Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка21/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
х
к:в.е
х
к кр,
(12.15) де В тах ек
2
- максимально допустимі повні витрати підприємства на експорт товару, грн.
Якщо В тах ек (В тах ек
1
, В тах ек
2
) > В ск.т, то експорт обраного в даному випадку товару для підприємства є економічно недоцільним.
3. Розрахунок економічного ефекту експорту товару не- обхідно проводити за формулами:
Еек.п = Век.т - Век.в,
(12.16) де Еек.п - економічний ефект експорту товару, грн.; Век.т - виручка від експорту товару, грн.; Век.в - повні витрати підприємства на експорт товару, грн.
Еек.п
1
= Век.т - Век.в = (Век+ Вв) - Век.в, (12.17) де Еек.п
1
- економічний ефект експорт товару, грн.
Век.т = Век.г + В в,
(12.18)

Кадуріна Л.О.
244 де Век.г - гривневий еквівалент відрахувань до валютного фонду підприємства, розрахований шляхом перерахунку валютної виручки у гривні за курсом Національного банку України на дату надходження валюти, грн.;
Вв - гривнева виручка від обов'язкового продажу валюти, грн.
Еек.п
2
= (Век.г + Вв) хк.кр - Век.в,
(12.19) де Еек.п
2
- економічний ефект експорту товару, грн.
Якщо Еек.п (Еек.п х
, Еек.п
2
) є додатною величиною, то експорт вибраної продукції економічно вигідний, а тому слід шукати можливості для його збільшення з врахуванням досягнутого рівня виробництва.
4. Розрахунок економічної ефективності експорту товару необхідно проводити за формулами:
ЕЕек.п=Вск.т/Век.в, де ЕЕек.п - економічна ефективність експорту.
ЕЕек.п х
=(Век.г + В в)/Век.в,
(121.21)
де ЕЕек.^- економічна ефективність експорту.
ЕЕекп
1
— Е ек.^ = (Век.г. + Вв) ккр/Век., (12.22) де Е ек.п
2
- економічна ефективність експорту.
Еек
.Пз
= Оек.т/Сек.т, де Еек.п
3
- економічна ефективність експорту;
Оек. т — обсяг експортних товарів у внутрішніх середньорічних цінах, тис. грн.;
Сек.т - виробнича собівартість експортних товарів, тис. грн.
ЕЕек. = [(Век.г. + Вв -Век.в)/(Век.г. + Вв)] х
100
х
х
[(Век.г. + Вв)/Кек.,
(12.24) де Еек.4. - економічна ефективність експорту, %;
Кек.т. - середньорічна вартість основноїго та оборотного капіталів при виробництві експортної продукції, тис. грн.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
245
На підставі показників, які визначаються за формулами (12.16...24), можна зробити наступні висновки про економічну ефективність експорту:
- Е ек.п (Е ек.^, Е ек.п
2
), ЕЕ ек.п(ЕЕ ек.^, ЕЕ екл^) ЕЕ ек.п
3
. ЕЕ ек.п
4
.
доцільно розраховувати при укладанні кожної експортної угоди з метою вибору найбільш оптимальної за критерієм максимуму;
-ЕеклСЕекл^, Еекл^таза умови ЕЕек.п(ЕЕек.п
1
, ЕЕек.п
2
)> >ЕЕ ек. п
3
;
- якщоЕек.п(Еек.п
г
, Еек.п
2
)>1,аЕек.п(Еек.п
1
, Еек.п
2
)> > ЕЕ ек.п
3
, то експорт відповідних товарів є для підприємства економічно вигідним і слід шукати шляхи збільшення експорту даних товарів з врахуванням найбільш вигідних напрямків експорту;
-
ЕЕ ек.п
4
свідчить про рівень ефективності експорту відповідних товарів, при цьому перша частина формулі (24) показує, який відсоток доходу підприємство отримає від реалізації експортної операції, а друга - визначає, скільки разів за період, що розглядається, капітал, авансований на експорт, зміг обернутися. Відповідно, чим більше обидві частини даної формули, тобто величина ЕЕ ек.п
4
, тим вигідніше експорт відповідних товарів.
Показники ефективності експортних угод доцільно використовувати при аналізі експортної діяльності підприємства за минулий період; обгрунтувЗанні окремих пропозицій про реалізацію товару; планування експортної діяльності на майбутній період.
12.2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНИХ
ОПЕРАЦІЙ.
Для більш повної характеристики роботи підприємства в галузі імпорту його обсяги за звітний рік порівнюються з обсягами попереднього року.
Метою такого дослідження є вивчення кількісних та якісних змін, яке необхідне, щоб встановити, які зміни відбулися у товарній структурі
імпорту.
При проведенні аналізу імпортних операцій підприємства оцінюють виконання плану поставок з імпорту в розрізі основних країн- постачальників, визначають відсоток виконання плану.
Зобов'язання з імпортних контрактів передбачають дотримання поставок за строками та за кількістю товарів, що закуповуються, а також своєчасність оплати.

Кадуріна Л.О.
246
Стабільність при виконанні підприємством своїх контрактних зобов'язань за договорами планових поставок свідчить про високу ефективність роботи маркетингової і фінансової служб.
В процесі аналізу використання оборотного капіталу підприємства при
імпорті вивчаються такі основні показники:
- тривалість обороту оборотного капіталу;
- рентабельність імпорту товарів.
Оцінка ефективності імпортних операцій
При визначенні економічної ефективності імпортної діяльності підприємства доцільно виділити дві групи:
- показники ефективності імпорту товарів виробничого призначення;
- показники ефективності імпорту товарів народного споживання.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
247
І


Визначення економічної ефективності та ефекту імпортної діяльності підприємства можна проводити у наступній послідовності:
- розрахунок беззбиткової зовнішньоторговельної ціни імпортного товару народного споживання відповідно до базисних умов постачання
(при відомій його внутрішній вартості);
- розрахунок мінімально допустимої вартісної оцінки імпортного товару народного споживання (при відомій зовнішньоторговельній ціні відповідно до базисних умов постачання);
- розрахунок економічного ефекту імпорту товару народного споживання;
- розрахунок економічної ефективності імпорту товару народного споживання;
- розрахунок економічної ефективності імпорту товарів виробничого призначення.
При розрахунку показників ефективності імпорту товарів народного споживання необхідно враховувати наступні умови:
- ціна на імпортну продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксована в українській валюті;
- ціна за імпортну продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксована у валюті експортера або третіх країн;
- ціна за імпортну продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксована у валюті експортера або третіх країн, оплата здійснюється шляхом комерційного кредиту.
1. Розрахунок беззбиткової зовнішньоторговельної ціни імпортного товару народного споживання (при відомій його внутрішній вартісній оцінці) з врахуванням умов необхідно проводити за наступними формулами.
Вім.б.ц. = Сім.т,
(12.25) де Вім.б.ц. - беззбиткова імпортна ціна товару, грн.;
Сім.т. - вартісна оцінка одиниці імпортного товару на внутрішньому ринку, грн.

Кадуріна Л.О.
248
В якості вартісної оцінки може виступати ціна аналогічної продукції на внутрішньому ринку або ціна, за якою можна реалізувати імпортні товари народного споживання на внутрішньому ринку:
Вім.б.ц х
= Сім.т/к в.е,
(12.26) де Вім.б.ц
1
- беззбиткова імпортна ціна товару, грн.
Вім.б.і^ = Сім.т :(к. в. е. х к кр),
(12.27) де Вім.б.і^ - беззбиткова імпортна ціна товару, грн.
2. Розрахунок мінімально допустимої вартісної оцінки
імпортного товару народного споживання (при відомій зовн-
ішньоторговельній ціні) з врахуванням наведених вище умов виглядає наступним чином:
Сім.т = Вім.т,
(12.28) де Сім.т - мінімально допустима вартісна оцінка імпортного товару, грн.;
Вім.т. - повні валютні витрати на імпорт товару (ціна товару та витрати, пов'язані із їх закупівлею на зовнішньому ринку), грн.
Сімл^ = Вім.т. хкв.е,
(12.29) де Сім. т^- мінімально допустима вартісна оцінка імпортного товару, грн.
Сім. т
2
= Вім.т. хкв.е хккр,
(12.30) де Сім.т
2
- мінімально допустима вартісна оцінка імпортного товару, грн.
Якщо Сім.т (Сім.т^ Сім.т
2
) < Вім.б.ц, то імпорт даного товару для підприємства неефективний.
3. Розрахунок економічного ефекту імпорту товару народно- го споживання. Прямий економічний ефект імпорту даного то- вару може бути виражено з врахуванням умов такими формулами:
Еім.п = Сім.т - Вім.т,
(12.31) де Еім.п, - економічний ефект імпорту товару, грн.
Еім.^ = Сім.т — (Вім. т х кве),
(12.32) де Еім.п
1
- економічний ефект імпорту товару, грн.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
249
Еім
.Пз
= Сім.т — (Вім.тХквехккр), де Еім.п
2
- економічний ефект імпорту товару, грн.
Якщо показники Еім.п (Еім.п
1
, Еім.п
2
) є додатніми, то імпорт такої продукції економічно вигідний, і слід шукати можливості для його збільшення з врахуванням досягнутого попиту на внутрішньому ринку.
Величина Е ім.п (Еім.п
1
Еім.п
2
) характеризує прибуток від реалізації
імпортних товарів на національному ринку.
4. Розрахунок економічної ефективності
імпорту товарів народного споживання з врахуванням умов наступний:
ЕЕім.п = Сім.т/Вім.т,
(121.34) де ЕЕім.п - економічна ефективність імпорту.
ЕЕім.п^ Сім.т:(Вім.т кве),
(12.35) де ЕЕім.п
1
- економічна ефективність імпорту.
Еім.п
2
= Сім. т -: (Вім.т хквехккр), (12.36) де ЕЕім.п
2
- економічна ефективність імпорту.
Якщо ЕЕім.п (ЕЕім.п
і5
ЕЕім.і^ ) > 1, то імпорт економічно вигідний.
5. Розрахунок економічної ефективності
імпорту товарів виробничого призначення.
Для розрахунку показників ефективності імпорту машин та технологічного устаткування потрібно визначити повну їх вартість за формулами:
Цімлі =Цк +Ер,
(12.37)
Ер = ВТс.м + ВТ пе + ВТр + Втеч + Зп, (12.38) де Цім.п.- повна ціна імпортного товару, тис. грн.;
Цк - купівельна ціна імпортного товару, тис. грн.;
Ер — експлуатаційні витрати при використанні імпортного товару, тис. грн.

Кадуріна Л.О.
250
ВТсм - вартість сировини і матеріалів, які споживаються на одиницю продукції, яка випускається на імпортному технологічному устаткуванні, тис. гри.;
ВТпе - вартість палива та енергії, які споживаються на одиницю продукції, що випускається на імпортному технологічному устаткуванні, тис. грн.;
ВТр - вартість ремонтів імпортного технологічного устаткування, тис. грн.
Зп - заробітна плата працівників, які обслуговують імпортне технологічне устаткування, тис. грн.
Далі розраховуються показники економічної ефективності за формулою
ЕЕім.п
1
= От./Вім.п,
(12.39) де ЕЕім.п
1
- економічна ефективність імпортного технологічного устаткування;
От - обсяг продукції, що випускається на даному технологічному устаткуванні у середньорічних цінах, тис. грн.;
Вім.п - витрати на імпорт даного технологічного устаткування, тис. грн.
На підставі показників, розрахованих за формулами (12.31...39) можна зазначити, що чим більше показник ЕЕім.п
1
наближується до 1, тим імпорт відповідного товару ефективніший. На основі цього показника підприємство може обрати найбільш прийнятний товар з врахуванням не тільки його ціни, але і майбутніх експлуатаційних витрат.
Показники ефективності ряду
імпортних угод доцільно використовувати на підприємстві: при закупівлі товарів на зовнішньому ринку; аналізі імпортної діяльності за попередні роки; плануванні
імпортної діяльності; визначенні імпортної політики підприємства - технічної або соціальної.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
Як проводиться оцінка виконання зобов'язань за контрактами?
2.
Як проводиться аналіз експортних операцій?
3.
Як проводиться оцінка ефективності експортних операцій?

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
251 4.
Як проводиться оцінка імпортних операцій?
5.
Як проводиться оцінка ефективності імпортних операцій?

Кадуріна Л.О.
252
ЛІТЕРАТУРА
1.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-ХІІ (із змінами і доповненнями) від 16.04.91 р.
2.
Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від
03.04.97 р. (із змінами і доповненнями).
3. Закон
України
«Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р.
4.
Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93 від
19.03.96 р.
5.
Закон України «Про інвеслшцйну діяльність» № 1560-ХІІ від
18.09.91 р.
6.
Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185/94-ВР від 23.09.94 р.
7.
Положення про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, затверджене наказом Міністерства України № 29 від 14.02.96 р.
8.
Указ Президента України «Про введення режиму твердого обмеження бюджетних видач і інших державних витрат, заходи щодо забезпечення доходів у бюджет і запобігання фінансової кризи» № 41/98 від 21.01.98 р.
9.
Декрет Кабінету міністрів України « Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 10.02.93 р..
10.
Вутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності
7.050106 «Облік і аудит». - Житомир: ПП «Рута», 2001.- 544 с.
11.
Вровкова Е.Г., Прудиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. -
К.: Сирин, 2000г. - 196 с.
12.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник/Під заг. ред. А.І.Кредісова. - К.: 1997. - 448 с.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
253 13. Кузнецова
Н.В.
Регулирование внешнеэкономичес- кой деятельности в
Украине
(практическое пособие).
-
К.:
СПЛАЙН, 1998. - 220 с.
14.
Горицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во внешнеекономической деятельности и с иностранной валютой. - К.:
«Техника», 2000. - 72 с.
15.
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студентів вищ. навч.закл. За заг.ред. М.Я.Азарова. - К.: ДІЯ,
2000. - 320 с.

Навчальне видання
Кадуріна Людмила Олексіївна

ОБЛІК І АНАЛІЗ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчальний посібник

Відповідальний за випуск Кальченко Н.В.

Підписано до друку 20.01.04. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура
вспооІВоокАС. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 16,74. Обл.-вид. арк. 13,95.
Зам. № 12 43
TOB «Видавничий Дім «Слово» 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, оф. 310.
Свідоцтво про реєстрацію №1289 від 20.03.2003. Тел. 463-64-06, тел./факс 462-48-
63 E-mail: vd slovo@ukr.net


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал