діяльність. Підприємницьку діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежує закон у випадках,
передбачених Конституцією України.
Формування правової бази підприємництва – найголовніша передумова його становлення та розвитку. Законодавство у сфері підприємництва має становити єдину систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю самого нормативно правового регулювання підприємницької
діяльності.
Таблиця 2
Правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні
Конституція України
Закон України
«Про підприємництво»
відповідно до Конституції України (ч. 1 ст. 42)
«кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».
визначає основні правові, економічні та соціальні засади заняття підприємницькою діяльністю (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України,
встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.

17
Умови підприємницької діяльності. Щоб підприємницька діяльність стала ефективною та стабільною, слід створити певний комплекс умов у всіх сферах суспільного життя:
економіки, права, політики тощо.
В економічній сфері найважливішими умовами є:
• реальний плюралізм форм власності, тобто наявність різних типів та форм власності, які чинне законодавство визнає
Закон України
«Про власність»
Закон України
«Про підприємства в Україні»
Закон України
«Про господарські
товариства»
Закон України «Про обмеження монопо лізму та недопущення недобросовісної конку ренції у підприєм ницької діяльності»
Закон України «Про селянське (фермерсь ке) господарство»
забезпечує вільне економічне самовизначення громадян, використання природного, еконо мічного, науково технічного та культурного потенціалів країни для підвищення рівня життя її народу, зокрема, в Законі
зазначаються права приватної власності.
спрямований на забезпечення самостійності
підприємств, визначає їхні права і
відповідальність у здійсненні господарської
діяльності; регулює відносини підприємств з
іншими підприємствами і організаціями,
органами державного управління.
визначає поняття та види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права та обов’язки їх учасників та засновників.
визначає правові основи обмеження та попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприєм ницькій діяльності та здійснення державного контролю за додержанням норм анти монопольного законодавства.
визначає економічні, соціальні й правові
основи створення та діяльності селянських
(фермерських) господарств, які є формою підприємництва громадян України.

18
рівноправними і які можуть конкурувати між собою у боротьбі
за ринки збуту, сфери вкладання капіталу тощо;
• розвинута інфраструктура підтримки підприємства
(консультативних центрів з питань управління підприємствами,
курсів і шкіл підготовки підприємців, інноваційних центів тощо);
• стабільна, науково обгрунтована економічна політика держави, зокрема політика підтримки підприємства, передусім дрібного;
• ефективне державне регулювання економіки, насамперед за допомогою економічних важелів і т. п.
У сфері права основними умовами підприємницької
діяльності є:
• ефективна та стабільна законодавча база щодо підпри
ємництва;
• розвиток антимонопольного законодавства та наявність достатніх механізмів його реалізації;
• ефективна система захисту інтелектуальної власності
(винаходів, патентів, ліцензій тощо);
• проста процедура реєстрації підприємств, скорочення форм звітності та контролю за їхньою діяльністю, відсутність хабарництва чи чиновницького свавілля у цій діяльності;
• пільгове податкове законодавство.
Важливими умовами підприємницької діяльності в інших сферах є стабільна політична ситуація, позитивна суспільна думка щодо діяльності підприємців, належний рівень культури підприємств (тобто етики ділових відносин, духовних цінностей суспільства у цій сфері тощо).
Принципи підприємницької діяльності. Підприємництво здійснюють на основі таких принципів:
• вільного вибору підприємцем видів підприємницької
діяльності, самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, яку виробляють, залучення матеріально технічних, фінансових та
інших видів ресурсів, використання яких не обмежує закон,
встановлення цін на продукцію і послуги відповідно до закону;
• вільного найму підприємцем працівників;

19
• комерційного розрахунку та комерційного ризику;
• вільного розпорядження прибутку, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів,
передбачених законом;
• самостійного здійснення підприємцем зовнішньо еконо мічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки та валютної виручки на свій розсуд.
Крім зазначених принципів, які значною мірою відображають правові основи підприємництва, кожне підприємство в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки повинно діяти на принципах господарського (або комерційного) розрахунку.
Такими основними принципами є:
а) самоокупність;
б) самофінансування;
в) самозабезпечення;
г) матеріальна відповідальність;
ґ) економічна відповідальність;
д) господарська самостійність у межах чинного законо давства в поєднанні з контролем державних органів та його утримання.
Переваги та недоліки володіння малим бізнесом
Підприємницьку діяльність можна здійснювати в різних масштабах, а тому підприємництво можна поділити на мале,
середнє і велике. Світовий досвід господарювання свідчить, що мале, середнє і велике підприємництво не взаємовиключають, а доповнюють одне одне.
Наприклад.
Наслідком такого господарювання може стати банкрутство. Про економічну відповідальність господарського розра хунку свідчить той факт, що у США з приблизно 600 тис. нових, переважно малих фірм, які щороку виникають, розорюються майже 400 тис. У Великобританії
протягом першого року банкрутує кожна четверта фірма, в
Японії – сьома, та десята протягом п’яти років.

20
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. №2063 Ш під малими підприємствами розуміються юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь якої організаційно правової
форми господарювання та форм власності, в яких се редньооблікова кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного доходу не перевищує 500 000 євро.
Природу малого підприємництва у XXI сторіччі можна визначити двома чинниками: а) воно об’єктивно існує і
розвивається як певна цілісність, сектор економіки; б) воно є
особливим типом підприємницької діяльності.
Мале підприємництво – найдинамічніший елемент структури національного господарства. Його роль у житті
суспільства при ринковій системі господарювання полягає в тому, що воно: а) є одним із провідних секторів економіки;
б) формується на засадах дрібнотоварного виробництва;
в) визначає темпи економічного розвитку, структуру і якісну характеристику ВВП; г) здійснює структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат,
свободою ринкового вибору; ґ) забезпечує насичення ринку споживчими товарами і послугами повсякденного корис тування, а отже, і попиту, реалізацію інновацій, додаткові
робочі місця; д) має високу мобільність, раціональні форми управління; е) формує новий соціальний прошарок підприємців власників; є) сприяє послабленню монополізму,
розвиткові конкуренції.
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової
економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища.
Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва.
Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває
завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її
перехідному етапі.

21
Роль і місце малого бізнесу в національній економіці
найкраще проявляється в притаманних йому функціях:
• формуванні конкурентного середовища великому капіталові, тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу;
• наданні ринковій економіці необхідної гнучкості;
• здійсненні прориву з ряду важливих напрямків НТП,
передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики;
• вагомому внеску в розв’язання проблеми зайнятості;
• пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин.
Малий бізнес має економіко виробничі та соціально економічні переваги, а саме: гнучкість, динамізм, пристосування до мінливостей технології, здатність оперативно створювати й упроваджувати нову техніку і технологію, забезпечення соціальної стабільності, насичення ринку праці новими робочими місцями, створення додаткових робочих місць і
скорочення безробіття, відкритість доступу та легкість входження до цього сектору економіки.
Хоч у малому бізнесі існують значні переваги порівняно з великими, в них є також серйозні недоліки. Причини цих недоліків різні.
Неоднаковий доступ до ресурсів. Малі фірми не завжди конкурують з великими, перебуваючи з ними в неоднакових
Малі підприємства виконують найважливішу роль у державі –
надають громадянам країни робочі
місця, створюють реальні джерела їх доходів, забезпечують виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для населення за доступними цінами та збільшують дохідну частину бюджетів, особливо місцевих.

22
умовах. Насамперед це стосується ринку капіталів. Банки й
інші джерела позичок сприймають малий бізнес як більше ризикований, ніж великий. Малі підприємства не користуються знижкою, яку надають оптовим поста чальниками. Інколи люди, що займаються малим бізнесом,
скаржаться, що постачальники взагалі їх не помічають.
Місцеві роздрібні торговці скаржаться, що власники крамниць надають переваги філіям великих об’єднань орендарів. Банкіри і постачальники часто мають вагомі
комерційні причини діяти так.
Відсутність ефекту масштабу. Вважають, що бізнес досягає економії, зумовленої масштабом виробництва, якщо його середні витрати на одиницю продукції знижуються, а рівень виходу продукції зростає. Відсутність ефекту масового виробництва є однією з головних причин того, що малий бізнес становить невелику частину в обробній промисловості. Малі
фірми можуть вижити при великому ефекті масштабу, якщо цей недолік може бути перекритим однією з переваг, перелічених раніше.
Відсутність внутрішньої спеціалізації. Спеціалізація може бути перевагою малої фірми, що розпочинає свою діяльність на малих ринкових сегментах, які нехтують великі
фірми. Однак малі фірми багато втрачають від того, що в них немає внутрішньої спеціалізації. Власникам малих підприємств доводиться носити одразу «кілька портфелів».
Якщо ви чудовий майстер дизайну, то, працюючи на великій фірмі, ви б протягом усього робочого часу займалися саме цим. А коли ви відкрили свою власну справу, то більшість часу повинні витрачати на пошуки клієнтів, ведення бухгалтерського обліку, розв’язання проблем із землевласниками, контрагентами та ін. І якщо ви погано розбираєтесь у цьому, то витрачатимете на організаційні
питання багато часу, а це зашкодить бізнесові.
У всьому світі малий бізнес – це важливий сектор ринкової
економіки, який є основою дрібнотоварного виробництва,

23
визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику валового внутрішнього продукту, ступінь демократизації суспільства; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку товарами та послугами,
реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління;
формує соціальний прошарок підприємців власників – основу середнього класу; сприяє послабленню монополізму, розвиткові
конкуренції.
Залежно від того, який вид діяльності і яку стратегію поведінки вибирає підприємство на ринку, в економіці західних країн виділяють такі види малих підприємств: комунанти,
патієнти, експлеренти.
Комунанти. Малі підприємства цієї групи, як правило,
спеціалізуються на виготовленні окремих вузлів і деталей, іноді
здійснюють проміжне складання. Ці підприємства дуже тісно взаємодіють із великими підприємствами через систему коопераційних зв’язків, систему субпідряду. З допомогою цих підприємств велике виробництво звільняється від невигідного йому допоміжного неефективного виробництва. Малі під приємства цієї групи перебувають в значній залежності від великих і ведуть жорстку конкурентну боротьбу між собою.
Патієнти. Підприємства цієї групи спеціалізуються на випуску кінцевої (готової) продукції, орієнтованої в основному на локальні ринки збуту з обмеженим попитом, на місцеві
джерела сировини і матеріалів. Це виробництво продуктів,
одягу, взуття, дрібні будівельні роботи. Вони досить незалежні
від великих, іноді можуть створити конкуренцію і великому підприємству завдяки високій якості виробленого продукту.
Експлеренти. Підприємства цієї групи – так звані ризикові
фірми або інноваційні підприємства. Займаються в основному науковими, конструкторськими розробками, комерційним освоєнням технічних відкриттів, виробництвом дослідних партій товарів.

24
Малий бізнес і майбутнє
Основними напрямами дальшого розвитку малого підприємництва в Україні в найближчій перспективі є:
формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу; вдосконалення фінансово кредитної
підтримки; забезпечення матеріально технічних та інно ваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне й кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання зовнішньо економічної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого підприємництва передбачає насамперед встановлення пра вових гарантій для забезпечення свободи і захисту приватної
власності; розробку дійових законодавчо нормативних актів,
спрямованих на стимулювання малого бізнесу; усунення правових суперечностей і скасування положень, що гальмують розвиток приватної ініціативи.
Тепер найактуальнішими проблемами є розробка нових і
вдосконалення чинних підходів до власності та форм її захисту;
створення сприятливішого податкового, інвестиційного,
інноваційного й цінового режимів для суб’єктів малого підприємництва; впорядкування механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.
Розв’язання проблем розвитку малого підприємництва в
Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому секторові економіки. Зокрема, йдеться про створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва,
фінансово кредитну та матеріально технічну підтримку,
науково методичне, інформаційно консультативне й кадрове забезпечення малого підприємництва.
Автор відомої книги «Duct Tape Marketing» Джон Янч нещодавно озвучив головні тренди, яких повинні дотри муватися підприємці в найближчі роки.

25
1. Режим реального часу
Сучасним підприємцям дуже важливо зрозуміти, що світ навколо них серйозно змінився. «Тепер їм доводиться працювати в так званому режимі «реального часу», коли споживачі завдяки широким можливостям мережі Інтернет можуть взаємодіяти не лише з персоналом компанії, який їх обслуговує, але й з іншими споживачами (зокрема і потенційними).
Соціальні мережі, блоги, twitter та інші інтернет сервіси змінили картину світу і маркетинг. Підприємці повинні
розуміти це. І діяти вже в нових умовах. При цьому змінюється
і робота команди, оскільки тепер завдяки численним новим сервісам люди можуть працювати одночасно над одними документами, перебуваючи при цьому в різних точках Землі.
2. Маркування товарів
QR коди стають дедалі популярнішими. Дуже зручно,
отримавши його з товару (просто підклавши код до камери мобільного телефону), тут же зайти в мережу і дізнатися всю
інформацію про продукт, проглянути відгуки споживачів,
дізнатися про переваги й недоліки. Тепер не потрібно звертатися до консультанта. Можна прямо на місці дізнатися максимум інформації про продукт. Очевидно, що розвиток смартфонів і мобільного доступу в Інтернет позитивно позначається на подібних сервісах. І крамниці повинні
замислитися про їх використання.
3. Соціальні мережі як фільтр
Вважають, що соціальні мережі стають по своїй суті фільтром при виборі товару. Споживачі в чомусь будуть орієнтуватися на рекомендації своїх онлайн знайомих при виборі того або того продукту. А тому підприємці повинні працювати в соціальних мережах, не допускати там помилок. А ще зробити все можливе,
щоб саме їхній продукт або послуга були рекомендовані там. Це дуже важливо. І нехтувати цим не можна.
4. Хмарні обчислення (це модель забезпечення повсюдного і
зручного мережевого доступу: наприклад, мережі передачі

26
даних, серверів, пристрої для зберігання даних, додатків і
сервісів).
Очевидно, що малий бізнес буде поступово переводити свій парк програмного забезпечення в мережу. Це простіше в обслуговуванні, а в деяких випадках ще й дешевше. На це варто звернути увагу. Вже тепер слід спробувати використовувати якийсь хмарний сервіс. Або зайнятися розробкою свого. Цей ринок тільки зароджується, тож можливостей для розвитку тут безліч.
5. Зближення офлайн і онлайн
Реальне життя дедалі більше відображатиметься в мережі. Ці
два світи будуть зближуватися. Вже не можна говорити про
Інтернет як про окремий маленький світ, як це було 10–12 років тому, коли багато підприємців не розуміли, навіщо він взагалі
потрібен. Сьогодні мережа – один з головних інструментів для багатьох бізнесменів. І її нехтування не дасть хороших результатів для вашої справи. Потрібно відзначити, що для бізнесу тут відкриваються нові широкі можливості. Інтернет проекти, які будуть пов’язані з офлайн життям, мають дуже великі шанси на успіх.
Нещодавно це довели Groupon, Покупон сервіси (сайти з надання знижок на різні послуги).
Висновки
Світову історію розвитку підпри
ємництва розглядають як таку, що налічує
декілька глобальних цілей і завдань, які
періодично, поетапно змінювалися після свого здійснення. А отже, з ними змінювалося розуміння суті підпри
ємництва. На початкових етапах розвитку світових продуктивних сил в епоху становлення капіталізму вся енергія підприємців (незалежно від національних ознак) була спрямована на створення нової технології виробництва, за допомогою якої можна було збільшити випуск і обсяг збуту

27
продукції, захопити на якийсь час відповідний сектор чи сегмент ринку, а через зростання масштабів виробництва отримувати дедалі більшу масу прибутків. Цей етап розвитку підприємництва є періодом первинного нагромадження капіталу, який пов’язаний також із вдалими операціями фінансистів, банкірів, інвесторів.
Якщо потужний сектор малого бізнесу є саморегулюваль ним механізмом, що якнайкраще здатний усувати кризові
явища в економіці, то малий бізнес потребує встановлення чіткого законодавчого регламентування умов здійснення підприємницької діяльності та стабільності оподаткування.
Роль і функції малого бізнесу полягають не тільки в тому, що він
є одним з найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке спирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває простір вільному виборові шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту підприємця.
Питання для самоперевірки
1. Що таке малий бізнес і які його переваги
і недоліки?
2. Які є види малого підприємництва?
3. Обгрунтуйте значення малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою.
4. Розвиток малого бізнесу в сучасних умовах.
5. Сфера діяльності малих підприємств.
6. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
7. Кредитування малого бізнесу в Україні.
8. Фінансово кредитна підтримка малого бізнесу.
9. Планування діяльності та визначення перспективи розвитку малих підприємств.

28
Рекомендована література
1. Алєксєєнко В. Роль малого бізнесу в економіці
України / В. Алєксєєнко // Економічний вісник університету: зб. наук. праць. – Переслав Хмель ницький. – 2009. – Вип. 13.
2. Красота О. В. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи / О. В. Красота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія
«Економіка». – 2010. – Вип. 117. – С. 37–40.
3. Господарський кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436 15/page2 4. Майстренко О. В. Перспективи розвитку в Україні спрощеного оподаткування малого підприємництва / О. В. Майстренко //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/30255 5. Коротун В. І. До питання реалізації новацій податкового кодексу щодо оподаткування малого бізнесу в Україні / В. І. Коротун //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi fp.asta.edu.ua/thesis/
104/#.UfQwTqyMJdP
6. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 року
№5503 VI. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua /laws/show/5503 17/page
7. Дроб’язко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу
/ С. І. Дроб’язко, Т. М. Козир, С. Б. Холод. – К. : Центр навч. літ ри, 2012.
– 416 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал