Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка9/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
§ 3. Синоніми
Синоніми (від грец. synonymos) – це слова, що по-різному звучать, але близькі зазначенням. Вони відрізняються відтінками цього значення, стилістичним забарвленням, можливістю поєднання з іншими словами або можуть бути тотожні зазначенням. У зв’язку з цим синоніми можна поділити на такі групи а) лексичні синоніми, що відрізняються смисловими відтінками
дивувати – приголомшувати, потрясати
старий – старезний, старовинний, давній, колишній
відомий – видатний, славетний, знаменитий
стислий – короткий, лаконічний
здобуток – досягнення, завоювання
дефект – недолік, вада.
б) стилістичні синоніми, що відрізняються емоційно-експресивним забарвленням
говорити – мовити, промовляти, ректи, верзти, балакати, базікати, теревенити
іти – ступати, простувати, прямувати, шкандибати, плентатися, чвалати
розуміти – осягати, метикувати
щоб – аби
оскільки – тому що, через те що, позаяк
в) абсолютні синоніми, які не мають відмінностей у значенні
століття – сторіччя
процент – відсоток
аплодисменти – оплески
настурція – красоля
півники – ірис
площа – майдан
шеф – керівник.
Абсолютних синонімів умові небагато. Поступово вони розходяться у значенні або у вживанні, щоб не бути безцільними замінниками один одного. Серед таких слів-дублетів є багато українських відповідників до запозичених слів, часто термінологічних понять:
оксидація – окислення лінгвістика – мовознавство симптом – ознака прерогатива –
перевага; інвестор – вкладник контракт – договір апеляція – звертання баланс – рівновага
та ін. Назву абсолютні синоніми, – зауважують науковці, – усе ж потрібно розуміти із певним застереженням, оскільки в самій мовній практиці повних синонімів, як таких, по суті, немає, тому що за своїм фактичним становищем у стилістичній системі вони все-таки різняться, хоч і не завжди помітно на перший погляд. Різнитися вони можуть частотністю вживання, певною стилістичною маркованістю, неоднаковою активністю використання в різних стилях, сполучуваністю тощо.
Синонімічне багатство мови передусім свідчить про її красу, можливості передавати всі відтінки значень слів та емоційно-експресивне забарвлення. Багатство синонімів – одна з питомих ознак багатства мови взагалі – наголошував М. Рильський. Ось яскраві приклади рясноти синонімів української мови
завірюха – метелиця, хуртовина, курява, віхола, буран, заметіль, пурга, хуга, сніговій,
сніговійниця, поземка, пороша, хиза, охиза, хурія, хурдига, хурделиця, шквиря, зав’юга, завія,
кура, хвижа, хвища;
100
Тараненко О.О. Синоніми української мови // Словник синонімів української мови У 2 т. – К, 2000. – Т. 2. – С. 947.
101
Рильський М. Передмова до Матеріалів до синомічного словника української мови А. Багмета // Вітчизна.
– 1959. – №2. – С.

горизонт – обрій, небозвід, небосхил, небокруг, крайнебо, круговид, кругозір,
кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокіл, виднокрай, небокрай, овид;
дорога – шлях, гостинець, путівець, путь, стежка, шосе, траса, магістраль,
автострада, орбіта.
Кожен синонім має свою історію, традиції у вживанні, своє місце і роль. Синоніми називають скарбами мови, багатими самоцвітами, фарбами в руках артиста-маляра‖, тому синонімія передусім є невичерпним джерелом стилістики. Уміле користування синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому місці – невід’ємна прикмета доброго стилю, доконечна риса справжнього майстра. Синоніміка – один із найважливіших чинників, що зумовлюють своєрідність стилю будь-якого письменника. У художньому стилі синоніми є засобом естетичним. Однією із важливих функцій синонімів у мовленні є урізноманітнення викладу, уникнення монотонності, повторів. Основуючись на певному значеннєвому нюансі слова, можна виділити, підсилити, уточнити, оцінити, а отже, висловити думку якнайдоречніше. Для цього у реєстрі словників синонімів є значні за обсягом синонімічні ряди, як-от:
відносини – стосунки, взаємини, взаємовідносини
авторитет – повага, пошана, престиж, вага, репутація
галузь – сфера, ділянка
інцидент – випадок, пригода, непорозуміння
стимул – заохочення, імпульс, поштовх
старанність – пильність, ретельність, завзяття
енергійний – активний, працьовитий, наполегливий, рішучий, діяльний
збільшити підвищити, підняти, примножити, посилити
турбуватися – піклуватися, клопотатися, дбати
хронічний – затяжний, тривалий, довгий, постійний, довготривалий, довгочасний.
Синонімія пов’язана з культурою мови. Багатство синонімів дає змогу відшукати найдоречніше, найпотрібніше для контексту слово, а самі пошуки такого слова розвивають і збагачують думку, виховують навички правильного спілкування, підносять мовну культуру. Умові ділового спілкування є чимало різних мовних позначень одного й того ж поняття. До прикладу бажати – хотіти властивий – притаманний, характерний вживати –
застосовувати, використовувати, користуватися проживати – мешкати одержувати –
отримувати; потрапляти – попадати змушений—вимушений та ін. На перший погляд, це семантичні дублети. Гадаєте, що це абсолютні синоніми – зауважує на це Н. Бабич. – Але ж мова теж прагне до економії, тому вона не зберігала б в активному запасі так багато семантично тотожних слів. Варто звернутися до тлумачного словника, прочитати готові ілюстрації в посібниках, але це той випадок, вважає авторка коли власне відчуття мови, слова може бути тоншим, точнішим, ніж рекомендоване Отже, багато слів з одного синонімічного ряду мають певні значеннєві відтінки, які потрібно врахувати, щоб висловитися точно, уникнути неоднозначного тлумачення висловлювання або зберегти нейтральний тон, зваживши на стилістичний відтінок. Наведемо приклади
Замісник, заступник.
Замісник – посадова особа, яка тимчасово виконує обов’язки керівника.
Заступник – офіційна назва посади, друга особа після керівника.
Положення, становище, стан.
Положення – розташування у просторі (горизонтальне, вертикальне); певне теоретичне твердження чи думка (основні положення вчення); зведення законів, правил
(Положення про вибори).
102
Там само.
103
Бабич Н. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К, 1992. – С.

Становище – події, обставини, ситуації (міжнародне, офіційне, знайти вихід з
певного становища.
Стан – сукупність певних явищ, процесів (стан рідини, стан здоров’я, стан
економіки, стан справ.
Наступний, подальший.
Наступний – вживається з конкретними поняттями (зупинка, тиждень).
Подальший – вживається на означення абстрактного поняття (життя, доля).
Суспільний, громадський.
Суспільний – стосується суспільства (лад, клас, система, праця, становище,
виробництво).
Громадський – стосується громади чи окремого колективу (обов’язок, діяч, робота,
вигін, організація.
Закінчити, завершити.
Завершити – довести справу до остаточного кінця, успішно закінчити дії відиворює схвальний, урочистий тон оповіді (навчання, освіту, досліди, операцію, переговори, видання.
Закінчити – називає кінець різноманітних дій, видів роботи, діяльності, відрізку життя, навчання (оповідання, школу, університет, роботу).
Багато, чимало.
Багато – переважно писемного мовлення на позначення кількості, міри, часу.
Чимало – вживається здебільшого в художніх текстах, має відтінок розмовності.
Загальний, спільний.
Загальний – такий, що охоплює всіх, стосується всіх, поширюється на всіх (правила,
збори, право, повинність.
Спільний – належить двом і більше, об’єднуючи їх (справа, мрії, турботи, засідання)
Зміст, значення, смисл.
Зміст – те, про що йде мова, розповідається те, що описується, зображається
(оповідання, речення); найважливіша ідея, основа, сутність чогось (буття, поведінки,
поняття); стилістично нейтральне слово.
Значення – внутрішня особливість, сутність чого-небудь; є терміном (значення слова,
граматичне значення.
Смисл – внутрішня основа, суть чого-небудь; має розмовний характер. Замість смисл слова варто вживати значення слова, замість у смислі того – у розумінні того в якому смислів якому розумінні, щодо того є смисл – є рація, є сенс немає смислу – немає сенсу неправомірно слово смисл використовувати і у значенні розум, наприклад, тверезий смисл, здоровий смисл, нормативними будуть словосполучення тверезий розум, здоровий глузд.
Екземпляр, примірник.
Екземпляр – рідкісний предмет (або тварина, рослина.
Примірник – друковане видання, одне з тиражу.
Тепер, зараз.
Тепер – у наш час, останнім часом.
Зараз – цієї ж миті, вже, негайно. Треба також бути уважним, вводячи слова із синонімічного ряду в текст, оскільки часто слова-синоніми вимагають після себе додатка в різних відмінках, напр.:
Навчатися (чого) мови.
Вивчати (що) мову.
Опановувати (що) мову.
Оволодівати (чим) мовою.
Зважати (нащо) на обставини.
Враховувати (що) обставини.
Наголосити (на чому) на питанні.

Підкреслити (що) питання.
Присвячувати (чому) події.
Приурочувати (до чого) до події.
Процес утворення синонімів відображає рух мови, взаємодію літературної мови і діалектів, розподіл між функціональними стилями. Синонімія – це історія мови. Найдавніші рукописи при редагуванні, перекладі, навіть переписуванні збагачувались новими словами чи то діалектними, чи то старослов’янськими), таким чином збагачуючи синонімічний фонд.
Піком розвитку синонімії української мови науковці вважають XVI–XVII ст. і ті роки ХХ ст. Водночас цей процес перебував під впливом негативних тенденцій у розвитку української мови, зокрема свідомої русифікації. Під час укладання перекладних словників з низки українських синонімів вибирали той, який копіював російський відповідника вилучали ті, які своєю звуковою семантикою відповідали українській мові. Зникали слова летовище,
малярство, відсоток, слухавка, підсоння, риска, садовина та ін., на їхнє місце приходили
аеродром, живопис, процент, трубка, клімат, тире, фрукти. Сучасна мовленнєва практика засвідчує повернення багатьох з них до вжитку. На основі явища синонімії побудований такий засіб, як евфемізм (від грец. добре
говорю) – слова або вислови, що пом’якшують або завуальовують зміст сказаного. У ділових текстах евфемізми вживають тоді, коли загальновживане слово надто експресивне або викликає небажані побутові асоціації. Такими висловами можуть бути у стані алкогольного
сп’яніння, у нетверезому стані, під дією алкоголю у значенні ―п’яний‖; відійшов у інший
світ, покинув нас, закінчив життя, навіки заснув, перестало битися серце, спочив у значенні помер не хапає зірок з неба, немудрий у значенні дурний це фантазії, ви помиляєтесь замість брехня та ін. Аналогічні пом’якшувальні вислови можемо бачити на застережних написах, у яких немає категоричності, наприклад У нас не курять Просимо не курити
Курити забороняється Дякуємо, що ви не курите Просимо без дозволу не заходити тощо. Дослідники зауважують, що такі написи коректніші і набагато дієвіші. Можна навести й гумористичний приклад одного з таких написів на дорогах Франції ―Якщо вибудете їхати
через наше місто зі швидкістю 60 км за годину, то матимете нагоду ознайомитися з
нашою новою тюрмою, швидкість понад 80 км приведе вас у нашу чудову лікарню, якщо ж
ви перевищите 100 км – вам гарантовано задоволення спочивати в мирі на нашому
гостинному кладовищі‖. Образний рівень синонімії відображає ще одне явище – перифраз (від грец. образна
паралель) – описовий зворот, за допомогою якого передається зміст іншого слова через підкреслення його особливості. Перифрази бувають загальномовні зі стертою образністю та оригінальні, індивідуально-авторські: біле золото, чорне золото, близьке зарубіжжя, легені
планети, голубе паливо, місто каштанів, місто Лева, країна з Чорнобилем у серці.
Цей синонімічний засіб використано утворенні багатьох професійних висловів чи термінів в галузі економіки. Деякі з них є кальками чужомовних, наприклад, білі краватки – спеціальний прошарок найманих робітників – конторських служб та інженерно-технічного персоналу сині краватки – наймані робітники, що займаються фізичною працею сірі
краватки – наймані робітники на державній соціальній службі бестселер – акція, яка користується великим попитом бик у стійлі – дилер або спекулянту довгій позиції щодо цінних паперів чи іншого товару, який не знаходить покупців, внаслідок чого втрачає змогу вести торгівлю та ін. Економічні словники дедалі частіше вносять їх до свого реєстру.
Мовно-синонімічна культура – свідчення культури мислення, знання мови, ерудиції. Вміння вибрати найдоречніше слово дає змогу побороти одноманітність мовлення, невиразність, побачити багатство і барви слова.


§ 4. Омоніми

Омоніми (від грец. homos – однаковий, onyma – ім’я) – це слова, які однаково звучать, але мають різне значення. Явище омонімії – наслідок випадкового збігу звучання, у значенні ж два слова-омоніми не мають абсолютно нічого спільного. Наприклад дід
1
батьків або материн батько; дід
2
– будяк; дід
3
– сніп соломи чи очерету; дід
4
– їжа з пшона та борошна;
дід
5
– назва танцю; стан
1
стоянка; воююча сторона ; стан
2
– талія; стан
3
– умови, ситуація; стан
4
– пристрій.
Джерелами омонімії є
- випадковий збіг неспоріднених слів деркач (птах) – деркач (віник термін (слово) –
термін (строк
- розпад багатозначного слова переказати (переповісти) – переказати (гроші); сісти про людина) – сісти ( про батарейку)
- словотворчі процеси винний (вина) – винний (вино безділля (неробство) – безділля відсутність долі компостувати (компостер) – компостувати (компост ВАК (Вища арбітражна комісія) – ВАК (Вища атестаційна комісія
- збіг абревіатури та вже наявного в мові слова СУМ (Словник української мови – сум смуток СТО (станція технічного обслуговування) – сто (100);
- збіг українського та іншомовного слова лава (предмет для сидіння) – лава (іт., розплавлена вулканічна маса клуб (диму) – клуб (англ., товариство, приміщення
- засвоєння з різних мов ліга (фр., асоціація) – ліга (іт., знак над нотами у вигляді дуги клінкер (нім, спечені глиняні вироби у вигляді цегли) – клінкер (англ., вузький довгий спортивний човен. Омоніми становлять неабияку трудність у практиці слововживання. Тому основна вимога до тексту з омонімом – чіткість, виразність, повнота інформації, точність контексту. Існує також явище міжмовної омонімії – продукт взаємодії близькоспоріднених мов, сплутування однакових за звучанням слів, що позначають різні поняття у різних мовах. Це дало змогу називати міжмовні омоніми фальшивими друзями перекладача, підводними рифами у мовленні, ключами, що відмикають зовсім різну дійсність. За словами І. Фаріон, різність супроти однаковости звучання – це згущений вияв окремішности кожної мовної системи на тлі спільнослов’янських закономірностей це можливість крізь однакову форму побачити зовсім инший зміст це, врешті, звукова омана, яка ніби навмисне приховує національно-мовні смисли, що властиві тільки тому, а не иншому народові‖
104
Провокаційна близькість слів – однаковість (чи приблизна однаковість) звучання – створює проблему в міжкультурній комунікації, є причиною двозначних ситуацій або словесною пасткою під час перекладу. Наведемо приклади з різних слов’янських мов, напр.:
польської: pogrzeb (похорон) – погріб (укр.); charakterny (відважний, рішучий) –
характерний (укр.); grzywna (штраф) – гривня (укр); duma (гордість, пиха) – дума (укр.);
dywan (килим) – диван (укр.); sielanka (легке, безтурботне життя, ідилія) – селянка (укр.);
waza (супниця) – ваза (укр.); чеської: biograph (кінематограф) – біограф (укр.); buchta булка) – бухта (укр.); holka (дівчина) – голка (укр.); črstvý (свіжий) – черствий (укр.); huba рот) – губа (укр.); zachod (туалет) – захід (укр.); pozor (увага) – позор (рос, ганьба plennik грабіжник) – пленник (рос, полонений socha (статуя) – соха (рос, плуг сербської: сад зараз) – сад (укр.); хорватської: домовина (батьківщина) – домовина (укр.); вреднота надбання) – вреднота (укр.); російської: пыльный (від пилу) – пильний (укр., ретельний
наглый (раптовий) – наглий (укр., нахабний неделя (тиждень) – неділя (укр., день тижня
мешкать (бути повільним) – мешкати (укр., проживати орать (кричати) – орати (укр.,
104
Фаріон І. Оманливість омонімії Аудиторія. – 2002. – 15–21 лютого. – С. 9.
землю рожа (морда, пика) – рожа (укр., мальва, троянда человек (людина) – чоловік (укр., одружений запамятовать (забути) – запам’ятати (укр.) та ін. Результатом досліджень явища російсько-української міжмовної омонімії став словник, який нараховує близько 2,5 тисяч омонімічних пар. Наведімо приклади сплутування слів, однакових за звучанням у російській та українській мові, які є причиною прикрих помилок у щоденному мовленні. Дібрала та докладно пояснила їхнє правильне вживання І. Фаріон: Ми часто боліємо за Карпати (замість уболіваємо називаємо по
фамілії (замість на прізвище, а фамілія живе у селі губимо чужу долю (замість занапащаємо, а губимо речі мішаємо працювати (замість заважаємо, а мішаємо кашу їмо обід з трьох блюд (замість із трьох стравна різних блюдах лишаємо когось прав (замість позбавляємо, а лишаємо напризволяще відказуємо у послузі (замість відмовляємо, а відказуємо на запитання дурно себе почуваємо (замість погано, зле, але дурно кудись йдемо смутно згадуємо (замість нечітко, ледве, а смутно хіба від цього на душі приїздимо зі свитою (замість із почтом, але у старій свиті путаємо терміни (замість плутаємо, а путаємо коней заказуємо квитки (замість замовляємо, але заказуємо туди їхати
заставляємо щось робити (замість змушуємо, а заставляємо хату меблями і річ у ломбарді
доказуємо теорему (замість доводимо, а доказуємо казку до кінця цілу неділю ходимо на роботу (замість тиждень, а в неділю відпочиваємо заїжджаємо комусь у рожу (замість у пику, а рожі зацвітають у саду поступаємо до університету (замість вступаємо, а поступаємо комусь шмат городу гойдаємо дитину в люльці (замість колисці, а люльку куримо зачиняємо калітку (замість хвіртку, а калитку ховаємо йдемо до книжного магазину (замість книжкового чи книгарні, але знаємося на книжному стилі являємося найбільшими знавцями (замість є, а являємося хіба що усні їздимо на рибалку (замість на риболовлю, але з рибалками гадаємо на кавовій гущі (замість ворожимо, а гадаємо, що знаємо українську мову...)
106
Міжмовна омонімія може стосуватися й віддалених від української мов. Найчастіше це зумовлює помилки під час перекладу текстів. Перекладачі залишають поза увагою окремі відтінки значень слів, до прикладу, з англійської: accurate (точний, magazine (журнал,
figure (цифра, dramatic (несподіваний, яскравий, decade (десятиріччя, formal (офіційний),
nation (народ, країна, sabotage (диверсійний акт, popular (народний), з французької: artiste художник) та ін. Звичайно, для того щоб уникати таких помилок, треба знати предмет перекладу, досконало володіти мовою оригіналу та його лексико-граматичними особливостями у зіставленні з рідною, частіше звертатися до перекладного словника. Омоніми можуть застосовуватися у різних функціональних стилях, але лише в художньому – з певною стилістичною метою. Науковий і офіційно-діловий вимагає точності контексту, тому омоніми у них не мають стилістичних функцій. Омоніми подають у тлумачних словниках в окремих словникових статтях як самостійні лексичні одиниці.
105
Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. – К, 1997.
106
Фаріон І. Оманливість омонімії. – С. 9.

§ 5. Пароніми в діловому мовленні
Пароніми (грец. para – біля, поруч, оnума – ім’я) – слова, які дуже близькі за своїм звучанням, але різні зазначенням і написанням. Саме ця близькість, незначна звукова різниця у мовленні спричиняє труднощі у засвоєнні і призводить до помилок. Паронімія – явище, поширене у всіх сферах мовної діяльності. Опису цієї групи слів присвячений словник Гринчишин Д Г, Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. – К, 1986, який містить понад 1000 паронімів, що трапляються у періодиці, науково-популярних виданнях, побутовому мовленні. Слова можуть мати спільні корені, але відрізнятися різними префіксами або наявністю / відсутністю префіксів. Найчастіше це дієслова або похідні від них утворення, напр.:
ознайомити – дати відомості, інформацію (зі станом справ, з планом, з проектом
познайомити – представити, рекомендувати (з приятелем, зі співробітниками
вирізнятися – виділятися серед інших, бути помітним (зростом, силою, голосом);
відрізнятися – характеризуватися особливостями, які невластиві подібним іншим
(від своїх колег, один від одного
засвоювати – сприймаючи нове, робити його звичним і звичайним для себе
(матеріал, ідеї, правила)
освоювати – робити придатним для використання, використовувати (землі, космос,
кошти), за допомогою навчання опановувати щось (виробництво, нову техніку
зумовлювати – бути причиною чогось, створювати передумови (перемогу, тенденції,
якість);
обумовлювати – визначати умови, обмежувати певною умовою (пунктом договору
заснований – закладений, розпочатий будівництвом, організований (університет,
товариство);
оснований – який ґрунтується на чомусь (на принципах, навченні)
виплата – видання плати за що-небудь; сплачування боргу (авансу, відсотків,
гонорару);
оплата – внесення плати, платіж, вид плати (додаткова оплата праці, умови оплати
плата – винагорода за виконану працю, послуги віддяка, відшкодування ( заробітна
плата, квартирна плата, за навчання);
витрати – кошти, гроші, витрачені на що-небудь (на соціальне забезпечення, на
ремонт);
втрати – марне витрачення чогось, збитки (фінансові втрати, при
транспортуванні); жива сила , а також військова техніка, втрачені під час війни (великі
втрати, бойової техніки
затрати – гроші, матеріальні цінності, енергія, сила, праця, затрачені на що-небудь
(часу, матеріальних і фінансових ресурсів).
Паронімічна пара (або й більша кількість слів) може відрізнятися суфіксами, напр.:
адресант – той, хто посилає лист, телеграму, відправник
адресат – той, кому адресується лист, телеграма, одержувач
відносини – стосунки, взаємини, зв’язки ;
відношення – зв’язок між одиницями-поняттями (числами, словами) у математиці, мовознавстві, філософії тощо
дипломант – особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі
дипломат – службова особа, яка займається дипломатичною діяльністю
дипломник – студент навчального закладу, який виконує дипломну роботу чи проект

дільниця – адміністративно-самостійний об’єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці тощо
ділянка – частина якої-небудь поверхні, земельної площі, зона військових дій галузь, сфера діяльності
експонат – предмет, продукція, що їх показують на виставці або виставляють у музеї для огляду
експонент – особа чи організація, що виставляє на виставці для огляду експонати
ожеледиця – тонкий шар льоду на поверхні землі
ожеледь – кристали льоду-снігу, якими обростають стовбури та гілки дерев, дроти тощо
паливо – горюча тверда, рідка або газоподібна речовина, яка служить джерелом теплової енергії, тепла;
пальне – паливо для двигунів внутрішнього згоряння (бензин, солярка тощо
пам’ятка – предмет матеріальної культури минулого, який зберігся
пам’ятник – архітектурна або скульптурна споруда в пам’ять чина честь когось, чогось
україніка – сукупність чого-небудь, крім наук, що стосується історії, культури України
україністика – сукупність наук, які вивчають мову, літературу, культуру, історію українського народу. Серед слів-паронімів, що відрізняються суфіксами є дуже багато прикметників. Знати їхні значення або й невеликі значеннєві відтінки важливо, тому що можна допустити помилку тоді, коли вони вступають у зв’язки з іншими словами, нарівні синтаксичних сполучень. Прикметники тут є важливим засобом уточнення інформації. До прикладу
виборний – орган, посада, особа
виборчий – округ, дільниця, комісія, бюлетень, голос, кампанія
військовий – комісаріат, патруль, частина, госпіталь, квиток, звання;
воєнний – стан, кампанія, тактика, стратегія, період, роки, маневр
гарантійний – лист, паспорт, талон, ремонт, кредит, договір, зобов’язання;
гарантований – заробіток, оплата, право, свобода, доходи
громадський – активіст, діяч, орган, діяльність, думка, робота, доручення
громадянський – обов’язок, позиція, свідомість, права, свободи, почуття
інформативний – характер, лекція, функція, перевантаженість
інформаційний – агентство, бюро, служба, новини, канал, технології
книжковий – видавництво, магазин, графіка, полиця, шафа, форум
книжний – мова, стиль, лексика, зворот, вислів, відтінок, забарвлення
методичний – допомога, робота, література, рекомендації, поради, рада
методологічний – принцип, засади, спрямованість, рівень, концепція
первинний – продукція, обробка, ознака, організація, ланка
первісний – епоха, люди, тварини, суспільство, редакція, варіант
перекладацький – праця, практика, майстерність, талант, техніка
перекладний – література, текст, поезія, словник, мова
писемний – різновид літературної мови, форма мовлення, пам’ятка;
письменний – людина, населення, народ, бути письменним
письмовий – екзамен, твір, переказ, розпорядження, стіл, приладдя
професійний – рівень, кваліфікація, компетентність, майстерність, обов’язок;
професіональний – диктор, розвідник, футболіст, театр, виконання
хронікальний – жанр, матеріал, запис, розповідь, фільм, кадри
хронічний – хвороба, запалення, криза, безробіття, відставання
хронологічний – рамки, відрізок, таблиця, цикл, порядок, поділ

чисельний – склад, перевага, більшість
численний – армія, група, виступи, факти, зразки, статті, праці, фактори
числовий – ряд, функція, величина, знак, послідовність, пряма, вісь. Умовній практиці відбувається змішування паронімічних пар, слова в яких відрізняються наявністю / відсутністю постфікса -ся. Для прикладу
вибачати – виявляти поблажливість до когось, прощати провину
вибачатися – просити вибачення, усвідомлюючи свою провину
додержувати – виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (слова,
обіцянки, порядку);
додержуватися – бути прихильником якихось думок, певних поглядів (курсу,
переконань);
нервувати – хвилювати когось
нервуватися – хвилюватися самому. У паронімічні ряди можуть поєднуватися споріднені слова і випадково співзвучні. У багатьох випадках вони відрізняються голосними чи приголосними звуками, звукосполученнями, наявністю / відсутністю закінчення, напр.:
в’язи – шийні хребці, задня частина шиї шия
м’язи – тканина живого організму, здатна скорочуватися, забезпечуючи функцію руху
глуз – уїдливе насміхання з когось, з чогось глузування
глузд – розум, розумний зміст чого-небудь; смисл
талан – доля, щастя, удача
талант – видатні природні здібності, високий ступінь обдарування
їда – споживання їжі
їжа – харчі
група – сукупність осіб, істот, предметів, речовин, об’єднаних чимось спільним
трупа – колектив артистів театру або цирку
степінь – добуток двох, трьох і більше однакових співмножників
ступінь – порівняльна величина, що характеризує що-небудь, міра ; посада, чин, звання складова частина ракети
покажчик – напис, стрілка або інша позначка, що вказує на напрям руху, розташування чого-небудь; довідкова книжка чи довідковий список, доданий до книжки контрольно-вимірювальний прилад
показник – доказ, ознака чого-небудь; дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу. Серед таких близькозвучних слів багато запозиченої лексики, як-от:
адрес – письмове, переважно ювілейне вітання, звернене до особи чи установи
адреса – місце проживання чи перебування особи, місце знаходження установи
афект – короткочасне бурхливе переживання людини, сильне нервове збудження
ефект – результат, наслідок дій, заходів сильне враження
бювет – будівля над мінеральним джерелом, обладнана для приймання лікувальних вод
кювет – водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна
кампанія – сукупність заходів для здійснення важливих громадсько-політичних, господарських або культурних завдань
компанія – група осіб, об’єднана певними інтересами товариство торговельне або промислове об’єднання, спілка
коледж – вищий або середній навчальний закладу зарубіжних країнах середній спеціальний навчальний заклад в Україні
котедж – невеликий заміський житловий будинок з ділянкою землі;

легіон – вища військова організація в Стародавньому Римі уст в багатьох країнах назва різних військових формувань з добровольців переносно – надзвичайно велика кількість
регіон – територія, що характеризується комплексом ознак (фізико-географічних, економічних, етнографічних тощо
сервіз – повний набір столового або чайного посуду, розрахований на певну кількість осіб;
сервіс – обслуговування побутових потреб населення. Якщо орієнтуватися на широке розуміння паронімії, до таких паронімічних пар можна зарахувати й такі, у яких близькозвучність сумнівна, але частотність вживання у невластивому значенні велика, напр.:
виключно – лише, тільки (виключно для працівників банку
винятково – дуже, особливо, надзвичайно (практика має винятково важливе
значення);
завдання – те, що вимагає виконання складне питання, проблема, яка потребує вирішення, дослідження
задача – вправа, яку розв’язують шляхом обчислення та умовиводів. Якщо значення близькозвучних слів розмежовуються повністю, їх вважають повними паронімами. Однак є й такі, у яких процес розмежування зазначенням не завершився, вони можуть навіть взаємно замінюватись, напр.: міфічний / міфологічний заклик / поклик
виноградний / виноградовий психологічний / психічний та ін. Отже, пароніми одночасно можуть бути
- синонімами, напр.: повінь – повідь будівля – будинок ;
- антонімами, напр.: прогрес – регрес еміграція – імміграція;
- словами, семантично близькими, напр.: свідчення – свідоцтво суперечка –
суперечність; людський – людяний черепаховий – черепашачий;
- словами однієї тематичної групи, напр.: ніготь – кіготь ківш – кіш боцман –
лоцман. Неправильне вживання слів-паронімів у повсякденному мовленні призводить до непорозуміння, іноді створює комічний ефект (сплутування слів уява/уявлення,
компанія/кампанія, плутати / путати; поява незрозумілих слів, замість фотогенічний
фотогігієнічний та ін.). Наведімо приклади неправильного слововживання: Стан хворого
задоволений (замість задовільний); Посольство Японії в Україні засвічує (замість засвідчує)
свою повагу і має честь повідомити про Програму надання рантів. Посольство також
висловлює прохання уважно познайомитись (замість – ознайомитись) з умовами і донести
інформацію усім зацікавленим Класична економічна людина найчастіше являється нам
(замість – ми уявляємо класичну економічну людину) в образі підприємця, що максимізує
прибуток.
Спорідненим з паронімією є явище парономазії – спеціальний стилістичний прийом, що передбачає навмисне зближення слів, які мають звукову подібність. Підібрані спеціально, такі слова стають засобом створення ритмозвукового образу, увиразнення, створення афоризму, каламбуру, напр.: Маріє, мріє, мрієчко моя, моя Марієчко тривожна (М.
Вінграновський); Навчаючи, люди вчаться (Сенека). Але такого стилістичного засобу немає в науковому, офіційно-діловому стилях, які вимагають точного формулювання думки. Явище паронімії вимагає точного знання значень близькозвучних слів, можливостей сполучення з іншими словами та їх формами, лише тоді можна досягти адекватного їх вживання.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал