Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка13/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
§ 1. Особливості синтаксису ділового мовлення

Синтаксис (від грец. syntaxis – побудова, устрій, зв’язок) – це розділ граматики, що вивчає будову і значення словосполучень та речень, способи зв’язку слів у словосполученні й реченні. Правила й закони ділового мовлення торкаються й побудови тексту. Завдяки дотриманню синтаксичних норм досягається стрункості викладу, чіткості і логічності тексту. Основні синтаксичні норми – це дотримання прямого порядку слів, правильна побудова однорідних членів речення, точність у поєднанні словосполучень зв’язком керування, правильна координація присудка з підметом, нормативне вживання дієприслівникових зворотів, непрямої мови. Характер побудови тексту у писемному діловому мовленні має свої особливості. У діловій документації преважає розповідна форма викладу, адже стиль нейтральний, беземоційний, стандартизований. Речення вживаються і прості, і складні за структурою. Одна з основних вимог до речень будь-якого типу у діловому мовленні – вимога чітко і містко виражати значний за обсягом і складний за змістом матеріал. Речення має бути цілісним і передавати інформацію в усій складності залежностей і зв’язків‖.
123
У складносурядних реченнях сполучники, які врегульовують ці зв’язки, єднають (і, тане
тільки...а й), зіставляють, протиставляють (а, але) розділяють (або,чи), у складнопідрядних відтворюють різноманітні семантичні відношення причинові, наслідкові, умовні, допустові, означальні, місця, часу, мети (через те що, оскільки, якщо...то, для того щоб, незважаючи
на те що, перш ніж, після того як, коли, який ) та ін. Реалізація усієї системи цих зв’язків робить мовлення логічно довершеним, чітким, послідовним, несуперечливим. Для логічно послідовного викладу застосовують певні скріпи, які допомагають поєднувати компоненти думки. Цю роль можуть виконувати вставні слова (по-перше, по-
друге, отже, таким чином, як відомо, як зазначалось та ін.), початкові займенникові зв’язки
(цей,
такий, той), синтаксичні конструкції з початковими канцелярськими прийменниками (у зв’язку з, відповідно до, незважаючи на), дієприслівникові звороти
(Беручи це до уваги, Взявши до відома, Відповідаючи на ваш запит) тощо. Поєднані у ланцюжки, тісно пов’язані за смислом і граматично речення творять абзаци. Виділення абзаців, правильна рубрикація, перелік, ситема пунктуаційних знаків стандартизують діловий текст, роблять його структуру чіткою і зрозумілою. Типова ознака ділового стилю – використання віддієслівних іменників. Вони створюють загальне уявлення про дію, забезпечують однозначність, надають документам офіційності (перевірка, здійснення, підвищення, знецінення, призначення, включення,
створення, поліпшення). Вживаючи віддієслівні іменники, потрібно намагатися не створювати однотипних ланцюжків з цих іменників, які роблять речення громіздким, немилозвучним (питання вираження відношення ..., поліпшення використання
реінвестування...). У таких випадках один з віддієслівних іменників можна замінити дієсловом в неозначеній формі (поліпшити використання) або замінити його підрядним реченням мети (щоб поліпшити використання. Є ще одна причина широкого вживання в діловому стилі віддієслівних іменників. Дієслова на їхньому місці за допомогою властивих їм категорій виду, стану, часу створювали б у діловому стилі атмосферу вільної невимушеної
123
Паламар Л. М, Кацавець Г. М. Мова ділових паперів Практ. посібник. – К, 1998. – С. 225.
розмови. Віддієслівні іменники, не маючи цих категорій, забезпечують потрібну діловому стилю однозначність, чіткість. У ділових документах часто вживають розщеплені присудки. Розщеплені присудка – це заміна однослівного присудка двослівним. Наприклад подякувати – висловити подяку, погодитись – висловити згоду, шукати – здійснювати пошук, перевірити – провести перевірку, сумніватися – виявити сумнів, рекомендувати – надати рекомендації, пояснювати
– дати пояснення. Переваги для їхнього використання у діловому мовленні узагальнюють така) не всі словосполучення ―дієслово+іменник‖ мають однослівний відповідник, наприклад здійснити (провести) захід, встановити порядок, виявити увагу, вести справу,
визнати провину, відвернути правопорушення тощо б)‖дієслово+іменник‖ та відповідник мають різні значення, наприклад провести
операцію – оперувати, зробити огляд – оглянути, проводити змагання – змагатися, надати
допомогу – допомагати
в) у розщеплених присудках допоміжне дієслово непросто вказує на факт дії, а може виражати деякі додаткові смислові відтінки, наприклад давати – надавати, вести –
проводити, проводити—здійснювати;
г) іменник, який входить до складу розщепленого присудка, точно кваліфікує певне явище, дає йому назву й наукове визначення, наприклад: наїхати – зробити наїзд,
переговорити з кимось – вести переговори
д) розщеплений присудок може бути поширений означеннями, наприклад надати –
грошову, матеріальну, правову допомогу; е) багатослівний присудок більше фіксується в пам’яті, інформація в цьому випадку не втрачається. Однак непотрібно зловживати такими присудками, адже деколи вони порожній беззмістовні, наприклад забезпечити поліпшення, ведуть підготовку, виявити пошану,
здійснювати преміювання, відбулося зростання та ін.
Дієприслівникові (та дієприкметникові) звороти надають діловим документам стислості. Дієприслівникові звороти є засобом передачі дії, що відбувається одночасно або у зв’язку з іншою дією, вони часто допомагають поєднати за змістом сусідні речення, цілі абзаци. Обов’язковою умовою вживання дієприслівникових зворотів є те, що дві дії, одна з яких виражена дієсловом-присудком, а інша дієприслівником, має здійснювати одна особа. Наприклад, правильно Взявши за основу ці критерії, усі підприємства поділимо на такі
групи...; неправильно Зважаючи на світовий досвід, основою реформування системи оплати
праці в Україні мусить бути бюджет прожиткового мінімуму... Отже, при використанні дієприслівникових зворотів можуть виникнути помилки 1) у безособових реченнях, коли діяч – додаток, виражений формою давального відмінка (Мені треба написати реферат,
зібравши матеріал якнайшвидше); 2) у пасивних конструкціях, коли суб’єкт дії присудка і суб’єкт дії дієприслівника не збігаються (Закінчивши університет, мене призначили на
посаду програміста) 3) коли поєднуються в ролі однорідних дієприслівниковий звороті підрядне обставинне речення (Доводячи ціни на енергоносії до рівня їхньої реальної вартості
і для того, щоб стимулювати економію енергії, уряд реалізує)
Паралельні конструкції – це функціонально близькі між собою, але різні за граматичною структурою конструкції, що можуть взаємозамінюватися як синонімічні. Паралельними конструкціями є особовій безособові речення, активній пасивні звороти мови, дієприкметниковий звороті підрядне означальне речення, дієприслівниковий звороті підрядні обставинні речення та ін. У їх вживанні потрібно зважати на відповідність стилю, контексту чи формі документа. Наприклад, безособові речення часто використовують у рапортах, повідомленнях, інструкціях, де важливо наголосити надії Завдання виконано
Заходів вжито. Щодо використання активних і пасивних синтаксичних структур, то
поширена така думка пасивний стан вживають тоді, якщо факт здійснення дії має більше значення, ніж вказівка на особу, що вчинила дію (Оплата гарантується), активний – коли важливою є вказівка на особу і треба конкретизувати думку. Зазначмо, що варто частіше надавати перевагу активним конструкціям, оскільки вони є природними для української мови. Особливо це стосується наукового стилю.

§ 2. Порядок слів у реченні
Порядок слівце властиве цій мові взаємне розміщення членів речення при певній смисловій структурі висловлювання. Він зумовлений граматичною будовою мови, закріплений літературною традицією. Українська мова допускає відносно вільний, гнучкий порядок слів у реченні. Існує прямий порядок слів і зворотний (інверсія.
Однією з особливостей побудови речення в офіційно-діловому і науковому стилі мови є прямий порядок слів. Він виражається у таких позиціях головних і другорядних членів речення Підмет стоїть перед присудком Інфляція стала невід’ємною ознакою економіки в ХХ
ст.; Праця, земля і капітал – основні фактори виробництва.
Узгоджене означення (виражене займенником, прикметником, порядковим числівником, дієприкметником) стоїть перед означуваним словом особливості інфляційних
процесів у перехідних економіках Національні економічні системи функціонують у
конкретному довкіллі. Неузгоджене означення (виражене іменником, неозначеною формою дієслова, прислівником та ін.) вживається після означуваного слова: доходи від вибору
ресурсозбереження; чинники успіху угода про позики бажання працювати, робота вручну.
Додаток займає позицію після слова, яке ним керує Розгляньмо докладніше проблему
оподаткування ділових фірм Соціологія може надати значну допомогу службі зайнятості.
Обставини вживаються довільно Упродовж 1991 – 1996 рр. суттєво зменшилася
інвестиційна активність в Україні Українська економічна наука як самостійне явище
вивчена лише фрагментарно.
Місце вставних слів і словосполучень залежить від того, що саме треба виділити. Вставні слова на початку речення стосуються усього речення, усередині – того слова, що йде після них. Вставні слова вказують на висловлене раніше, служать для пояснення окремих слів і словосполучень, відсилають до джерел, висловлюють ступінь вірогідності та ін. Наприклад Як було зазначено, особливістю інфляції у перехідних економіках є її надмірно
високі темпи; Як відомо, перехід від економіки з централізованим плануванням до ринкових
відносин – процес непростий і болісний Письменник – це, вважай, ціла галактика зі своїми
магнітними бурями, супутниками, періодами неспокійного сонця (Б.Олійник).
Чи змінюється зміст речення зі зміною порядку слів До прикладу вільно поміняємо місцями члени речення Я розповім вам усе. Усе я вам розповім. Вам я все розповім. Кожне речення є внутрішньою парадигмою однієї конструкції, але змінюється інтонація, смисловий наголос. Вибір мовцем того чи іншого порядку слів залежить від умови спілкування, мети і змісту висловлювання, структури думки, того, що саме вважає мовець основним у комунікативному плані, контексту тощо. Порядок слів належить ідо таких стилістично-синтаксичних категорій, з якими найчастіше пов’язується змістова чіткість, виразність, стилістична тональність фрази. Початковий рядок Шевченкового вірша Реве та стогне Дніпр широкий – постраждав би, якби ми впорядкували члени речення Широкий Дніпр реве та стогне. Початкова і кінцева позиції слів у реченні надзвичайно виграшні. До речі, у ділових текстах, вважають, інформаційна роль порядку слів зростає ближче до кінця речення. Наприклад У секторі
підприємництва в Англії щорічно створюються сотні тисяч нових робочих місць.
Отже, інверсія має бути підпорядкована певній меті, найчастіше – наголосити вагу якогось слова. До прикладу Порожніми балачками переповнений світ Силою і примусом,
грубістю і погрозами можна підкорити собі інших, але це буде вдаваний успіх Поліпшити
якість використання інформаційних систему повсякденній практиці економіста можуть і
зобов’язані вищі навчальні заклади.
Деколи інверсія шкодить логіці викладу, тоді вона стає неможливою, а саме а) якщо підметі прямий додаток перебувають дуже близько один від одного і формально мають однакове граматичне вираження, наприклад Радість дає знання Гнів
викликав біль День змінює ніч;Вчинок зумовлює слово
б) у так званих реченнях тотожності: Мій батько – лікар (Лікар – мій батько Його
мрія – літати (Літати – його мрія Вчитися – це шукати (Шукати – це вчитися)
Зміна порядку слів може стати засобом привернення чи утримання уваги слухачів під час ділової бесіди чи публічного виступу, адже зміна порядку слів змінює логічний наголосу висловлюванні.

§ 3. Однорідні члени речення
Однорідні члени речення – це члени речення, які виконують однакову синтаксичну функцію, мають здебільшого одне морфологічне вираження і пояснюють одне слово в реченні. Однорідні члени речення є структурною організацією будь-якого функціонального стилю. У художньому стилі вони мають особливе навантаження, є експресивними засобами на синтаксичному рівні мови. Насичення однорідними членами сприяє виразності, сильніше впливає на розум та емоції читача, додає ритмічності чи навіть музикальності поетичному чи прозовому тексту. В офіційно-діловому і науковому стилях однорідні члени речення сприяють повноті інформації, розгорненій класифікації поняття, зіставленню чи протиставленню явищ, загалом – мають логіко-семантичне завдання, працюють на логіку викладу. Найістотніша ознака однорідних членів у граматичному відношенні – їхня функціональна рівноправність. Однак ця автономність відносна, довільно міняти місцями однорідні члени речення усе жне можна, тому що деколи від цього може змінитися або стати нелогічним зміст. Найпростіший приклад Хлопець біг, спіткнувся і впав, де однорідні присудки означають послідовність дій. Аналогічні приклади можна навести із книжних стилів вироблення і прийняття стратегії розвитку підприємства вибір і дії менеджера
передбачати безробіття і готуватися до нього становлення та розвиток ринкових форм
господарювання тощо. Основні вимоги до побудови однорідного ряду перебувають водній площині з вимогами до логічності викладу, адже порушення у семантиці чи структурі усього ряду призведе у тексті до нелогічності. Отже, вимоги до використання однорідних членів речення такі
1. Поділ на однорідні члени речення мусить мати одну підставу.
Однорідність як мовне явище підпорядковане логічному законові класифікації. Ще Аристотель зазначав, що для розв’язання будь-якої проблеми потрібно займатися розчленуванням і поділом. Будь-яка наукова дисципліна для студента – це суцільні класифікації. До прикладу Економічне зростання будь-якої країни визначається шістьма
основними факторами, чотири з яких пов’язані з фізичною здатністю економіки до
зростання. Це такі фактори 1) кількість і якість природних ресурсів 2) обсяг основного
капіталу; 3) кількість і якість трудових ресурсів) технологія
124

Наведімо приклади свідомого порушення цього закону, що має у першому випадку стилістичний ефект. Уривок з деякої китайської енциклопедії, який подає аргентинський письменник Борхес: Тварини поділяються на а) тих, які належать імператорові б)
бальзамованих; в) приручених г) молочних поросят д) сирен е)казкових; є) бродячих собак
ж) тих, які згадані в цій класифікації з) буйних і скажених и) тих, які не підлягають лічбі
і) намальованих дуже тонким пензликом на шерсті верблюда ї) та інших й) тих, які тільки
що розбили глечик к) тих, які здалеку видаються мухами...
125
Ця класифікація вражає безглуздістю, оскільки окремі групи тварин справді є і можливі, але якраз неможливим є поєднання їх в однорідний ряд. Такий мовний засіб допомагає створити комічний ефект. Інший приклад – з оголошення Мистецький гурт Політехніки запрошує усіх митців,
немитців, веселих, сумних, пофігістів, політехнівців, універівців, академістів, медиків,
фізиків, ліриків, студентів, працівників та безробітних. Просимо прийти на 15 годину (вул.
Глибока, 8). Неофіційний стиль оголошення і характер адресата зумовлює і уможливлює Залога З, Карпа А. Реалії економічного зростання економіки України х років // Вісн. Львів. унту. Україна на шляху до ринку. Сер. екон. Вип.28. – Львів, 1998. – С. 55.
125
Цит. за Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. – МС порушення, допущені у поділі. Немотивоване поєднання слів з різних семантико- семантичних груп робить цей ряд нелогічним. Це порушення називають логічною
неоднорідністю. Наприклад Переваги, які одержує клієнт агентства нерухомості
можливість продати нерухомість за максимальною ціною економія часу зменшення
кількості зайвих візитів захист від непрофесіоналізму та шахрайства персональний агент
з нерухомості ексклюзивне обслуговування.
2. Члени однорідного ряду мають виключати один одного, тобто однорідний ряд -- це видові поняття, об’єднані певним родом. Прикладами помилки змішування родових і видових понять можуть бути такі поєднання у творах і віршах письменника люди і молодь були достойними п’єсу ставлять
на багатьох сценах і театрах він побував у Грузії, Вірменії і Баку.
3. При побудові однорідного ряду потрібно враховувати важливість повноти поділу.
Особливо це важливо для наукового тексту. Наведемо приклади Потрібно, щоб
ризики враховували всі учасники проекту замовник, інвестор, учасник, страхова компанія
Активними учасниками міжнародного бізнесу стають підприємства, галузі, уряди,
міжнародні та регіональні організації У процесі регулювання використовують різні
підходи, методи, інструменти, організаційні форми впливу Меншими грошовими одиницями
від гривні були ногата, куна, резана і вівериця.
На повноті переліку наголошують узагальнювальні слова, водночас вони допомагають зорієнтуватися у складних нагромадженнях однорідних членів, виділяючи головне. Наприклад Чорна смородина, порічки, аґрус, айва, морква, ріпа – усі ці плоди й коренеплоди
є джерелом пектину, за допомогою якого виводяться з організму канцерогенні речовини. Часто між родовим поняттям, яке виражає узагальнювальне слово, й видовим, яке містять у собі однорідні члени, виникає пояснювальний зв’язок, що передається словами а саме,
наприклад, тобто, як-от. Наприклад Перед новими демократіями постала низка
важливих питань, а саме: забезпечення просування до конкурентної ринкової економіки,
збереження і зміцнення недавно здобутої незалежності.
Відобразити повноту поділу можуть допомогти сполучники. Відсутність єднальних сполучників означає, що однорідний ряд незамкнений, перелік може бути продовжений невичерпний, нескінченний, наприклад Проблема безробіття привертає увагу
економістів, соціологів, правовиків, психологів. З’являється у кінці однорідного ряду сполучник і – і ряд закінчується. Наприклад Обов’язковою частиною всякої виробничої
системи має бути комп’ютерно-інтегроване виробництво, управління і планування. Про незакінченість однорідного ряду свідчать також текстові скорочення (та ін., і т. ін., тощо), наприклад Кількісний аналіз інформації – прогнозування, оптимізація, оцінка ризику тощо
Для цього використовують такі макроекономічні інструменти, як законодавче регулювання,
надання субсидій, оподаткування, фіскальна і монетарна політика тощо. Повторюваний єднальний сполучник і також витворює ознаку незакінченості й водночас має характер підсилення інформації, наприклад І на тім рушникові оживе все знайоме до болю і
дитинство, й розлука, й твоя материнська любов (А. Малишко).
Передусім показником у реченні однорідних членів є перелічувальна інтонація. Сурядні сполучники, які служать для зв’язку однорідних членів речення, мають різне семантико-синтаксичне навантаження. Вибір сполучника для зв’язку однорідних членів речення, спосіб цього зв’язку теж має деякі застереження. Зокрема Єднальний сполучник і може поєднувати пари однорідних членів речення. Потрібно зважати, щоб поєднання парами було мотивованим. Найчастіше навіть водній парі однорідних членів речення простежується синонімічний чи антонімічний зв’язок між словами, наприклад потреби і вимоги споживачів проблеми і труднощі, складне і
багатогранне явище взаємопов’язаний і взаємозумовлений розвиток продажі перепродаж
акцій; міжнародна і національна регулювальні системи вертикальна і горизонтальна

структури управління тощо. Повторення таких пар декілька разів означає складне комбіноване поєднання і ніколи не може бути довільним. У художньо-публіцистичному мовленні така побудова додає симетричності й виразності, у діловому та науковому мовленні до таких конструкцій треба ставитися обережно. Наприклад ..поняття добро і зло, світло і
пітьма, користь і корисливість, розумі зарозумілість, наука й дилетантизм є
антонімами, людина ж має сповідувати тільки перші з цих слів; Основні напрями діяльності
вільних економічних зон переробка вантажів, складування, збереження, пакування,
виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій; переробка сільгосппродукції і
виготовлення продуктів з вітчизняної і тієї, що ввозиться, сировини виготовлення і
складання електропобутової техніки і товарів народного вжитку; виготовлення і
переробка хімічної продукції оптова і роздрібна торгівля, банківська і страхова
діяльність.
2. Сполучник та має менший спектр використання, ніж сполучник і. Його використовуємо здебільшого в межах речення, він з’єднує однорідні ряди, але рідко – речення. Основна властивість сполучника та – тісно сполучати. Наприклад: становлення та
розвиток; продовольчі та непродовольчі товари Це вимагає широкого міжнародного
розуміння та організованого співробітництва. Існують парні двочленні єднальні сполучник не тільки. а (алей, не лише. а (алей, як. такі та ін. Використання їх супроводжується чітким правилом перша частина сполучника стоїть біля першого члена ряду, друга – біля наступного, тобто сполучники
мають поєднувати справді однорідні лени речення. Наведімо приклад помилкової побудови Унікальними і рідкісними книгами можуть користуватися не лише студенти
медичного університету, а й інших вищих навчальних закладів міста Треба активно
займатися не тільки збиранням, ай провести аналіз зібраних експонатів регіону. Приклад правильного вживання: Екологічна культура реалізується через різноманітні види
екологізації людської діяльності як у сфері виробництва, такі в сфері споживання.
Протиставний сполучник але має обмежувальний відтінок, сполучника заперечує різкіше. Розмір однорідного ряду з розділовими сполучниками (чи, або), зазвичай, невеликий. Типовими помилками, окрім нелогічної побудови, можуть бути помилки, пов’язані з граматичним вираженням, як-от: а) поєднання різнотипних морфологічних та синтаксичних одиниць Я люблю читати
і футбол Ми зібралися поговорити і щоб вирішити
б) граматична непоєднаність із словом, яке пояснює однорідні члени Квитки потрібно пред’являти на вимогу кондуктора вагона або громадському контролерові в) відмінкова форма однорідних членів речення не збігається з формою узагальнювального слова Нам читають лекції з таких дисциплін макроекономіка, з вищої
математики... Важливим для стрункості тексту є також однотипне частиномовне вираження однорідних членів, що йдуть після узагальнювального слова, наприклад Передумови
закінчення реформи були такі нагромадження досвіду емісійного фінансування суспільних
потреб, зниження темпів падіння виробництва, створення механізму грошово-кредитного
регулювання, подальша децентралізація валютного ринку, помітна стабілізація політичної
ситуації. Помилкою було б таке поєднання, напр.: Грошова реформа в Україні ставила три
мети: створити національну грошову систему, забезпечити сталість національних
грошей, забезпечення функціонування нової грошової системи. Така помилка часто характерна для формулювання завдань у курсовій чи дипломній роботі студентів
(з’ясувати, класифікувати, проаналізувати, створити, оцінити, узагальнити, але:
з’ясування, класифікація, аналіз, створення, оцінка, узагальнення) Правильна побудова однорідних рядів означає чіткість і логічність висловленої думки. У діловій сфері однорідні ряди наявні в багатьох ділових паперах, адже перелік є в
характеристиці, резюме, наказі, рекламному оголошенні та багатьох інших документах. У науковому стилі цей вид ускладнення структури простого речення потребує ще більшої уваги.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал