Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка2/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
представ-
здійсне-
посеред-
посеред-
на особа,
ляє
нню різ-
ництвом
ник, який
яка від
інтереси
них угод
у сфері
укладає з
свого
доручите-
(комер-
купівлі
фірмою-
імені за
ля па
ційних.
та продажу
виробником
свій
певному
кредит-
товарів,
агентську
рахунок
ринку
33
них,
цінних па-
угоду на
перепродає
узгод-
страхових.
перів,
право
товари.
женою
1
то-що) мім:
стра-
продажу
Прибуток
номен ]
зацікавле-
хування
продукції на
дилера
клатурою |
ними

певній
утворю-
товарів
сторонами -

території
ється за
клієнтами
ш
протягом
рахунок
за їх дору-
в
узгодженого
різниці
ченням і за
1
терміну
вцін4
X
їх рахунокОблік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
15
Повірений або
торговий агенти
діють від
імені і за
рахунок
доручителя
Рисунок 1.3. Види посередників у зовнішньоекономічній діяльності.
Права й обов'язки посередників визначаються змістом договору, відповідно з
ЯКИХУЇ
до числа обов'язків посередника можуть бути включені:
- організація збуту і пошук зарубіжних контрагентів;
- підготовка та укладання угод;
- кредитування сторін і надання гарантій оплати товару покупцем;
- проведення рекламних компаній і маркетингових дослід-
- здійснення транспортно-експедиційних операцій і страхування транспорту при транспортуванні;
- здійснення митних процедур.
1.3. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
Головною ланкою в системі управління зовнішньоекономічними зв'язками України є Міністерство зовнішніх зв'язків і торгівлі.
Окремі сфери зовнішньоекономічної діяльності регулюють:
-
Національний банк України;
-
Міністерство економіки;
-
Кабінет Міністрів;
-
Верховна Рада;
- антимонопольний комітет;
- міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі;
- органи місцевого управління ЗЕД;
-
Державна митна служба.
Зовнішньоекономічна діяльність в країні регулюється законами і нормативними актами, прийнятими Верховною Радою України, Указами
Президента і Кабінетом Міністрів України:

Кадуріна Л.О.
16
-
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-ХІІ (із змінами і доповненнями) від 16.04.91 р.;
-
Закон України «Про податок на додаткову вартість» № 168/97 - ВР від
03.04.97 р. (із змінами і доповненнями);
-
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-
ВР від 22.05.97 р.;
- Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93 від
19.03.96 р.;
- Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.91 р.;
- Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185/94-ВР від 23.09.94 р.;
- Положення по бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті, затверджене наказом Міністерства України № 29 від 14.02.96 р.;
- Указ Президента України «Про введення режиму твердого обмеження бюджетних видач і інших державних витрат, заходи щодо забезпечення доходів у бюджет і запобігання фінансової кризи» № 41/98 від 21.01.98 р.;
- Декрет Кабінету Міністрів України « Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 10.02.93 р.;
- Наказ державної митної служби від 14.10.2002 р. № 561 «Порядок здійснення митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації ».
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»:
- закріплює основні принципи ЗЕД;
-
її види та визначає її суб'єктів;
- встановлює основи правового й економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків;
- спеціальні правові режими;
- юридичну відповідальність. У ньому сформульовані:
- принципи оподатковування;
- митного регулювання;
- страхування зовнішньоторговельних операцій;

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
17
- методи захисту прав і законних інтересів держави й інших суб'єктів
ЗЕД в Україні.
Для проведення відповідних видів зовнішньоекономічної діяльності
Міністерство економіки здійснює їхнє ліцензування і квотування (рисунок
1.4,1.5).
Антидемпінгова


Компенсаційна

Спеціальна

Генеральна
Право на імпорт в Україну відповідного
товару, який є об'єктом антидемпінгового
розслідування або антидемпінгових заходів.
Право на імпорт в Україну певного товару,
який є об'єктом антисубсидицій-ного розслі
дування або компенсаціних заходів.
Право на імпорт в Україну певного товару,
який є об'єктом спеціального розслідування
або спеціальних заходів.
Відкритий дозвіл на експортні імпортні)
операції з певного товару або з певною
країною протягом періоду дії режиму
ліцензування цього товару.
Відкрита (индив і дуальна)
Дозвіл на експорт (імпорт) товару про-ягом
певного періоду часу з визначенням його
загального обсягу.

Разова
(индивідуальна)
Разовий дозвіл, що має іменний характер і
видається для здійснення кожної ►окремої
операції на період не менший, ніж той, що є
необхідним
для
здійснення
експортної
(імпортної) операції.
Рисунок 1.4. Види ліцензій.


Кадуріна Л.О.
18
Антидемпінгові
Обмежений обсяг імпорту в Україну певного товару,
що є об'єктом антидемпінгового розслідування або
антидемпінгових
заходів,
який
дозволено
імпортувати в Україну, який визначається в
натуральних або вартісних одиницях виміру.

Компенсаційні
Обмежений обсяг імпорту в Україну певного товару,
що є обєктом антисубсидиційно-го розслідування
або компенсаційних заходів, який дозволено
імпортувати в Україну.який визначається в
натуральних або вартісних одиницях виміру.

Спеціальні
Обмежений обсяг імпорту в Україну, пев ного
товару, що є об'єктом спеціального розслідування
або
спеціальних
заходів,
який
дозволено
імпортувати в Україну та який визначається в
натуральних або вартісних одиницях виміру.
Глобальні
Встановлюються
по
товару
без
зазначення
конкретних країн, куди товар экспортуеть-ся чи
відкіля він імпортується.

{Індивідуальні
Встановлюються
по
товару
з
визначенням
конкретної країни, куди товар може експортуватися
або з якої він може імпортуватися.

Групові
Встановлюється по товару з визначенням групи
країн, куди товар експортується або з яких вій
імпортується.
Рисунок 1.5. Види квот.
Особлива увага в системі засобів державного регулювання належить валютному контролю, основною метою якого є дотримання валютного законодавства при проведенні операцій у рамках зовнішньоекономічної діяльності.
Основні задачі валютного контролю:
- контроль за надходженням виручки за експортовані товари;
- контроль за проведенням обов'язкового продажу валютної виручки експортерами;
- контроль за надходженням товарів за бартерними контрактами;
- контроль за надходженням товарів в Україну за імпортними операціями.

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
19
Керуючись положеннями статей 6 та 11 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Правління НБУ, виконуючи конституційні зобов'язання про забезпечення стабільності грошової одиниці України (ст. 99 Конституції України).
Постановляє:
1. Встановити, що на період стабілізації ситуації на валютному ринку
України, 50 % надходжень в іноземній валюті 1 групи. Класифікатора
іноземних валют НБУ резидентів -юридичних осіб підлягають обов'язковому продажу через уповноважені банки й уповноважені кредитно-фінансові установи на міжнародному валютному ринку України в порядку, встановленому НБУ з 4.09.98 р.
Обов'язковому продажу не підлягають засоби в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют НБУ:
- надходження у виді кредитів (суд фінансової допомоги);
- надходження в інвалюті, що цілком направляється резидентами на погашення заборгованості за кредитами, позичками, фінансовою допомогою і зобов'язанням за договорами міжнародного лізингу.
Засоби одержані від нерезидентів за кредитами, позичками, а також повернута фінансова допомога, не підлягають обов'язковому продажу, якщо на проведення таких операцій відповідно до чинного законодавства
України отримана гарантія КМУ, індивідуальна ліцензія чи реєстраційне свідчення НБУ:
- що переведені на територію України з метою здійснення інвестицій;
- придбані на Українській міжбанківській валютній біржі через уповноважені банки й уповноважені кредитно-фінансові установи на час, передбачений валютним законодавством України для розрахунків з нерезидентами;
- надходження на користь резидентів-посередників за договорами комісії, дорученням, консигнації чи за агентськими угодами, які підлягають перерахуванню резидентам і нерезидентам.
Резиденти - посередники здійснюють обов'язковий продаж тільки отриманої від нерезидентів комісійної винагороди;
- належні уповноваженим банкам і уповноваженим кредитно- фінансовим установам;
- депозити, розміщені резидентами в уповноважених банках і уповноважених кредитно-фінансових установах (включаючи відсотки,

Кадуріна Л.О.
20 нараховані з них), а також інвестиції, здійснені резидентами України, у випадку їхнього повернення власнику;
- надходження транспортним організаціям та підприємствам від експорту власних послуг і направлені на експлуатаційні витрати, зв'язані з обслуговуванням їх транспортних засобів за межами України.
Підставою для віднесення транспортних послуг і послуг зв'язку до власних послуг є документ (сертифікат і т.п.) Торгово-промислової палати
України;
- безкоштовні надходження, у виді добровільних пожертвувань; відсотки, нарахування на залишки засобів в іноземній валюті на рахунках резидентів - юридичних осіб.
Однією з основних вимог зовнішньоекономічного законодавства
України є дотримання Закону України від 23.09.94 р. № 185/94 ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»(із змінами та доповненням №184/96-ВР від 07.05.96 р., № 1034-ХІУвід 10.09.99 р., № 1559-ПІвід 16.03.2000р.)суб'єкта-ми ЗЕД термінів повернення валютних цінностей в Україну. Порушення цієї вимога приводить до застосування стосовно суб 'єктів ЗЕД фінансових санкцій. А це, у свою чергу, сприяє відволіканню власних оборотних коштів підприємства, що негативно позначається на фінансових результатах роботи такого суб'єкта.

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
21
Ввіз (вивіз) товарів на митну територію України вважається здійсненим з
мої
іенту оформлення відповідної вантажної митної декларації (ВМД).
Вид зовнішньоекономічної діяльності Термія повернення в Україну
Законодавча база
1
2
3
Купівля-продаж Виручка в іноземній
валюті за експорт товарів (робіт, по-
слуг) підлягає зарахуванню на
валютний рахунок резидента в
уповноваженому банку.
Не пізніше 90 календарних днів з
моменту
митного
оформлення
експорту товарів чи з моменту
підписання акта виконаних робіт,
послуг чи іншого документа, що
засвідчує виконання таких робіт,
послуг, експорт прав інтелектуальної
власності.
Закон України №185/94-ВР від
23.09.94р. "Про порядок
здійснення розрахунків в
іноземній валюті" із змінами
та доповненнями (далі —
Закон № 185).
Виручка в іноземній валюті за
експорт фармацевтичної продукції
вітчизняного виробництва (коди ТН
ЗЕД ЗО 01-30.06) підлягає
зарахуванню на валютний рахунок
резидента в уповноваженому банку.
Не пізніше 180 календарних днів з
моменту
митного
оформлення
фармацевтичної продукції.
Теж
Надходження товарів (робіт, послуг) з
імпорту на умовах відстрочки
постачання.
Не пізніше 90 календарних днів з
моменту
здійснення
авансового
платежу чи надання векселя на
користь
постачальника
товарів
(робіт, послуг), а також за докумен-
тарним акредитивом — з моменту
здійснення уповноваженим банком
платежу на користь неоезидента.
Теж
Ввіз товарів (робіт, послуг) за
бартерним договором (контрактом)
на митну територію України.
Не пізніше 90 календарних днів з
дати митного оформлення експортної
операції, а за роботи та послуги — з
моменту підписання акту чи іншого
документу,
який
підтверджує
виконання робіт та послуг.
Закон України № 351-XIV від
23.12.98 р. "Про регулювання
товарообмінних (бартерних)
операцій у сфері
зовнішньоекономічної
діяльності" (далі — Закон
№351).
Ввіз товарів за бартерним
договором на митну територію
України під час експорту
високоліквідних товарів (перелік
значних високо-ліквідних товарів
затверджений ПКМУ № 755 від
29.04.99 р. Про деякі питання
регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у
зовнішньоекономічній діяльності".
Не пізніше 60 календарних днів з
моменту
митного
оформлення
експорту
таких
високоліквідних
товарів. У випадку переоформлення
форми розрахунків з бартеру на
грошову форму розрахунків — не
пізніше 90 календарних днів з
моменту
митного
оформлення
експорту.
Теж
Таблиця 1.2. Терміни повернення валютних цінностей в Україну.

Кадуріна Л.О.
22
Митне оформлення вважається здійсненим при наявності на всіх екземплярах ВМД особистої номерної печатки інспектора митниці (див.
Положення про вантажну митну декларацію, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України № 574 від 09.06.97 р.).
Митним законодавством України не передбачене декларування робіт, послуг, об'єктів інтелектуальної власності, тому для числення термінів повернення валютних цінностей в Україну приймається дата підписання акту виконаних робіт, послуг чи іншого документу, що підтверджує їхнє виконання.
Відлік законодавчо встановленого терміну розрахунків у резидента- лізингодавця з лізингових операцій починається з наступного календарного дня після дня оформлення ВМД на об'єкт лізингу (див. Інструкцію про порядок здійснення контролю й одержання ліцензій з експортних-
імпортних і лізингових операцій, затверджену постановою НБУ № 136 від
24.03.99 р.).
Для підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції в рамках бартерного договору (контракту). Законом № 351 передбачений ряд додаткових вимог, а саме: протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту виконаних робіт, послуг чи іншого аналогічного документу необхідно повідомити:
- органи Державної митної служби України за місцевою акредитацією підприємства, якщо експортовані за бартерним договором (контракту) роботи, послуги обмінюються на товари.
Наданням інформації вважається дата оформлення ВМД;
- органи Державної податкової служби України за місцем своєї реєстрації, якщо за бартерним договором (контрактом) еквпортуються чи
імпортуються роботи, послуги.
Повідомлення надається в двох екземплярах за установленою формою
(Лист ДПАУ № 5876/7/22-1217 від 22.04.99 р.).
За ненадання чи несвоєчасне надання такої інформації передбачене застосування стосовно підприємства пені в розмірі одного відсотка від вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. При цьому загальна сума пені не може перевищувати вартість таких товарів (робіт, послуг).

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
23
Встановлені законодавством терміни (90 днів) поширюються на всі експортно-імпортні операції за розрахунками як в іноземній валюті, так і в національній (ст. 17 Указу Президента України № 41/98 від 21.01.98 р.).
У випадках перевищення законодавчо встановлених термінів здійснення розрахунків у ЗЕД передбачено одержання суб'єктом ЗЕД спеціального дозволу:
-
індивідуальної ліцензії НБУ - при здійсненні експортно-імпортних операцій, в тому числі з фінансового й оперативного лізингу, з розрахунками в грошовій формі;
-
індивідуального дозволу Мінекономіки України - при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, постачання складних технічних виробів, товарів спеціального призначення.
Процедура одержання індивідуальних ліцензій, дозволів досить складна, тому до цього варто заздалегідь підготуватися.
На початковому етапі необхідно одержати відповідні висновки:
- з експортно-імпортних операцій, що передбачають розрахунки в
іноземній валюті, - висновок про обгрунтованість причин перевищення термінів повернення виручки. Висновок надається суб'єктом господарської діяльності незалежно від форм власності і місця їхньої реєстрації в порядку, передбаченому наказом Мінпромполітики України № 211 від
15.06.99 р.;
- з бартерних (товарообмінних) операцій — висновок міністерства чи
іншого центрального органу виконавчої влади про віднесення операції до одних з перерахованих вище видів із обґрунтуванням можливого періоду перевищення встановлених термінів розрахунків (див. постанову Кабінету
Міністрів України від № 756 29.04.99 р. «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності»).
Крім того, необхідно одержати висновок Мінекономіки України щодо обґрунтованості причин і необхідності продовження терміну ввозу на митну територію України товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерними договорами (контрактами).
Для одержання висновку з договорів міжнародного лізингу
(фінансового оперативного), згідно яким лізингодавцем виступає резидент

Кадуріна Л.О.
24
України, документи повинні передаватися на розгляд до моменту передачі об'єкта лізингу нерезиденту.
Для одержання індивідуального дозволу на продовження терміну розрахунків за бартерним (товарообмінним) договором (контрактом) суб'єкт ЗЕД повинний не пізніше 15 календарних днів після закінчення встановлених термінів розрахунків передати документи в Мінекономіки відповідно до порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів Ук- раїни № 1489 від 13.08.99 р. «Про порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених термінів ввозу товарів (виконання робіт, надання послуг),що імпортуються за бартерними договорами».
Висновок видається суб'єкту господарської діяльності протягом 10 днів з моменту подачі документів на розгляд та передається на розгляд ДПА
України. Протягом 15 днів податкові органи передають (у випадку позитивного рішення) у НБУ остаточний висновок щодо можливості продовження терміну розрахунків (видачі індивідуальної ліцензії). При наявності перерахованих вище дозвільних документів до суб'єкта ЗЕД не застосовуються штрафні санкції за порушення термінів розрахунків експортно-імпортних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Хто є резидентом України?
2.Хто є нерезидентом України?
3.
Перерахуйте основні принципи зовнішньоекономічної діяльності.
4.
Перерахуйте основні форми зв'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
5.
Перерахуйте основні види зовнішньоторговельних операцій.
6.
Які господарські операції відносяться до торгово-посередницьких?
7.Хто такий принципал?
8.Хто такий консигнатор, його функції?
9.Які особливості консигнаційної угоди?
10.
Перерахуйте основні особливості операцій з перепродажу?
11.
Які функції агента під час здійснення агентських операцій?
12.
Охарактеризувати основні способи винагороди посередників за їхні послуги.

Облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
25 13.
Хто здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств?
14.
Перерахуйте основні види ліцензій на здійснення зов- нішньоекономічної діяльності.
15.
Перерахуйте види квот на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
16.В чому полягає валютний контроль ЗЕД?
17.
Які терміни повернення валютних цінностей в Україну?
18.
Які дії необхідно застосувати керівництву підприємства для запобігання покарання при порушенні термінів повернення валютних цінностей в Україну?
19.
Дати коротку характеристику функціональним обов'язкам агентам, брокерам та маклерам.
20.
Чим відрізняються функціональні обов'язки дистриб'ю-терів та дилерів ?
21.
Що мається на увазі під обов'язковим продажем іноземної валюти українськими підприємцями?
22.
Які валютні засоби підлягають обов'язковому продажу резидентами
України?
23.
Які валютні засоби, що надійшли на валютний рахунок резидента, не підлягають обов'язковому продажу?
24.
Які штрафні санкції застосовуються за порушення термінів повернення валютних засобів в Україну?
25.
Що є підставою для підтвердження факту ввозу чи вивозу товарів
(робіт і послуг) з зовнішньоекономічних операцій?
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Реєстрація й акредитація підприємства. Порядок відкриття валютного рахунку.
Об'єкти, цілі та задачі бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій
2.1. РЕЄСТРАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Кадуріна Л.О.
26
Щоб вийти на зовнішній ринок, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані зареєструватися в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків (МЗЕЗ) чи органі, що виконує його функції.
Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності необхідно:
1.
Відкрити власний валютний рахунок в банку.
2.
Одержати необхідні ліцензії на різні види і форми зов- нішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал