Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка4/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Відображаються
втрати
з
активів
і
зобов'язань
неопераційної
діяльності
підприємства від зміни курсу гривні до
іноземної валюти.
977 - «Інші витрати звичайної
ДІЯЛЬНОСТІ».
Відображається
різниця
між
сумою
зобов'язання,
що
виникло
на
дату
одержання
(визнання)
за
бартерним
контрактом активів (робіт, послуг) і сумою
дебіторської заборгованості за передані за
бартерним контрактом активи.
Підприємства, що використовують 8 клас рахунків для обліку відповідних
витрат, ведуть наступні рахунки:
84 - «Інші операційні витрати».
На цьому рахунку ведеться облік втрат від
курсових різниць.
85- «Іншівитрати».
На рахунку ведеться облік витрат на
інвестиційну
і
фінансову
діяльність
підприємства,
а
також
витрат
від
надзвичайних подій, включаючи витрати
від неопераційної курсової різниці.
Продовження таблиці 2.1.

Кадуріна Л.О.
38
Аналітичний облік розрахункових операцій покликаний забезпечити необхідну деталізацію стану розрахунків між партнерами, виконання окремих контрактів за всіма пунктами, дотримання передбачених форм розрахунків та термінів платежу.
Аналітичний облік ведеться іноземних партнерів, країн і номерів контрактів, окремо в розрізі кожного документа (рахунку) на оплату.
Регістри аналітичного обліку необхідно відкривати на кожного
іноземного партнера, а на завершення місяця, на підставі підсумкових записів цих регістрів, набирати зведений регістр синтетичного обліку.
Аналітичний облік за рахунками 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» ведеться в розрізі кожної іноземної валюти в аналітичній відомості обліку іноземних валют
(зразок 1) та картці аналітичного обліку (зразок 2).
Зразок 1. - Відомость обліку іноземних валют.
Зразок 2. — Картка аналітичного обліку.
Картка аналітичного обліку до рахунку 312 "Поточний
рахунок в іноземній валюті'
Назва валюти - дол.США
Сальдо на початок місяця в іноземній валюті:
Дол. - 2000
Л?
fLfl
Дата
та Л?
документа

Найменування

покупця
,
постачал
ьника
Заборгованість

3
балансу

Перераховано

іноземної

валюти

Курс

гривні

Перераховано

гривень

1
2.01.,№55
Фірма"Конус"
Надходження
3000
5,35
16050
2
5.01..М83
Фірма"Форум"
5000
5,38
26900
Разом
8000
X
42950
1
3.01.,№ 10
Фірма "ЛТД"
Витрачення
2000
5,33
10660
2
6.01.,№ 15
Фірма "ДРТ"
1500
5,41
8115
3
15.01. №20
Надходження до каси
2450
5,42
13279
Разом
5950
X
32054
Аналітична відомість обліку іноземної валюти на поточному валютному рахунку в доларах США
Сальдо на початок січня - 2000 дол.СПІА
Курс НБУ - 5,3 грн./дол.США
Залишок на Зісічня
Дол.США - 4050;
Курс НБУ - 5,44 грн./дол.США

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Дата
Курс на дату
здійснення
операції
Оборот за дебетом
Оборот за кредитом
дол. США
гривні
дол. США
гривні
2.01.
5.35
3000
16050
-
-
3 .01.
5,38
-
-
2000
10660
5.01.
5,33
5000
26900
-
-
6.01
5.41
-
-
1500
8115
15.01
5,42
-
-
2450
13279
Всього оборот
8000
42950
5950
32054
Курсова різниця
636
100
Всього в нац. валюті
43586
32154
Сальдо на 31.01. п.р.:
Дол. - 4050
Грн.- 22032 _____________
У регістрах синтетичного обліку за рахунками розрахунків повинний бути передбачений стовпчик для курсу валюти НБУ на дату операції (за її номіналом), за якою здійснюється перерахунок інвалютної суми в гривневий еквівалент, також можно відкривати інші комплекти облікових регістрів, або робити запис даних при лінійно-позиційній будові регістрів.
По закінченні місяця на підставі підсумкових даних цих регістрів складається зведений журнал та відомість за рахунками 312 і 314.
Валюта в касі
Уповноважені банки встановлюють ліміти залишків інвалюти в касах суб'єктів господарювання, яким дозволяється здійснювати операції з наявною інвалютою.
Понадлімітні залишки наявної інвалюти підлягають повної інкасації в установі банку не пізніше наступного банківського дня. У випадку відсутності встановленого ліміту наявна інвалюта підлягає повної інкасації в установі банку.
Прийом наявної валюти здійснюється обов'язково з використанням контрольно-касового апарата. Валютна виручка підлягає обов'язковій здачі в банк.
Облік наявної інвалюти ведеться за місцем збереження валюти й за її видами.
Документальне оформлення валютних операцій тотожно документальному оформленню руху коштів у національній одиниці, рух валюти в документах відображається в її номінальному численні.

Кадуріна Л.О.
40
Для аналітичного обліку валютних засобів у касі на кожен вид валюти повинна бути відкрита касова книга.
Порядок записів у касових книгах за обліком наявної валюти регламентований Порядком ведення касових операцій у народному господарстві України (під копірку, відривна частина - звіт касира та первинний документ здається в бухгалтерію під розписку, де здійснюється обробка звіту касира).
Особливістю порядку відображення валютних операцій є те, що перед тим, як показати рух інвалюти чи засобів у розрахунках, необхідно відрегулювати балансову оцінку активів і пасивів. Тому перш ніж зробити обробку звіту касира бухгалтер повинний врегулювати оцінку інвалютної готівки в касі на початок дня за курсом НБУ, що діє на весь день складання звіту.
Після цього бухгалтер робить перерахунок касових операцій в інвалюті в гривневий еквівалент за цим курсом.
Обліковий регістр з інвалюти складається на підставі оброблених звітів касира в гривнях. Обліковий регістр рекомендується складати на кожен вид валюти, а потім всю інформацію про рух готівки узагальнювати в зведеному жур-налі-ордері.
Синтетичний облік інвалютної готівки ведеться відповідно до
Інструкції № 291 і використовуються наступні рахунки:
- рахунок 302 «Каса в іноземній валюті»;
- рахунок 304 «Операційна каса в іноземній валюті».
За дебетом цього рахунку відображається надходження інвалютної готівки, а за кредитом - її зменшення.
2.3. ОБ'ЄКТИ, ЦІЛІ І ЗАДАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ З ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішньоекономічні зв'язки підприємств - сукупність господарських операцій, що з погляду бухгалтерського обліку можна підрозділити на:
- операції з обліку руху товарів та наданню послуг;
- операції з обліку руху капіталу.
Облік господарських операцій з руху товарів та наданню послуг - це облік традиційних у зовнішньоекономічних відносинах операцій експорту,
імпорту, реекспорту, бартеру, продажу і придбання ліцензій, «ноу-хау»,

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
технічної документації, оренди імпортного устаткування (фінансовий лізинг).
Облік руху капіталу - це облік інвестицій, у тому числі придбання й продаж цінних паперів, а також одержання фінансових (банківських) кредитів.
Цілі бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності
1. Відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій у валюті їх здійснення і паралельно у валюті звітності за курсом НБУ на дату здійснення операції.
2.
Своєчасне надання адміністрації, податковим і статистичним органам
інформації про товарорух, ефективність його використання, про доходи, витрати, фінансові результати, обов'язкові відрахування і платежі.
3.
Забезпечення своєчасних
і правильних розрахунків з зовнішньоторговельних операцій.
Задачі бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності
1. Методологічного характеру
Зв'язані з використанням національного Плану бухгалтерських рахунків
і правильним відображенням на них операцій з зовнішньоекономічної діяльності.
2. Методичного характеру
Зв'язані із систематизацією інформації про об'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Ці задачі спрямовані на:
- достовірне відображення інформації в первинних і зведених документах, в регістрах синтетичного й аналітичного обліку;
- раціональна побудова цих регістрів;
- формування вихідних документів при автоматизації облікових робіт.
/
3. Організаційного характеру
Задачі цього комплексу спрямовані на раціоналізацію бухгалтерського обліку, зв'язану з чітким розподілом функціональних обов'язків серед працівників бухгалтерії. Серед цих обов'язків повинні бути виділені такі, як:

Кадуріна Л.О.
42
- організація матеріальної відповідальності і контроль за забезпеченням схоронності товарно-матеріальних цінностей і грошових (валютних) засобів;
- вибір схеми обліку відповідних об'єктів і формування графіків документообігу;
- визначення періодичності зіставлення поточної звітності, товароруху, регістрів синтетичного й аналітичного обліку бухгалтерської звітності.
4. Технічне забезпечення
Раціональне ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності за допомогою комп'ютерної техніки
Для рішення цих задач необхідно дотримуватися наступних принципів:
1.
Усі грошові вимірники валютних засобів та валютних операцій повинні бути приведені до єдиної валюти. Як правило, такою валютою є національна валюта тієї держави, на території якого здійснює свою діяльність суб'єкт.
2.
Поряд з використанням єдиної валюти необхідно паралельно враховувати валютні засоби та валютні операції в реальній валюті відповідних країн з метою досягнення достовірної інформації про стан платежів і розрахунків, що дозволяє здійснювати контроль і приймати своєчасні управлінські рішення з незатребуваної заборгованості.
3.
Облік повинний бути засобом контролю за дотриманням законодавства й доцільністю валютних операцій, наявністю валютних цінностей, їх схоронністю і правильністю використання.
4.
Зовнішньоекономічна діяльность вимагає оформлення спеціальних документів, зв'язаних з експортно-імпортними операціями, інвестиціями, митним контролем, аналітикою доходів та витрат, обліком розрахунків з партнерами, розподілом прибутку між учасниками і т.п.
2.4. ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ ЗОВШШНЬОЕКОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Об'єктами обліку зовнішньоекономічної діяльності є:
- основні засоби;
- товари та їх рух на основі експортно-імпортних операцій;
- товарно-матеріальні цінності та грошові валютні засоби, валютні операції;

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
- розрахунково-кредитні операції між суб'єктами зовні- шньоекономічної діяльності, а також між суб'єктами й обслуговуючими їх банками;
- праця і її оплата;
- фінансові результати та використання прибутку;
- показники, що формують фінансові результати (доходи, витрати за видами діяльності), цінні папери і т.п.
Перераховані об'єкти повинні групуватися і відображатися на бухгалтерських рахунках за звітний період.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1.
Яку необхідно оформити документацію суб'єкту підприємницької діяльності, що дозволяє
7
здійснювати зовнішньоекономічні операції?
2.
Хто несе відповідальність за інформацію в обліковій картці суб'єкта в митних органах?
3.
Хто несе відповідальність за інформацію та правильність заповнення облікової картки суб'єкта в митних органах?
4.
Що мається на увазі під декларуванням товарів суб'єктами ЗЕД?
5.
Хто має право здійснювати декларування товарів в митних органах?
6. Розкрити процедуру реєстрації суб'єкта ЗЕД у митних органах.
7. Розкрити процедуру відкриття валютного рахунку.
8. Охарактеризувати валютні рахунки суб'єкта ЗЕД.
9. Яке призначення депозитного рахунку?
10. На які цілі можуть витрачатися валютні кошти підприєм- ства?
11.
Як здійснюється аналітичний та синтетичний облік валютних засобів на розрахунковому рахунку?
12.
Порядок обліку іноземної валюти в касі.
13. Основні цілі бухгалтерського обліку зовнішньоеконо- мічних операцій.
14. Основні задачі бухгалтерського обліку зовнішньоеко- номічних операцій.

Кадуріна Л.О.
44
15.
Охарактеризувати основні принципи обліку коштів.
16.
Перерахуйте основні об'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
17. Які обов'язки СПД перед контролюючими органами під час відкриття валютних рахунків?
3. ОБЛІК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Іноземна
валюта та інші активи, особливості її обліку на рахунках
бухгалтерського
обліку. Облік операцій з придбання і продажу іноземної
валюти
. Курсові різниці й їхнє відображення в обліку та звітності.
Облік
розрахунків з підзвітними особами. Переоцінка кредиторської та
дебіторської
заборгованості.
3.1. ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА Й ОСОБЛИВОСТІ II ОБЛІКУ
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» визначає методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в
іноземних валютах і порядок відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України в грошовій одиниці
України.
В зовнішньоекономічній діяльності розрізняють близькі за значенням поняття «операції з валютними цінностями» та «операції в іноземній валюті».
Валютні засоби (цінності) - являють собою грошові активи підприємств, у складі яких існують:
1.
Інвалюта, що враховується на валютному рахунку й інших грошових рахунках.
2.
Інвалюта, що враховується у формі зобов 'язань і на фондових рахунках.
3.
Цінні папери (акції, облігації, чеки, векселя), оцінка яких здійснена в
інвалюті.
4. Дорогоцінні метали (золото, срібло, платина й ін.).
Операції з валютними цінностями — це такі операції, об'єктом яких виступає іноземна валюта у вигляді американських доларів,
євро, тощо.

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Операціями в іноземній валюті вважаються господарські операції, віртість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції, що потребують розрахунків в іноземній валюті.
Валюта України - грошові знаки у виді банкнот, монет, що знаходяться в обороті і є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обороту чи такі, котрі вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, що знаходяться в обороті.
Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у виді банкнот, монет, казначейських квитків, що знаходяться в обороті і є законним платіжним засобом на території відповідної держави, а також вилучені з обороту чи такі, котрі вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, що знаходяться в обороті.
Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у злитках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів.
На території України іноземна валюта пщрозділяється чи ж
класифікується у такий спосіб:
1 група — ВКВ - вільно конвертовані валюти, що широко використовуються для здійснення платежів з міжнародних операцій і продаються на головних валютних ринках світу.
Ця валюта має повну зовнішню і внутрішню оборотність, вона вільно і необмежено обмінюється на інші іноземні й національну валюти.
2 група - валюти, що не використовуються широко для здійснення платежів з міжнародних операцій і не продаються на головних валютних ринках світу.
3 група - іноземна валюта з обмеженою конвертацією. Курси з цих валют встановлюються Національним банком
України тільки за окремими валютами. Це валюти держав, що не ратифікували статтю 8 Статуту МВФ за станом на 29.05.97 р.
До цієї групи відносять національні валюти, що функціонують в межах країн і служать засобом платежу за товари, послуги та інші розрахунки - якщо це обумовлено договором.
Валюта клірингу.
Це умовно прийнята грошова одиниця, яка використовується для клірингових розрахунків.

Кадуріна Л.О.
46
Кліринг
- це форма міжнародних безготівкових розрахунків, при якій заборгованості країн один одному погашаються взаємними зустрічними платіжними зобов'язаннями (чеками, перекладами та ін.). Т. ч. розрахунок шляхом заліку взаємних вимог, зобов'язань без оплати наявними.
Валюта клірингу функціонує, як правило, у виді відобра- бухгалтерських записів на банківських рахунках.
У світовій торгівлі роль основної валюти виконує долар США, за допомогою якого здійснюється велика частина міжнародних розрахунків, фіксуються світові ціни на багато товарів, сировину, паливо, значну частину готових виробів, а також тарифів за різні види послуг.
Крім того, у міжнародних розрахунках використовуються особливі рахункові одиниці ЕКЮ, СПЗ, ЄВРО.
ЄВРО - єдина колективна валюта, введена з 1.01.99 року для членів
Європейського союзу.
ЕКЮ - це європейська валютна одиниця, уведена БЄС для забезпечення бази паритетів і співвідношень курсів валют у рамках європейської валютної системи.
СПЗ - спеціальні права запозичення, що імітуються МВФ для безготівкових записів на рахунках в межах цього фонду і використовуються в операціях центральних банків і фондів.
Валюта
України є єдиним законним засобом платежу на території
України
.
Валютна операція - це специфічні відносини між партнерами, відображені в обліку у виді тієї чи іншої господарської операції, у якій
інвалюта використовується як предмет договору.
Операції в іноземній валюті пов'язані з:
- переходом прав власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
- використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передачею заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;
- ввезенням на територію України та вивезенням за її межі валютних цінностей.
Для правильної організації обліку валютних засобів необхідна реальна їх
оцінка, що дозволяє різну валюту враховувати в суміжному еквіваленті.
Балансова
вартість інвалюти — визначається в такий спосіб:

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
1.
Якщо інвалюта отримана як виторг, то її балансова вартість визначається за курсом НБУ, що діяв на дату одержання доходу.
2.
Якщо інвалюта самостійно придбана підприємством за гривні, то її балансова вартість дорівнює сумі гривень, сплачених у зв'язку з такою покупкою (без обліку комісійних чи вартості інших послуг осіб, що здійснюють конверсійні операції).
3.
Якщо інвалюта самостійно придбана підприємством за іншу
інвалюту, то її балансова вартість дорівнює балансовій вартості проданої інвалюти;
4.
Якщо інвалюта надійшла на валютний рахунок у попередньому податковому періоді, то для потокового податкового періоду її балансова вартість визначається за курсом НБУ, що діяв на останній робочий день попереднього звітного періоду.
3.2. КУРСОВА РІЗНИЦЯ. ВІДОБРАЖЕННЯ її В ОБЛІКУ
ТА ЗВІТНОСТІ
Необхідність
реальної оцінки валютних засобів викликається
коливаннями
валютного курсу.
Валютним курсом для цілей бухгалтерського обліку відповідно до
П(С)БО 21, вважається встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.
Офіційний курс своєї грошової одиниці встановлюється НБУ на підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківській валютній біржі (тобто котирування - процес визначення курсу на біржі).
Офіційний курс національної грошової одиниці використовується при здійсненні всіх безготівкових операцій:
1.
Купівлі та продажу іноземної валюти, включаючи її обов'язковий продаж.
2.
У бухгалтерському обліку всіх операцій, відображених в інвалюті.
3.
Розрахунків з бюджетом та митницею.
4.
При плануванні й аналізі зовнішньоекономічної діяльності.
5.
Ціноутворення.
6.
Складання оперативної, бухгалтерської і статистичної звітності.
7.
Для міждержавних розрахунків.

Кадуріна Л.О.
48
Офіційний курс використовують усі резиденти і нерезиденти, які проводять діяльність на території України незалежно від форм власності і господарювання та видів здійснюваних операцій.
Встановлення валютного курсу на біржі називається котируванням валют.
Існує два методи котирування валют — пряма й непряма.
Пряма
- валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти через національну валюту.
Непряма
- за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається у визначеній кількості іноземних грошових одиниць.
Котирування валют для торгово-промислової клієнтури звичайно базується на крос курсі - співвідношення між двома валютами, що випливає з їх курсу стосовно до третьої валюти (звичайно до долара).
Курсова різниця - це різниця між оцінкою в українській валюті активів й пасивів, вартість яких виражена в іноземній валюті, обчисленої, виходячи з курсу НБУ на дату проведення розрахунків чи на дату складання бухгалтерської звітності за звітний період й оцінкою в українській валюті цих активів і пасивів. При веденні обліку курсових різниць необхідно визначити:
- об'єкти обліку;
- розмір балансової вартості іноземної валюти;
- звітний період, у якому були здійснені операції, зв'язані з рухом валютних засобів.
Об'єктом обліку при численні суми курсових різниць є:
- наявні кошти;
- засоби в установах банків;
- засоби в дорозі;
- грошові і платіжні документи;
- цінні папери;
- засоби в розрахунках з юридичними і фізичними особами;
- залишок цільового фінансування з бюджету;
- заборгованість в інвалюті.
При визначенні суми курсових різниць перерахунку не підлягають наступні активи:
- основні засоби;
- нематеріальні активи;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал