Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка17/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
§ 5. Різновиди наукових робіт

Реферат – це короткий письмовий (або усний) виклад змісту наукової праці, результатів наукової діяльності доповідь на будь-яку тему, що складається на основі огляду літературних та інших джерелі в якій викладають найголовніше з обраної теми, подають як чужі, такі власні думки та оцінки, роблять висновки. Реферат обов’язково містить такі елементи Титульну сторінку. План. Текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків (назв цих частинне подають. Список використаної літератури.
Титульна сторінка – це перша сторінка реферату, яка призначена для початкового ознайомлення з роботою. Вона містить такі реквізити Назва міністерства, якому підпорядковується установа. Назва закладу, в якому навчається автор. Тема реферату. Вказівка на тип роботи (реферат.
5.
Відомості про автора роботи.
6.
Місце і рік написання.

Зразок титульної сторінки реферату
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка


НЕДОЛІКИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ


Реферат студентки І курсу економічного факультету групи ЕКЕ–12
Гапчин Наталії Богданівни

Львів 2005

Наукова стаття – це твір невеликого обсягу в збірнику, журналі, газеті. Вона є результатом розумової діяльності людини, в якому поєднуються аналіз, опис, критичне осмислення стану дослідження проблеми. Наукова стаття має такі неодмінні елементи постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок зважливими науковими чи практичними завданнями аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання конкретної проблеми і на які спирається автор, виділення тих частин загальної проблеми, яким присвячено статтю формулювання мети та завдань статті виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
134
Оформлення статті залежить переважно від вимог друкованого органу, куди її подано. Наприклад, подані для друку у фаховому виданні Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна наукові статті мають відповідати таким вимогам

Текст обсяг до 10 сторінок подавати особисто на дискеті разом із одним
надрукованим примірником у такому оформленні
1.

Текстовий редактор Microsoft Word 6.0 або 7.0.
2.

На аркушах формату А шрифт Times New Roman, розмір – 10 кеглів,
інтервал 1, поле верхнє, нижнє – 4,6 см, ліве, праве – 4 см відкраю
колонтитула, верхнього, нижнього – 4,6 см.
3.

У лівому верхньому кутку – УДК статті (напр.: УДК 800 55). Через інтервал
великими літерами назва статті (по центру. Ім’я та прізвище автора
посередині рядка, виділені жирним шрифтом. Через інтервал анотацію,
ключові слова українською мовою. Текст подавати з абзацу (1,5 см.
4.

Посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням прізвища
автора (авторів, року видання та сторінки цитованого джерела, напр.:
[Пономарів: 1981: 145].
5.

Бібліографію, складену за алфавітом, подати після тексту за зразком:
Городенська КГ, Кравченко M.B. Словотвірна структура слова (відіменні
деривати). – К, 1981.
6.

Після бібліографії подати ім’я та прізвище автора, назву статті, коротку
анотацію та ключові слова англійською мовою.


134
Див Постанова Президії вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7–05/1 Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України‖.

Зразок фрагмента наукової статті

УДК 811.161.2’3737

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-
ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВА – ПІДПРИЄМНИЦТВО

Сергій Марченко

На основі аналізу напрямів розвитку економічних відносин, що сформувались у світовій економіці другої половини ХХ ст. оцінено процеси реформування української економіки на етапі переходу до ринку. Основну увагу зосереджено на висвітленні механізмів взаємоузгодження інтересів держави і підприємництва та побудові націй основі господарсько-фінансових відносин між ними.
Ключові слова господарсько-фінансові відносини, реформування, підприємництво, приватизація, державний бюджет. Далі подають текст статті)


Курсова (дипломна, магістерська) робота – одна зважливих форм фахової підготовки майбутніх фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Вона має продемонструвати глибокі спеціальні теоретичні знання та вміння практично їх використовувати для розв’язання прикладних проблем економічної науки. Курсова дипломна, магістерська) робота пов’язана з формуванням умінь опрацьовувати і творчо використовувати наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, систематизувати та по-науковому описувати його, робити висновки та узагальнення. Курсова (дипломна, магістерська) робота – це результат наукового пошуку, який проводять студенти під керівництвом викладача. Формулювання тематики курсових дипломних, магістерських) робіт пов’язане з урахуванням змісту спеціальних дисциплін та спецкурсів, які слухають студенти впродовж навчання. Тематику цих робіт обговорюють і схвалюють на засіданні відповідних кафедр факультету. Тему для дослідження студент вибирає самостійно із низки тем, які пропонує викладач. Дипломна (магістерська) робота може бути своєрідним продовженням розпочатої на попередніх курсах праці. Унаслідок розширення аспектів опису, залучення нового фактичного матеріалу студент вивчає проблему на вищому науковому рівні, робить ґрунтовніші висновки та узагальнення. Захист наукових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, відповідає на запитання. На основі захисту та попередньої оцінки керівника, висловленої в рецензії, виставляють остаточну оцінку. Дипломну (магістерську) роботу подають на відповідну кафедру за десять днів до початку роботи державної екзаменаційної комісії. Дипломну (магістерську) роботу оцінює рецензент. Керівник пише відгук, в якому висловлює думку щодо рекомендації дипломної магістерської) роботи до захисту. Остаточну оцінку виставляють члени державної екзаменаційної комісії на підставі рецензії та публічного захисту дипломної (магістерської) роботи. Мінімальний обсяг курсової роботи – 25 сторінок, дипломної – 65 рукописних або 45 друкованих сторінок магістерської – 60 друкованих сторінок. До загальної кількості сторінок
наукової роботи не входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, які за обсягом займають сторінку, хоча їх теж нумерують.
Курсову (дипломну, магістерську) оформляють на папері формату А (297 мм × 210 мм. Текст друкують через півтора міжрядкових інтервалу, кегль шрифту – 14. Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору, середньої насиченості, щільність тексту однакова.
Нумерація сторінок курсової (дипломної, магістерської) роботи починається з четвертої сторінки. Титульну сторінку, зміст, першу сторінку вступу враховують, але не нумерують. Номери проставляють посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами на відстані не менше 10 мм. Слово сторінка не пишуть, а біля цифр не ставлять ніяких позначок.
Рубрикація тексту курсової (дипломної, магістерської) роботи передбачає членування на частини та їх називання вступ, розділ, висновки. Заголовки мають бути короткі та однозначні. Основні частини роботи починають писати з нової сторінки. Встановлено вимоги до змісту, структури та обсягу, яких слід дотримуватися у процесі написання та оформлення наукових робіт
135
Курсова (дипломна, магістерська) робота складається з таких змістових компонентів вступ, основна частина, висновки.
Вступ – це початкова змістова частина наукового дослідження. Обсяг вступу немає перевищувати 10% загального обсягу роботи. Цей компонент наукової роботи не потребує поширених цитувань, абстрактних роздумів. У вступі мотивують актуальність теми, з’ясовують зміст основних термінів
(понять), ступінь вивчення зазначеної теми (огляд літератури, історія питання, предмет
та об’єкт дослідження, формулюють мету, визначають завдання, обґрунтовують застосування відповідних методів та прийомів, з’ясовують теоретичне та практичне
значення роботи, вказують її джерельну базу, зазначають структуру роботи. Основні вимоги до написання структурних елементів вступу курсової (дипломної, магістерської) роботи
Актуальність – пов’язана з формулювання суті проблеми, яка завжди виникає тоді, коли попередні дослідження неспроможні пояснити функціонування певного явища чи теорія не може пояснити щойно виявлені факти.
Зміст основних термінів, понять – дослідник обґрунтовує вживання ключових термінів, подає їхнє тлумачення за допомогою посилань на конкретні лексикографічні джерела чи наукові праці (це можуть інколи з’ясовувати в першому розділі.
Ступінь вивчення теми – передбачає огляд літератури, критичний її аналіз, виділення суттєвого, оцінювання того, що зробили раніше інші дослідники, що привернуло увагу науковців, але не стало об’єктом їхнього докладного аналізу.
Предмет дослідження – це явище, обране для вивчення, яке зумовлює проблемну ситуацію.
Об’єкт дослідження – це матеріал, який безпосередньо аналізують, систематизують, опрацьовують у роботі і на основі опису якого роблять відповідні висновки.
Мета – це запланований кінцевий результат, якого прагне досягти досліднику процесі виконання дослідження.
Завдання – це проміжний результат, якого планує досягти дослідник на конкретних етапах виконання роботи. Вони визначають спрямованість і хід дослідження, структуру роботи (кожному із завдань може відповідати певна змістова частина – розділ, параграф.
135
Докладніше про вимоги до написання курсових (дипломних, магістерських) робіт див Методичні вказівки до написання курсових (дипломних, магістерських) робіт / Укл. З. Мацюк, О. Антонів. – Львів, 2004. – 47 с.

Методи дослідження – це основні шляхи, прийоми розв’язання проблеми.
Теоретичне та практичне значення роботи визначає спроба осмислити, систематизувати певні явища, дослідити закономірності і тенденції їх функціонування, можливості використати здобуті результати в практичній діяльності.
Джерельна база – це носії фактичного матеріалу, який послужив базою для дослідження. Наприкінці вступу доцільно вказати на структуру роботи, тобто подати перелік її основних змістових частини, зазначити наявність додатків.

Основна частина – це найбільший за обсягом компонент курсової (дипломної, магістерської) роботи, що засвідчує вміння студента самостійно описувати, аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення. Теоретичну основу наукового опису становлять опрацьовані наукові праці (статті, монографії, підручники. Основну частину подають у вигляді розділів, у межах яких виділяють підрозділи, пункти, підпункти. Виділення розділів, їх кількість та назву узгоджують з різними аспектами опису та напрямами дослідження. Для виділення підрозділів (пунктів, підпунктів) можна використати критерії систематизації матеріалу. Розділи нумерують римськими цифрами і паралельно з нумерацією подають слово Розділ, а підрозділи – арабськими, вживаючи знак параграфа (§), якщо використовують традиційну систему рубрикації. Назва має бути коротка переважно просте називне речення, відповідати змісту виділеної частини, не допускати двозначності в трактуванні слів та заголовка в цілому. Наприклад, назву одного з розділів (і параграф) до теми Моделі багатофакторного статистичного аналізу можна сформулювати так
Розділ І
Основні статистичні оцінки багатофакторного рівняння регресії
§1. Вибіркові похибки коефіцієнтів множинної регресії

Після назви розділу можна подавати невеликий за обсягом текст, в якому викладають загальні твердження, обґрунтовують доцільність визначених параметрів опису, формулюють принципи класифікації, називають виділені класи підкласи. Кожен розділі параграф має короткі, приблизно 3–4 речення, висновки про результати опису. У тексті основних розділів широко використовують фактичний матеріал, який ілюструє, підтверджує сформульовану автором роботи думку.
Для підтвердження висловлених думок у тексті основної частини широко використовують цитати, поклики на праці вчених, обсяг яких не повинен перевищувати 30% від загального обсягу текстової частини роботи. Використані цитати оформляють за типом речень з прямою або непрямою мовою, напр.: Економіст О.О. Терещенко стверджує
„Санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових,
соціальних заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності та
прибутковості підприємства-боржника―, або Як зауважує економіст О.О. Терещенко,
„санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових,
соціальних заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності та
прибутковості підприємства-боржника‖, або економіст О.О. Терещенко зауважує, що
санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових,
соціальних заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності та
прибутковості підприємства-боржника. У ролі присудка можуть бути слова стверджувати,
відзначати, зазначати, констатувати, наголошувати, а також конструкції на думку

науковців, за спостереженням економістів, як свідчать дослідження останніх років.
Доцільно також використовувати слова-кваліфікатори, наприклад справедливо (стверджує,
переконливо (свідчить, багатьох (науковців) та ін. При цитуванні слід дотримуватися таких правил
1. Книгу для цитування вибирають за останнім або за авторизованим виданням. Бажано не вилучати окремих слів чи фраз із тексту цитату не скорочувати, а подавати її повністю, але з коментарем. Скорочуючи цитати, обов’язково вживати три крапки (...).
2. Використану в тексті цитату беруть у лапки і відповідно нумерують, у підрядковій примітці повторюють цей номер із зазначенням джерела згідно з правилами бібліографічного опису друкованих праць. Застосовують ще й такі форми покликів а) у тексті після цитати в круглих дужках подають бібліографічний опис використаного джерела (скорочено б) після цитати в тексті у квадратних дужках зазначають номер поклику відповідно до зведеного бібліографічного списку літератури в кінці роботи.
3. До тверджень інших авторів, нецитованих, а вільно переказаних у тексті, подають точний бібліографічний опису підрядковій примітці з пояснювальним словом Див.
4. Цитату, узяту не з першоджерела, аз іншої наукової літератури, подають за останнім джерелом. У цьому випадку вводять такі пояснювальні слова, як Цит. за або Див.
5. Повторно цитуючи затим самим джерелом, бібліографічне посилання на тій самій сторінці роботи подають у формі Там само. – С. 25, а на наступних сторінках – скорочено. Скорочувати можна а) заголовок роботи, якщо він багатослівний чи складається з одного або більше підзаголовків б) вихідні дані, крім зазначеної сторінки. Скорочення у цитатах і бібліографічних посиланнях позначають за допомогою трьох крапок.
Висновки – це завершальна частина курсової (дипломної, магістерської) роботи, в якій узагальнено викладають результати наукового дослідження. Висновки не містять опису фактичного матеріалу. Узагальнені відомості підтверджують невеликою кількістю прикладів. Висновки становлять 10% від загального обсягу роботи. Текст висновків – це сукупність мікротем, що відображають багатство аспектів опису. Відсутність узагальнень щодо якогось з аспектів описує свідченням його незначущості. Одна мікротема може складатися з одного абзацу або об’єднувати кілька абзаців. Подібно до тез, їх можна нумерувати за допомогою арабських цифр, але частіше одну думку від іншої відділяють абзацами. Послідовність викладу висновків відповідає порядку опису матеріалу в основній частині роботи. Початкові речення висновків визначають актуальність теми, потребу всебічного її вивчення. Наприклад, до курсової роботи на тему Моделі багатофакторного статистичного аналізу їх можна сформулювати так
Багатофакторний статистичний аналіз – це шлях, який допомагає знайти явний
вигляд залежності досліджуваного показника від численних факторів, що впливають на
його зміну, а також кількісно оцінити їхній вплив.
Дослідивши основні аспекти побудови багатофакторної моделі та проаналізувавши
отримані результати на прикладі багатофакторної лінійної регресійної моделі, можна
зробити такі висновки.
136
Методичні вказівки до написання курсових (дипломних, магістерських) робіт / Укл. З. Мацюк, О. Антонів.. – С. 19–20.
Прикінцеві фрази висновків можуть бути пов’язані з узагальненням проведеного в роботі опису матеріалу в різних аспектах та напрямках, визначенням перспектив подальшого дослідження проблеми. Наприклад, висновки до роботи на запропоновану вже тему можна закінчити такими реченнями
Сфера
практичного
застосування
методу
моделювання
обмежується
можливостями й ефективністю формалізації економічних проблемі ситуацій, а також
станом інформаційного, математичного, технічного забезпечення використовуваних
моделей. Перспективною може стати спроба застосувати математичну модель для
досягнення бажаних результатів щодо зростання внутрішнього валового продукту.
Крім названих змістових частин, до структури роботи входять титульна сторінка, зміст, список використаної літератури. Роботу можна також доповнити додатками та списком умовних скорочень.
Титульна сторінка перша сторінка наукової роботи, призначена для початкового знайомства з працею, тому важливо, щоб на ній були зафіксовані відомості про роботу. Титульна сторінка подає таку інформацію
1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
2. Назва закладу, в якому навчається автор.
3. Назва кафедри, на якій виконано роботу.
4. Тема курсової (дипломної, магістерської) роботи.
5. Вказівка на тип роботи (курсова, дипломна, магістерська.
6. Відомості про автора роботи.
7. Науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали керівника роботи.
8. Місце і рік написання роботи.

Зразок титульної сторінки курсової роботи
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет


Кафедра економічної теоріїРЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

Курсова робота студентки ІІ курсу економічного факультету групи ЕКЕ–22
Гапчин Наталії Богданівни Науковий керівник – проф. Заставний В.П.

Львів 2005
Зміст – це друга або остання сторінка роботи, на якій відтворено назви основних змістових частин роботи із зазначенням їх початкової сторінки.
Зразок змісту курсової роботи
Зміст Вступ

3 Розділ І. Класична лінійна багатофакторна модель та її модифікації
§ 1. Процес побудови багатофакторної регресійної моделі

6
§ 2. Методи побудови багатофакторної регресійної моделі

15 Розділ ІІ. Особливості економічних спостережень і вимірювань
§ 1. Застосування методу математичного моделювання в економіці
21
§ 2. Випадковість і невизначеність в економічному розвитку
26
§ 3. Перевірка адекватності моделей


37
§ 4. Етапи економіко-математичного моделювання

45 Висновки

55 Додаток А Додаток Б

Список використаної літератури це елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаної наукової літератури, джерел, лексикографічних посібників і розміщується після висновків. У списку використаної літератури рекомендовано окремо подавати джерела та словники, відділивши їх абзацом. Вивчивши наукове джерело, треба зробити його повний бібліографічний опис. Список використаної літератури оформляють за такими зразками

Характеристика
джерела
Приклад оформлення Монографія
Головенко С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К, 1996. – 544 с. Підручник
Василик ОД. Державні фінанси України Навч. посібник. – К,
1997. – 383 с. Складові частини а) журналу
б) матеріалів конференцій
Чугунок І.Я., Луценко Р.В. Основні підсумки виконання бюджету уроці Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 25–
41.

Кудін СІ. Становлення акціонерної справи // Актуальні проблеми економічної системи України Матеріали між нар. студ.-аспір. наук. конф. – Львів, 2002. – С. 153–155.
Бутейко Ю. Марки акцизного збору нового зразка // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 35. – С. 25–27.
Автореферати
Процик І.Р. Українська фізична термінологія другої половини
ХІХ – першої половини ХХ століття Автореф. дис... канд. філол. наук. – Львів, 1999. – 21 с. Дисертації
Добосевич У. Б. Мова і стиль рукописних учительних євангелій кінця XVI – початку XVII ст.: Дис... канд. філол. наук. – Львів,
1997. – 209 с. Перекладні видання
Ниренберг Дж., Калеро Г. Читать человека – как книгу / Перс англ. – Мс. Словники
Енциклопедії Словник фондового ринку / Автори-укладачі АТ. Головко,
В.Ф. Кобзар, О.О. Науменко та ін. – К. Банківська енциклопедія / Уклад. МІ. Савлук, А.М.
Поддерьогін, А.А. Пересада та ін.; За ред. А.М. Мороза. – К,
1993. – 327 с.
Інтернет-видання Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір № 18 від 26.12.92 року // www.rada.kiev.ua

Додатки оформляють у кінці наукової роботи. Правила оформлення додатків передбачають використання заголовків, які друкують угорі малими літерами, крім першої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком друкують слово
Додаток і велику літеру, що його позначає.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, ЇЙ, О, Ч, Ь, наприклад Додаток А, Додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як Додаток А. Текст кожного додатка за необхідності можна поділити на розділи й підрозділи, пронумерувати їх у межах кожного додатка перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, напр.: Додаток А. 2 – другий розділ додатка А Додаток В. 3.1 – підрозділ 3.1 додатка В.


Відгук – це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, подані на розгляд чи до захисту.
Реквізити документа
1.
Назва документа. Заголовок, що містить вказівку на а) характер роботи б) прізвище, ім’я та по батькові автора роботи в) назву роботи г) місце і рік написання д) кількість сторінок. Текст, що містить а) вступ б) стислий виклад змісту роботи в) критичні зауваження г) висновки. Підпис особи, що склала відгук. У разі потреби підпис засвідчують печаткою.Зразок відгуку
Відгук

про дипломну роботу студентки V курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Демчука Василя Івановича на тему Моделі багатофакторного статистичного аналізу. – Львів, 2004. – 79 с. Дипломну роботу присвячено вивченню параметрів багатофакторної моделі з довільною кількістю вихідних факторів. Такі дослідження дуже актуальні, особливо на сучасному етапі, коли українська економіка стає на шлях інтенсивного розвитку. Автор роботи створив цілісну систему моделей статистичного аналізу. Для побудови та аналізу багатофакторних регресійних моделей розроблено спеціальну програму. Застосування її пов’язане із потребою використання обчислювальної техніки. Це дало можливість здійснити розрахунки та узагальнення тієї інформації, яку неможливо обрахувати вручну. У результаті використання моделей багатофакторного статистичного аналізу Демчук Василь побудував багатофакторну регресійну модель, яка визначила вплив на валовий внутрішній продукт чотирьох основних факторів – експорт товарів та послуг, оборот роздрібної торгівлі, номінальна середньомісячна заробітна плата одного працівника та чисельність зареєстрованих безробітних. Побудувавши і проаналізувавши модель, автор зміг зробити вагомі висновки щодо впливу чисельності безробітних на рівень ВВП, зв’язок факторних змінних із залежним параметром, а також запропонувати детальні розрахунки, пов’язані з експортом товарів та послуг, оборотом роздрібної торгівлі, заробітною платою та кількістю безробітних. Висновки до роботи логічні, ґрунтовні, відповідають змісту та обсягу дослідження. Вважаю, що дипломна робота Моделі багатофакторного статистичного аналізу
Демчука Василя відповідає вимогам, які ставлять до робіт такого типу, і може бути рекомендована до захисту.
20.06.05 Науковий керівник доцент кафедри економічної кібернетики Підпис)
О. В. Костів

Рецензіяце невеличка стаття науково-теоретичного, науково-популярного чи художньо-публіцистичного характеру, яка містить критичне осмислення первинної продукції наукової праці, вистави, фільму.
Науково-теоретичні рецензії поряд з бібліографічними описами, анотаціями, оглядами та рефератами, є, по суті, вторинними текстами. Вони утворюються в результаті перетворень інформації після вивчення першоджерел (праці, монографії, винаходу. Функція, що її виконує така рецензія, багатопланова – інформаційно-пошукова, інформативна, сигнальна, довідкова, адресна, комунікативна. Сучасна рецензія повинна засновуватися на двохосновних ідеях 1) визнання індивідуальності та свободи творчості як автора роботи, яку рецензують, такі рецензента 2) дотримання високих наукових вимог та критерії науковості. Йдеться передусім про повноту та високий ступінь опрацювання джерельної бази, наукової літератури з порушеної проблеми, термінологічну коректність, логічність, послідовність викладу думок, обґрунтованість висновків, мовну культуру, наукову новизну і сумлінність дослідження. У фахових рецензіях слід уникати панегіричної тональності та повчань. Толерантність до
розмаїття підходів, гіпотез, концепцій треба відрізняти від поблажливості до некомпетентності, адже це може перетворити науку на белетристику. Вимоги до оформлення текстів наукових рецензій тверді, спрямовані на досягнення лаконізму викладу, точності, недвозначності, відсутності емоційно-забарвлених суб’єктивних суджень автора рецензії.

Структурні елементи наукової рецензії
1.
Введення в проблематику зі стислою характеристикою історіографічної традиції, ступеня опрацювання теми.
2. Характеристика структури роботи, викладення найважливіших висновків і процедури їх отримання. Виправлення фактичних і мовних помилок, висловлення пропозицій, побажань та зауважень, полеміка з автором на засадах діалогу. Висновки щодо відповідності роботи встановленим критеріям, оцінювання.

Реквізити рецензії
1.
Назва документа. Заголовок, що містить вказівку на а) характер та назву роботи б) прізвище, ім’я та по батькові її автора в) місце та рік видання (для рукописних робіт – написання г) загальна кількість сторінок. Текст, який містить а) короткий виклад змісту та структури роботи б) зауваження, висновки, пропозиції автора рецензії.
4. Дата.
5. Підпис особи, яка рецензувала роботу. У разі потреби подають засвідчення підпису.


Зразок рецензії

Рецензія на курсову роботу студентки І курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Зварича Мирослава Володимировича на тему Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві. – Львів, 2005. –
45 с. У процесі переходу до ринкової економіки неодмінним стає створення умов для розвитку такого виду соціально активної діяльності, як підприємництво. На теперішньому етапі існування українського суспільства важко переоцінити значення розвитку економіки та підприємництва. Кожна наука має свою історію, свій предметі метод, свою мету і завдання. Для українських економістів це питання є особливо актуальним, адже впродовж значного періоду часу в Україні в поглядах на предмет економічної теорії панував заідеологізований підхід. Отже, на часі – злам отриманих у спадщину від радянських часів стереотипів і формування нового, економічного способу мислення. У рецензованій курсовій роботі досліджені психологічні, технологічні та інституціональні причини, які впливають на прийняття і виконання певного економічного
рішення. Встановлено, що економічна залежна змінна може реагувати на зміну в економічній визначальній змінній через деякий проміжок часу, названий у роботі лагом. Виділено два типи лагових змінних лагові пояснювальні змінні і лагові залежні змінні. Для позначення регресійних моделей, які включають у себе як поточні, такі попередні значення нестохастичних змінних, запропоновано назву дистрибутивно-лагові моделі, а регресійні моделі, в яких попередні значення залежної змінної включені разом з пояснювальними змінними, означені як авто регресивні. Авторові роботи вдалося віднайти метод допоміжних змінних, що допоміг знайти незміщені оцінки і забезпечив консистентні оцінки. Критично оцінивши досить популярну в економічній економетриці модель Койка, запропоновано використовувати моделі адаптивних очікувань і моделі часткових пристосувань. На конкретних прикладах вдалося показати, яку цих моделях враховується роль економічних агентів при формуванні очікувань щодо невизначених економічних подій і можливість їх пристосування, якщо їхні очікування не збігаються з дійсністю. Незважаючи на проблеми, що траплялися при оцінюванні, автор приходить до висновку, що дистрибутивно-лагові та авто регресивні моделі є дуже корисними в емпіричній економіці. Вони здатні перетворити статичні моделі на динамічні за допомогою фактору часу. Курсова робота Зварича Мирослава Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві свідчить про добру підготовку студента, написана грамотно, оформлена відповідно до вимог і заслуговує оцінки відмінно.
02.05.05 Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Підпис)

В.М. Кміть

ПРОГРАМА КУРСУ УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Мета курсу – ознайомити студентів з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форми ділової мови відповідно до фаху, навчити студентів основних принципів користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення сучасних ділових паперів. Завдання курсу – дати студентам наукове обґрунтування поняття культури мови професійного спілкування, що охоплює усі мовні рівні – фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний, виховати у студентів мовне чуття, основане на знанні мовних норм, навчити їх правильно створювати й оформляти різноманітні види сучасних ділових паперів. Навчальний процес, окрім активного засвоєння лекційного матеріалу, передбачає
- вироблення навичок професійного спілкування, дотримання правил ділової етики на мовному рівні, знання основних фахових термінів, вміння вправно висловлювати свої думки як в усній, такі в писемній формі
- вироблення вміння охарактеризувати та оформити відповідно до вимог такі найуживаніші ділові папери, як заява, автобіографія, резюме, візитна картка, характеристика, доручення, розписка, протоколі витяг з протоколу, доповідна та пояснювальна записки, оголошення, діловий лист (прохання, пропозиція, запрошення, подяка та ін.);
- закріплення основних орфографічних норма саме чергування приголосних звуків правопис складних іменників, прикметників, прислівників правопис іншомовних слів правопис власних географічних назві прикметників, утворених від них правописі відмінювання українських та іншомовних прізвищ, імен, по батькові правила вживання великої літери
- виконання письмових робіт, зокрема написання рефератів
- вироблення навичок контролю за своїм мовленням (за правильністю, логічністю, виразністю мовлення.

План лекційного курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал