Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів листPdf просмотр
Сторінка1/32
Дата конвертації03.03.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Головне управління праці та соціального захисту населення
Миколаївської облдержадміністраціїБукач М.М., Попова Т.С., Клименюк Н.В.ОСНОВИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІНавчальний посібник

Миколаїв – 2009


2
УДК 001.891:364
ББК 60.5
О 75

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист
№ 14\18-г-91.1 від 10.01.2009 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили
(протокол № 5 від 21.05.2009 р.) як навчальний посібник.

Авторський колектив:
Букач М.М. (1.1-1.4; 2.1; 3.1-3.7; 5.1-5.2; 6.1-6.3; 8.1-8.2);
Попова Т.С. (4.1-4.3);
Клименюк Н.В. (7.1-7.4);
Букач М.М., Попова Т.С. (9.2);
Букач М.М., Попова Т.С., Клименюк Н.В. (2.2-2.4; 9.1).
Рецензенти:
Сивопляс О.В., начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації;
Богданова І.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;
Савенкова Л.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
Основи наукових досліджень у соціальній роботі: Навч. посіб. /
М.М. Букач, Т.С. Попова, Н.В. Клименюк; за ред. М.М. Букача. –
Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 284 с.
ISBN 978-966-336-143-7

У навчальному посібнику соціальна робота розглядається як галузь наукових знань, що ґрунтується на системі підходів, принципів, закономірностей, які забезпечені сукупністю методів дослідження. Дослідження, що здійснюються у соціальній роботі, зазвичай мають практичну спрямованість, вони зорієнтовані на вивчення емпіричних питань із подальшою розробкою конструктивних пропозицій щодо розв’язання проблем. Послідовне використання наукових методів дає можливість соціальним працівникам не тільки пояснити сутність та ефективність практичних дій, а й виявити проблеми, що виникають у процесі прийняття рішень. Враховуючи це, формування компетентності майбутнього соціального працівника в науковому напрямі – одне з головних завдань його теоретико-практичної підготовки.
Розраховано на викладачів, студентів спеціальності «Соціальна робота»
та працівників управлінь праці та соціального захисту населення, які у
професійній діяльності прагнуть застосовувати науково-дослідні методики.

УДК 001.891:364
ББК 60.5

© Букач М.М., 2009
© Попова Т.С., 2009
© Клименюк Н.В., 2009
ISBN 978-966-336-143-7
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
О 75


3
ЗМІСТ

Вступ ..................................................................................................................................... 7

Розділ 1. Наука як вид людської діяльності .................................................................. 9 1.1. Наука і знання ................................................................................................................ 9 1.2. Наука і суспільство ..................................................................................................... 12 1.3. Шлях до науки ............................................................................................................. 15 1.3.1. Вибір шляху в науку та галузі науки ............................................................ 15 1.3.2. Вчені ступені та звання ................................................................................... 18 1.3.3. Дисертація як інструмент отримання вченого ступеня ............................... 20 1.4. Наука і виробництво ................................................................................................... 21 1.4.1. Науковий напрям та наукова проблема ........................................................ 22 1.4.2. Тема наукового дослідження .......................................................................... 24
Запитання для самоперевірки ........................................................................................... 26
Лексико-семантичний диктант ....................................................................................... 27
Тестові завдання ................................................................................................................ 28
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................... 30
Творчо-пізнавальні завдання .............................................................................................. 31

Розділ 2. Науково-дослідна робота студентів .............................................................. 32 2.1. Організація науково-дослідної роботи студентів ..................................................... 32 2.2. Курсова робота ............................................................................................................ 34 2.2.1. Підготовчий етап написання курсової роботи ............................................. 34 2.2.2. Тематика курсових робіт ................................................................................ 34 2.2.3. Алгоритм виконання курсової роботи .......................................................... 36 2.3. Кваліфікаційні науково-дослідні роботи студентів ................................................. 37 2.3.1. Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра ............................ 37 2.3.2. Дипломне дослідження як різновид кваліфікаційної роботи ..................... 39 2.3.3. Наукове спрямування магістерської програми ............................................ 40 2.3.4. Магістерські дисертації .................................................................................. 41 2.4. Організація підготовки кваліфікаційної роботи ....................................................... 44 2.4.1. Обов’язки наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи .......... 44 2.4.2. Тема наукового дослідження ......................................................................... 44
Запитання для самоперевірки ........................................................................................... 48
Лексико-семантичний диктант ....................................................................................... 48
Тестові завдання ................................................................................................................ 48
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................... 51

Розділ 3. Структура кваліфікаційної роботи .............................................................. 52
3.1. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи ................................................................ 52 3.2. Зміст кваліфікаційної роботи ..................................................................................... 52 3.3. Вступ до кваліфікаційної роботи ............................................................................... 55 3.3.1. Актуальність дослідження ............................................................................. 55 3.3.2. Об’єкт і предмет дослідження ....................................................................... 56 3.3.3. Мета та завдання дослідження ...................................................................... 57 3.3.4. Гіпотеза дослідження ..................................................................................... 60 3.3.5. Наукова новизна .............................................................................................. 61 3.3.6. Практична значущість дослідження ............................................................. 63 3.3.7. Методика дослідження ................................................................................... 64


4 3.4. Основна частина наукового дослідження ................................................................. 65 3.5. Висновки ...................................................................................................................... 66 3.6. Список використаних джерел .................................................................................... 66 3.7. Додатки ......................................................................................................................... 67
Запитання для самоперевірки ........................................................................................... 67
Лексико-семантичний диктант ....................................................................................... 67
Тестові завдання ................................................................................................................ 68
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................... 70
Творчо-пізнавальні завдання .............................................................................................. 71
Рекомендована література ............................................................................................... 71

Розділ 4. Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності ...................... 72
4.1. Поняття про інформаційне забезпечення наукових досліджень ............................ 72 4.1.1. Види та джерела наукової інформації .......................................................... 73 4.1.2. Система науково-технічної інформації України ......................................... 78 4.1.3. Інформаційна база досліджень у галузі соціальної роботи ........................ 86 4.2. Пошук та накопичення наукової інформації ............................................................ 88 4.2.1. Бібліографічний пошук у бібліотеках ........................................................... 88 4.2.2. Пошук інформації у мережі Інтернет ........................................................... 90 4.3. Наукова обробка інформації ...................................................................................... 93 4.3.1. Відбір виявлених джерел, побудова картотеки дослідження ..................... 93 4.3.2. Робота з джерелами інформації ..................................................................... 94 4.3.3. Бібліографічний опис документів ................................................................. 95
Запитання для самоперевірки ........................................................................................... 98
Лексико-семантичний диктант ....................................................................................... 99
Тестові завдання .............................................................................................................. 100
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................. 102
Творчо-пізнавальні завдання ............................................................................................ 102
Список використаних джерел ......................................................................................... 102

Розділ 5. Методологія та методи наукового дослідження в соціальній роботі ... 104
5.1. Методологія наукового дослідження ...................................................................... 104 5.1.1. Фундаментальна методологія ...................................................................... 105 5.1.2. Загальнонаукова методологія дослідження ................................................ 107 5.1.3. Конкретно-наукова методологія .................................................................. 109 5.1.4. Методологічні принципи та підходи .......................................................... 111 5.2. Методи емпіричного та теоретичного дослідження в соціальній роботі ............ 117 5.2.1. Теоретичне дослідження .............................................................................. 118 5.2.2. Емпіричне дослідження ................................................................................ 121 5.2.3. Психолого-педагогічне обстеження ............................................................ 125 5.2.4. Вивчення передового досвіду в соціальній роботі .................................... 126
Запитання для самоперевірки ......................................................................................... 128
Лексико-семантичний диктант ..................................................................................... 129
Тестові завдання (А) ........................................................................................................ 130
Відповіді до завдань тесту (А) ....................................................................................... 133
Тестові завдання (Б) ........................................................................................................ 133
Відповіді до завдань тесту (Б) ....................................................................................... 134
Творчо-пізнавальні завдання ............................................................................................ 135
Рекомендована література ............................................................................................. 1355
Розділ 6. Психолого-педагогічний експеримент ....................................................... 136
6.1. Експеримент у соціальній роботі ............................................................................. 136 6.2. Етапи психолого-педагогічного експерименту ...................................................... 141 6.2.1. Історико-теоретичний аналіз явища ........................................................... 141 6.2.2. Планування програми експерименту .......................................................... 141 6.2.3. Розробка критеріїв, показників та рівнів .................................................... 142 6.2.4. Аналіз отриманих результатів ..................................................................... 148 6.3. Статистичні методи обробки даних у психолого-педагогічному експерименті ..................................................................................................................... 148
Запитання для самоперевірки ......................................................................................... 152
Лексико-семантичний диктант ..................................................................................... 152
Тестові завдання .............................................................................................................. 153
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................. 155
Творчо-пізнавальні завдання ............................................................................................ 155
Рекомендована література ............................................................................................. 156

Розділ 7. Організація та проведення соціологічного дослідження ....................... 157
7.1. Понятійний апарат соціологічного дослідження ................................................... 157 7.2. Програма соціологічного дослідження ................................................................... 158 7.3. Генеральна та вибіркова сукупності ....................................................................... 163 7.4. Методи соціологічного дослідження ....................................................................... 166 7.4.1. Аналіз документів ......................................................................................... 166 7.4.2. Анкетне опитування ..................................................................................... 167 7.4.3. Соціологічне інтерв’ю .................................................................................. 170 7.4.4. Соціометричне опитування .......................................................................... 172 7.4.5. Фокусоване групове інтерв’ю ...................................................................... 174 7.4.6. Соціологічне спостереження ....................................................................... 175 7.4.7. Соціологічний експеримент ......................................................................... 176 7.5. Форми звітності про соціологічне дослідження ..................................................... 184
Запитання для самоперевірки ......................................................................................... 186
Лексико-семантичний диктант ..................................................................................... 186
Тестові завдання .............................................................................................................. 187
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................. 189
Творчо-пізнавальні завдання ............................................................................................ 189
Рекомендована література ............................................................................................. 189

Розділ 8. Побудова аргументації в науковому дослідженні .................................... 192
8.1.Аргументації в науковому дослідженні ................................................................... 192 8.1.1. Побудова аргументації ................................................................................. 192 8.1.2. Ствердження .................................................................................................. 195 8.1.3. Доводи і факти .............................................................................................. 196 8.1.4. Визнання альтернатив та відповідь на них ................................................ 198 8.1.5. Основа аргументації ..................................................................................... 200 8.2. Повідомлення фактів ................................................................................................. 200 8.2.1. Візуальне повідомлення фактів ................................................................... 202 8.2.2. Побудова таблиць ......................................................................................... 204 8.2.3. Створення малюнків ..................................................................................... 205 8.2.4. Діаграми ......................................................................................................... 208
Запитання для самоперевірки ......................................................................................... 211
Лексико-семантичний диктант ..................................................................................... 211


6
Тестові завдання .............................................................................................................. 211
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................. 214
Творчо-пізнавальні завдання ............................................................................................ 214

Розділ 9. Захист та оцінювання кваліфікаційної роботи ........................................ 215
9.1. Захист кваліфікаційної роботи ................................................................................. 215 9.2. Система оцінювання кваліфікаційної роботи ......................................................... 219
Запитання для самоперевірки ......................................................................................... 227
Лексико-семантичний диктант ..................................................................................... 227
Тестові завдання .............................................................................................................. 227
Відповіді до завдань тесту ............................................................................................. 229
Рекомендована література ............................................................................................. 229

Додатки ............................................................................................................................. 231
Додаток А. Приблизні теми для написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт із спеціальності «Соціальна робота» .................. 231
Додаток Б. Список основних видів видань на допомогу систематизованому пошуку джерел інформації .............................................................................................. 234
Додаток В. Повнотекстові бази даних на допомогу систематизованому пошуку інформації ........................................................................................................... 235
Додаток Д. Провідні бібліотеки України ...................................................................... 236
Додаток Е. Перелік пошукових серверів Інтернет ....................................................... 248
Додаток Ж. Інтернет-ресурси в галузі соціальної роботи ........................................... 249
Додаток К. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій .................. 251
Додаток Л.
Словник ........................................................................................................ 263
Додаток М. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, які наводять у дисертації та авторефераті ..................................................................... 277


7
Вступ

Докорінні перетворення в останні десятиліття в економіці та політиці України зумовили значне зростання кількості соціальних проблем як на рівні окремої особистості, соціальної групи, так і суспільства в цілому. Необхідність розв’язання означених проблем активізувала розвиток соціальної роботи як професії, що покликана забезпечити соціальний захист різних верств населення. Зміни соціальних, економічних умов життя
України не обминули й системи вищої освіти, що включало нові підходи у вивченні й усвідомленні специфіки науково-дослідної роботи студентів в умовах вищого навчального закладу. Науково-технічний прогрес зумовив подальше зростання значущості підготовки молодих, перспективних наукових кадрів для суспільства, адже найбільш суттєві досягнення сучасних країн пов’язані з успіхами у науковій сфері.
Активне включення в Болонський процес та перехід до двоступеневої освіти сприяли акцентуації уваги на підготовку науковців. Проте кількість претендентів на науковий ступінь не завжди відповідав якості підготовлених дисертаційних досліджень.
Як стверджує Б.А. Райзенберг, сьогодні в науку «двинулся и середняк, а вслед за ним – бедняк, а то и вовсе интеллектуальный импотент, арсенал знаний и учений которого намного ниже его желаний, вожделений, амбиций»
1
. Основні причини такого стану речей, на нашу думку декілька:
– по-перше, не завжди об’єктивний відбір претендентів на вступ до аспірантури, коли основними критеріями прийому є не якість магістерської роботи та працездатність претендента, а соціальний та майновий статус його близьких та родичів;
– по-друге, це недостатня обізнаність майбутніх науковців щодо науки взагалі та, зокрема про організацію і проведення наукових досліджень, їх методологію, основні етапи підготовки та написання дисертаційних робіт.
Усіх, хто став на стежинку здобуття наукового ступеня споріднює одне – у них відсутній досвід, недостатньо вмінь, вони незнайомі з вимогами чинного законодавства та прийнятими в науковому світі засобами спілкування. Завдання цього посібника – ознайомити майбутніх науковців зі специфікою наукового світу, допомогти опанувати систему зв’язків та специфіку відносин у системі організації наукової діяльності, навчити ефективно планувати свою роботу, спрямовуючи її на досягнення наукового результату, навчити вмінню репрезентувати власні досягнення.
Зміни в суспільстві та нові вимоги до якості підготовки майбутнього соціального працівника стали однією з причин акцентуації уваги на наукову складову у підготовці молодого фахівця, коли його участь у творчій науково-дослідній роботі є вимогою часу, професійним обов’язком, що засвідчено у галузевому освітньому стандарті з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів із соціальної роботи. Сучасні фахівці, що зорієнтовані після закінчення вузу на роботу в соціальній сфері, не можуть обійтися без теоретичних знань щодо організації та проведення наукових досліджень у соціальній сфері, без практичних вмінь планувати, організовувати дослідницьку діяльність, обробляти її результати, підводити підсумки і робити висновки.
Дослідницький експеримент у роботі соціальних служб стає дедалі все більш вагомим. Він відіграє важливу роль у плануванні роботи служб, процесі надання послуг, використанні ресурсів. Дослідження, які здійснюються у соціальній роботі, зазвичай, мають практичну спрямованість. Вони зорієнтовані на вивчення емпіричних питань із подальшою розробкою конструктивних пропозицій щодо розв’язання проблем. Послідовне
1
Райзенберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304 с. –
С. 7.


8 використання наукових методів дає можливість соціальним працівникам не тільки пояснити сутність та ефективність практичних дій, а й виявити проблеми, що виникають у процесі прийняття рішень. Враховуючи це, формування компетентності майбутнього соціального працівника в зазначеному напрямі – одне з головних завдань його теоретико- практичної підготовки.
Посібник розраховано на викладачів, студентів спеціальності «Соціальна робота» та працівників управлінь праці та соціального захисту населення, які у професійній діяльності прагнуть застосовувати науково-дослідні методики.
Основною метою посібника є підготовка студентів до проведення науково- пошукової роботи, а саме:
– формування цілісного уявлення про науку як систему знань і методів пізнання;
– набуття навиків планування та проведення науково-дослідної роботи;
– набуття вмінь використовування методів наукового дослідження та обробки отриманих результатів;
– практичне опанування різних форм дослідної роботи таких як: вивчення та узагальнення передового досвіду у соціальній роботі; психолого-педагогічне обстеження, соціологічне дослідження, соціологічний експеримент, психолого-педагогічний експеримент та ін.;
– вивчення форм та методів роботи з науковою літературою та надання пошуку необхідної наукової інформації;
– оформлення результатів науково-дослідної роботи студентів.
У посібнику передбачено дев’ять розділів до програми курсу «Основи наукових досліджень». З метою виявлення якості засвоєння знань студентами, до кожної теми підготовлені наступні види контролю:
– запитання для самоперевірки, спрямовані на надання студентам можливості самоконтролю за якістю засвоєного матеріалу;
– лексико-граматичний диктант – передбачає виявлення знань студентами термінів та наукових понять із відповідної теми, а також вміння дати точне визначення конкретному терміну чи науковому поняттю;
– тестові завдання, призначені для швидкої перевірки засвоєння студентами теоретичного матеріалу;
– творчо-пізнавальні завдання передбачають виявлення знань законів України та постанов Міністерства освіти і науки, які стосуються розвитку науки, вмінь студентів орієнтуватися у навчальному матеріалі, вмінь грамотно виконувати поставлене завдання.
Автори сподіваються на творче використання читачами одержаної інформації і з вдячністю приймуть пропозиції та критичні зауваження до цього посібника за адресою: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, кафедра соціальної роботи, педагогіки та психології, тел. (0512) 57-18-00.


9


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал