Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5
Післямова


У навчальному посібнику “Типологія книги” розглянуто питання, що складають зміст другої частини курсу “Документознавство” (за програмою
Рівненського державного інституту культури 1997 р.). Цей посібник є логічним продовженням виданого раніше навчального посібника “Типологія документа”. Разом ці два посібники охоплюють увесь зміст курсу.
Безумовно, деякі питання викладені тут дуже коротко. Наприклад, жанри літератури подано лише у схематично-табличному вигляді. Це пояснюється тим, що повна характеристика всіх жанрів могла б значно збільшити обсяг посібника, а це не передбачено тією кількістю годин, яка відведена на вивчення даної теми. При необхідності студент може знайти характеристику окремих типів та жанрів літератури, а також видів видань у довідковій літературі з книгознавства, в стандартах та інших джерелах.
Даний посібник не зачіпає також характеристику нетекстових творів друку та інших видань, крім друкованих. Ці питання можуть бути предметом особливого розгляду.

СЛОВНИК
ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
ТИПОЛОГІЇ
КНИГИ

Автореферат
дисертації - виклад матеріалів та результатів дисертаційного дослідження, яке надається на здобуття вченого ступеня, зроблений його автором у відповідності зі встановленими офіційно вимогами, що видається обмеженим тиражем
«на правах рукопису».
Альбом
- книжкове чи комплектне аркушеве образотворче видання з пояснювальним текстом або без нього.
Альманах
- збірник літературно-художніх та (чи) науково-популярних творів, об`єднаних за певною ознакою.
Примітка. Альманах може бути неперіодичним, періодичним або продовжуваним виданням.
Аналітичний
огляд - див.: критичний (аналітичний) огляд.
Антологія
- неперіодичний збірник вибраних літературно-художніх творів чи уривків з них.
Аркушеве
видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.
Аркушівка
- див.: листівка.
Атлас
- книжкове або комплектне картографічне чи образотворче видання, що містить зображення різних об`єктів (карти, креслення, малюнки тощо).
Афіша
- рекламне або довідкове аркушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу (події), призначене для розклеювання.
Багатотомне
видання; багатотомник- неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом та оформленням.
Бібліографічне
видання - інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів.
Біобібліографічний
словник (довідник) - сукупність біографічних і бібліографічних даних про життя, діяльність і твори діячів науки, культури, мистецтва і т. д.
Біографічний
довідник - сукупність довідкових статей, які містять біографічні відомості та характеристику внеску у розвиток науки, техніки, виробництва, культури видатних діячів відповідних галузей.
Брайлевське
видання - текстове видання, надруковане шрифтом Брайля, що складається з крапкоподібних випуклостей, призначених для читання через дотик сліпими людьми.
Брошура
- книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.
Буклет
- видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів, але не розрізаного.
Бюлетень
- періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального або газетного видання і містить матеріали організації, яка його видає.
Бюлетень
-таблиця - бюлетень, який містить фактичні дані, викладені у вигляді таблиці.
Вибрані
твори - однотомне чи багатотомне видання, що містить найзначніші, відібрані за певними засадами, твори одного чи декількох авторів.
Видавнича
продукція - сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями).
Видання
- документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням або іншим способом, містить інформацію, призначену для
поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо його видавничого оформлення і поліграфічного виконання.
Видання

для

організації

дозвілля
- видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльної творчості, різних видів захоплень
Виробничо
-практичне видання - видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації.
Виробничо
-практичне видання
для аматорів - видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям.
Виробничо
-практичний журнал - журнал, що публікує статті та матеріали з технології, техніки, економіки, організації виробництва чи практичної діяльності, методичні рекомендації та ін., призначений працівникам певної галузі.
Відривний
(перекидний) календар - настінний або настільний календар, у якому для кожного дня чи тижня або місяця відведено окремі аркуші, що відривають
(перекидають).
Газета
- періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу і містить офіційні документи, оперативну інформацію та статті з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературно-художні твори, фотографії та рекламу.
Газетне
видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.
Газетно
-журнальне видання - газетне видання у вигляді декількох аркушів друкованого матеріалу, скріплених у корінці.
Громадсько
-політична газета - газета, яка систематично висвітлює питання внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародного життя.
Громадсько
-політичне видання - видання творів громадсько-політичної тематики або агітаційно-пропагандистського характеру, призначене для широкого кола читачів.
Громадсько
-політичний журнал - журнал із статтями та матеріалами актуальної громадсько-політичної тематики, призначений для широкого загалу читачів.
Примітка 1. Громадсько-політичний журнал може містити також сатиричні та гумористичні твори, матеріали виробничого і науково-популярного характеру.
Примітка 2. За читацькою адресою громадсько-політичний журнал може бути призначений молоді, жінкам, спеціальним категоріям читачів.
Дайджест
- 1) інформаційне видання (або публікація) у вигляді добірки витягів із конкретних текстів, підібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про них загальне уявлення; 2) збірник, що містить скорочені найцікавіші матеріали, вибрані з інших видань.
Дисертація
- рукопис, що є викладом матеріалів та результатів самостійного наукового дослідження і подається до захисту на здобуття вченого ступеня.
Довідкове
видання - видання коротких відомостей прикладного чи наукового характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого пошуку.
Довідковий
бюлетень - бюлетень, який містить довідкові матеріали, розташовані у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку.
Довідник
- довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
Примітка 1. За цільовим призначенням розрізняють довідники: науковий, громадсько- політичний, виробничо-практичний, навчальний, популярний, побутовий та ін.

Примітка 2. За характером інформації можна виділити довідники: статистичний, біографічний, бібліографічний тощо.
Довідник
спеціаліста - довідкове і виробничо-практичне видання, що містить систематизований стислий виклад сукупності даних, необхідних спеціалісту в його професійній діяльності.
Документально
-художне видання - літературно-художне видання, що містить твір, побудований на опису реальних подій, фактів, діяльності історичної особи.
Експрес
-інформація - періодичне реферативне видання, призначене для оперативного інформування фахівців про найактуальніші опубліковані зарубіжні матеріали та вітчизняні неопубліковані документи.
Енциклопедичний
словник - вичерпний чи частковий виклад складу лексичних одиниць однієї або декількох галузей знань із розкриттям їх змісту у вигляді стислих довідкових статей, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
Енциклопедія
- довідкове видання, що містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї чи усіх галузей знань та практичної діяльності, викладені у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
Журнал
- періодичне журнальне видання, офіційно затверджене як “журнал”, що виходить під постійною назвою, має постійні рубрики і містить статті або реферати з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературно-художні твори, ілюстраціїї та інші матеріали.
Журнальне
видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, в обкладинці чи оправі, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.
Збірник
- видання, що містить ряд творів.
Примітка: Залежно від періодичності розрізняють неперіодичний, періодичний та продовжуваний збірники.
Звіт
про НДР (ДКР) - оформлення результатів проміжного чи кінцевого стану науково-дослідної роботи (НДР) або дослідно-конструкторської розробки (ДКР) у вигляді рукопису відповідно до встановлених офіційно вимог (ДСТУ 300-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення.- Введ. 23.02.95.-К.:
Держстандарт України,1995).
Зібрання
творів - однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому.
Інструкція
- офіційне чи нормативне виробничо-практичне видання правил, що регулюють виробничу чи іншу суспільну діяльність або користування виробами і (чи) послугами.
Інформаційне
видання - видання систематизованих або узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випущене друком організаціями, що здійснюють науково-інформаційну діяльність.
Інформаційний
листок - періодичне видання, що містить стислий опис науково- технічного досягнення чи передового виробничого досвіду, призначене для інформування фахівців відповідної галузі з метою використання описаного досягнення чи досвіду в практичній діяльності.
Календар
- періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також з іншими відомостями різного характеру.
Календар
знаменних дат - календар з вибірковим переліком днів року , пов`язаних з певними пам`ятними подіями та відомостями щодо цих подій.
Календар
книжкового типу - календар у вигляді книжкового видання , як правило, з матеріалами певної тематики, призначений певним категоріям читачів.

Карткове
видання - видання у вигляді картки (чи сукупності карток) встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності.
Картографічне
видання - видання картографічного твору.
Картографічний
твір - зображення поверхні Землі або інших об`єктів у певній системі умовних позначень (картографічній проекції).
Каталог
- довідкове чи нормативне виробничо-практичне, або рекламне видання, що містить систематизований перелік наявних речей або послуг.
Примітка. Розрізняють такі види каталогів: видавничий, музейний, бібліотечний, каталог виставки, номенклатурний, промисловий тощо.
Книга
- книжкове видання обсягом понад 48 сторінок (за ДСТУ 3017-95).
Книжка
-іграшка - видання з особливою конструктивною формою, призначене для розумового та естетичного розвитку дітей.
Книжкове
видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу в обкладинці чи оправі.
Комбіноване
видання - видання, що поряд з друкованим на папері текстом містить записи звуків чи зображення на інших матеріальних носіях (платівках, магнітних стрічках, фотоплівках, слайдах, аудіо- та відеокасетах), або таке, що має супровідну допоміжну інформацію (дискети тощо).
Комплектне
видання - сукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи укладених в обкладинку.
Конспект
лекцій - навчальне видання стислого викладу курсу лекцій з навчальної дисципліни або її окремих розділів.
Критичний
(аналітичний) огляд - виклад всебічного аналізу змісту документів, їх аргументованої оцінки та висновків щодо стану дослідженості проблеми і можливих шляхів її розв`язання.
Курс
лекцій - навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою.
Листівка
(аркушівка) - аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок.
Літературно
-художнє видання - видання твору художньої літератури.
Літературно
-художній журнал - журнал, що публікує переважно твори художньої літератури, а також публіцистичні (критичні) статті та матеріали.
Матеріали
конференції (з`їзду, симпозіуму) - неперіодичний збірник, що відображає підсумки конференції і містить доклади, рекомендації, рішення.
Методичні
рекомендації (методичні вказівки) - навчальне або виробничо- практичне видання, що містить роз`яснення з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни чи роду практичної діяльності і визначає методику виконання окремих завдань, певного виду робіт чи заходів.
Мікрокнига
- книжкове видання розміром не більше 10 на 10 мм.
Мініатюрне
видання (мініатюрна книга) - книжкове видання розміром не більше
100 на 100 мм.
Мовний
словник - словник, що містить перелік мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою мовою.
Моновидання
- видання, що містить один твір.
Монографія
- книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми.
Навчальна
програма - навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладання певної дисципліни.
Навчальне
видання - видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення формі.
Навчальний
довідник - виклад довідкових даних у відповідності з розділами та
(або) змістом навчальної програми.

Навчальний
посібник - навчальне видання, що являє собою систематизований виклад теоретичного матеріалу навчальної дисципліни, який частково чи повністю збігається з розділами навчальної програми або виходить за її межі і частково (чи повністю) замінює підручник, офіційно затверджене як таке.
Навчально
-методичний посібник - навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання.
Наочний

посібник
- видання, зміст якого передається переважно зображувальними засобами.
Наукова
доповідь - виклад повного змісту наукової доповіді чи повідомлення на конференції.
Наукова
монографія - вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми, з критичним його аналізом і формулюванням нової концепції.
Наукова
стаття - виклад проміжних або кінцевих результатів науково-дослідної роботи, призначений фахівцям відповідної галузі.
Наукове
видання - видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури,
історичних документів та літературно-художніх текстів, що відзначається особливою ретельністю підготовки тексту до публікації та розгалуженим довідковим апаратом.
Науковий
журнал - журнал, що публікує наукові статті та матеріали теоретичних і прикладних досліджень, призначений переважно фахівцям певної галузі науки.
Науково
-виробниче видання - видання відомостей про результати теоретичних та
(чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику.
Науково
-популярна
енциклопедія
- популярний стислий виклад у систематизованому вигляді змісту лексичних одиниць певної галузі знання чи характеристик природничих, технічних, культурних та інших об`єктів.
Науково
-популярна монографія - всебічний виклад результатів дослідження наукової проблеми у популярному (доступному нефахівцям) стилі.
Науково
-популярна стаття - стислий опис у популярному (доступному нефахівцям) стилі досягнень у галузі науки, техніки та виробництва.
Науково
-популярне видання - видання відомостей про дослідження в галузі науки, культури і техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям.
Науково
-популярний журнал - журнал, що публікує науково-популярні статті та матеріали з основ наукових знань, теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузях науки, культури, практичної діяльності, служить поширенню знань та самоосвіті читачів - нефахівців відповідної галузі.
Науково
-популярний нарис - опис доступною для нефахівців мовою окремих періодів історії науки, виробництва або діяльності наукових установ, підприємств, закладів культури і т.д.
Науково
-художнє видання - літературно-художнє видання, що містить твір, побудований на опису наукових фактів та (або) історії науки.
Неперіодичне
видання - видання, що виходить одноразово і продовження якого не передбачено.
Нормативне
видання - видання, що містить нормативні документи (правові першоджерела): закони, статути, положення тощо .
Нормативне
виробничо-практичне видання - видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності.
Нормативний
бюлетень - бюлетень, який містить матеріали нормативного, директивного чи інструктивного характеру і видається, як правило, державним органом.
Нотне
видання - видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків.

Образотворче
видання - видання, більшу частину обсягу якого займає зображення: відтворення живописного, графічного чи скульптурного твору, спеціальної або художньої фотографії та інших графічних робіт (креслень, діаграм, схем тощо) .
Оглядове
видання - інформаційне видання одного чи декількох критичних
(аналітичних) оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел.
Однотомне
видання; однотомник - неперіодичне видання, випущене в одному томі.
Опис
винаходу - повний опис винаходу у відповідності до офіційно встановлених вимог, що видається як додаток до патенту чи авторського свідоцтва.
Офіційне
видання - видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій.
Паспорт
(на виріб) - виробничо-практичне видання, що містить основні відомості щодо обладнання, приладів чи речей господарського вжитку.
Періодичне
видання ( часопис ) - видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом.
Перевидання
- повторне видання твору, виданого раніше в окремому неперіодичному виданні. Може здійснюватися без змін або бути переробленим, доповненим, стереотипним, репринтним, факсимильним.
Підручник
- навчальне видання зі систематизованим викладом теоретичного матеріалу навчальної дисципліни у повному обсязі, що відповідає навчальній програмі і офіційно затверджене як таке.
Підсерія
- частина серії, що має більш вузьке читацьке та цільове призначення або певну тематику, а також власну, додаткову до серійної, назву.
Плакат
- видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування.
Посібник
- видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні знанням.
Популярний
журнал - журнал, що публікує статті та матеріали з різних питань культури, спорту, побуту тощо, призначений широкому колу читачів.
Поштова
картка - карткове видання, надруковане з одного чи обох боків.
Практикум
- навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань і (чи) вправ з матеріалу навчальної дисципліни, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь та навичок.
Практичний
порадник - видання, розраховане на самостійне оволодіння будь- якими виробничо-практичними навичками.
Практичний
посібник - виробничо-практичне видання, що містить опис технології практичної діяльності, призначений практичним працівникам (фахівцям певної галузі народного господарства) для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу.
Прейскурант
- нормативне виробничо-практичне і (чи) довідкове видання, що містить систематизований перелік матеріалів, виробів, обладнання, виробничих операцій тощо із зазначенням цін цієї продукції, а інколи ще й її короткої характеристики.
Препринт
- наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються перед виходом у світ видання (як правило, монографії), у якому вони мають бути вміщені.

Продовжуване
видання (видання, що продовжується) - видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими, неповторюваними за змістом, однотипово оформленими випусками, зі спільною назвою.
Промисловий
каталог - перелік промислової продукції з її характеристикою.
Проспект
- довідкове та (чи) рекламне видання, що містить повідомлення про об`єкт реклами: речі, що призначені для випуску, продажу чи показу; діяльність підприємства, організації чи установи; послуги, що пропонуються.
Путівник
- довідкове чи рекламне видання, що містить відомості щодо певного географічного об`єкта, культурно-освітньої установи чи заходу, розташовані у порядку, зручному для одержання інформації під час відвідування чи огляду.
Рекламне
видання - видання, що містить відомості щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об`єктів, творчих колективів тощо у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомленння чи відвідування.
Рекламний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал