Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка16/21
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.89 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
219
Рис. 4. Прийняття рішень про реалізацію конкретної схеми
податкового планування
Урядові програми, пов’язані з оподаткуванням
Незважаючи на безліч економічних важелів, за допомогою яких держава втручається в економічне життя, найвідчутнішими серед них є оподаткування та урядові видатки. Саме податки –
економічна основа для здійснення урядових закупівель товарів та послуг і державних трансфертних платежів (компенсаційні
виплати у вигляді пенсій, стипендій тощо).
Податкова політика як невід’ємний атрибут держави повинна бути мобільна й еластична. Держава має у своєму розпорядженні цілий ряд інструментів для розв’язання суперечностей, які виникають у суспільстві. Але провідне місце серед них посідає саме політика держави в галузі
оподаткування.
У наш час податкова політика, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави,

220
а з другого, що дуже важливо, – виступає головним знаряддям реалізації її економічної політики. Податки в руках держави виступають основним інструментом державного регулювання економіки, засобом формування доходів бюджетів і
стимулювання науково технічного прогресу, обмеження росту цін і рівня інфляції.
Рис. 5. Соціально економічні наслідки ефективного
функціонування системи оподаткування

221
Визначивши свою податкову політику, держава обирає
напрямок розвитку, а також стратегію і тактику досягнення поставленої мети. Ось чому податкова політика має чітке спрямування за відповідної тактики на розв’язання конкретних завдань і проблем, а в стратегічному плані – на розв’язання довгострокових проблем через їх прогнозування. Саме це дозволяє нам виокремити терміни податкова стратегія та податкова тактика.
Стратегія формування податкової
політики в Україні повинна спиратись на грунтовну теоретичну базу, а також максимально враховувати відмінність перехідного стану економіки держави.
Якщо податки економічно не обгрунтовані,
то вони пригнічують і розвиток підприємств, і стимули до праці
та спричиняють несправедливий перерозподіл доходів між соціальними групами.
Податкова політика повинна передбачати систему заходів,
які вживає уряд держави з розв’язання певних короткострокових та довгострокових завдань, що стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни. До довгострокових завдань належать досягнення економічного росту, максимального рівня зайнятості населення країни, росту рівня його благополуччя. Короткостроковими цілями можуть бути наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності
тощо.
У 2013 році у сфері оподаткування підприємств відбулися значні зміни, які торкнулися єдиного податку та податку на прибуток, крім цього було введено ряд нових податків.
Єдиний податок
У першу чергу варто відзначити появу 5 ї і 6 ї груп платників
єдиного податку, до яких можна віднести підприємства, чий річний дохід не становить більш ніж 20 мільйонів гривень. Для таких груп підприємців діятиме ставка в розмірі 7% у разі, якщо

222
підприємець не хоче реєструватися як платник ПДВ, і 5% у разі
сплати ПДВ. Раніше перейти на єдиний податок могли тільки ті
підприємці, чий річний дохід не перевищував п’яти мільйонів гривень.
Податок на прибуток
Найкардинальніших змін зазнала загальна система оподаткування, де було знижено відсоткову ставку з податку на прибуток до 19%, а так само введено нову систему сплати цього податку та ведення звітності. Крім цього, в розрізі
термінів оплати податку на прибуток підприємців поділили на дві групи:
• тих, чия річна виручка перевищує 10 мільйонів гривень.
Вони зобов’язані платити податок щомісяця авансовими платежами, які розраховують на підставі суми податку, поділеної
на 12, на прибуток, сплачені в минулому році.
Інших, чия виручка не перевищує 10 мільйонів гривень. Вони платять податок на прибуток раз на рік на підставі річної
декларації.
У рамках проекту розвитку пріоритетних галузей економіки було впроваджено пільговий режим оподаткування для підприємств, які відповідають певним критеріями. Однією з таких категорій підприємств є суб’єкти ринку, які ведуть свою діяльність у сфері IT технологій.
Податок на додану вартість – ПДВ
Податок на додану вартість – це один із найпоширеніших,
але одночасно найскладніших і найсуперечливіших податків.
В Україні він замінив податок з обороту та податок із продажу і
став відігравати провідну роль у формуванні доходної частини державного бюджету.
Податок на додану вартість (далі –
ПДВ) є одним із різновидів універсальних акцизів, який нараховують та сплачують на кожному етапі руху товару від виробника до споживача.

223
Податок на додану вартість (ПДВ) відноситься до загальнодержавних, непрямих податків на споживчу вартість.
Податок – обов’язковий платіж, додана вартість – це вартість,
яку підприємство додає до вартості вхідних матеріалів у результаті їх певної переробки, доробки та іншого господарського застосування.
Суть ПДВ полягає у тому, що продавець (виробник,
постачальник) оплачує його з тієї частини вартості товарів,
робіт, послуг, яку він додає до вартості своїх товарів (робіт,
послуг) на стадії їх реалізації. Додана вартість створюється в процесі всього циклу виробництва та обігу товарів, починаючи зі стадії їх виготовлення і завершуючи реалізацією кінцевому споживачеві. Відповідно податок сплачують на кожній стадії
виробництва та обігу. ПДВ має широку податкову базу,
охоплює практично всі види товарів і послуг. Продавець включає ПДВ у вартість товарів та наданих послуг, проте й сам сплачує ПДВ за товари (роботи, послуги), які він придбав у процесі виробництва. Тобто сума сплаченого податку становить різницю між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані товари і послуги, та сумами податку,
сплаченими постачальникам під час придбання товарів і
послуг, потрібних у процесі виробництва оподатковуваних товарів (робіт, послуг). Отже, платник ПДВ має право на вирахування податку, сплаченого постачальникам.
Характерною рисою сплати ПДВ є те, що до бюджету сплачують не всю нараховану суму, виходячи з оборотів з реалізації, а лише різницю між нарахованою сумою і сумою
ПДВ, яку оплачено або яка підлягає оплаті від конкретного платника при купівлі сировини, матеріалів, товарів. Це забезпечує оподаткування не всіх оборотів, а лише величини вартості, що додається до матеріальних затрат та закупівельних цін.
Систему елементів оподаткування податком на додану вартість подано на рисунку.

224
Рис. 6. Елементи податку на додану вартість
Податок на додану вартість складається з двох складових частин: податкового кредиту й податкового зобов’язання.
Податковий кредит – це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначеного згідно з розділом
5 Податкового кодексу.
Податкове зобов’язання – це загальна сума податку на додану вартість, яку одержав (нарахував) платник податку у звітний (податковий) період.
До бюджету платник ПДВ платить суму, яка становить різницю між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.
Оподаткування підприємств ПДВ істотних змін у 2013 році
не зазнало. Хоча незважаючи на те, що ставка цього податку, як
і раніше, становить 20%, варто звернути увагу на значне спрощення правил реєстрації для платника податку на додану вартість. На сьогодні практично будь яке підприємство може безперешкодно зареєструватися як платник ПДВ.
Бюджетне відшко дування
Ставки податку
База оподатку вання
Платники податку
Об’єкт оподатку вання
Податкова звітність
Податкові
пільги
Податко вий кредит
Податко ве зобов’я зання
Елементи податку на додану вартість

225
Так само варто відзначити систему обов’язкової попередньої
реєстрації податкових накладних для операцій, сума ПДВ з яких перевищує або дорівнює 10 тисячам гривень. Тобто в разі таких операцій у процесі відвантаження товару покупцеві варто надати йому податкову накладну на суму ПДВ, яку було попередньо зареєстровано в електронному вигляді.
Єдиний соціальний внесок – ЄСВ
Однією і практично єдиною серйозною зміною є можливість оплати ЄСВ з зарплати співробітника і фонду оплати праці на
єдиний банківський рахунок єдиним платежем.
Як обрати групу єдиного податку?
Кожен підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткову вання. Досить відповідати певним критеріям і зареєструватися платником.
Залежно від особливостей підприємницької діяльності, розміру виручки, кількості найманих робітників усі підприємці –
платники єдиного податку діляться на шість груп.
Перша група: критерії щодо фізичних осіб підприємців:
• немає найманих робітників;
• роздрібна торгівля з торговельних місць на ринках;
• побутові послуги населенню;
• обсяг річного доходу не більше 150 000 грн.
Друга група: критерії щодо фізичних осіб підприємців:
• є наймані робітники, але не більше 10 осіб одночасно;
• виробництво, продаж товарів, ресторанний бізнес;
• побутові послуги населенню й підприємцям – платникам
єдиного податку;
• обсяг річного доходу не більше 1 000 000 грн.
Третя група: критерії щодо фізичних осіб підприємців:
• є наймані робітники, але не більше 20 людей одночасно;
• обсяг річного доходу не більше 3 000 000 грн.
Четверта група: критерії щодо юридичних осіб:
• середньооблікова кількість працівників не більше 50 осіб;
• обсяг річного доходу не більше 5 000 000 грн.

226
П’ята група: критерії щодо фізичних осіб підприємців:
• без обмеження кількості працівників;
• обсяг річного доходу не більше 20 000 000 грн.
Шоста група: критерії щодо юридичних осіб:
• без обмеження кількості працівників;
• обсяг річного доходу не більше 20 000 000 грн.
Сукупність перелічених критеріїв має бути витримана протягом календарного року. Якщо буде перевищення за будь яким з критеріїв, платник єдиного податку повинен перейти у відповідну групу.
Сплата єдиного податку позбавляє підприємця потреби платити кілька інших податків і зборів:
1) податку на прибуток;
2) податку на додану вартість, крім платників 3 ї і 4 ї груп зі
ставкою єдиного податку 3% і платників 5 ї і 6 ї груп зі ставкою
єдиного податку 7%;
3) податку на доходи фізичних осіб;
4) податку на землю, крім земельного податку на ділянки, які
не використовують для підприємницької діяльності;
5) збору на проведення деяких видів діяльності;
6) збору на розвиток виноградарства, садівництва й хмільництва.
Інформація до роздуму!!! Податкова система України
залишається однією з найгірших у світі, її «з’їдає» корупція,
її характеризують і складна система адміністрування та
велика кількість самих податків.
Дисбаланси податкової системи України створюють
нерівномірні податкові навантаження та, як результат,
призводять до збільшення тіньового сектору економіки.
Складна система адміністрування є джерелом корупції і не
дозволяє пересічному платникові податків виявити, на що
саме йдуть сплачені ним гроші, зазначають фахівці.
Серед тих, хто провадить моніторинг податкової системи
України, такі відомі міжнародні інституції, як Світовий банк
і аудиторська компанія PriceWaterHouseCoopers.

227
Франшиза
Згідно з пунктом 9 Закону
України «Про страхування»
франшиза – це частина збитків, яку не відшкодовує
страховик відповідно до договору страхування. Це означає, що це та сума, яку не виплачують клієнтові або яку клієнт оплачує
самостійно при виникненні страхового випадку. З погляду страхової компанії франшизу введено для того, щоб мотивувати дбайливіше ставлення клієнта до об’єкта страхування, тому що при сумі збитків, меншій від розміру франшизи, клієнт компенсовуватиме їх самостійно. Клієнтові
ж франшиза дозволяє регулювати страховий платіж і
економить час на збір документів у разі незначних пошкоджень.
Франшиза буває двох видів – умовна і безумовна.
Умовна франшиза означає, що клієнт бере на себе зобов’язання самостійно компенсувати збитки, які не перевищують встановленої франшизою суми. Наприклад: якщо умовами договору передбачено умовну франшизу в розмірі
1000 грн., а сума збитків становитиме 800 грн., то клієнт буде відшкодовувати збитки самостійно. Якщо ж сума збитків становитиме 1100 грн., то страхова компанія компенсує
клієнтові всі 1100 грн.
Безумовна франшиза більше поширена в нас у країні і
припускає, як і умовна, що в разі, якщо збиток клієнта не перевищує зазначеного у договорі розміру, клієнт самостійно його відшкодовує, але якщо збиток перевищує розмір франшизи, страхова компанія компенсує збитки за вирахуванням величини франшизи. Щоб уникнути плутанини, одразу наведено приклад. Якщо в договорі вказано суму франшизи в розмірі 1000 грн., а розмір збитку становитиме 800 грн., клієнт компенсує збиток самостійно.
Якщо ж сума збитків становитиме 5000 грн., то страхова компанія компенсує збиток за вирахуванням франшизи, тобто

228
5000 грн. – 1000 грн. = 4000 грн., суму що залишилася
(1000 грн.), клієнт відшкодовує самостійно.
Тепер про розмір франшизи.
Він може бути фіксованим (грошовим) значенням або виражатися у відсотках від страхової суми.
Фіксована франшиза має однакову грошову величину, яку передбачають умови договору і яка не змінюється протягом його дії. Наприклад, якщо в договорі розмір франшизи становить 500 грн, це означає, що за будь якого розміру зазнаних збитків клієнтові буде виплачено суму, на 500 грн.
меншу.
Якщо ж франшиза виражена у відсотках, то це означає, що
її розмір залежить від величини цього відсотка і розміру страхової
суми. Відсоток франшизи може бути абсолютно різний, у більшості випадків його величина перебуває в діапазоні від 0,5
до 10%. Відразу наведімо приклад. За розмір у безумовної
франшизи в 1% і страхової суми 50 000 грн. її грошовий еквівалент становитиме 500 грн. Відповідно, якщо сума збитків при страховій події становитиме 5000 грн., страхова компанія компенсує 4500 грн.
Також існує нульова франшиза, яка передбачає
компенсацію всіх зазнаних збитків клієнта.
Вартість страховки безпосередньо залежить від величини франшизи, тому клієнти часто нехтують франшизою, щоб заощадити на сумі страхового платежу. При цьому, заощадивши на платежі 100–200 грн., клієнт втрачає значно більше при страховій події і як результат у клієнта формується негативне ставлення до страхової компанії.
При виборі умов договору страхування треба дуже уважно ставитися до вибору франшизи. У своєму виборі потрібно спиратися на безліч факторів, а не робити вибір, тільки виходячи з дешевизни. Франшиза – це не той фактор, на якому можна заощадити.

229
Висновки
Історія формування і реалізації
податкової політики свідчить про те, що податки можуть бути не лише джерелом наповнення бюджетів різних рівнів, а й
інструментом регулювання тих чи тих соціально економічних процесів –
перерозподілу доходів між членами суспільства,
стимулювання окремих видів господарської діяльності та обмеження розвитку інших тощо. Те, що держава використовує
податки для досягнення певної мети, вкладається в рамки податкової політики. Суть, структуру й роль системи оподаткування визначають саме податковою політикою, яка є
винятковим правом держави, що самостійно проводить цю політику в країні, виходячи із завдань соціально економічного розвитку. Через податки, пільги та фінансові санкції, а також обов’язки зі сплати податків і відповідальність за порушення норм податкового законодавства, які є невід’ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Ефективне функціонування системи оподаткування має відповідні
соціально економічні наслідки реалізації фіскальної та регулювальної функції.
Податкова схема діяльності кожного підприємства загалом, як і реалізації кожної окремої угоди зокрема, є
індивідуальною і потребує попереднього планування і
розрахунків. Елементи податкового планування, навіть якщо його спеціально не організують і не реалізують, присутні в діяльності кожного підприємства і кожного підприємця.
Людина, яка тільки но стає на шлях підприємницької
діяльності і вирішує, в якій формі цю діяльність здійснювати
– бути підприємцем без утворення юридичної особи або реєструвати підприємство, – вже займається податковим плануванням, оскільки, прораховуючи витрати, пов’язані з придбанням патенту або реєстрацією підприємства, вона

230
одночасно рахує і податки, які сплачуватиме в першому і в другому випадках.
Податкова політика забезпечує гарантоване й стабільне надходження доходів бюджету, а також забезпечує державі
можливість впливати на всі сторони соціально економічного розвитку суспільства. Ось чому держава й маневрує
податками залежно від ситуацій, які складаються в суспільстві, впливаючи на різні сторони діяльності платників податків. Разом з тим на податкову політику постійно здійснюють тиск платники податків, які зацікавленні у зменшенні податкового навантаження, адже вони здебільшого розглядають податки як засіб зменшення їхніх особистих доходів. Без збалансування інтересів держави та платників податків за допомогою налагодженої і виваженої
податкової політики неможливе стабільне і виважене
існування самої держави.
Питання для самоперевірки
1. За якими ознаками класифікують податки?
2. До місцевих податків належать…
3. До місцевих зборів належать…
4. Перелічіть основні елементи податку?
5. Які принципи управління податками?
6. Класифікація видів податкового плану вання – це…
7. Назвіть рівні податкового планування.
8. Що таке відтермінування граничного строку сплати податку?
9. Які особливості має розподіл прибутку?
10. Що таке франшиза?

231
Узагальнюючий приклад з практики
Бізнес в Україні став витрачати менше часу на сплату податків та експортно імпортні операції, – Світовий банк
29.10.2013 – Прес служба Міндоходів
Часові витрати на дотримання вимог податкового законодавства скоротилися на 101 годину.
Якщо в минулому році платник податків витрачав на податкові процедури 492
години на рік, то станом на 1 червня 2013
року – 390. Такі дані містяться у щорічному дослідженні легкості ведення бізнесу Doing Business 2014, яке оприлюднив Світовий банк сьогодні, 29 жовтня.
Експерти Світового банку відзначили, що скорочення часу стало можливим завдяки спрощенню декларацій для сплати
ПДВ та єдиного соцвнеску, а також удосконаленню системи електронного звітування. За оцінками дослідження, за рік податкова ставка в Україні знизилася від 55,4% до 54,9%,
кількість платежів залишилася на рівні минулого року – 28.
Крім того, експерти Світового банку відзначили поліпшення митного адміністрування в Україні після запровадження нового Митного кодексу. В дослідженні
вказується, що Україна зробила міжнародну торгівлю простішою завдяки швидшому оформленню митних декларацій та зменшенню фізичних оглядів товарів. Зокрема,
час, потрібний для імпорту товарів в Україну, скорочено від
33 до 28 днів, експорту – від 30 до 29 днів. Для оформлення експорту потрібно шість документів, імпорту – вісім.
Загалом позиції України у світовому рейтингу зросли на
25 пунктів (з урахуванням зміни методики та включенням до рейтингу додатково чотири цього року – на 28 пунктів). Якщо в минулорічному звіті наша країна посіла 137 ме місце серед
185 ти досліджуваних держав (згідно з цьогорічними коригуваннями – 140 ве серед 189 ти країн), у цьому році –
112 те місце серед 189 ти учасників рейтингу.

232
Рекомендована література
1. Бечко П. К., Захарчук О. А. Основи оподаткування:
Навч. посібник для вищ. навч. закл. / П. К. Бечко,
О. А. Захарчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. –
168 с.
2. Бойцова М., Кузнецов В. Єдиний податок: від А
до Я. – 2 ге вид., перероб. і доп. – X.: Фактор, 2006. – 336 с.
3. Говорушко Т. А., Тимченко О. І. Малий бізнес. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.
4. Десятнюк О. М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування /
О. М. Десятнюк // Фінанси України. – 2009. – №2 – С. 51–59.
5. Десятнюк О. М., Годованець О. В. Управління податковим боргом:
Навч. посіб. – Тернопіль: Воля, 2005. – 248 с.
6. Довгалюк В. І., Ярмоленко Ю. Ю. Податкова система : навч. посібник
/ В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
– 360 с.
7. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система.
Підручник.– К.: Атіка, 2006.– 920 с.
8. Мартиненко В. Л. Податкова політика в Україні та її вдосконалення з метою активізації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – С. 31–37.
9. Мельник В. М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків
/ В. М. Мельник // Фінанси України. – 2006. – №1. – С. 31–37.
10. Мельник В. М. Оподаткування: наукове обгрунтування та організація процесу: Монографія / В. М. Мельник – К.: Комп’ютерпрес,
2006. – 277 с.
11. Олійник О. В., Філон І. В. Податкова система: навч. посібник /
О. В. Олійник, І. В. Філон. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
12. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: Навч. посібник /
Ю. В. Пасічник. – К.: Знання Пресс, 2006. – 607 с.
13. Педь І. В. Податкова конкуренція/ І. В. Педь. – К.: Експерт
Консалтинг, 2009. – 415 с.
14. Сиротинська А. П., Лазаришина І. Л. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008.
– 264 с.
15. Сідельнікова Л. П., Чижова Т. В., Якуша Я. В. Оподаткування суб’єктів підприємництва: навч. посібник. / Л. П. Сідельнікова,
Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. – К.: Видавництво Ліра К, 2013. – 424 с.

233
Частина IV
ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Розділ 13. Управління зростанням
Проект розвитку малого та середнього підприємництва
на 2014–2024 роки
1. Уряд визначився зі стратегією розвитку малого і
середнього бізнесу (МСБ). Держслужба підприємництва оприлюднила проект концепції загально державної програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2014–
2024 роки, в якому йдеться, що за показником частки МСБ у загальній кількості підприємств Україна вже перебуває на загальносвітовому рівні.
При цьому кількість МСБ роз поділено по країні нерівномірно: більша частина працює в найбільших містах, а їх основна спеціалізація – торгівля і сфера послуг (64% компаній). До того ж частка МСБ в економіці
країни залишається дуже низькою – 10–15% при 60% у країнах
ЄС.
В уряді розраховують, що за десять років МСБ збільшить свою частку у ВВП до 25%, а кількість працівників у цій сфері
зросте на 10%. Планують домогтися цього без бюджетної
підтримки: в концепції згадують «введення в обіг нових фінансових інструментів підтримки МСБ», а також кредитування міжнародних організацій.
Пропонують стимулювати інноваційність МСБ як за допомогою ґрантів, прямого фінансування та наданняПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал