Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5
бюлетень - бюлетень, який містить рекламні оголошення та викладені у привабливій формі відомості щодо виробів, послуг, заходів з метою створення попиту на них.
Репринтне

видання

(репринт)
- точне відтворення певного видання фотомеханічним шляхом, без нового набору тексту, оригіналом якого служить один із примірників старого видання.
Реферат
- твір, що містить короткий виклад змісту документа (чи його частини) з основними фактичними відомостями та висновками.
Реферативне
видання - інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами.
Реферативний
журнал - періодичне реферативне видання, офіційно зареєстроване як журнал.
Реферативний
огляд - виклад зведеної характеристики питань, що розглядаються в декількох документах (джерелах первинної наукової інформації).
Розмовник
- популярний дво- чи багатомовний словник, що містить загальнопобутову лексику і служить посібником для спілкування.
Рукопис
- текст якого-небудь твору, написаний від руки, а також надрукований на друкарській машинці чи комп`ютерному принтері.
Серіальне
видання - видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою.
Примітка. Видами серіальних видань є періодичні та продовжувані видання, а також неперіодичні серії.
Серійне
видання - видання, що є частиною серії (її окремим випуском).
Серія
- видання, що включає сукупність томів (випусків), об`єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим та (або) читацьким призначенням, які мають спільну назву серії і виходять в однотиповому оформленні.
Примітка. Серія може бути неперіодична, періодична чи продовжувана.
Словник
- упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
Спеціалізована
газета - газета, яка систематично висвітлює окремі проблеми громадського життя, науки, техніки, культури та інших галузей діяльності і призначена певним категоріям читачів.
Примітка. За тематичною спрямованістю, цільовим і читацьким призначенням розрізняють спеціалізовані газети з питань економіки та бізнесу, медичні, спортивні, з
питань культури, літератури, мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей та юнацтва.
Спеціальний
газетний випуск - газетне видання, підготовлене з якоїсь нагоди з метою оперативного доведення необхідної інформації читачеві, що має назву основного видання, але виходить протягом обмеженого часу, із зазначенням поточного і валового номерів, року і дати виходу в світ.
Стандарт
- нормативне виробничо-практичне видання, що являє собою виклад офіційно затверджених правил, норм, вимог, призначених для обов`язкового дотримування спеціалістами у всіх сферах практичної діяльності.
Статут
- офіційне видання документа, який містить зведення правил, що регулюють принципи та порядок діяльності установи тощо.
Стереотипне
видання - повторне видання книги без змін за допомогою стереотипів - копій оригінальних друкарських форм.
Табель
-календар - аркушеве видання календаря у вигляді таблиці.
Тези
доповідей (повідомлень) наукової конференції (з`їзду, симпозіуму) - науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру (тез доповідей, рефератів, анотацій), що відображають основні аспекти змісту доповідей та повідомлень.
Тези
доповіді - скорочений виклад основних аспектів змісту наукової доповіді.
Текстове
видання - видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний текст.
Термінологічний
словник - словник, що містить перелік термінів однієї чи декількох галузей знань (з їх визначеннями або без них).
Тлумачний
словник - мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає їхню граматичну та стилістичну характеристику, приклади застосування та інші відомості.
Факсимільне
видання - відтворення в новому виданні конкретного примірника виданого раніше видання або рукопису зі всіма особливостями оригіналу (фактури, паперу, поміток на берегах тощо).
Хрестоматія
- навчальне видання літературно-художніх, історичних, музичних та
інших творів чи уривків з них, які є об`єктом вивчення у навчальній дисципліні.
Часопис
- див.: періодичне видання.

Список
літератури
на допомогу поглибленому вивченню дисципліни

Література в списку поділена на дві частини: основна та додаткова.
Основна література – це головні офіційні документи, навчальна та наукова література узагальнюючого змісту. В деяких випадках різні праці містять дискусійні положення і суперечать одне одному, тому вони потребують критичного підходу та осмислення. Додаткова література – це видання, що містять більш докладний виклад матеріалу з окремих питань типології книги, а також публікації про сучасний стан видання в Україні окремих типів літератури чи видів видань.
Усередині розділів література розташована від загального до часткового, за ступенем значення та за логікою змісту.
Основна
література

1.
Про видавничу справу: Закон України, 5 черв. 1997 р. // Уряд. кур’єр. –
1997. – 19 лип. (№ 130 – 131). – С. 12 – 14.
2.
ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. –
Вид. офіц. – Введ. 23.05.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 3, 45 с.
3.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для студентов ин-тов культуры / Харьков. гос. ин-т культуры. – Харьков, 1997. – С. 130 – 293.
4.
Моргенштерн И.Г. Проблемы типологии современной книги // Книга:
Исслед. и материалы. – 1975. – Сб. 30. – С. 38 – 54.
5.
Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги. – Воронеж:
Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 247 с.
6.
Гречихин А.А. Проблемы критерия в современной типологии книги //
Книга: Исслед. и материалы. – 1987. – Сб. 54. – С. 50 – 73.

7.
Швецова-Водка Г.М. Про основні поняття типології книги: (підсумки і проблеми) // Теорія та історія радянської книги на Україні: Зб. наук. пр. /
Акад. наук Укр. РСР. Центр. наук. б-ка. – К., 1983. – С. 29 – 46.
8.
Швецова-Водка Г.Н. Типология книги // Книга: Исслед. и материалы. –
1983. – Сб. 46. – С. 40 – 59.
9.
Теплов Д.Ю. Типизация в книговедении и библиографии: Осн. проблемы на примере науч.-техн. лит. и ее библиогр. – М., 1977. – С. 10 – 52.
10.
Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми / Укр. акад. інформатики. – К., 1995. –
С. 34 – 62.
11.
Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Жанры литературных материалов //
Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. – 3-е изд., переработ. и расшир. – Л., 1971. – С. 258 – 291.
12.
Столяров Ю.Н. Соотношение книги с другими видами документа //
Книга: Исслед. и материалы. – 1989. – Сб. 58. – С. 67 – 79.
13.
Сухоруков К.М. Книга в будущем: (Заруб. оценки, тенденции, прогнозы) // Книга: Исслед. и материалы. – 1993. – Сб. 66. – С. 26 – 38.
Додаткова
література

14.
Книговедение: Энцикл. словарь / Ред. колл.: Н.М.Сикорский (глав. ред.) и др. – М.: Сов. энцикл., 1982. – 664 с.
15.
Типология изданий / НПО “Всесоюз. кн. палата”. Науч.-исслед. ин-т книги. – М.: Кн. палата, 1990. – 231 с.
16.
Иваницкий В.Ю. Типология изданий как средства массовой коммуникации // Книга: Исслед. и материалы. – 1994. – Сб. 68. – С. 49 – 71.
17.
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Кн. клуб. – 1996.
- № 4 (17). – С. 2, 11 – 13.

18.
Масловатий М.М. Основи авторського права у світлі міжнародних угод
// Кн. тека. – 1997. - № 1. – С. 6 – 7.
19.
Авторское право Украины: Сб. нормативно-правовых актов / Агентство по защите прав авт. «Рес инкорпоралес». – К., 1996. – 159, [4] с.
20.
Книга в соціокультурному просторі: (Досвід книговидання ХІХ – ХХ ст. і сучасні проблеми): Міжнар. наук. конф., Львів, 3 – 5 трав. 1995 р.: Доп. і повідомлення / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1995. – С. 16 – 17, 30 – 32, 118
– 119, 125.
21.
Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки // Вісн. Кн. палати. – 1997. - № 8. – С. 11 –
14.
22.
Блошицька Г. Основні напрями видавничої діяльності в Україні // Вісн.
Кн. палати. – 1998. - № 3. – С. 17 – 20.
23.
Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісн. Кн. палати. – 1996. - № 3. – С. 17 – 19.
24.
Коршунов Д. Правові засади і методичні вади стандартизації // Вісн.
Кн. палати. – 1997. - № 10. – С. 28 – 29.
25.
Огар Е. Науково-популярна література: сучасний стан та особливості розвитку // Кн. тека. – 1997. - № 4 – 5. – С. 18 – 19, 21.
26.
До питання про стан книговидання навчальної літератури для шкіл
України: (Аналіт. огляд) // Вісн. Кн. палати. – 1997. - № 10. – С. 24 – 25.
27.
Доній В. Державні міркування про майбутнє навчальної книги /
Розмову вела Г.Ключковська // Кн. тека. – 1997. - № 3 (32). – С. 6 – 7.
28.
Ешке О. П’ять років на видавничому ринку України // Вісн. Кн. палати.
– 1997. - № 7. – С. 14.
29.
Добровольский О. Підручник на тлі комп’ютеризації: Необхідність нових принципів // Вісн. Кн. палати. – 1997. - № 12. – С. 11 – 13.
30.
Бершов О. Книговидавнича справа в США і нові концепції книги //
Вісн. Кн. палати. – 1997. - № 6. – С. 15 – 17.

Розділ__2._Типи_та_жанри_літератури'>Розділ__1._Загальні_поняття_типології_книги'>Зміст
Передмова

3
Розділ
1. Загальні поняття типології книги
4
§ 1.1. Типологія книги як розділ науки
4
§ 1.2. Способи типологічного пізнання книги
5
§ 1.3. Основні категорії книги
7
§ 1.4. Основні категорії типологічного пізнання книги
12
§ 1.5. Принципи типології книги
13
Висновки
15
Примітки
15
Схеми
17
Розділ
2. Типи та жанри літератури
19
§ 2.1. Поняття “типи літератури”
19
§ 2.2. Типи літератури за віковою і мовною ознаками
19
§ 2.3. Типи літератури за соціальним призначенням
20
§ 2.4. Жанри літературних творів
21
Таблиці
23
Розділ
3. Види друкованих видань
29
§ 3.1. Класифікація всіх друкованих видань за певними ознаками
31
§ 3.2. Види неперіодичних видань
44
§ 3.3. Види періодичних видань
47
Висновки
52
Примітки
53
Таблиці
54
Післямова

Словник
основних термінів і понять типології книги
60

Список
літератури для поглибленого вивчення дисципліни
61


Навчальне
видання
Галина Миколаївна Швецова-Водка
Типологія
книги
Підписано до друку 17.02.99. Формат 60х84/16. Папір офсет.
Ум. друк. арк. 3,96. Обл. вид. арк. 4,12. Тираж 300 пр. Зам.
Рівненський державний інститут культури.
266000, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12.
Редакційно-видавничий відділ Книжкової палати України.
253094, Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.
Друк.: ВПФ “Ассоль”. 266000, м. Рівне, вул. Замкова, 21.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал