Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка9/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Кадуріна Л.О.
96
Надання вексельного кредиту також супроводжується нарахуванням відсотка з нього.
Приклад.
Підприємство, 60% статутного фонду якого належить нерезиденту, нараховує і виплачує в 1 кварталі відсотки в сумі 4000дол .СІЛА по кредиту, взятому в іноземному банку (сума комісійної винагороди банку -
50 грн.), а також 5000 грн. відсотків по кредиту, наданому українським банком. Скори-гований валовий доход за звітний період - 100000 грн., ва- лові витрати - 95000 грн. Доходів у вигляді відсотків і залишків іноземної валюти на поточному рахунку немає. Курс продажу МВРУ - 5,355 грн. за 1 дол. СІЛА.
№ п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
дебет
кредит
1 Відображено виставлення рахунку
іноземному
постачальнику
за
відвантажені товари.
362
702
2 Відображено
відсотки
з
комерційного кредиту.
362
732
3 Відображено
зарахування
на
поточний
валютний
рахунок
виручку від покупця та відсотки за
наданий комерційний кредит.
312
362
Таблиця 5.1. Відображення в бухгалтерському обліку експортера надання комерційного кредиту.
№ п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
1
Відображено виставлення рахунку
іноземному
постачальнику
(нерезиденту) за відвантажені товари.
362
702
2
Відображено
одержання
простого
векселя від іноземного покупця.
342
362
3
Нараховано відсотки з векселя.
342
732
4
Відображено
зарахування
на
поточний валютний рахунок коштів в
рахунок
погашення
векселя
та
відсотків з нього.
312
342
Таблиця 5.2. Відображення в бухгалтерському обліку експортера надання вексельного кредиту.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
97
Розрахунок. Оскільки витрати на сплату відсотків іноземному банку нараховуються в іноземній валюті, то у податковому обліку вони
п/п
Зміст операції
Кореспонденція
рахунків
Сума
Податковий
облік
вд
грн.
ВР
грн.
дебет
кредит
1
Нараховано відсотки по кредиту
українського банку.
951
6841
5000 грн.
5000
2
Нараховано відсотки по кредиту
іноземного банку (курс НБУ - 5,33
грн./1$).
951
6842
4000$
21320грн.

3
Перераховано кошти на купівлю
4000 $ (курс продажу МВРУ- 5,355
грн./1$).
333
311
22000 грн.

4
Зараховано на поточний рахунок
іноземну валюту (курс НБУ - 5,35
грн./1$).
312
333
4000 $
21400грн.

5
Відображено різницю між курсом
купівлі і курсом НБУ/(5,355-5,35)
х4000/.
949
333
20 грн.

6
Нараховано
пенсійний
збір
(1%х5,355х4000).
92
651
214,2 грн.
214,2
7
Утримано уповноваженим банком
пенсійний збір.
651
333
214,2 грн

8
Відображено
суму
комісійної
винагороди
уповноваженому
банку.
92
333
50 грн.
50
9
Зараховано на поточний рахунок
залишок національної валюти.
311
333
315,8 грн.

10
Перераховано відсотки іноземному
банку (курс НБУ-5,35грн./1$)
6842
312
4000$
21400грн.

11
Відображено курсову різницю при
перерахуванні відсотків /(5,35-5,33)
х4000/.
945
6842
80 грн.

12.
Перераховано
відсотки
українському банку
6841
311
5000 грн.

13.
У кінці звітного періоду включно
до складу валових витрат відсотки
по іноземному кредиту (розрахунок
формула 5.З.).


15710
Таблиця 5.3. Бухгалтерський облік нарахування і сплати відсотків.

Кадуріна Л.О.
98 відображені у сумі, що дорівнює балансовій вартості такої валюти(пп.7.3.2.
Закону про прибуток). Відповідно до пп.7.3.4. Закону про прибуток балансова вартість іноземної валюти - це сума гривень, витрачена на її купівлю (без урахування комісійних). Таким чином, для визначення обмежень, встановлених пп.5.5.2. Закону про прибуток, використовується курс МВРУ - 5,355 грн./1$, оскільки саме він формує балансову вартість
іноземної валюти.
Розрах.= 50%
х
(100000 - 95000) + 50%
х
(0+(21420 + 5000))=
=15710 грн.
(5.3)
При отриманні кредиту від іноземної фірми необхідно реєструвати договір у Нацбанку. Цього вимагає п.1 Положення «Про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитми, позиками в
іноземній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.99 р.№602.
5.4. ВИДИ КРЕДИТУ
1.
Комерційний - кредитування експорту, при якому експортер надає
іноземному покупцю відстрочку платежу за угодою.
2.
Вексельний - кредитування експорту (або імпорту) під виданий або отриманий вексель.
3.
По відкритому рахунку - представляє собою кредит у формі відстрочки платежу експорту цінностей.
4.
Факторинг - форма кредитування експорту, при якій розрахунки з експортером здійснює посередник (як правило, банк), який за певну комісію і банківський процент викупає платіжні документи експортера.
Умови факторингових угод полягають в тому, що при викупі рахунків посередник оплачує приблизно 4/5 вартості поставки, а іншу суму (за мінусом відсотку) оплачує після настання назначеного строку (незалежно від перерахування грошей покупцем) (таблиця 5.4.).

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
99 5.
Форфейтинг - форма кредитування експорту банком (або фінансовою компанією) шляхом купівлі ним (без обороту на продавця) векселів та інших боргових зобов'язань про зовнішньоторгові операції
(таблиця 5.5.).
6.
Акцептний - полягає в акцепті банком векселя, який стає гарантією оплати експорту.
7.
Овердрафт - форма кредитування експорту, за якою банк списує грошові кошти з рахунку клієнта понад залишок коштів на рахунку, наслідком чого є дебетове сальдо за розрахунками у клієнта (таблиця 5.6.).
№ п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків дебет кредит
1
Відвантажено товар іноземному покупцю.
362
702
2
Отримано на валютний рахунок частину
коштів в рахунок оплати експортної
поставки за мінусом дисконту банку і певної
частини вартості рахунку.
312
602
3
Надійшла на валютний рахунок валютна
виручка.
3123
362
4
Оплачено заборгованість по кредиту за
рахунок отриманої валютної виручки.
602
312
Таблиця 5.4. Відображення в бухгалтерському обліку експортера надання факторингових операцій.

Кадуріна Л.О.
100
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
Поняття міжнародних розрахунків.
2.
Види та форми міжнародних розрахунків.
3.
Порядок здійснення розрахунків банківським переказом.
4.
Порядок здійснення розрахунків акредитивом. Види акредитивів.
5.
Розрахунки у формі документарного акредитиву.
6.
Порядок здійснення розрахунків у формі інкасо.
7.
Види інкасо.
8.
Порядок здійснення розрахунків чеками.
№ п/п Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків дебет кредит
1
Виставлено рахунок іноземному постачальнику за відвантажені товари.
362 702 2
Отримано виручку від продажу векселя за вирахуванням дисконту.
3123 362 3
Списано суму дисконту.
952 362
Таблиця 5.5. Відображення в бухгалтерському обліку експортера надання форфейтингових операцій.
№ п/п Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків дебет кредит
1
Оприбутковано імпортний товар.
28 632 2
Оплачено рахунок постачальника з валютного рахунку.
632 312 3
Оплачений рахунок з використанням овердрафту.
632 602
Таблиця 5.6. Відображення в бухгалтерському обліку імпортера овердрафту.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
101 9.
Порядок здійснення розрахунків векселями.
10.
Порядок здійснення розрахунків готівкою.
11.
Основні форми платежів у зовнішньоекономічній діяльності.
12.
Які комерційні документи продавця необхідні для сплати товарів?
13.
Які документи прикладаються до транспортних документів постачальника?
14.
Засоби платежу, основні вимоги до їх використання.
15.
Форми платежу.
16.
Фактори, які впливають на вибір міжнародних розрахунків.
17.
Основні функції документарного акредитива.
18.
Які існують недоліки при застосуванні різних форм платежу?
19.
Форми кредитування експорту.
20.
Форми кредитування імпорту.
21.
Види кредитів.
6. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Види цін, що застосовуються в зовнішньоекономічній діяльності. Порядок
формування цін. Види мита та митних платежів. Документальне
забезпечення експортно-імпортних операцій.
6.1. ВИДИ ЦІН У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Найчастіше в міжнародних угодах застосовується поняття світової ціни.
Під світовими цінами розуміють ціни великих комерційних угод, які укладаються в найголовніших центрах світової торгівлі, що передбачають окремі, не пов'язані експортні та імпортні операції.
При цьому платежі повинні здійснюватись у вільнокон-вертованій валюті.
Ціна виражається числом грошових одиниць визначеної валюти за одну кількісну одиницю товару, яка позначена в контракті.
Якщо за даним контрактом поставляються товари різної кількості й асортименту, то ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного виду, сорту, марки. У таких випадках ціни на товари вказуються в додатках

Кадуріна Л.О.
102 до контракту - специфікаціях. При постачаннях комплектного устаткування в специфікаціях вказується ціна на кожний комплектуючий виріб.
Експортні постачання товару за даною ціною будуть найбільш ефективні, якщо ціна покриває прямі витрати, компенсацію непрямих витрат віднесених на товар, приносить прибуток, є конкурентноздатною та забезпечує місце на ринку.
Загострення конкуренції на світовому ринку змушує держави обмежувати імпорт у країну товарів за цінами нижче світових. Вони вводять різні антидемпінгові мита, що підвищують вартість імпорту, і можуть через свої антидемпінгові органи змусити експортера підвищити ціну на товар. В Україні однією з умов виходу на зовнішній ринок є відповідність контрактних цін індикативним цінам, що публікує Міністер- ство зовнішньоекономічних зв'язків й торгівлі України. Однак ціна не буде вважатися демпінговою, якщо вона занижена тільки в результаті надання спеціальних знижок конкурентному покупцю.
Якщо по сировинних товарах світову ціну визначають основні країни - постачальники, то у відношенні готових виробів й устаткувань вирішальну роль грають ведучі фірми, що випускають й експортують визначені типи й види виробів.
До публікуємих цін відносяться довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, ціни, що приводяться в загаль-ностатистичних довідниках, ціни фактичних угод, ціни пропозицій великих фірм.
Довідкові (індикативні ціни) - це ціни товарів у внутрішній оптовій чи зовнішній торгівлі різних країн, пуб-ликуємі в друкованих виданнях.
Джерелами довідкових цін є економічні газети й журнали, спеціальні бюлетні, фірмові каталоги й прейскуранти. Довідкові ціни можуть бути чисто номінальними, тобто не зв'язані з реальними комерційними або минулими операціями.
Ціни статистики зовнішньої торгівлі. Вони відображають ціни реальних угод в міжнародній торгівлі.
Особливість цих цін полягає в тому, що вони показують вартість не конкретних товарів, а однорідних з різними технічними характеристиками і якістю.
Вони досить правильно характеризують динаміку зовнішньоторговельних цін окремих країн та світових цін.
Біржові котирування- ціни товарів, що є об'єктом біржової торгівлі.
Ціни аукціонів близькі до котировок на біржах.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
103
Ціни попередніх угод використовуються у випадку стабільності цін і, насамперед, на промислову сировину, а також машини й устаткування.
Найбільш докладним критерієм для визначення рівня цін у контракті є ціни фактичних угод та ціни пропозицій фірм -конкурентів.
Одним з діючих факторів успішного виходу на ринок в умовах твердої
конкуренції є надання покупцю визначених пільг у виді знижок на ціни.
Розмір знижок залежить від характеру угоди, умов постачання й платежу, взаємин з покупцем кон'юнктури ринку в момент угоди. Існують наступні найбільш розповсюджені види знижок.
Спеціальні знижки надаються привілейованим покупцям, у замовленнях
яких найбільш зацікавлений продавець. Такі ж знижки роблять у тих
випадках, коли продавець виходить на даний ринок, з даним товаром і
збирається продати пробну партію товару.
Загальна (проста) знижка нараховується з прейскурантної чи довідкової ціни. Проста знижка з прейскурантної ціни на серійні машини й устаткування складає звичайно 20...40 % . Проста знижка на промислову сировину складає близько 5 % .
Прогресивна (оптова) знижка - це знижка за кількість. Вона застосовується до серійних замовлень виробів, до яких експортери виявляють великий інтерес, тому що при виготовленні великої кількості машин того самого типу знижуються витрати на одиницю продукції.
Розмір знижки досягає 10 % .
Дилерські
знижки
надаються продавцями своїм постійним представникам та посередникам. Вони широко поширені при продажі автомобілів, тракторів, стандартного устаткування й оргтехніки; коливаються в залежності від марки товару і складають 15 % від ціни, за якою сам продавець реалізує товари вроздріб.
Знижки («Сконто») - знижки при розрахунках наявними грошовими коштами. У тих випадках коли довідкова ціна передбачає короткострокові кредити, а покупець готовий оплатити товар наявними, він може одержати таку знижку. Розмір такої знижки, як правило, відповідає розміру позич- кового відсотка на грошовому ринку в даний момент. У контракті вона фіксується як: « Ціна товару - 200 доларів СІЛА, при оплаті в протягом одного тижня - знижки 4 % ».
Бонусна знижка, чи знижка за оборот, представляється продавцем своїм постійним агентам за реалізацію визначеної кількості виробів. В агентській

Кадуріна Л.О.
104 угоді встановлюється шкала знижок у залежності від обороту і досягає по деяким видам устаткування від 5 до 25 %. З сировинних та сільськогосподарських товарів ця знижка складає кілька відсотків.
Сезонні знижки застосовуються під час продажу товару поза сезоном. їх розмір залежить від характеру товару.
У деяких випадках знижка як така не згадується в тексті контракту, а просто в процесі переговорів визначається кінцева ціна з урахуванням знижки й потім фіксується в контракті. Однак при наданні спеціальної знижки застереження про неї в тексті дуже бажано. Застереження може мати вид: «Ціна одиниці виробу складає 200 дол. СІЛА, але продавець надає покупцю знижку в розмірі 10 % з кожного виробу, і остаточна ціна контракту складе таку-то суму. Зазначена знижка дійсна тільки для даного контракту».
6.2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЦІН
Правильний порядок формування цін - один з основних факторів, що забезпечують фінансову стабільність підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
Передусім при формуванні ціни потрібно знати, підлягає чи ні оподаткуванню митом, ПДВ, митним та акцизним збором даний вид товару.
Єдиний митний тариф України - це систематизоване зведення ставок мита, яким оподатковуються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі ц території.
При експорті та імпорті товарів слід розрізняти їх контрактну, фактурну, митну та облікову вартість.
Контрактна вартість - це продажна вартість експортних товарів у валюті контракту відповідно до базисних умов поставки.
При перетині митного кордону України подається вантажна митна декларація, в якій вказується фактурна вартість товару.
Фактурна вартість - це вартість, зазначена в супровідних документах.
Фактурна вартість відображається у вантажній митній декларації в
іноземній та національній валюті за курсом НБУ на дату її подання до митного органу.
Ключовий момент процедури митного оформлення товару, який є об'єктом експортно-імпортних операцій - визначення митної вартості.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
105
Митна вартість імпортного товару - це фактурна вартість товару, визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату імпорту.
При визначенні митної вартості в розрахунок береться вартість товарів з урахуванням витрат на його транспортування до митного кордону
України.
Митна вартість експортного товару - це фактурна вартість в перерахунку за курсом НБУ на дату подання вантажної митної декларації з урахуванням транспортних витрат до митної території України.
До митної вартості товару включають ціну товару, зазначену в рахунку- фактурі іноземного контрагента, а також наступні фактичні витрати (якщо
їх не враховано в рахунку фактурі):
- витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, переміщення та страхування до пункту перетину митного кордону;
- комісійні та брокерські витрати на час проведення митного та інших видів оформлення в інших державах на шляху перевезення товару;
- плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, що відноситься до цього товару і які мають бути оплачені імпортером або експортером прямо або опосередковано як умова їх ввезення (вивезення).
Визначення митної вартості повинно бути здійснено митними органами в строк, не більш ніж 15 робочих днів. У деяких випадках цей строк може бути продовжений за рішенням керівництва митних органів.
За письмовою заявою декларанта митні органи зобов'язані протягом тижня надати декларанту роз'яснення причин, за якими заявлена декларантом митна вартість не може бути прийнята до митного оформлення.
Облікова вартість імпортного товару складається з фактурної вартості, витрат в інвалюті на доставку товару, сплачених митного збору, мита, акцизного збору.
На імпортні товари, що реалізуються за готівку, до облікової вартості включаються товарна націнка в сумі торгової надбавки підприємтсва-
імпортера, податку на додану вартість, сплаченого при розмитненні, і податку на додану вартість на торгову націнку.
Якщо відповідно до договору постачання у вартість товару
декларантом включені витрати на транспортування після перетинання

Кадуріна Л.О.
106
митного кордону України, то такі витрати не враховуються при
визначенні митної вартості.
При ввозі товарів на митну територію України їхня митна вартість визначається за фактурною вартістю до бази цін: CIF - український порт;
СІР - пункт призначення на кордоні України; СРТ - пункт призначення на кордоні України; DAI - кордоні України.
При цьому, якщо товари куплені на умовах, відповідно до яких пункт постачання (призначення) знаходиться поза митною територією України, то до фактурної вартості додаються додаткові витрати з доставки товарів до моменту перетинання митного кордону України.
Для випадків, коли умовою постачання передбачений пункт призначення, що знаходиться на митній території України, з фактурної вартості віднімаються витрати, що мали місце після моменту перетинання митного кордону України.
Для обліку ввезених товарів, для цілей їхнього оприбуткування використовується ВМД, у якій приводиться код валюти, загальна фактурна вартість у гривневому еквіваленті.
Така фактурна вартість і відображається в обліку як придбання товару.
У ВМД вказується курс валюти, дійсний на день оформлення ВМД. Ці дані необхідні для правильного відображення розрахунків з постачальниками.
6.3. ВИДИ МИТА ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
При переміщенні товарів через митний кордон України вони оподатковуються митними платежами та іншими зборами (рисунок 6.1.).

Платежі при переміщенні товарів через митний кордон:'
Сукупність митних платежів
Збори за надані послуги

ПДВ
Збори за видачу кваліфікаційного атестату спеціалісту з митного оформлення

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
107
Акцизні збори
Збори за зберігання товару
Збори за митне супроводження вантажу
Збори за митне оформлення
Оплата за
інформаційні та консультативні послуги
Оплата за участь в митному аукціоні

Рисунок 6.1. Класифікація основних платежів при переміщенні через митний кордон.
Мито - обов'язковий внесок, який стягується митними органами
України при ввезенні товарів на митну територію країни або вивезенні товару з цієї території та який є невід'ємною умовою такого ввезення та вивезення.
Митна територія - територія, на яку розповсюджується юрисдикція митних органів у сфері регулювання митної справи.
Митний тариф - це зведення ставок мита, що застосовуються до товарів, які переміщуються через митний кордон та систематизація відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
Митні тарифи класифікуються за загальною ознакою (рисунок 6.2.).
мщшт
.щтміщттшт ■
І ------------------------------
МИТДІТАРИФШ \. >

Генеральне (граничне) ввізне мито — застосовується до товарів із країн, в
торговельно-політичних відносинах з якими Україна використовує режим
найбільшого сприяння нації, встановлений законодавчими органами.

Преференційні тарифи — Пільгові, застосовуються до слабо розвинутих країн.

Кадуріна Л.О.
108

Конвенсійні тарифи — Тарифи, які встановлюються в результаті
угоди між країнами.

Автономні тарифи — Тарифні ставки, що встановлюються самостіно кожною
країною.
Рисунок 6.2. Види митних тарифів.
Тарифні ставки класифікуються:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал