Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка15/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
продукції.
Контракт на переробку давальницької сировини.
Письмове зобов'язання (вексель) на сплату мита, податків та
зборів, взяте на облік (завізоване) у податковій адміністрації.
Вивізна ВМД на давальницьку сировину.
Товаросупровідні документи на вантаж.
Дозвіл Держепідемконтролю на вивезення давальницької
сировини.
Дозвіл інших держорганів на вивезення давальницької
сировини.
Експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід
готової продукції із давальницької сировини; інші
документи.
У разі декларування частини
давальницької сировини, яка
вивозиться з метою
взаєморозрахунків з іноземним
виконавцем за вироблення
готової продукції.
ВМД на частину давальницької сировини, яка вивозиться з
метою взаєморозрахунків за виготовлення готової продукції
оформлений як при бартерних операціях.
Рахунок-фактура.
Ліцензія на давальницьку сировину. Картка реєстрації
контракту (у разі споживи; інші документи, необхідні при
експорті товарів).
При вивезенні давальницької
сировини, яку передбачає
продажі готової продукції за
межами митної території
України.
Ліцензія на давальницьку сировину (у разі споживи).
Картка реєстрації контракту.
Митне оформлення готової
продукції, яка ввозитися в
Україну.
Контракт на переробку готової продукції. Копія векселя.
Копія ВМД, на вивіз давальницької сировини.
Ввізна ВМД на готову продукцію.
Дозвіл
держсанепідемконтролю
на
ввезення
готової
продукції.
Дозволи інших держорганів на ввезення готової продукції.
Експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід
готової продукції із давальницької сировини; інші
документи.
Продовження таблиці 9.1.

Кадуріна Л.О.
174 9.3. Ввіз на митну територію України давальницької сировини іноземного
замовника і вивіз зробленої з неї готової продукції
Порядок ввозу на митну територію України давальницької сировини
іноземного замовника і вивозу зробленої з неї готової продукції визначений статтею 2 Закону про давальницьку сировину.
Сплата ввізного мита, податків і зборів (крім митних зборів) при ввозі давальницької сировини іноземного замовника здійснюється українським виконавцем шляхом видачі простого векселя органу державної податкової служби по місцезнаходженню виконавця з терміном платежу, що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації
(ВМД).
Давальницька
сировина,
ввезена
на
митну
територію
України
іноземним
замовником,
обкладається ввізним митом за ставками Єдиного
митного
тарифу
України,
податками
і
зборами,
стягнутими при ввозі товарів.
При ввозі тих видів давальницької сировини, що не обкладаються митом, податками і зборами, передбачено, що український виконавець представляє в податкові органи письмове зобов'язання про вивіз готової продукції.
Суб'єкт підприємницької діяльності надає оформлений вексель
(письмове зобов'язання) для прийняття на облік у податкові органи за своїм місцезнаходженням. Прийняття векселя на облік здійснюється в день його подачі в податкові органи. Але якщо митне оформлення здійснюється пізніше, то за бажанням платника податків може бути виписаний новий вексель, прийнятий на облік на дату оформлення ВМД. При цьому раніше виписаний вексель погашається.
Перший екземпляр векселя залишається в податковому органі. Другий і третій екземпляри векселя, прийняті на облік (авізовані) податковим органом, повертаються суб'єкту підприємницької діяльності для пред'явлення митним органам і власному обліку.
Підставою для митного оформлення давальницької сировини ввезеної на територію України є:

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
175
- копія векселя, узятого на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця;
.- копія зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини.
У випадку своєчасного вивозу готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, за межі митної території України вексель погашається і ввізне мито, податки і збори (крім митних зборів) не стягуються.
Для погашення векселя (письмового зобов'язання) український виконавець-векселедавець подає в податкові органи заяву з вказаною датою прийняття на облік і обліковий номер векселя. До заяви додається копія вивізної ВМД на готову продукцію з оцінкою митних органів, що здійснили митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання останнього митного кордону України.
Якщо здійснюється частковий вивіз готової продукції за межі митної території України, на відповідну частку може здійснюватися погашення векселя. У такому випадку подається заява про часткове погашення векселя, у якому повинні виділятися окремими рядками найменування і суми мита, податків і зборів, що підлягають погашенню.
За частину давальницької сировини чи готової продукції, полученої в оплату за виконану роботу, українським виконавцем сплачується ввізне мито, податки і збори, що стягуються при ввозі товарів (робіт, послуг). У цьому випадку для погашення векселя необхідно представити також документи, що підтверджують сплату ввізного мита, податків і зборів, що повинні бути сплачені при ввозі на Україну частини сировини, переданої в оплату за послуги.
У випадку непогашення векселя (його частки) у встановлений термін
векселедавець зобов'язаний його оплатити. При цьому на кожен вид мита,
податків і зборів виписується окреме платіжне доручення. Оплата векселя
здійснюється у валюті України, при цьому вексельна сума перераховується
у валюту України за офіційним курсом НБУ, що діяв на день платежу за
векселем (день виконання банком розпоряджень про оплату). Після оплати
вексель подається в податкову інспекцію для погашення.
Якщо до настання терміну платежу за векселем векселедавець не звернувся в орган державної податкової служби з заявою про його погашення, то останній з настанням цього терміну представляє у

Кадуріна Л.О.
176 відповідний уповноважений банк вексель і розпорядження про безперечне стягнення з векселедавця непогашених вексельних сум. У випадках, якщо оплата векселя векселедавцем чи безперечне стягнення з його непогашених вексельних сум здійснюються після настання терміну оплати векселя, на нестягнуті суми нараховується пеня в розмірах, передбачених чинним законодавством для відповідних платежів (Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними і держав- ними цільовими фондами» № 218 від 21.12.2000 р. Інструкція про порядок нарахування і погашення пені, затверджена наказом ДПАУ № 77 від
01.03.2001 р.). Пеня нараховується з дня, що випливає за закінченням терміну оплати векселя (уникнути цього можна шляхом одержання дозволу на відстрочку погашення векселя. Повноваження на видачу такого дозволу надані органам державної податкової служби. Відповідно до Положення № 26 відстрочка оплати векселя складає не більш 90 днів; при необхідності цей термін може продовжуватися кілька разів, але не більш ніж до 270 днів у цілому.
Для одержання відстрочки векселедавець подає заяву з указівкою терміну відстрочки, у якому обґрунтовує її необхідність, у деяких випадках додає підтверджуючі документи (рішення приймається з урахуванням висновку про фінансовий стан заявника, що готується керівництвом податків і зборів податкової інспекції).
При ухваленні рішення про відстрочку оплати векселя оформляється дозвіл на таку відстрочку на умовах податкового кредиту. За період відстрочки оплати векселя з векселедавця стягується плата за користування кредиту.
Порядок визначення розміру плати за користування кредитом:
- розмір відсотків, що сплачуються за користування кредитом відповідає дисконтній ставці НБУ;
- розмір дисконтної ставки визначається на останній день періоду, за який вноситься зазначена плата;
- внесення плати за користування кредитом здійснюється щомісяця.
Відповідно до п. 14 ст.2 Закону про давальницьку сировину готова продукція, що зроблена з давальницької сировини, завезеної іноземним замовником на митну територію України, при вивозі з митної території
України не обкладаєть ся вивізним митом й іншими податками і зборами

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
177
(крім мит них зборів), стягнутими при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування і квотування.
На готову продукцію, зроблену з використанням давальницької
сировини, що належить іноземному замовнику, не поширюється
спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального
призначення, перелік яких встановлюється КМУ (ця пільга не застосовується у випадках, коли український виконавець як оплату за вико- нані послуги одержує частину давальницької сировини чи готової продукції. У цьому випадку український виконавець повинен сплатити ввізне мито, податки, збори, стягнуті при ввозі товарів, робіт та послуг).
При вивозі готової продукції, зробленої з використанням давальницької сировини, попередньо завезеної в Україну, виконавець представляє митним органам копію векселя і копію ввізної ВМД, а в разі потреби - висновок
Торгово-промислової палати України чи регіональних торгово-промис- лових палат про те, що готова продукція виготовлена в результаті переробки давальницької сировини, вартість якої складає не менш 20 % загальної вартості готової продукції.
Згідно ст.6 Закону про давальницьку сировину розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть вироблятися в грошовій формі шляхом виділення частини давальницької сировини чи готової продукції або з використанням усіх форм.
9.3.1. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною у випадку оплати за послуги коштами
При оформленні ВМД на давальницьку сировину український виконавець сплачує ввізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) шляхом видачі митним органам простого векселя на суму податкових зобов'язань.
Операція по наданню послуг з переробки сировини українським замовником відноситься до категорії операцій, зв'язаних з експортом послуг, у відношенні яких діють наступні правила.
Валові доходи у виконавця виникають за правилом «першої події»: або на дату оформлення документа, що засвідчує факт надання послуг (акт наданих послуг по переробці давальницької сировини), або на дату

Кадуріна Л.О.
178 зарахування на банківський рахунок коштів, що надійшли в оплату послуг з переробки від нерезидента.
Виникнення податкових зобов'язань з ПДВ відбувається також за правилом «першої події». При цьому податкові зобов'язання з ПДВ у виконавця за надану послугу виникають за ставкою 0 % згідно п.п.6.2.2.
Закону про ПДВ.
Після переробки продукція відвантажується замовнику. При цьому необхідно віднесені до податкового кредиту ПДВ по матеріалах, що використовувалися для виробництва продукції, «відновити» у вартості використаних у процесі переробки матеріалів.
У момент митного оформлення вивізної вантажної митної декларації на готову продукцію, що вивозиться в повному обсязі (згідно договору) у встановлений термін, вексель погашається і вивізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім збору за митне оформлення) не сплачуються.
Приклад.
Замовником на адресу виконавця відвантажена давальницька сировина, контрактна вартість якої складає 6 000 доларів США.
На дату митного оформлення давальницької сировини курс НБУ - 5,4 грн. за 1 долар США.
Контрактна вартість послуг з переробки давальницької сировини - 900 доларів США.
На дату підписання акта виконаних послуг з переробки давальницької сировини курс НБУ склав 5,33 грн. за 1 долар СІНА.
На дату надходження валюти за оплату послуг з переробки давальницької сировини курс НБУ склав 5,27 грн. за 1 долар СІНА.
Фактична виробнича собівартість послуг з переробки давальницької сировини - 4650 грн.
За митне оформлення при ввозі давальницької сировини і при вивозі готової продукції сплачені митні збори — 100 грн.
Ввізне мито стягується за ставкою 15 %.
Сума ввізного мита - (6000$
х
5,4
х
15% ) = 4860 грн.
Сума ПДВ - [(6000$
х
5,4 + 4860

20% )] = 7452 грн.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
179
9***
Загальна вартість мита і ПДВ, на яку виконавець виписує вексель, -
4860 грн. + 7452 грн. = 12312 грн.
9.3.2. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною при оплаті за переробку сировиною
№ п\п
Зміст операції
Кореспонденція
рахунків
Сума,
грн.
дебет
кредит
1
2
3
4
5
1
Сплачено митні збори за митне оформлення при
ввозі давальницької сировини (валові витрати -100
грн.).
377
311
100
2
Нараховані збори за митне оформлення при ввозі
давальницької сировини.
949
377
100
3
Видано простий вексель митним органам на суму
ввізного мита і ПДВ.
05
-
12312
4
Врахована вартість давальницької сировини, що
поступила для переробки, на забалансовому
рахунку (6000$ х 5,4).
022
-
32400
5
Відображено доход від реалізації наданих послуг з
переробки давальницької сировини, підписаний
акт виконаних послуг (900$ х 5,33) (валові доходи -
4797 грн.).
362
703
4797
6
Списано фактичну виробничу собівартість наданих
послуг.
903
23
4650
7
Сплачено митні збори за митне оформлення при
вивозі готової продукції (валові витрати - 100 грн.).
377
311
100
8
Списано суму зборів, сплачених за митне
оформлення при вивозі готової продукції.
93
377
100
9
Списана
з
забалансового
рахунка
вартість
давальницької сировини.

022
32400
10
Погащено простий вексель при вивозі готової
продукції.
-
05
12312
11
Списано суму доходу, отриманого від реалізації
наданих послуг з переробки давальницької
сировини, на фінансовий результат.
703
791
4797
12
Списано фактичну виробничу собівартість на
фінансовий результат.
791
903
4650
13
Надійшла іноземна валюта в оплату послуг за
переробку давальницької сировини (900$ х5,27).
312
362
4743
14
Відображено витрати з курсової різниці по
заборгованості замовника з віднесенням на
фінансовий результат (5,33-5,27)х900$.
945 791
362 945
54 54
Таблиця 9.2. Порядок відображення в обліку переробки давальницької сировини.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
180
9***
При оформленні ввізної ВМД на ту частину давальницької сировини, що підлягає переробці і згодом буде вивезена з митної території України у виді готової продукції, український виконавець сплачує ввізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) шляхом видачі митним органам простого векселя на суму податкових зобов'язань.
За частину сировини, що надходить як оплата послуг з переробки, виконавець сплачує ввізне «імпортне» мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори.
У момент митного оформлення вивізна ВМД на готову продукцію, що вивозиться в повному обсязі (відповідно до договору) у встановлений термін, вексель погашається і вивізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) не сплачуються.
На дату оформлення ввізної ВМД на сировину, одержана як оплата послуг з переробки, у виконавця виникають валові доходи і податкові зобов'язання з ПДВ. ПДВ, що сплачується при ввозі сировини, обчислюється за ставкою 20 % від митної вартості.
Податкові зобов'язання з ПДВ у виконавця за надану послугу виникають за ставкою 0 %, згідно п.п. 7.3.4. ст. 7 Закону з ПДВ. Податкові зобов'язання у виконавця виникають на дату одного з подій бартерної угоди, що здійснилася раніше ( у даному випадку - на дату одержання сировини як оплату за послуги по переробці).
Приклад.
Замовником на адресу виконавця відвантажена давальницька сировина, контрактна вартість якої складає 6000 доларів США.
На дату митного оформлення давальницької сировини курс НБУ - 5,4 грн. за 1 долар СІНА.
Контрактна вартість послуг з переробки давальницької сировини - 900 доларів СІЛА. Справедлива вартість послуг з переробки сировини встановлена на рівні договірної.
На дату підписання акта виконаних послуг з переробки давальницької сировини курс НБУ склав 5,33 грн. за 1 долар СІНА.
Фактична виробнича собівартість послуг з переробки давальницької сировини - 4650 грн.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
181
9***
За митне оформлення при ввозі давальницької сировини й при вивозі готової продукції сплачені митні збори -100 грн.
Сума митних зборів і мита, нарахована на вартість сировини, отриманої як оплата за послуги з переробки, склала 1100грн.
У бухгалтерському обліку заборгованість за немонетарни-ми статтями відображається за курсом на дату її виникнення, а не за курсом, що діяв на момент її проведення. Тому в даному випадку використовується курс НБУ, що діяв на дату одержання сировини як оплату за послуги з переробки да- вальницької сировини, тобто на дату оформлення ВМД.
Валові витрати - 4797 грн. (застосовується курс НБУ, що діяв на дату підписання акта наданих послуг - 5,33 грн. за 1 долар СІНА).
п\п
Зміст операції
Кор.рахунків
Сума,
грн.
дебет
кредит
1
Сплачено митні збори за митне оформлення при
ввозі давальницької сировини (валові витрати -
100 грн.).
377
311
100
2
Нараховані збори за митне оформлення при ввозі
давальницької сировини.
949
377
100
3
Видано простий вексель митним органам на суму
ввізного мита і ПДВ.
05
-
Сума
зазначена у
векселі
4
Врахована вартість давальницької сировини, що
поступила для переробки, на забалансовому
рахунку (6000$ х 5,4).
022
-
32400
5
Сплачено митні збори за мито, нарахована на
вартість сировини, отриманої в оплату за послуги
(валові витрати -1100 грн).
377
311
1100
6
Сума митних зборів і мита, нарахована на вартість
сировини, отриманої в оплату за послуги,
включена до складу первісної вартості сировини.
201
377
1100
вальницької сировини.
Таблиця 9.3. Порядок відображення в обліку переробки да-
1
2
3
4
5
7 Сплачено суму ПДВ при ввозі сировини, отриманої в
оплату за послуги (900$ х 5,4 +1100) х 20%.
377
311
1192
8 Оприбутковано сировину, отриману в оплату за
послуги (900$ х 5,4) (валові доходи -4860 грн).
201
632
4860
9 Відбито доход від реалізації наданих послуг з переробки
давальницької сировини, підписаний акт виконаних
послуг.
362
703
4860
10 Списано собівартість наданих послуг.
903
23
4650
11 Зроблено залік заборгованостей.
632
362
4860
12 Сплачено митні збори за митне оформлення при
вивезенні готової продукції. Валові витрати - 100 грн.
377
311
100
13 Списано суму зборів, сплачених за митне оформлення
при вивезенні готової продукції.
93
377
50
14 Списано суму доходу, отриманого від реалізації наданих
послуг з переробки давальницької сировини, на
фінансовий результат.
703
791
4860
15 Списано
фактичну
виробничу
собівартість
на
фінансовий результат.
791
903
4650
16 Списана з забалансового обліку вартість давальницької
сировини.

022
32400
17 Погашено простий вексель при вивезенні готової
продукції.
05
Сума,
зазначена у
векселі
Продовження таблиці 9.3

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
182
9***
9.3.3. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною при
оплаті за переробку готової продукції
При оформленні ввізної ВМД на ту частину давальницької сировини, що підлягає переробці і згодом буде вивезена з митної території України у виді готової продукції, український виконавець сплачує ввізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) шляхом видачі митним органам простого векселя на суму податкових зобов'язань, зареєстрованого в податковому органі.
У момент митного оформлення вивізної ВМД на готову продукцію, що вивозиться в повному обсязі (відповідно до договору) у встановлений термін, вексель погашається і вивізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) не сплачуються.
При вивозі готової продукції за межі України необхідно оформити вивізну ВМД на усю вартість такої продукції для підтвердження виконавцем виконання своїх зобов'язань. На вартість готової продукції, що залишається виконавцем як оплата послуг, оформляється ввізна ВМД.
У податковому обліку виконавця по операції експорту послуг виникають валові доходи і податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0%.
При оформленні ввізної ВМД на готову продукцію необхідно сплатити
«ввізне» ПДВ за ставкою 20 % від контрактної вартості готової продукції, що надходить в оплату, (але не нижче митної вартості).
Приклад.
Замовником на адресу виконавця відвантажено давальницьку сировину, контрактна вартість якої складає 6000 доларів США.
На дату митного оформлення давальницької сировини курс НБУ - 5,4 грн. за 1 долар США.
Контрактна вартість послуг з переробки давальницької сировини - 900 доларів СІЛА. Справедлива вартість послуг з переробки сировини встановлена на рівні договірної.
На дату підписання акта виконаних послуг з переробки давальницької сировини курс НБУ склав 5,33грн. за 1 долар СІНА.
Фактична виробнича собівартість послуг з переробки давальницької сировини - 4650 грн.
За митне оформлення при ввезенні давальницької сировини і при

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
183


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал